Bomässan 2016 Sandviken

Vacker design – A beautiful design – Design bello

In English see down!

Besöker Bomässan i Sandviken. Mässan genomförs på Göransson Arena. Anländer precis vid öppningen mässans första dag. Spännande. Jag har deltagit i mässor i mina tidigare arbeten på Fiera Milano, Fiera Parma, i Dublin, i Hannover, i Köpenhamn och på många andra platser. Mässor är spännande och givande på många sätt. Nu handlar det om ett besök på en mässa där det i huvudsak ställs ut produkter för hemmet. Det är köksutrustning, verktyg för trädgården, möbler, väggbeklädnader, matprodukter, inredningsdetaljer, tjänsteprodukter för hemmet och mycket mer.

Caroline Bomässa 2016 H Carlberg

The designer Caroline ”Hubért and friends”

Börjar med att besöka en monter där en vän ställer ut underbara bilder för barnens rum, förskolor och skolor. Bilderna är underbara. Designern Caroline, berättar att det handlar om Hubért och hans vänner. Företaget som startades 2015 vänder sig till, som texten på ett vackert vykort anger: ”For kids and grownups who never wants to grow up.” Underbara bilder och en spännande historia kring Hubért och hans vänner. Kanske kan vi snart få läsa historien om Hubért och även få se Hubért och hans vänner på film!

Hubért and friends Bomässa 2016

Hubért and friends

Trollharens Fisk Bomässan 2016

Vandrar vidare på mässan bland möbler och köksinredningar. Kommer så fram till något som kallas ”Delikatesstorget”. Det doftar av ostar och oliver. Jag kan svagt höra en röst någonstans som säger –Hej Håkan! Hör det så igen och ser en man i en monter fylld av läckerheter i form av olika sorters lax och såser i små burkar. Jag hälsar så på mannen bakom disken. Han presenterar sig och det visar sig att vi växte upp i samma stad invid kusten i södra Norrland. Det är massor av år sedan vi sågs. Vi talar länge och det visar sig att herr Flodberg verkligen är en stor entreprenör. Idag driver han Trollharens Fisk som nu består av en restaurang, en butik och en konferensanläggning. Företaget är mycket vackert beläget vid ett gammalt fiskeläge, Trollharen, 3 mil söder om Söderhamn och 5 mil norr om Gävle. Företaget förädlar själv de fiskar och de olika såser de säljer.

Lars-Owe Flodberg Bomässan 2016

The entrepreneur and food designer Lars-Owe Flodberg at Bomässan 2016 in Sandviken, Sweden.

Pter Gävligt Gott Bomässan 2016

Food designer and entrepreneur Peter from the company ”Fucking Good”

Ser så en kille med en t-shirt med texten Gävligt Gott! Humor. Det är Peter som driver ett företag i Gävle som sysslar med catering, hyr ut en kock och företaget Gävligt Gott har på sin meny ”Fiskelycka – Bondgårds lyx – Jägarens Bästa – Gröna Delikatesser. Uppfattar företaget som mycket innovativt, kunskap, spännande mat och massor av humor och glädje!

Träffar en person som säljer lägenheter i södra Europa, främst på Cypern. Omsättningen av lägenheter är stor och jag förstår att priserna är på en bra nivå idag.

Duro Bomässan 2016

Duro wallpapers – Da parati Duro

Det blir 4 timmars vandrande och jag finner bland annat Duro, ett företag som designar och tillverkar papperstapeter. Jag har själv arbetat för företag ett par år. Företaget har en mycket vacker kollektion av historiska tapeter och gammalsvenska tapeter från rokoko till 1920-talet. Företaget Duro grundades 1930 och är Sveriges äldsta tapetfabrik. Idag finns Duros tapeter att köpa på många marknader runt hela vår värld. Blir inspirerad, dags att tapetsera om!

Utanför mässan får jag så se vacker åttkantig liten stuga på 9 kvm, Grillstugan Allak, byggd i vacker sen vuxen fura. Inne har den lilla stugan sittplatser för 15 personer, en grillplats i mitten, renskinn täcker sittplatserna och stugan ger verkligen ett mysigt intryck. Det visar sig även att priset är ofattbart bra, en tredjedel av vad en bubbelpool kostade inne på mässan. Företaget som har sin tillverkning i Övertårneå, helt nära polcirkeln heter Pine Pro, Pine Products of Lapland AB.

Pine Pro Grillstugan Allak

Allak barbecue house – Pine Pro – Made of slow-grown pine from the north of Sweden

Dags att gå, det blev en bra dag med många intressanta och känslosamma möten. Bomässan inspirerade verkligen.

Bomässan 2016 Caroline o Ulrika Roberg

From the fair in Göransson Arena in Sandviken in April, anno 2016

In English

Visitors housing exhibition in Sandviken. The fair takes place at Göransson Arena. Arriving right on the first day of opening. Exciting. I have participated in exhibitions in my previous work at Fiera Milano, Fiera Parma, in Dublin, in Hannover, in Copenhagen and in many other places. Trade shows are exciting and rewarding in many ways. Now it’s about a visit to a trade fair where it mainly exhibited products for the home. There are kitchen utensils, garden tools, furniture, wall coverings, food products, interior products, service products for the home and much more.

Caroline Bomässan 2016

The designer Caroline and her lovely artwork

Starting with a visit to a display case where a friend exhibiting wonderful pictures of children’s rooms, nurseries and schools. The pictures are wonderful. The designer Caroline says that it is about Hubert and his friends. The company started in 2015 aimed at, as the text on a beautiful postcard states: ”For kids and grownups who never wants to grow up.” Wonderful images and an exciting story about Hubert and his friends. Perhaps we can soon get to read the story of Hubert and even get to see Hubert and his friends at the movies!

Håkan Carlberg ochCaroline Bomässa 2016

Håkan Carlberg and Caroline, the designer of Hubért and friends. Photo: U Roberg)

Moving on at the fair include furniture and kitchen fittings. Will so until something called ”Delicacy Square”. It smells of cheeses and olives. I can faintly hear a voice somewhere that says Håkan Hey! Hear it so again and see a man in a booth full of delights in the form of different kinds of salmon and sauces in small jars. I greet then at the man. He introduces himself and it turns out that we grew up in the same city next to the coast of southern Norrland. There is a lot of years since we met. We are talking long and it turns out that Mr. Flodberg really is a great entrepreneur. Today he runs Trollharen Fish which now consists of a restaurant, a shop and a conference center. The company is very nicely located in an old fishing village, Trollharen, 30 km south of Soderhamn and 50 km north of Gävle. The company refines itself the fish and the different sauces they sell.

Trollharens Fisk Bomässan 2016

Trollharens Fish – Trollharen Pesce at Bomässan 2106 in Sandviken

Pter Gävligt Gott Bomässan 2016

Food designer and entrepreneur Peter from the company ”Fucking Good”

Looks so a guy with a t-shirt with the text ”Fucking Good”! Humor. It is Peter who runs a company in Gävle dealing with catering, rent a chef and now ”Fucking Good” have on their menu ”Fishing happiness – Bond Manor luxury – Hunter’s Best – Green Delicatessen. Perceive the company as very innovative, knowledge, exciting food and lots of humor and joy!

Meet a person who sells apartments in southern Europe, mainly in Cyprus. Sales of apartments is great and I understand that prices are at a good level today.

Duro Bomässan 2016

”GammalSvenska Wallpapers” made by Duro

There will be four hours of walking and I find among others Duro, a company that designs and manufactures wallpaper. I have worked for the company a couple of years. The company has a very beautiful collection of historic wallpaper and old Swedish wallpaper from Rococo to the 1920s. Duro company was founded in 1930 and Swedens oldest wallpaper factory. Today Duros wallpaper be bought in many markets around the whole world. Get inspired, time to wallpapering!

Outside the exhibition, I get then see the beautiful octagonal cabana at 9 sqm, BBQ Allak cottage, built in the beautiful late adult pine. Inside the tiny cabin seating for 15 people, a barbecue area in the middle, reindeer leather covers the seats and the cabin really gives a cozy impression. It is also found that the price is unbelievably good, a third of what it cost a whirlpool inside the fair. The company has its manufacturing in Övertårneå, quite near the Arctic Circle called Pine Pro, Pine Products of Lapland AB.

Pine Pro Grillstugan Allak

Pine Pro – Grillstugan Allak

Dags att gå, det blev en bra dag med många intressanta och känslosamma möten. Bomässan inspirerade verkligen.

And some music with Tomas di Leva who was born in Gävle:

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s