Tonåring ensam i universum – skola, myndigheter och psykisk ohälsa – Teenager alone in the universe – School, authorities and mental illness – Scuola, le autorità e la malattia mentale – soli nell’universo Un adolescente –

Publicerat: 2016/01/22 i Ledarskap, Skola, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ELO Alone in the universe

Alone in the universe – Jeff Lynne´s ELO

In English see down!

I Sverige idag lider många av våra barn och tonåringar av psykisk ohälsa. Sverige har blivit kallt. Somliga skär sig på armar och ben, andra försöker att ta sina liv och några lyckas. Några isolerar sig och lever ensamma med ett ångestfyllt liv i vårt land och i universum. Myndigheter, sjukvård och skolor ser ofta bara på. Något samarbete sker inte. Ungdomarna bedöms bara som jobbiga och krävande. Ofta kan det handla om ungdomar som tillhör kategorin ”särbegåvade barn”. Mycket ofta feldiagnostiseras dessa barn, ungdomar och även vuxna vilket beror på okunskap bland professionella om sociala och känslomässiga kännetecken för särskilt begåvade barn och som därför felaktigt antas för tecken på sjukdom som t.ex. Störning i uppmärksamhet och hyperaktivt beteende ADHD, Trotssyndrom OD,  Tvångssyndrom OCD och humörrubbningar som manodepression och kronisk deression.

I vissa fall när särskilt begåvade barn har fått en korrekt diagnos så är deras begåvning ändå en faktor som man måste ta hänsyn till i behandlingen och borde ge en dubbel diagnos. Depression t.ex. kräver en annan behandling om patienten är särskilt begåvad. Det mest förbisedda kännetecknet på särskilt begåvade barn och ungdomar är deras intensitet. Typisk för särskilt begåvade är att de är extremt känsliga för bl.a känslor, ljud, beröring, smaker. De särskilt begåvades behov av att förstå, ifrågasätta och söka sammanhang och begriplighet är medfött och intensivt. Vanligtvis uppskattar vi dessa personlighetsdrag och beteenden – bara de inte uppvisas i ett typiskt klassrum och råkar utmana någon viktig tradition.

ELO When I was a boy

Alla har vi drömmar – alla vill vi bli sedda

Enklast för omgivningen är att dessa barn och ungdomar stannar hemma, går inte till skolan, hemma i sin ensamhet som blir till en tomhet. Ensamhet som sakta bryter ner livet och gör dem till ingen, absolut ingen. Rektorer, psykologer, chefstjänstemän tittar på. Någon form av samverkan kring dessa ungdomar är svår att finna mellan till exempel skola och barn & ungdomspsykiatri. När dessa ungdomar blir myndiga och skall föras över från Barn o Ungdomspsykiatrin till Vuxenpsykiatrin uppstår ett kaos. Ingen vill ta ett ansvar. Som medmänniska lider man av att se detta och allt som tyvärr inte sker med dessa människor i centrum. Antalet ökar stadigt, år för år. Vi måste alla bli mer av människor som ser dessa ungdomar och bryr oss om, hjälper dem uppåt, framåt till värdiga liv. Liv fyllda av glädje, uppfyllande av drömmar, bli sedda, se framåt och få vara en del av en helhet.

ELO When I was a boy

We all have dreams – we all want to be seen ° Tutti noi abbiamo dei sogni – tutti noi vogliamo essere visti

In English

In Sweden today are suffering many of our children and teens with mental illness. Sweden has become cold. Some young people cut themselves on the arms and legs, others are trying to take their lives and some succeed. Some isolate themselves and live alone with an anguished life in our country and in the universe. Government, healthcare and schools just look at. Something cooperation does not take place. Young people are assessed just as tough and demanding. Often it can involve young people in the category of especially gifted children. Very often misdiagnosed these children, adolescents and even adults due to lack of knowledge among professionals about the social and emotional characteristics for particularly gifted children and therefore incorrectly assumed for signs of disease.

In some cases, when especially gifted children have received a correct diagnosis so is their talent still a factor that must be taken into consideration in treatment and should provide a dual diagnosis. Depression e.g. requires a different treatment if the patient is particularly talented. The most overlooked feature of particularly gifted children and young people is their intensity. Typical for especially gifted is that they are extremely sensitive to the feelings, sounds, touch, tastes, etc. The particularly endowed need to understand, question and seek context and comprehension are also innately and intensely. Usually we appreciate these personality traits and behaviors – just not presented in a structural classrooms and will challenge any important tradition.

The easiest way for the environment is that these children and young people stay at home, do not go to school, at home in their loneliness becomes an emptiness. Loneliness, which slowly breaks down life and makes them no, absolutely no. Principals, psychologists, senior officials watching. Some form of collaboration on these young people are hard to find, for example, between school and child & adolescent psychiatry. When these young people coming of age and will be transferred from the Children and Youth Psychiatry at Adult psychiatry arises chaos. No one wants to take responsibility. As a fellow human being suffers in seeing this and all that, unfortunately, does not happen with these people at the center. The number is steadily increasing, year by year. We all need to be more of the people who see these young people and care about helping them upward, forward to a dignified life. Life filled with joy, fulfillment of dreams, to be seen, look forward and be a part of a whole.

Some nice music that makes you remember how it was and 

about the dreams of childhood and teenage years:

Jeff Lynn´s ELO – When I Was a Boy

When I was a boy, I had a dream
All about the things I’d like to be
Soon as I was in my bed
Music played inside my head
When I was a boy, I had a dream

When I was a boy, I learned to play
Far into the night and drift away
Don’t want to work on the milk or the bread
Just want to play my guitar instead
When I was a boy, I had a dream

(Text: Jeff Lynn) 

Alone in the universe Jeff Lynn

Alone in the universe

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s