Teater om vuxenmobbning: Dålig stämning – Theater: Bad atmosphere – Teatro: atmosfera Bad – Theater: Bad sfeer

Publicerat: 2018/02/11 i Arbetslöshetens helvete, Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , ,

Dalateatern in Falun.

En pjäs om vuxenmobbning

In English see down!

Besöker en generalrepetition av pjäsen ”Dålig stämning” på Dalateatern i Falun. Det är en pjäs som bygger på intervjuer med människor i Dalarna och deras upplevelser av vuxenmobbning på sina arbetsplatser i verkligheten. Pjäsen är skriven och regisserad av Martin Lindberg och bygger på åtta av intervjuerna med människor som utsatts för mobbing. Det blir en annorlunda och mycket känslosam teater. Berättelserna går rakt in i hjärtat och de fyra skådespelarna gör ett fantastiskt jobb. Det handlar om mobbing på jobbet inom alla typer av jobb. Mobbing är ett svårt ämne som ofta tystas ner. En tystnadskultur gäller. Många gånger skaffar sig mobbaren sig inflytande och makt på arbetsstället. Få vågar säga ifrån och väljer att bemöta det som händer med tystnad, och se åt ett annat håll.

Det lidande som de mobbade utsätts för kostar samhället många miljarder varje år. I form av sjukskrivningar, arbetslöshet och personligt lidande. Många hundra tusen svenskar våndas varje kväll när de skall sova inför morgondagen. Det handlar om ångest att gå till jobbet och utsättas för nedvärdering och elakheter. Enligt statistik drabbas varje år i Sverige 450 000 människor av vuxenmobbning och 300 begår självmord varje år, nästan 6 personer varje vecka, på grund av just mobbing på jobbet.

Dålig stämning. Fotograf: Per Eriksson.  www.fotografpereriksson.com

Vad är då mobbning?

Att du eller någon annan utsätts återkommande för negativa handlingar på ett sätt som du inte förstår och i situationer där du har svårt att försvara dig och bemöta mobbaren. Typiska mobbingbeteenden är enligt Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1993:17) följande:

 • Förtal
 • Undanhållande av information
 • Saboterande av arbetsuppgifter
 • Utfrysning
 • Åsidosättande
 • Negligering
 • Försök att injaga rädsla
 • Överkritiskt bemötande
 • Förolämpningar
 • Kontroll av arbetstagaren i syfte att skada
 • Omotiverade förflyttningar
 • Fråntagande av arbetsrum eller arbetsuppgifter

Det finns många härskartekniker påförande av skuld och skam, undanhållande av information, osynliggörande och förlöjligande. – För många som är utsatta för mobbning är det väldigt skambelagt och man kanske inte får någon hjälp vare sig av chefer eller arbetskamrater, säger Martin Lindberg som skrivit och regisserat pjäsen ”Dålig stämning”.

Pjäsen berör och de flesta i publiken har varit med om situationer på sina arbetsplatser som spelas upp på scenen. Vi är alla mycket berörda. Efter föreställningen inbjuds vi i publiken till en kortare diskussion kring vuxenmobbning. Föreläsare är Bengt Pontén och Marie Moström från Högskolan Dalarna. Här får vi en del kunskap kring hur man skall jobba med mobbning på våra arbetsplatser och det poängteras att det är avgörande att det snabbt tas tag i mobbing och att man som arbetskamrater inte bemöter detta med tystnad. Vi i publiken fick även tycka till. Jag berättar om mina erfarenheter som bland annat rektor och hur viktigt det är att som chef och ledare vara ute i verksamheten och inte stänga in sig på ett kontor.

Det är en viktig pjäs Dalateatern satt upp och den kommer att spelas på flera orter i Dalarna under vårvintern 2018. Så tragiskt att så många är drabbade och så många bara ser på. 300 människor tar sina liv varje år just på grund av att de mobbas på jobbet! Det är dags att lyfta blicken och agera när vi upplever att någon mobbas! Det är en mycket viktig pjäs Dalateatern satt upp där de tar upp ett problem som finns bland oss dagligen. Som en av pjäsen har det nu startas studiecirklar kring ämnet vuxenmobbning runt om i Dalarna. Jag skulle gärna se att pjäsen spelas upp i samband med ledarskapsutbildningar och utgöra en grund för diskussioner kring ledarskap och arbetsmiljö.

Laleh sjunger ”Bara få va mig själv” – ”Just be myself”

In English

Bad atmosphere. Photo: Ulrika Roberg

A show about adult bullying

°  °  °

Visit a general rehearsal of the play ”Bad atmosphere” at the Dala Theater in Falun. It is a play based on interviews with people in Dalarna and their experiences of adult mobbing at their workplaces in reality. The play is written and directed by Martin Lindberg and is based on eight of the interviews with people who have been subjected to bullying. It will be a different and very emotional theater. The stories go straight into the heart and the four actors do a great job. It’s about bullying at work in all kinds of jobs. Mobbing is a difficult subject that is often quieted down. A silence culture applies. Many times, the bully gets its influence and power at the workplace. Few dare to say away and choose to deal with what happens with silence, and look elsewhere.

The suffering that the bully faces is costing society many billions each year. In the form of sick leave, unemployment and personal suffering. Many hundred thousand Swedes are worn every night when they are going to sleep before tomorrow. It’s about anxiety going to work and being subjected to imbalances and hardships. According to statistics affected each year in Sweden 450 000 people of the adult bullying and 300 commit suicide each year, nearly 6 people each week, precisely because of bullying at work.

Bad atmosphere. Photo: Per Eriksson.  www.fotografpereriksson.com

What is bullying?

That you or someone else is exposed to negative actions in a way that you do not understand and in situations where you have difficulty defending yourself and responding to the bully. Typical bullying behavior is according to the Occupational Safety and Health Administration (AFS 1993: 17):

 • Slander
  Withholding information
  Sabotaging of duties
  Ostracism
  To be set outside
  Ignore
  Try to instill fear
  Supercritical treatment
  Insults
  Control of the employee in order to harm
  Unmotivated movements
  Exclusion from office or duties

There are many ruler techniques that are blamed for guilt and shame, information retention, invisibility and ridicule. ”For many who are bullied, it’s very bullied and you may not get help either by bosses or coworkers,” says Martin Lindberg, who wrote and directed the play ”Bad atmosphere.”

The play is concerned and most of the audience has been involved in situations in their workplaces that are played on stage. We are all very affected. After the show, we are invited to the audience for a shorter discussion about adult mobbing. Lecturers are Bengt Pontén and Marie Moström from Högskolan Dalarna. Here we get some knowledge about how to work with bullying at our workplaces, and it is emphasized that it is crucial that it is taken care of in bullying quickly and that you, as coworkers, do not deal with this with silence. We in the audience also enjoyed. I tell about my experiences, such as the principal and how important it is to be a manager and leader in the business and not to shut up in an office.

It’s an important play The Dalate Theater is set up and it will be played in several places in Dalarna in spring 2018. So tragic that so many are affected and so many are just watching. 300 people take their lives every year just because they are bullied at work! It’s time to lift your eyes and act when we feel like a mobster! It’s a very important piece of the Dalate Theater set up where they address a problem that exists among us daily. As one of the pieces, study circles have been started on the topic of adult mobbing around Dalarna. I would like to see that the play is played in connection with leadership training and provide a foundation for discussions about leadership and working environment.

Nine Inch Nails and David Bowie sings ”Hurt”

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s