Händelser i Sverige och världen – Events in Sweden and the world – Eventi in Svezia e nel mondo

Publicerat: 2016/11/08 i Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , ,

Händelser i Sverige och världen

Det är tisdag i november. Det händer stora saker i Sverige och det händer stora saker i USA, presidentvalet som kommer att påverka hela vår värld.

Välfärdsutredningen

In English see down!

”Malmös starke man” Ilmar reepalu presenterar idag Välfärdsutredningen som han arbetat med under ett år. Han säger att välfärden inte är någon marknad och menar att välfärden är en grundbult i den svenska modellen. Målet är att samhället vi lever i skall ha en bra fungerande skola, vård och omsorg. Uppdraget har handlat om att se över villkoren för privata företag och organisationer som utför offentlig finansierad välfärdsverksamhet. Anledningen till utredningen är bland annat att resultaten i skolan sjunkit och orimligt höga vinster.

Ilmar Reepalu o tårta

Ilmar Reepalu in Malmö

Det har varit en brist på tydliga regler och villkor för vilka som får ta emot offentlig finansiering inom välfärden och utredningen lämnar nu att antal förslag som skall leda till ordning och reda ii välfärden. Det föreslår nu att ägare till företag och organisationer som bedriver verksamhet inom välfärden skall ha rätt insikt och erfarenhet för att kunna bedriva verksamheten på bästa sätt. Kritiken mot förslaget har inte låtit vänta på sig. Det kommer att bli en aktiv diskussion kring utredningens förslag.

Ilmar säger: Utredningen föreslår ett särskilt tillstånd för den som vill ta emot offentliga medel. För att få tillstånd krävs att merparten av medlen går till skolan, vården och omsorgen. Ägare ska dock få en rimlig ersättning för de pengar som de själva investerat i verksamheten.

Jason Timbuktu HCG2011

Timbuktu, in the hat, visiting a concert at Pildammsparken in Malmo

Timbuktu ger ut sin bok

”En droppe midnatt”

Lundasonen Jason Diakité, Timbuktu, har under två år skrivit på sin bok, en självbiografi, “En droppe midnatt”. Boken är nu klar, utgiven och handlar om hans uppväxt och släkthistoria som sträcker sig från slaveriets USA till Lund och folkhemmets Sverige. Han söker svaren på sina frågor -Var hör jag hemma, vad innebar slaveriet? I skrivandet har Timbuktu haft stöd av journalisten Mustafa Can.

Trump vs. Clinton

Valet i USA

I USA pågår just valet av president. Oavsett om det blir Hillary Clinton eller Donals Trump kommer världen att påverkas. De kampanjer som de båda genomfört i USA, de debatter de haft känns främmande och på en mycket låg nivå med ständiga personpåhopp och ord långt ifrån vad de vill göra med landet USA och dess människor. Om bara några timmar får världen svaret.

In English

Events in Sweden and the world

It’s Tuesday in November. Great things are happening in Sweden and Great things are happening in the United States, the presidential election that will affect our entire world.

”Malmö’s strongman” Ilmar Reepalu today unveiled Welfare Inquiry that he worked for a year. He said that welfare is not a market and believe that welfare is a cornerstone of the Swedish model. The goal is that the society we live in to have a good functioning schools and health care. The mission has been about the terms for private companies and organizations involved in publicly funded welfare activities. The reason for the investigation include the results in the school dropped and unreasonably high profits.

Ilmar Reepalu ABF 2013 HCG

Ilmar Reepalu will lecture

There has been a lack of clear rules and conditions for which are authorized to receive public funding for welfare and investigation are now leaving the number of proposals that will lead to the orderliness ii welfare. It now proposes that owners of companies and organizations operating within the welfare shall have the right knowledge and experience to operate the business in the best way. Criticism of the proposal has not been long in coming. It will be an active discussion of the report’s proposals.

Ilmar said: – The commission proposes a special permit for those wishing to receive public funds. To get the permit required that most of the funds go to schools, health and social care. The owners should be given a reasonable compensation for the money they invested in the business.

Timbuktu & Frida Carlberg 2014

Timbuktu & Frida Carlberg (my daughter) at Malmö Arena

Timbuktu publishes his book

”A drop of Midnight”

Lunda son Jason Diakité, Timbuktu, has for two years written in his book, an autobiography, ”A drop of midnight.” The book is now completed, published and deals with his upbringing and family history that extends from slavery in the United States to Lund and the welfare state Sweden. He is seeking answers to their questions Where do I belong, what meant slavery? In writing Timbuktu has been supported by journalist Mustafa Can.

Trump vs. Clinton

Elections in the US

The United States is ongoing election of the president. Whether it is Hillary Clinton or Donald Trump, the world will be affected. The campaigns of both implemented in the United States, the debates they had felt strange and at a very low level, with constant personal attacks and words far from what they want to do with the country the United States

And some music with Timbuktu

”Fallskärm” – ”Parachute” – ”Di paracadute”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s