Arkiv för kategori ‘Arbetslöshetens helvete’

Older unemployed men

are offended

In Swedish see down

As a man, 60-plus, I am treated as a job seeker very badly. Seeking lots of jobs. Have applied for many services in Borlänge municipality and since I cannot get to an interview despite meeting the requirements regarding education and experience, I ask why I am unattractive. Borlänge municipality writes in its job advertisements that the value foundation is an important tool and works to live up to it and what it means in daily work. The key words are: * I am here for the people in Borlänge * I like challenges * I meet every person with openness. The response from me is not in line with the key words and I feel extremely offended by the women managers in the municipality who are responding with total silence.

The fact that, as the elderly unemployed, many of us with long experience and a college degree, being treated poorly is about age discrimination and when it comes to Borlänge municipality it is about the abuse of men by the female leaders. At the same time, the Swedish government is talking about raising the retirement age and we will work longer. Do they know how we the elderly unemployed are treated in reality? Unemployment is higher among men than among women and they are unemployed longer than women. On average, between the ages of 55 and 64, women were unemployed for 46 weeks and men for 67 weeks.

-Now is the time to start up a MeToo for us older unemployed men to pay attention to harassment from female leaders. Håkan Carlberg, offended elderly unemployed man with long experience of leadership

 

 

Äldre arbetslösa män kränks

In Swedish

Som man, 60-plussare, behandlas jag som arbetssökande mycket illa. Söker mängder av jobb. Har sökt många tjänster inom Borlänge kommun och då jag inte får komma till en intervju trots att jag uppfyller de krav som finns beträffande utbildning och erfarenhet, ställer jag frågan varför jag är ointressant. Borlänge kommun skriver i sina jobbannonser bland annat att värdegrunden är ett viktigt verktyg och arbetar med att leva upp till den och vad den innebär i det dagliga arbetet. Ledorden är: * Jag finns här för Borlängebon * Jag gillar utmaningar * Jag möter varje människa med öppenhet. Bemötandet av mig stämmer inte med ledorden och jag känner mig oerhört kränkt av de kvinnliga chefer i kommunen som bemöter med en total tystnad.

Att som äldre arbetslös, många av oss med lång erfarenhet och högskoleexamen, bemötas så illa handlar om åldersdiskriminering och när det gäller Borlänge kommun handlar det om kränkning av män av de kvinnliga ledarna. Samtidigt talar Sveriges regering om att höja pensionsåldern och vi skall arbeta längre. Vet de hur vi äldre arbetslösa behandlas i verkligheten? Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna och de är arbetslösa längre än kvinnorna. I åldern 55-64 var i genomsnitt kvinnor arbetslösa 46 veckor och männen 67 veckor (Källa: SCB. AKU)

-Det är nu tid att starta upp ett MeToo för oss äldre arbetslösa män för att uppmärksamma trakasserier från kvinnliga ledare. Håkan Carlberg, kränkt äldre arbetslös man med lång erfarenhet av ledarskap

Salute Håkan Carlberg

Daybreak

Traveling to an interview

In Swedish see down

It’s dawn. Step up and then take the train to Malmö. It is about a journey of eight hours. The purpose of the trip is an interview for a job at a school. The sun rises and colors the sky in beautiful red colors. It will be a journey from the middle of Sweden to the south. The day passes and the train arrives in Malmö.

Malmö by the sea

Malmo city center is filled with people and the air smells of the sea. One night at a hotel and so on with a local train to the university city of Lund. Get some time over and wander around town. Here, the streets are filled with students from all over our earth. Pass by the beautiful cathedral and through the small park Lundagård next door with beautiful buildings such as the Kungshuset and the powerful University House.

Kungshuset in Lund

Meet a good friend who works in an art store. So I take a bus to a smaller town outside Lund and get interviewed. It will be a positive moment and time will show if I get the job. When I visit the school, a bunch of kids come up to me and ask -Are you the king? I answer -Yes I am! So again by bus into Lund and the train again north.

A work of art by Rodolfo Mantovani, who is in an art shop in Lund

Gryning

Reser till en intervju

In Swedish

Det är gryning. Kliver upp och tas så tåget till Malmö. Det handlar om en resa på åtta timmar. Syftet med resan är en intervju för ett jobb vid en skola. Solen kliver upp och färgar himlen i vackra röda färger. Det blir en resa från det mellersta av Sverige till det södra. Dagen går och tåget anländer till Malmö.

Malmö vid havet, Malmö universitet

Malmös centrum är fyllt av folk och luften doftar hav. En natt på ett hotell och så vidare med ett lokaltåg till universitetsstaden Lund. Får lite tid över och vandrar i staden. Här är gatorna fyllda av studenter från hela vår jord. Går förbi den vackra domkyrkan och genom den lilla parken Lundagård intill med vackra byggnader som Kungshuset och det mäktiga Universitetshuset.

Lunds Domkyrka

Träffar en god vän som arbetar i en konsthandel. Så tar jag en buss till en mindre ort utanför Lund och intervjuas. Det blir en positiv stund och tiden får visa om jag får jobbet. När jag besöker skolan kommer ett gäng barn fram till mig och frågar -Är du kungen? Jag svarar -Ja det är jag. Så åter med buss in till Lund och tåget åter norrut.

Ett konstverk av Rodolfo Mantovani, finns på en konstbutik i Lund

Salute Håkan Carlberg

The clouds are cracking up

The light came back

In Swedish see down

The dark clouds in the sky dissipate and the light comes again. When that light reaches me, the darkness dissipates in my heart and chest. The power comes again. Now it is finally possible to be creative again and see the positive in life today. I take again my idea of making a movie based on the author Stieg Trenter’s book Tragic Telegram. A story that takes place in a beautiful part of Stockholm and in the small Ligurian city of Levanto in Italy.

I send my idea to the writer and screenwriter Peter Birro and the journalist and producer Christina Birro and hope that my idea can become a reality. The Birro couple is currently working on a film about the newspaper queen Amelia Adamo and her mother Elda who came to Sweden from Rome during the latter part of the 1940s.

I got myself the beautiful assignment to write a chapter in Amelia’s latest book Hike & Enjoy about the area around the small Italian town of Levanto and the Cinque Terre area in the east of Liguria. It was a task that brought so much joy to my heart and chest. Now I hope that my idea of a movie based on the book Tragic Telegram will come true. The clouds dissipated and life and light came again.

The book Tragic telegram by author Stieg Trenter

 

Uppsprickande molntäcke

Så skingrade sig molnen

In Swedish

De mörka molnen på himlen skingrar sig och ljuset kommer åter. När så ljuset når mig skingras mörkret i mitt hjärta och i mitt bröst. Kraften kommer åter. Nu går det äntligen att åter vara kreativ och se det positiva i livet i dagen. Jag tar åter tag i min idé om att göra en film utifrån författaren Stieg Trenters bok Tragiskt telegram. En historia som utspelar sig i en vacker del av Stockholm och i den lilla liguriska staden Levanto i Italien.

Jag sänder min idé till författaren och manusförfattaren Peter Birro och journalisten och producenten Christina Birro och hoppas att min idé kan bli verklighet. Paret Birro arbetar just nu med att göra en film om tidningsdrottningen Amelia Adamo och hennes mamma Elda som kom till Sverige från Rom under den senare delen av 1940-talet.

Jag fick själv det vackra uppdraget att skriva ett kapitel i hennes senaste bok Vandra & Njut om området kring den lilla italienska staden Levanto och området Cinque Terre i det östra av Ligurien. Det var en uppgift som gav så mycket glädje i mitt hjärta och i mitt bröst. Nu hoppas jag att min idé om en film utifrån boken Tragiskt Telegram skall bli verklighet. Molnen skingrade sig och livet och ljuset kom åter.

Salute Håkan Carlberg

Parliamentary salaries

increase

In Swedish see down

Sweden’s MPs’ fees are increased by SEK 1,500 a month to SEK 68,400 per month on November 1.It is the parliamentary remuneration committee that made the decision. As an unemployed person, I have a contribution of just under SEK 15,000 a month which gives SEK 11,200 after tax. We unemployed people are poor and have been excluded from society. Not least, it applies to us who are 60 plus. Nobody wants us, despite the fact that many of us have long experience, college degrees and many other programs. Sweden has become another country!

Sometimes I wish everyone would experience the emptiness, poverty and exclusion that unemployment provides. Of course, no one would have to live that way. Many MPs live in another world with high salaries and very generous remuneration when they end up as politicians. Again, Sweden has become another country with high unemployment, increased exclusion, poorer finances, poorer results in the country’s schools, poorer healthcare and a declining currency. -As an unemployed you end up in a narrow and empty alley!

The Swedish parliament house in Stockholm

”What have I become
My sweetest friend
Everyone I know
Goes away in the end”

Riksdagsledamöternas arvoden

höjs

In Swedish

Sveriges riksdagsledamöters arvoden höjs med 1 500 kr i månaden till 68 400 kronor per månad den 1 november. Det är riksdagens arvodesnämnd som fattat beslutet. Som arbetslös har jag ett bidrag på knappt 15 000 kronor i månaden vilket ger 11 200 kronor efter skatt. Vi arbetslösa är fattiga och har ställts utanför samhället. Inte minst gäller det oss som är 60 plus. Ingen vill ha oss, trots att många av oss har lång erfarenhet, högskoleexamen och många andra utbildningar. Sverige har blivit ett annat land!

Ibland kan jag önska att alla skulle få uppleva tomheten, fattigdomen och utanförskapet som arbetslösheten ger. Självfallet skulle ingen behöva leva så. Många riksdagsledamöter lever i en annan värld med höga löner och med mycket generösa ersättningar när de slutar som politiker. Återigen, Sverige har blivit ett annat land med hög arbetslöshet, ökat utanförskap, sämre ekonomi, sämre resultat i landets skolor, sämre sjukvård och en sjunkande valuta. -Som arbetslös hamnar du i en smal och tom gränd!

-Som arbetslös hamnar du i en smal och tom gränd! -As an unemployed you end up in a narrow and empty alley!

Allting kan gå itu…

Salute Håkan Carlberg

The sun has set for the unemployed in Sweden.

Unemployment is rising

in Sweden

In Swedish see down

The fall has come. Leaves are falling and unemployment is rising in Sweden. In August 2019, the number of unemployed persons aged 15-74 was 393,000. This is an increase of 56,000 persons compared with the corresponding month last year. This corresponds to an unemployment rate of 7.1 percent. This is an increase of 1.0 percentage points. The number of unemployed youth aged 15–24 was 115,000. This is an increase of 24,000 compared to August 2018. The unemployment rate among young people was 18.2 percent. This is an increase of 4.3 percentage points.

Unemployed is to have a life in the form of autumn. Coolness, loneliness and a sense of being totally worthless. We fall to the ground as well as the leaves of the trees and walked on. Unfortunately, most of the talk now indicates that unemployment will continue to increase based on the troubled economic situation in our entire world, business cycles are going down in our world. The leaves fall, people as well. Will there ever be a new spring for us who ended up outside? – The days on the beach (at work) are over. . . please take me a thousand days from here!

And some music with ABBA – 

SOS

Arbetslösa och trädens löv faller och trampas på. – Unemployed and the leaves of trees fall and are trampled on.

Arbetslösheten ökar

i Sverige

In Swedish

Hösten är kommen. Löven faller och arbetslösheten ökar i landet Sverige. I augusti 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 393 000. Det är en ökning med 56 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 115 000. Det är en ökning med 24 000 personer jämfört med augusti 2018. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 18,2 procent. Det är en ökning med 4,3 procentenheter.

Arbetslös är att ha ett liv i form av höst. Kyla, ensamhet och en känsla av att var totalt värdelös. Vi faller till marken liksom trädens löv och trampas på. Tyvärr talar nu det mesta för att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka utifrån det oroliga ekonomiska läget i hela vår värld, konjunkturer går nedåt i vår värld. Löven faller, människor likaså. Kommer någonsin en ny vår för oss som hamnat utanför? – Dagarna på stranden (på jobbet) är över . . . snälla, ta mig tusen dagar härifrån!

Salute Håkan Carlberg

The main square in Malmö

A day in a sunny Malmö

In Swedish see down

Sitting in the sun at Stortorget in Malmö. The clock at the town hall strikes beautifully eleven strokes. It is thirty degrees warm, the same temperature as in Levanto near the sea in northern Italy. Summer is still lingering. The shadows are now becoming longer when the sun is getting lower in the sky.

”Raoul Wallenbergs Park” in Malmö with the statue ”Pienza” by Staffan Nihlén, carved in the town of Pienza in Italy in pink marble

The fountain in the square splashes its water, a white butterfly flies around among the beautiful flowers. Many tourists from all over our world pass by. They take pictures with their mobile phones and are fascinated by all the beautiful buildings surrounding the square. An old king, Karl X Gustav, sits high on his horse and looks down at us. The square was created in the mid-1500s.

The king of Great Square

Here is a calm. But, elsewhere in the city, a young woman who had her baby in her arms was shot yesterday. Very tragic and an event caused all of Sweden to mourn and question the gang crime that is increasing in the country.

Beautiful art in the city.

The purpose of the trip to the city by the sea was an interview for a job at a newly built school. It was a very positive interview and the school is really different and has an ”educational architectural design”. It was an overnight stay in a hotel and in the elevator down at breakfast I meet a family in the elevator. We speak very briefly and it turns out that they traveled from England to celebrate their holiday in Sweden. I sign my children’s book ”Moments” and give it to the children. The mother says that she has a good friend in England who is Swedish, and that she can translate the book into English. A short and pleasant meeting, and at the same time fun to make someone happy.

The houses on Stora Nygatan give a feeling of being in London …

There will be a journey of 36 hours, of which 14 hours on the train. On the drive home, a train hostess who was very positive, pleasant and social with us train passengers worked. I also gave her my children’s book ”Moments” and thanked her for a nice trip, and she was happy.

Sunset over Malmö – the city by the sea

°  °  °

Rådhuset i Malmö, Stortorget

En dag i ett soligt Malmö

In Swedish

Sitter i solen på Stortorget i Malmö. Klockan på rådhuset slår vackert elva slag. Det är trettio grader varmt, samma temperatur som i Levanto invid havet i norra Italien. Sommaren dröjer sig kvar. Skuggorna blir nu allt längre då solen står allt lägre på himlen.

Hedmanska gården, invid LIlla Torg har anor från anno 1596

Fontänen på torget sprutar sitt vatten, en vit fjäril flyger runt bland de vackra blommorna. Många turister från hela vår värld går förbi. De tar bilder med sina mobiltelefoner och är fascinerade av alla vackra byggnader som omger torget. En gammal kung, Karl X Gustav, sitter högt på sin häst och ser ner mot oss. Torget skapades i mitten 1500-talet.

Fontänskulptur av Gerhard Henning, 1934, – Gustav Adolfs torg

Här råder ett lugn. Men, på ett annat håll i staden sköts igår en ung kvinna som hade sin baby i sina armar. Mycket tragiskt och en händelse fått hela Sverige att sörja och ifrågasätta den gängkriminalitet som ökar i landet.

En ny vacker byggnad med hotell och bostäder på Västra hamnen

Syftet med resan till staden vid havet var en intervju för ett jobb på en nybyggd skola. Det blev en mycket positiv intervju och skolan är verkligen annorlunda och har en ”pedagogisk arkitektonisk design”. Det blev en övernattning på hotell och i hissen ner vid frukost möter jag en familj i hissen. Vi talas vid helt kort och det visar sig att de rest från England för att fira sin semester i Sverige. Jag signerar min barnbok ”Stunder” och ger den till barnen. Mamman berättar att hon har en god vån i England som är svenska och som kan översätta boken till engelska. Ett kort och trevligt möte, och samtidigt kul att göra någon glad.

Restaurangområdet Lilla Torg, centralt och vackert i Malmö

Det blir en färd på 36 timmar varav 14 timmar på tåget. På färden hem arbetade en tågvärdinna som var mycket positiv, trevlig och social med oss tågresenärer. Jag gav även henne min barnbok ”Stunder” och tackade henne för en trevlig resa, och hon blev glad.

Solen går ner över Malmö

Salute Håkan Carlberg

-We are all a tree full of branches and experiences.

Suddenly something happens

In Swedish see down

So it happens. It’s morning and the cell phone rings. It is a company in southern Sweden that wants to interview me for a job! We agree on a time to meet. Then there will be an email. A company has selected me as a candidate for a job with them. They want me to do a test via the computer. The test takes an hour. And it’s tough. Now it remains to see if I get any of the jobs! Maybe I was heard praying, and no longer seen as a stump.

-Vi är alla ett träd fyllt av grenar och erfarenheter.

Plötsligt händer något

In Swedish

Så händer det. Det är morgon och mobilen ringer. Det är ett företag i södra Sverige som vill intervjua mig för ett jobb! Vi kommer överens om en tid för att träffas. Så kommer det ett mail. Ett företag har tagit ut mig som kandidat för ett jobb hos dem. De vill att jag gör en test via datorn. Testet tar en timme. Och det är tufft. Nu återstår att se om jag får något av jobben! Kanske blev jag bönhörd, och ses inte längre som en stubbe. 

Salute Håkan Carlberg