Charlotte Kalla utbränd ?! Charlotte Kalla burnt out?! Charlotte Kalla bruciato fuori?!

Publicerat: 2016/11/29 i Ledarskap, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , ,
Charlotte Kalla nov 2016

En ledsen Charlotte Kalla, och blicken känns tom – A sad Charlotte Kalla – Un triste Charlotte Kalla. Photo: Bildbyrån

In English see down

Charlotte Kalla finns dessa dagar med i alla medier. Det handlar om hennes senaste tävling där hon var en av de mest långsamma i säsongens första lopp i världscuppremiären i finska Ruka. Charlotte slutade på 75:e plats av totalt 79 åkare. I media talar man hela tiden om att det handlar om något kroppsligt och de talar om ett fiasko. Alla pratar om vad som kan vara fel i hennes kropp. Någon säger att det kanske var det en tidigare förkylning som påverkade. Själv säger hon att hon inte kan förklara vad som hände och att det är en känsla hon aldrig upplevt tidigare. Det känns som att trampa i sirap, säger hon. Nu väntar en undersökning av Charlotte Kalla under två dagar i Stockholm, för att ta reda på om det finns en medicinsk anledning. Det är nu viktigt att se det som hänt i en helhet, både kroppsligt och själsligt.

Ingen talar om utmattningssyndrom, att Kalla gått in den berömda väggen. Hennes blick säger mig något. Det handlar nog mer om livet och själen än om kroppen. Det kan handla om stress som utvecklats till utmattningssyndrom som bland annat gör det svårt att fokusera och tänka klart. Förmodligen handlar det om att kroppen sänder ut signaler om att stressnivån, kraven på sig själv, är för hög. Tar man inte till sig av dessa signaler hamnar man lätt i fysisk och psykisk utmattning. Hjärnans signalsubstanser och kroppens hormoner kommer i obalans och man hamnar i en utbrändhet.

På en sida på nätet skriver Charlotte Kalla om vem hon är: ”- Jag är nyfiken, målmedveten, disciplinerad och jag vet vad som krävs för att lyckas. Jag älskar att tävla och jag vill vara bäst, känslan av att stå högst upp på pallen är viktig och obeskrivligt skön”.

Utbrändheten kan drabba en människa på grund av för mycket att göra på jobbet, att man ställer för höga krav på sig själv, konflikter, problem i privatlivet, traumatiska upplevelser. Hur man hanterar sin stress påverkar också. Det är vanligt att den som drabbats av utbrändhet helt ignorerat de kroppsliga och psykiska signaler som talat om att nu är det för mycket. Många drabbade lägger in ännu en växel och jobbar/tränar allt hårdare, och man ställer ännu högre krav på sig själv och förnekar problemen. Inom forskningen har man noterat att långvarig stressbelastning kan försämra immunförsvaret med ständiga infektioner och förkylningar som följd.

Är det nu där Charlotte Kalla befinner sig?! 

Det är i nuet, i  ögonblicket mellan då och sedan, vi alla skall leva våra liv. 

Jag önskar nu att Charlotte Kalla åter blir frisk, väljer en ny väg i sitt liv och att hennes liv blir det bästa.

°  °  °

Artisten Miss Li tog en paus från sitt liv som artist efter att ha kommit fram till den berömda väggen. I en intervju i P5 Stockholm, efter att ha haft en paus från scenen ett par år berättar Miss Li om sitt liv de senaste åren. Efter programmet Så mycket bättre (2012) och mycket turnerande kände Linda Carlsson, personen bakom Miss Li, att hon behövde en paus från scenen. Linda kände att hon hade kört så hårt att hon kommit till väggen. Det fick henne att fundera över ifall Miss Li skulle fortsätta eller inte. Det blev en lång paus som landade i nytt material. Miss Li är tillbaka.

– Jag behövde ett break från mig själv. Jag har testat runt och funderat över att göra något helt annat. Jag syr ju mycket. Sedan har jag skrivit låtar till andra artister.

Miss Li sjunger ”Bonfire”

In English

Charlotte Kalla nov 2016

– A sad Charlotte Kalla – Un triste Charlotte Kalla- En ledsen Charlotte Kalla. Photo: Bildbyrån

Charlotte Kalla is these days in all media. It’s about her recent competition in which she was one of the slowest in the season’s first race in the World Cup opener in Finland Ruka. Charlotte finished in 75th place out of a total 79 racers. In the media talk all the time that it involves a physical and they talk about a fiasco. Everyone talks about what can be wrong in her body. Someone says that perhaps it was a former cold that affected. She says that she can not explain what happened and it’s a feeling she had never experienced before. It feels like stepping into syrup, she says. Now wait a survey of Charlotte Kalla during two days in Stockholm to find out if there is a medical reason. It is now important to see what happened in a whole, both physically and spiritually.

Nobody talks about the fatigue syndrome, that Kalla entered the famous wall. Her gaze tells me something. It’s probably more about the life and soul than the body. It could be stress, which developed into chronic fatigue syndrome, which among other things makes it difficult to focus and think clearly. Probably, it is about the body sends out signals that the level of stress, the demands of itself, is too high. Does not take to themselves these signals you can easily find the physical and mental exhaustion. The brain’s neurotransmitters and hormones become imbalanced and you end up in a burnout.

On a page on the web writes Charlotte Kalla who she is: ”- I’m curious, purposeful, disciplined and I know what it takes to succeed. I love to compete and I want to be the best, the feeling of standing at the top of the podium is important, and indescribably beautiful. ”

Burnout can happen to a human being because of too much to do at work, that they place high demands on themselves, conflicts, problems in private life, traumatic experiences. How to manage their stress also affects. It is common for the victims of burnout completely ignored the physical and mental signals talked about that now it is too much. Many sufferers put in another gear and work / training tougher, and they make even greater demands on himself and deny the problems. In research, it has been noted that prolonged stress load can impair the immune system with constant infections and colds as a result.

It is now where Charlotte Kalla is ?!

It is in the present, in the moment between now and then, we all should live our lives.

I wish now that Charlotte Kalla again become healthy, choose a new path in her life and that her life will be the best.

°  °  °

The artist Miss Li took a break from her life as an artist after having arrived at the famous wall. In an interview with P5 Stockholm, after having had a break from the scene a couple of years tells Miss Li about her life in recent years. After the program, ”So Much Better” (2012) and touring felt Linda Carlsson, the person behind Miss Li, she needed a break from the stage. Linda felt she had run so hard that she had come to the wall. It made her wonder if Miss Li would continue or not. There was a long pause that landed in the new material. Miss Li is back.

– I needed a break from myself. I tested around and thought about doing something else. I sew the lot. Since I have been writing songs for other artists.

Miss Li sings ”Bonfire”

 

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s