Monterosso al Mare 2009 Limone

”Möjligheter” från de Liguriska bergen – ”Options” from the Ligurian mountains – ”Opzioni” dai monti liguri

Fyra idéer för en framtid

In English see down

Slår på Radio Levanto Val di Vara och ser på web kameran över Levanto. Himlen är fylld av mörka moln, det är fortfarande ljust. Klockan är halv sex på eftermiddagen. Molnen rör sig över Mare Ligure och det vilar ett lugn över staden. Sommarsäsongen med gäster från hela vår värld är slut. Några surfare kan ses vid stranden. Temperaturen håller sig runt 18°C. Här i det södra av Dalarna där jag nu befinner mig råder ett mörker sedan ett par timmar, luften är rå och fylld av dimma.

Jobbar nu med ett antal idéer.

 

1. Företagande: Svensk produkt kan
hjälpa jordbävningsdrabbade Italien

Det handlar om ett projekt mellan ett svenskt företag som har produkter som kan vara mycket aktuella och intressanta när nu de områden, städer och byar, i det mellersta av Italien som drabbades av sensommarens och höstens jordbävningar nu skall byggas upp. Den italienska regeringen har sagt att man nu skall använda metoder som göra att områdena och människorna inte skall drabbas så hårt vid eventuella kommande jordbävningar. Det handlar om material och det handlar om teknik Jag har haft kontakt med en organisation som nu planerar för ett möte mellan företag med kunskap och produkter för byggande i områden som har varit drabbade, är drabbade och kan bli drabbade av just jordbävningar. Jag har kollat upp eventuella möjligheter till finansiering. Jag har fått snabba svar och det ser positivt ut så här långt. Musiken som spelas i Radio Val di Vara är ljuv italiensk musik. Jag blundar och ser upp mot Monte Rossola samtidigt som jag kan känna doften från olivlundar och höra havets vågor slå in mot land.

Amatrice Italy 2016

Amatrice Italy 2016

2. En TV-serie: ”Mat & Prat i Ligurien (Levanto)”

Jobbar även med en idé om att göra ett mat- och pratprogram. Miljön skall vara en vacker gård i en liten by strax ovanför staden Levanto. Det har tidigare gjorts program som utspelar sig i några andra länder i Europa på detta tema i svensk tv. Jag vill nu utveckla detta koncept och ”blanda” in lokala människor, mina vänner som en konstnär, en musiker med goda kunskaper om mat, lokala företag som tillverkar underbar mat av råvaror från bergen och havet. Det skulle även finnas tid för att följa i författaren Stieg Trenters fotspår, han tillbringade många dagar i Levanto och hans bok ”Tragiskt Telegram” utspelar sig till stora delar där. Det finns folk i staden som fortfarande minns honom!

Gäster skulle kunna vara: Tomas di Leva, Mauro Scocco, Tomas Andersson Wij, Sven-Bertil Taube, Veronica Maggio, Miss Li, The Busker Peter Jones, Linnea Henriksson, Mattias Törnell, Lill-Babs, Monica Törnell och författaren Laura Trenter samt några lokal profiler. Plura skulle kunna vara ledare för programmen, där även jag skulle ha en roll…

Pian di Picche

Underbara och glada vänner i Levanto – Wonderful and happy friends in Levanto – Amici meravigliosi e felici a Levanto

3. En bok för barn: ”Stunder i Järvsö”

Min senaste bok är nu klar att tryckas. Den har fått mycket vackra illustrationer av en duktig konstnärinna och en vacker design av art director Anna-Karin Tillström. Nu handlar det om finansiering… Har kontaktat ett antal tänkbara men tyvärr saknas intresse.

4. Eventuell medverkan i TV-serie

Har anmält intresse för att medverka i en kommande tv-serie. Blev intervjuad idag och tiden får visa om det blir verklighet, en möjlighet!

Höstens mörker är tungt. Men idéer och en tro på dessa gör att livet går vidare, någonstans.

°  °  °

And some Swedish music with Miss Li

Bonfire

Ligurien H Carlberg 2015

De Liguriska bergen möter havet – Le montagne liguri incontrano il mare – The Ligurian mountains meet the sea

Four ideas for the future

In English

Turns on the Radio Levanto Val di Vara and see on the web camera of Levanto. The sky is full of dark clouds, it is still light. It is half past six in the afternoon. The clouds move across the Mare Ligure and it rests a peaceful city. The summer season with guests from all over our world is ending. Some surfers can be seen at the beach. Temperatures hover around 18 ° C. Here in the south of Dalarna, in Sweden, where I now find myself theres a darkness since a few hours, the air is raw and full of fog.

Are now working with a number of ideas.

1. Business: Swedish product can help quake-hit Italy

It is a project between a Swedish company that has products that can be very relevant and interesting now that the regions, cities and villages, in the middle of Italy hit by late summer and autumn earthquakes now be rebuilt. The Italian Government has said that it now must use methods that make the areas and the people will not be hit as hard in the event of future earthquakes. It involves materials and it is about technology, I have had contact with an organization that is planning a meeting of companies with expertise and products for construction in areas that have been affected, affected and may be affected of that particular earthquakes. I have checked the possible options for financing. I received quick responses and it looks positive so far. The music played on Radio Val di Vara is sweet Italian music. I close my eyes and look up towards Monte Rossola while I can smell the scent of olive trees and hear the waves beat into the country.

Jordbävning i centrala Italien 2016

Earthquake in central Italy in 2016

2. A TV show: ”Food & Talk in Liguria (Levanto)”

I also work with an idea of making a food and talk shows. The environment must be a beautiful farm in a small village just above the town of Levanto. It has previously been program that takes place in some other countries in Europe on this theme in Swedish television. I now want to develop this concept and the ”mix” the local people, my friends, as an artist, a musician with a good knowledge about food, local companies producing wonderful food with ingredients from the mountains and the sea. It would also be time to follow in the footsteps of author Stieg Trenters, he spent many days in Levanto and his book ”Tragic Telegram” takes place largely there. There are people in town who still remember him!

Guests could be: Tomas di Leva, Mauro Scocco, Tomas Andersson Wij, Sven-Bertil Taube, Veronica Maggio, Miss Li, The Busker Peter Jones, Linnea Henriksson, Mattias Törnell, Lill-Babs, Monica Törnell and author Laura Trenter as well as some local profiles. Plura could be the leader of the programs, which even I would have a role …

Ligurien H Carlberg 2015

Near Levanto in Liguria

3. A book for children: ”Moments in Järvsö,”

My latest book is ready to be printed. It has got very beautiful illustrations by a talented artist and a beautiful design by art director Anna-Karin Tillström. Now it’s about financing … Have contacted a number of potential but sadly lacking interest.

Stunder i Järvsö Håkan CArlberg

The book …..

4. Possibly participation in a TV show

Have expressed interest to participate in an upcoming television series. Was interviewed today and time will tell whether it becomes a reality, an opportunity!

Autumn darkness heavily. But ideas and a belief in them makes life goes on, somewhere.

And some italian music

Tiromancino ”Tra Di Noi”

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s