Som äldre arbetslös blir du till ett visset löv – As older unemployed you become a rotten leaf

Sverige, där ingen ser dig

In English see down!

Solen bryter sig genom molnen, ljuset kommer. De snöfyllda granarnas gren släpper nu sin börda i form av snö. Snön faller till marken och det blir små gropar. Ljuset lättar för ett ögonblick bördan av alla tankar kring varför vi ”äldre” i Sverige ständigt kränks när det gäller att åter komma till ett arbete. Vad gör oss så totalt ointressanta? Sveriges tredje största stad jämför åter min högskoleexamen med en gymnasieexamen, trots att det krävs en gymnasieexamen för att kunna studera vid en högskola.

Jag försöker att få svar varför jag inte varit intressant för tjänster jag sökt. Ledare och rektorer i staden där jag just nu bor, en stad fylld av jantelag och bruksanda, svarar inte på mina frågor kring varför jag inte är av intresse för tjänster jag söker. De svarar med en total tystnad och detta visar på många okunnigheten hos dessa ledare. Jag vandrar runt och tänker ständigt på vad som skall hända framåt. Jag sänder ett par programidéer till ett Tv-bolag. Jag försöker att finna finansiering oför att trycka upp min senaste barnbok då inget förlag visat intresse för min bok.

Omslaget till min senaste barnbok STUNDER – The cover of my latest children’s book MOMENTS

När det gäller den svenska så kallade Arbetsförmedlingen är den fylld av okunniga och iskalla medarbetare. Där händer väldigt lite. Det har t ex nu gått 5 månader sedan jag var på ett informationsmöte kring Extratjänster som skall vara ett sätt att komma åter in på arbetsmarknaden. Inget händer, jag har sökt kontakt men får inga svar. Är detta en ny trend i Sverige att ledare och tjänstemän besvarar frågor med tystnad. #meetoo talar om kränkningar kvinnor kränks av män. Som arbetslös kränks man ständigt, ingen vill veta av en, du tillhör en grupp som står långt vid sidan av samhället Sverige. Jag har blod i mina ådrar från brukspatroner, godsägare, författare och entreprenörer som skapt stora företag. En gång var jag sedd och hade ett bra liv i Sverige. Den svenska regeringen uttalar sig dagligen om hemskheter och förtryck i andra länder, men ser tyvärr inte verkligheten i sitt eget land, Sverige. Jag kan även konstatera att 90 procent av läsarna av min blogg är från USA! Tack alla!!!

Vad gör man? Söker mängder av arbeten runt om i landet Sverige. Inget händer! Mina tankar går till Ligurien. EN dröm och en tanke är att kunna leva där och jobba som guide i de vackra bergen, anordna möten och sammankomster för företag i en kreativ och vacker miljö i Levanto och Bonassola. Drömmar?

And some music, Extreme Ways – Moby

As older unemployed you become a rotten leaf – Som äldre arbetslös blir du till ett visset löv

Sweden, where nobody sees you

In English!

The sun breaks through the clouds, the light comes. The branches of the snowy spruce now release their burden in the form of snow. The snow falls to the ground and there are small pits. The light lightens for a moment the burden of any thoughts on why we ”older” in Sweden constantly violated when it comes to returning to work. What makes us so totally uninteresting? Sweden’s third largest city compares again my college graduates with a high school diploma, even though it required a high school diploma to study at a university.

I’m trying to get answers why I was not interested in the jobs I applied for. Leaders and principals in the city where I live at the moment, a city filled with jantelag and user spirit, does not answer my questions about why I’m not interested in the jobs I’m looking for. They respond with total silence and this shows many ignorance of these leaders. I wander around and think constantly about what’s going to happen. I broadcast a couple of program ideas to a TV company. I’m trying to find funding or to print my latest children’s book, since no publisher showed interest in my book.

As regards the Swedish Workforce, it is filled with ignorant and icy employees. There happens very little. For example, it has now been 5 months since I was at an information meeting on Extraservices, which will be a way to get back into the labor market. Nothing happens, I’ve contacted but will not get any answers. Is this a new trend in Sweden that leaders and officials answer questions with silence. #meetoo speaks of violations women are violated by men. As an unemployed person, you constantly violate, nobody wants to know one, you belong to a group that stands far beside Sweden’s society. I have blood in my veins from utility cartridges, landlords, writers and entrepreneurs who created big companies. Once I was seen and had a good life in Sweden. The Swedish government reports daily about horrors and oppression in other countries, but unfortunately does not see the reality in their own country, Sweden. I can also say that 90% of readers of my blog are from the United States! Thank you all !!!

What do you do? Looking for a lot of work around Sweden. Nothing happens! My thoughts go to Liguria. A dream and a thought is to live there and work as a guide in the beautiful mountains, organize meetings and gatherings for companies in a creative and beautiful environment in Levanto and Bonassola. Dreams?

My beloved Liguria and the small town of Bonassola

And some music, Dead Man Theme Neil Young

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s