Arbetslös i Sverige anno 2018 – Unemployed in Sweden in 2018 – Arbeitslose in Schweden im Jahr 2018 – Disoccupati in Svezia nel 2018

Publicerat: 2018/01/02 i Arbetslöshetens helvete, Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , ,

Livet blev till en skugga – Life became a shadow – La vita è diventata un’ombra

Livet blev till en skugga

In English see down

Nu höjs pensionerna och barnbidragen. Det är positivt. Dock sänker Sveriges regering oss långtidsarbetslösa. För oss som befinner oss i arbetslöshetens helvete blir det inga höjningar av bidragen. Vi lever idag i fattigdom. Vi har svårt att få hyra en bostad, vi har inga pengar att spendera. Många av oss långtidsarbetslösa är 55-plussare, och vi bemöts av en Arbetsförmedling som vi upplever som mycket inkompetent. Tyvärr förekommer inte matchning av oss dvs. matchning av arbetslösa och lediga jobb.

Många av oss långtidsarbetslösa har en bakgrund med högskolestudier. Studier som vi finansierade med studielån, lån som vi efter vår examen betalade tillbaka till staten. Vi har arbetat och bidragit till den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Så blir vi arbetslösa och blir totalt ointressanta. Vi finns inte längre. Arbetsförmedlingen är idag en katastrof. Detta säger jag med kunskap, utbildning och erfarenhet som arbetsförmedlare och konsult inom ett privat rekryteringsföretag, som arbetsgivare och som arbetslös.

Dagens arbetsförmedlare har tyvärr ofta mycket liten erfarenhet från ”verklighetens arbetsmarknad och arbetsliv”. Vi som befinner oss i och länge befunnit oss i detta arbetslöshetens helvete, tynar sakta bort. Vi blir lämnade av nära och kära, vi blir ofta mycket illa bemötta av arbetsförmedlingens personal. Vi är många som sakta bryts ner och blir lämnade trots att vi har bra utbildning, ofta på högskolenivå, och lång erfarenhet av olika arbeten. Vi långtidsarbetslösa får idag en ersättning på ca 11 000 kr per månad.

Själv har jag förbrukat den vinst jag en gång gjorde på en husförsäljning. För att klara vardagen har jag fått skjuta till av sparkapitalet, har sökt närmare 300 jobb per år, men inget händer. Ser att huvuddelen av de jobb jag sökt har tillsatts med sökande som är yngre än 50 år. Sverige har blivit tufft. Regeringens ledamöter saknar kunskap och vi långtidsarbetslösa bemöts mycket illa. Många av oss kränks och behandlas mycket lågt.

Det är nu dags för ett nytt #metoo för oss

långtidsarbetslösa 55-plussare, #unemployed55.

Life became a shadow – Livet blev till en skugga – La vita è diventata un’ombra

Life became a shadow

In English

Now pensions and child allowances are raised. That is positive. However, the Swedish government reduces us to long-term unemployed. For us who are in the hell of unemployment there will be no increases in contributions. We live today in poverty. We have difficulty renting a home, we have no money to spend. Many of us long-term unemployed are 55-plus, and we are met by a Employment Service which we feel as incompetent. Unfortunately, matching of us does not occur. matching of unemployed and job vacancies.

Many of us long-term unemployed have a background with college studies. Studies we funded with student loans, loans that we returned to the state after our degree. We have worked and contributed to the economic development in Sweden. Then we become unemployed and become totally unimpressive. We are no longer. The employment service today is a disaster, I say this with knowledge, education and experience as a job broker and consultant in a private recruitment company, employer and unemployed.

Today’s labor brokers often have very little experience from the ”reality’s labor market”. We who are in, and for a long time found ourselves in the hell of this unemployment, thins slowly away. We are left by dear, we often get very badly treated by the employment agency’s staff. We are many who slowly break down and leave, even though we have good education, often at university level, and long experience of different jobs. We long-term unemployed today receive a compensation of approximately SEK 11,000 per month.

I myself have used the profit I once made on a house sale. In order to cope with everyday life, I have gotten a kick off of the savings capital, has searched nearly 300 jobs a year, but nothing happens. Seeing that most of the jobs I applied have been added to applicants under the age of 50. Sweden has become tough. Government members lack knowledge and we long-term unemployed are treated very badly. Many of us are violated and treated very badly.

It’s time for a new #metoo for us long-term

unemployed 55-plus, #unemployed55

°  °  °

And some music with Laleh: ”Live Tomorrow”

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s