Corporate boards and its members – Bolagsstyrelser och dess medlemmar – Consigli di amministrazione di società – Vorstandsarbeit

Publicerat: 2020/01/22 i företagande, Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , , , , , , , , ,

Here is a photo from a meeting with Dan Olofsson, IT billionaire, in Malmö, which I attended a few years ago.

Corporate boards

and its members

In Swedish see down

Participates in a business meeting on issues related to owner directives and board of directors of a company.Organizers are Styrelseakademin and organization Företagarna. There will be many shorter lectures on how to form the best board for your company. Among other things, this is about the fact that a corporate board must consist of both younger and older people, consisting of both women and men. There are examples where boards only consist of men, where the members are friends of the business owner. So it is important and essential that the board has a diversity and recruiting people with experience / training that will take the company to its objectives. It also talked about the roles of a company in terms of, for example, goals and time perspectives.

Roles:

The owner: why – what – where are we going

Board: strategy how to reach the goals

CEO/organization: operational how, to accomplish and achieve the goals

It is of great importance, decisively, that the owner / owners of the company clarify their will and vision of how the company should develop over the next 3-5 years by developing an owner’s directive. This is also a prerequisite for the Board to be able to do active and professional work. The basis is thus the Owners’ Directive, where it has been established that the owners, the Board, the CEO and the financiers have the same expectations, values and target image. It is therefore about having people on the board who have the knowledge and experience that the company needs to achieve the goals and not to appoint the board with friends.

It is important that young new entrepreneurs surround themselves and their company with a board where members have experience in entrepreneurship and it is also important that older entrepreneurs in their boards have young people who can share new thinking and new knowledge and not least important is that the board consists of both women and men. I myself have experience of board assignments at local, regional and state level. So…

IT billionaire Dan Olofsson, one of Sweden’s most successful businessmen and entrepreneurs, believes that growth is nothing that comes from within. On the contrary, growth is something that occurs when the company’s management and board understand the customer and the market, and this is reflected in how the company is managed and managed. To assemble such a board requires a number of key competencies in sales and target group analysis – and according to Dan Olofsson, what customers think is important. He also says: Build your board with individuals who can combine knowledge about the business with a long-term perspective on the business. At the same time, they should not be copies of each other but represent different experiences, so that the board can always see things from different perspectives.

°  °  °

And some music vid ELO

”When I was a boy I had a dream”

 

Entreprenören Dan Olofsson föreläser om sitt företagande i Malmö för några år sedan, där också jag deltog.

Bolagsstyrelser

och dess medlemmar

In Swedish

Deltar vid ett företagarmöte kring frågor rörande ägardirektiv och styrelse i ett företag. Arrangörer är Styrelseakademien Dalarna, organisationen Företagarna i Dalarna/Gävleborg och Dalarna Science Park. Det blir många kortare föreläsningar kring hur man formar den bästa styrelsen för sitt företag. Det handlar bland annat om att en företagsstyrelse skall bestå av både yngre och äldre, bestå av både kvinnor och män. Det framkommer exempel där styrelser enbart bestått av män, där medlemmarna är kompisar till företagsägaren. Alltså det är viktigt och avgörande att styrelsen har en mångfald och att man rekryterar människor med den erfarenhet/utbildning som ska ta företaget till de uppsatta målen. Det talades även om rollerna i ett företag när det gäller bland annat syften och tidsperspektiv.

Roller:

Ägaren: varför – vad – vart ska vi

Styrelsen: strategi hur når vi målen

VD/organisation: operativa hur, att utföra och uppnå målen

Det är av stor vikt, avgörande, att ägaren/ägarna till företaget tydliggör sin vilja och vision om hur företaget ska utvecklas de närmaste 3-5 åren genom att ta fram ett ägardirektiv. Detta är också en förutsättning för att styrelsen skall kunna göra ett aktivt och professionellt arbete. Grunden är alltså ägardirektivet där det fastställts att ägare, styrelse, vd och finansiärer har samma förväntningar, värderingar och målbild. Det handlar alltså om att ha personer i styrelsen som har den kunskap och erfarenhet som företaget behöver för att uppnå målen och inte att tillsätta styrelsen med kompisar.

Det är viktigt att unga nya företagare omger sig och sitt företag med en styrelse där medlemmar har erfarenhet av företagande och likaså är det viktigt att äldre företagare i sina styrelser har unga människor med som kan dela med sig av ett nytt tänkande och nya kunskaper och inte minst viktigt är det att styrelsen består av både kvinnor och män. Själv har jag erfarenhet av styrelseuppdrag på lokal, regional och statlig nivå. Så…

IT-miljardären Dan Olofsson, en av Sveriges mest framgångsrika affärsmän och entreprenörer menar att tillväxt är inget som kommer inifrån. Tvärtom är tillväxt något som uppstår när bolagets ledning och styrelse förstår kunden och marknaden, och låter detta återspeglas i hur företaget styrs och leds. För att sätta ihop en sådan styrelse krävs ett antal nyckelkompetenser inom sälj och målgruppsanalys – och enligt Dan Olofsson är det hur kunderna tänker som är viktigt. Han säger också: Bygg din styrelse med individer som kan kombinera kunskap kring verksamheten med ett långsiktigt perspektiv på affären. Samtidigt ska de inte vara kopior av varandra utan representera olika erfarenheter, så att styrelsen alltid kan se saker ur olika perspektiv.

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.