Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – Sharp increase in mental health problems among children and young adults – Starke Zunahme der psychischen Problemen bei Kindern und jungen Erwachsenen

Publicerat: 2017/12/13 i Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , ,

-Tänd ett ljus för jordens barn – se dem och ge dem av din kärlek  -Light a candle for the children of the earth – see them and give them of your love

Psykisk ohälsa ökar hos unga

In English see down

Socialstyrelsen presenterar idag i en rapport alarmerande siffror om utveckling av psykisk ohälsa hos barn och unga, åren 2006-2016. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent.

Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan, och eftersom antalet nya sjukdomsfall ökar och även tenderar att bli mer långvariga kommer ökningen inte att mattas av den närmaste tiden. – Även om psykisk ohälsa är vanligare bland de som har särskilt svåra psykosociala förhållanden är det allt fler från hela ungdomsgruppen som omfattas av den här ökningen, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Andelen sjuka som får psykofarmaka har inte ökat i takt med att den psykiska ohälsan ökat har också förskrivningen av olika antidepressiva läkemedel ökat. Andelen som behandlas med läkemedel efter att ha blivit sjuka har dock varit oförändrad de senaste tio åren. Av de som påbörjar en behandling med psykofarmaka är det ungefär en av fem som fortsätter behandlingen i minst tre år. – En tidig upptäckt och diagnostisering, där olika former av psykologisk behandling sätts in tidigt skulle eventuellt kunna ersätta läkemedelsbe-handling vid psykisk ohälsa, så som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest, säger Peter Salmi.

Allvarliga konsekvenser av tidig psykisk ohälsa

Barn och unga vuxna som tidigt får psykiatriska diagnoser som depression och ångestsyndrom riskerar att bli sjuka under lång tid och då ökar också risken för självmordsförsök och självmord. Bland pojkar i åldern 10-17 år med samsjuklighet i depression och ångestsyndrom är självmord 25 gånger vanligare jämfört med pojkar i samma ålder som inte fått någon psykiatrisk diagnos. Insjuknande i tidig ålder påverkar också förmågan att tillgodogöra sig högre studier. – Vi följde upp barn och unga som vårdats för depression och ångestsyndrom 2006. Tio år senare hade de personerna uppnått en betydligt lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka, säger Peter Salmi.

Inga klara orsaker till ökningen

Det finns inga säkra svar på varför den psykiska ohälsan ökar. Det kan delvis ha att göra med en ökad medvetenhet och att fler vågar berätta. Men eftersom hela ungdomsgruppen har drabbats av ökad psykisk ohälsa tror Peter Salmi att ökningen kan ha att göra med ungas livsvillkor. – Då handlar det om de miljöer där alla barn och unga vistas, som under skolperioden. Men även inträdandet i arbets- och vuxenlivet kan vara en del av förklaringen, säger Peter Salmi.

Psykisk ohälsa bland barn och unga 2006-2016

Kurvorna visar andel barn och unga med minst ett vårdtillfälle inom slutenvård eller specialiserad öppenvård för någon psykiatrisk diagnos eller minst ett uttag av psykofarmaka, där förskrivningar inom primärvården ingår.

Källa Socialstyrelsen

-Det är nu hög tid att vi alla bryr oss om barn och unga vuxna –

se dem och ge dem en bra och positiv  framtid.

Ge dem kärlek istället för hårda julklappar.

Det handlar såväl om oss föräldrar,

skolans personal och alla övriga som finns

nära våra barn och unga vuxna.

Tänd ett ljus för jorden barn – Light a candle for the children of the earth 

 

”It is now high time that we all care about children and young adults – see them and give them a good and positive future.

Mental illness is increasing in children

In English

The National Board of Health and Welfare today presents in a report alarming figures on the development of mental health in children and adolescents, 2006-2016. Mental ill health in children aged 10-17 has increased by over 100 percent in ten years. For young adults, 18-24 years, the increase is closer to 70 percent.

In total, there are about 190,000 children and young adults in Sweden who suffer from some form of mental illness. The single largest group, more than 63,000 people, is young women 18-24 years old. It is primarily diagnoses of depression and various anxiety disorder that contribute to the increase of mental health, and as the number of new diseases increases and also tends to be more prolonged, the increase will not be dulled in the near future. ”Although mental health is more common among those with particularly difficult psychosocial conditions, there are increasing numbers from the entire youth group covered by this increase,” says Peter Salmi, investigator at the National Board of Health.

The proportion of patients receiving psychiatric drugs has not increased as psychological ill health has increased, the prescription of various antidepressants has also increased. However, the proportion of drugs treated with sickness has remained unchanged over the past ten years. Of those who start treatment with psychiatric drugs, it is about one in five who continue treatment for at least three years. ”Early detection and diagnosis, where various forms of psychological treatment are instituted early could possibly replace drug treatment in mental health, as recommended in the National Board of Health’s National Guidelines for Depression and Anxiety Care,” says Peter Salmi.

Serious consequences of early mental illness

Children and young adults who receive psychiatric diagnoses early as depression and anxiety disorder risk becoming ill for a long time, and then also increase the risk of suicide attempt and suicide. Among boys aged 10-17 years of cohabitation in depression and anxiety disorder, suicide is 25 times more common compared to boys of the same age who have not received any psychiatric diagnosis. Early injuries also affect the ability to acquire higher studies. ”We followed up children and young people who were treated for depression and anxiety disorder 2006. Ten years later, they had achieved a significantly lower level of education than those who were not ill,” says Peter Salmi.

No clear reasons for the increase

There is no sure answer to why mental health is increasing. It may in part be related to increased awareness and more dare to tell. However, as the entire youth group has suffered from increased psychological ill health, Peter Salmi believes that the increase may have with young people’s living conditions. – It is about the environments where all children and young people are staying, as in the school period. But participation in working and adulthood can also be part of the explanation, ”says Peter Salmi.

Source: National Board of Health Sweden

”It is now high time that we all care about children and young adults –

see them and give them a good and positive future.

Give them love instead of hard Christmas presents.

It’s about us parents,

the school staff and all the rest there are

close to our children and young adults.

See all children and young people, give them your love and your joy. -Se alla barn och unga, ge dem av din kärlek och din glädje.

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.