Thoughts on a stone in the forest – Tankar på en sten i skogen – Pensieri su una pietra nell a foresta – Gedanken auf einem Stein I’m Wald – Gedachten op een steen in het bos

Publicerat: 2020/05/05 i Arbetslöshetens helvete, corona, Ledarskap, Uncategorized, Vardag o natur
Etiketter:, , , , , ,

A stone in the forest…

Thoughts on a stone

in the forest

In Swedish see down

In times of corona. It’s tough times and lonely days. Not least for us who are long-term unemployed and very lonely for years. Seeking me to the forest and it gives so much, here life becomes here and now and the thoughts become more positive. Put me on a rock and the thoughts land in the former working life. A life I miss so much.

The time when I had exciting and important jobs shows up. These were services that built a lot on collaborations, running projects, board assignments and developing businesses. There were contacts all over Sweden and also in Europe. Above all, I had many contacts and meetings with companies and organizations from Italy. It was a collaboration with the Italian Chamber of Commerce, whose CEO I arranged lectures on the Italian market on several occasions. It was a good collaboration and with the help of them I participated in three fairs at Milan fairs, Fiera Milano. There were also some meetings in Italy with entrepreneurial organizations and also a visit to a large food fair in the ”food town” Parma.

To develop the SMEs, I organized several seminars with, among others, Daniele Mascanzoni from Ufficio Tecnico-Scientifico Svedese in Milan and managers from Japan and the USA. They lectured on business in each country. I also invited Professor Daniele Mascanzoni to give very interesting lectures on the Italian business regions.

When we in Sweden voted to join the EU, I was given the assignment to become the ”EU general” in the small town of Söderhamn to push a yes to the EU. On one occasion I offered parts of the management team for Fiera Milano, which met with entrepreneurs and visited, among other things, a large sawmill off the coast just outside Söderhamn. With my foundation in pedagogy, I invited those responsible in Sweden for the Reggio Emilia Institute to a conference. It was successful and the interest was very large, nearly 400 participants from all over Gävleborg County participated and it was both entrepreneurs and staff from the school’s world. A number of Montessori schools were later started! Then I also got a job as project manager for the Design Year in Sweden with responsibility for Gävleborg County. It was a lot about collaboration with universities, colleges, SMEs. To a large extent, we worked with packaging design, where students were involved and helped companies to get the right design for their products.

Birds sing and the winds are warm. So a couple of my absolute best friends show up in my mind. It is the entrepreneur Lasse and the lawyer and entrepreneur Stefan. Two people who gave a lot, they were insightful, emotional, creative and very creative, driven and with the sparkle in their eye. They meant so much to me. Unfortunately, they both died at short intervals in prostate cancer, both too young. We worked together during my six years as regional manager for the entrepreneurial organization Entrepreneurs when I was responsible for the regions of Skåne, 2 years, and Gävleborg, 4 years.

There were also trips to Ireland on three occasions within the framework of my assignments. For four years, I was the project manager for a project with the goal of getting more young people to choose technical and practical education at the upper secondary school. This was because many manufacturing companies had a very difficult time recruiting staff with the right training. This is very much due to the fact that very few students chose technical and practical education when they started high school. Here we reversed the trend, and the number of students in the practical courses increased greatly!

So it became an assignment as headmaster of a major high school in Skåne, 450 pupils and 60 staff. The mission was to create order and find out and get the staff to work together. A tough job, very rewarding and the school went forward, upwards and the staff collaborated, for example, through collegiate learning. So I was contacted for an assignment to start a brand new high school in Sweden’s third largest city, Malmö. Very rewarding, it was about building a network, getting students to apply for school education, rebuilding an old slaughterhouse into a school, hiring staff and getting them to collaborate and create a ”brand”. It got off to a good start with more students than we had as a goal and with a budget in balance. It was also a time as CEO of an organization. There were many nice moments when I had jobs. Many moments remain deep in the memory. When Sweden joined the EU in 1995, I was invited to the EU office in Brussels. I was invited to the Italian Chamber of Commerce’s Annual Anniversary at the Italian Embassy in Stockholm, attended the Principal’s Academy Anniversary in Stockholm. I also got the opportunity to attend the Book Fair in Gothenburg 2014 where I got to present one of my books. Working life meant many social contacts and I was part of many networks in our country. There was also experience of work in different regions and cities including Skåne, Gävleborg and in the cities of Söderhamn, Gävle, Bollnäs, Järvsö, Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund and Eslöv.

So nice to remember and for a moment forget covid-19. Time to go. I get up from the stone, look out over the mountains and the river and then go home. -Thank you nature!

Tankar i coronatider

i en skog

In Swedish

Det är coronatider. Det är tuffa tider och ensamma dagar. Inte minst för oss som är långtidsarbetslösa och mycket ensamma sedan år tillbaka. Söker mig till skogen och den ger så mycket, här blir livet här och nu och tankarna blir positivare. Sätter mig på en sten och tankarna landar i det tidigare arbetslivet. Ett liv som jag saknar så mycket.

Tiden då jag hade spännande och viktiga jobb dyker upp. Det var tjänster som byggde mycket på samarbeten, driva projekt, styrelseuppdrag och att utveckla verksamheter. Det blev kontakter över hela Sverige och även ute i Europa. Framför allt hade jag många kontakter och möten med företag och organisationer från Italien. Det blev samarbete med Italienska handelskammaren vars VD jag vid några tillfällen anordnade föredrag om den italienska marknaden med. Det blev ett bra samarbete och med hjälp av dem deltog jag vid tre tillfällen på mässor i Milano, Fiera Milano. Det blev även några möten i Italien med företagarorganisationer och även ett besök på en stor matmässa i ”matstaden” Parma.

För att utveckla de små och medelstora företagen anordnade jag flera seminarier med bland annat Daniele Mascanzoni från Ufficio Tecnico-Scientifico Svedese i Milano och ansvariga från Japan och USA. De föreläste om respektive länders näringsliv. Jag bjöd även in professor Daniele Mascanzoni som höll egna mycket intressanta föreläsningar om de italienska näringslivsregionerna.

När vi i Sverige skulle rösta om att ingå i EU fick jag uppdraget att i den lilla staden Söderhamn bli ”EU-general” för att driva ett ja till EU. Vid ett tillfälle bjöd jag upp delar av ledningsgruppen för Fiera Milano, som träffade företagare och besökte bland annat ett stort sågverk invid kusten strax utanför Söderhamn. Med min grund inom pedagogik bjöd jag in de ansvariga i Sverige för Reggio Emilia Institutet till en konferens. Det blev lyckat och intresset var mycket stort, närmare 400 deltagare från hela Gävleborgs län deltog och det var både företagare och personal från skolans värld. Det startades senare upp ett antal Montessoriskolor! Sedan fick jag även ett uppdrag som projektledare för Designåret i Sverige med ansvar för Gävleborgs län. Det handlade mycket om samverkan med Universitet, högskolor, små och medelstora företag. Till stora delar arbetade vi med förpackningsdesign, där studenter involverades och hjälpte företagen med att få en rätt design på sina produkter.

Fåglar sjunger och vindarna är varma. Så dyker ett par av mina absolut bästa vänner upp i mina tankar. Det är entreprenören Lasse och advokaten och företagaren Stefan. Två människor som gav mycket, de var inlyssnande, känslosamma, kreativa och mycket skapande, drivande och med glimten i ögat. De betydde så mycket för mig. Tyvärr dog de båda med kort mellanrum i prostatacancer, båda allt för unga. Vi samarbetade under mina sex år som regionchef för företagarorganisationen Företagarna då jag ansvarade för regionerna Skåne, 2 år, och Gävleborg, 4 år.

Det blev även resor till Irland vid tre tillfällen inom ramen för mina uppdrag. Under fyra år var jag projektledare för ett projekt med mål att få fler ungdomar att välja tekniska och praktiska utbildningar på gymnasieskolan. Detta då många tillverkande företag hade mycket svårt att rekrytera personal med rätt utbildning. Detta mycket på grund av att väldigt få elever valde tekniska och praktiska utbildningar när de började på gymnasiet. Här vände vi trenden, och antalet elever på de praktiska utbildningarna ökade mycket!

Så blev det ett uppdrag som rektor på en större gymnasieskola i Skåne, 450 elever och 60 personal. Uppdraget var att skapa ordning och reda och få personalen att samverka. Ett tufft jobb, mycket givande och skolan gick framåt, uppåt och personalen samverkade bland annat genom kollegialt lärande. Så blev jag kontaktad för ett uppdrag att starta upp en helt ny gymnasieskola i Sveriges tredje största stad, Malmö. Mycket givande, det handlade om att bygga upp ett nätverk, att få elever att söka sig till skolans utbildningar, att bygga om en gammal slaktfabrik till en skola, att anställa personal och få dessa att samarbeta och skapa ett ”varumärke”. Det blev en bra start med fler elever än vad vi hade som mål och med en budget i balans. Det blev även en tid som VD för en organisation. Det blev många trevliga stunder när jag hade arbeten. Många stunder sitter kvar djupt i minnet. När Sverige blev medlem i EU, 1995, blev jag inbjuden till EU-kontoret i Bryssel. Jag blev inbjuden till Italienska handelskammarens årsjubileum på den Italienska ambassaden i Stockholm, deltog vid rektorsakademins årsjubileum i Stockholm. Fick även möjlighet att delta vid Bokmässan I Göteborg 2014 där jag fick presentera en av mina böcker. Arbetslivet innebar många sociala kontakter och jag ingick i många nätverk i vårt land. Det blev även erfarenhet av arbeten i olika regioner och städer bland annat Skåne, Gävleborg och i städerna Söderhamn, Gävle, Bollnäs, Järvsö, Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund och Eslöv.

Så skönt att minnas och för en stund glömma covid-19. Dags att gå. Jag reser mig från stenen, ser ut över bergen och älven och går sedan hem. -Tack naturen!

Salute Håkan Carlberg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.