Gemensamma stunder vid matbordet – viktigt för familjen! Joint moments at the dinner table – important for the family! Momenti comuni a tavola – importanti per la famiglia!

Publicerat: 2016/05/22 i Skola, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Italian friends HCG 2013

Eating together – joy, togetherness and creation of knowledge. – Äta tillsammans – glädje, samvaro och kunskapande. – Mangiare insieme – la gioia, solidarietà e creazione di conoscenza

In English see down!

Läste en artikel av Lena Adelsohn Liljeroth, journalist och tidigare Sveriges kulturminister, på News55 (http://www.news55.se). Där beskriver hon på ett fint sätt måltidernas betydelse ur olika perspektiv. Jag inspirerades mycket av det Lena skrev och minnen kom flygande till mig, några av dessa minnen landade och följer här.

Middagarnas och måltidernas betydelse är viktig och stor., inte minst för våra barn. Då samlas familjen, då möts man, då kan man tala om allt. Ta upp frågor som dykt upp under dagen, berätta om saker som hänt. Diskutera världen. Diskutera politik. Prata om musik, konst och teater. Tala om framtiden och mötas för en stund av ”mat och prat”. Jag minns söndagsmiddagarna som barn, då ofta mina far- och morföräldrar bjöds in, ofta även kusiner och föräldrarnas syskon. Det blev livliga diskussioner och mycket trevligt prat. Farfar var både en entreprenör och en demokratisk politiker. Morfar var son till en brukspatron och mormor växte upp med en far som var kyrkoherde. Pappa var konstnär med massor av idéer och synpunkter på livet. Våra middagar och även helgens luncher avslutades alltid med att min konstnärsfader tog fram sin luta eller sin gitarr och sjöng ett par sånger av Bellman och Evert Taube, så vackert och så trevligt. Så diskussionerna blev mycket breda innehållsmässigt, och vi barn lärde oss massor och kunde se att livet var olika, mycket beroende på hur och var man vuxit upp.

Att mötas i familjen varje dag, kring en måltid, är så viktigt och välgörande för våra barn, och hela familjen, som många växer upp i tuffa miljöer. Att få sitta ner i lugn och ro. Att i en trygghet få tala om livets alla stunder. Att få ställa frågor varför är det så här? Varför störtade flygplanet? När blir det sommar? Vad gör du på jobbet mamma? Varför har du inget jobb pappa? Stunderna kring matbordet är viktiga och ger alla så mycket av livet. Att våga fråga. Att få tala om det som just nu finns i mitt hjärta och i min hjärna.

Måltid i det gröna Frida Carlberg

Måltid i det gröna / The meal in the green / Il pasto bel verde. Photo: Frida Carlberg

Min önskan är att dagens unga familjer väljer den gemensamma måltiden med barnen och sin kära, framför att efter jobbet direkt ensam åka till gymmet och att middagen blir till en ”fattig” ensam stund för våra barn och ungdomar.

Bengt W Källman sjunger Taube

The artist Bengt W Källman sings a song by Evert Taube after the dinner.

En sång, av och med Evert Taube, som ofta sjöngs efter sköna,

goda och kunskapande matstunder:

Carlbergska släktföreningen - träff i Stockholm i slutet av 60-talet

Glädje i alla generationer efter en underbar middag. / Delight of all generations after a wonderful dinner. / La gioia di tutte le generazioni, dopo una cena meravigliosa.  – Carlberg Family Association – dinner in Stockholm in the late 60th century .Carlbergska släktföreningen – middag i Stockholm i slutet av 60-talet.

In English

Read an article by Lena Adelsohn Liljeroth, journalist and former Swedish Minister of Culture, on the News55 (www.news55.se). In which she describes in a nice way meal the significance from different perspectives. I was inspired a lot by that Lena wrote and memories came flying to me, some of those memories landed and follows here.

Dinners and meals significance is large and important., Especially for our children. Then gather the family, then you are met, then we can talk about everything. Take up issues that surfaced during the day, talk about things that happened. Discuss the world. Discuss politics. Talk about music, art and theater. Talk about the future and meet for a moment of ”food and talk.” I remember Sunday dinner as a child, often my grandparents were invited, often cousins and parents’ siblings. There were lively discussions and very nice talk. Grandfather was both an entrepreneur and a politician. Grandpa was the son of a ironmaster and grandmother grew up with a father who was a vicar. My father was an artist with lots of ideas and views on life. Our dinners and weekend lunches also always ended with my artist father took out his lute or his guitar and sang a couple of songs by Bellman and Evert Taube, so beautiful and so nice. So the discussion was very broad in terms of content, and we kids learned a lot and could see that life was different, much depends on how and where you grew up.

Meeting in the family every day, around a meal, is so important and beneficial for our children, and the whole family, like many growing up in tough environments. To sit down in peace and quiet. Being in a safety talk about all of life’s moments. Getting the questions why is it here? Why crashed the airplane? When will it be summer? What do you do at work, Mom? Why do you have no job dad? Moments around the dinner table is important and provides so much of life. Daring to question. To speak about it just now in my heart and in my brain.

My wish is that today’s young families choose the common meal with the children and their loved ones, especially after the job right alone to go to the gym and the dinner will be a ”poor” alone time for our children and young people.

Fredman’s Epistle N o 9 written by Carl Michael Bellman

around the 1790s – performed by Fred Åkerström

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s