Arbetslöshet dödar! – Unemployment kills! – Arbeitslosigkeit tötet! – La disoccupazione uccide!

Publicerat: 2017/12/29 i Arbetslöshetens helvete, Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , ,

Fastkedjad i arbetslöshet – Chained in unemployment – Angekettet in Arbeitslosigkeit

Mitt hjärta blöder

In English see down!

Det är nu inne på den 5:e månaden efter det att Arbetsförmedlingen och Borlänge kommun kallade arbetslösa till ett informationsmöte och individuella intervjuer beträffande Extratjänster. Tjänster för långtidsarbetslösa och nyanlända för att dessa grupper skall få en möjlighet att komma åter till ett arbete. Det har nu gått mer än 4 månader sedan mötet och i princip har inget hänt. Jag har kontaktat de ansvariga hos Arbetsförmedlingen och hos kommunen men inget händer, får inte ett svar. Livet som arbetslös är ett helvete och mycket nedvärderande. Bemötandet från såväl ledare inom arbetsförmedlingen som kommunala ansvarig är mycket nedvärderande och kränkande.

Sweden’s Labor Minister Ylva Johansson, what does she know about the reality of unemployment?

Jag har informerat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och högre tjänstemän inom Arbetsförmedlingen men de svarar inte! Deras agerande och tystnad visar på att de har mycket liten kunskap om hur arbetslösheten ser ut i verkligheten och hur vi behandlas av ofta inkompetenta medarbetare, tyvärr. Tiden går och som arbetslös mår man allt sämre. Ingen lyssnar på en arbetslös. Att det tar sådan tid att anordna en Extratjänst är märkligt, samtidigt fylls nyhetssändningarna på radio och TV om att väntetiderna för dem som fått avslag på sin asylansökan ökat. De får vänta 3-5 månader. Detta talas det om, men att vi arbetslösa ställs totalt utanför och jag har nu väntat drygt 4 månader på att få svar på en extratjänst och jag har själv föreslagit en extratjänst efter fråga från Arbetsförmedlingen. Men, inget händer. Vi arbetslösa trasas sönder. -Finns det ett nytt kommande positivt år… för en arbetslös?

 

Jag har sagt det förr:

– Jag har haft cancer. Jag har mist ett barn.

Dessa upplevelser har jag överlevt.

Men, överlever jag arbetslösheten?

 

Fakta: En extratjänst är en anställningsform som är subventionerad av staten och är riktad till nyanlända och långtidsarbetslösa. Anställningsformen bekostas helt av staten och kan maximalt sträcka sig över två år. Regeringens mål för extratjänster har vid ett tillfälle justerats och målet nu är att det till 2020 ska finnas 20.000 extratjänster i Sverige. Det är Arbetsförmedlingen som anvisar och beslutar om extratjänster i samråd med kommun och landsting eller region.

And some music by Moby:

-Why Does My Heart Feel So Bad?

Unemployment kills – Arbetslöshet dödar – Arbeitslosigkeit tötet

My heart bleeds

In English

It is now in the fifth month after the Employment Service and Borlänge called unemployed for a briefing and individual interviews regarding Extra services. Services for long-term unemployed and new arrivals in order for these groups to have an opportunity to get back to work. It has now been more than 4 months since the meeting and, in principle, nothing has happened. I have contacted the employees of the Employment Service and the municipality but nothing happens, no answer. Life as unemployed is a hell and very depressing. The reassessment of both leaders in the employment services and municipal authorities is very depressing and offensive.

I have informed the Minister of Labor, Ylva Johansson and senior officials in the Employment Service, but they do not respond! Their actions and silence show that they have very little knowledge of how unemployment looks in reality and how we are treated by often incompetent employees, unfortunately. Time goes by and as unemployed you get worse. No one is listening to an unemployed person. The fact that it takes such a time to organize an Extraservice is strange, while the news broadcasts on radio and television are filling in that waiting times for those who were rejected for their asylum application have increased. They may wait 3-5 months. This is said, but that we are unemployed completely outside and I have now waited more than 4 months to get an answer to an extra service and I have myself proposed an extra service after asking from the Employment Service. But nothing happens. We unemployed are broken. -Is there a new coming positive year … for an unemployed?

I have said it before:

– I’ve had cancer. I have lost a child.

I have survived these experiences.

But, do I survive unemployment?

 

Facts: An extra service is an employment form subsidized by the state and is targeted at newly arrived and long-term unemployed. The form of employment is entirely funded by the state and can last for a maximum of two years. The government’s external services goal has been adjusted on one occasion and the goal is now that by 2020 there will be 20,000 extraservices in Sweden. It is the Employment Service which decides and decides on extra services in consultation with the municipality and county council or region.

Chained in unemployment – Angekettet in Arbeitslosigkeit

And som music ”The Road To Hell”, by  Chris Rea

-Why does my heart and soul feel so bad?

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s