Arkiv för kategori ‘Arbetslöshetens helvete’

A life among

the dark clouds

In Swedish see down

Sun and dark clouds

Pension times and loneliness

Want to be in a context

don’t be alone

Is life over when you are sixty-five

 

A life outside is so empty

Want to be in a context

Join a group

and drive things forward

To share experiences

together with others gives a life

 

Ministers say we need to work longer

but nobody wants us

darkness lowers

Maybe it will be a better life

above the black clouds

A life in a community filled with

creativity and joy

We are the ones that exist
and at the same time those who disappeared

Dov’è andata la vita?

°  °  °

And some music with Jeff Lynne´s ELO

Ett liv bland

mörka moln

In Swedish

Sol och mörka moln

Pensionstider och ensamhet

Vill vara med i ett sammanhang

inte vara ensam

Är livet över när man fyllt sextiofem

 

Ett liv utanför är så tomt

Vill finnas med i ett sammanhang

Vara med i en grupp

och driva saker framåt

Att få dela med sig av erfarenheter

tillsammans med andra ger ett liv

 

Ministrar säger att vi måste arbeta längre

men ingen vill ha oss

mörkret sänker sig

Kanske blir det ett bättre liv

ovanför de svarta molnen

Ett liv i en gemenskap fyllt av

kreativitet och glädje

Vi är dom som finns
och samtidigt dom som försvann

Dov’è andata la vita?

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Artists have become shadows,

unemployed.

In Swedish see down

In these corona times there is much talk about the artists have a difficult time when they were not allowed to stand on a stage and be creative. In all the media, the artists now express their frustration at being unemployed. Many express their sympathies to them and feel sorry for them. As a long-term unemployed with experience in creative assignments, I and all other long-term unemployed have ended up in a deep dark, yes in a cave, and we are now in the last queue to return to a job.

With experience of many creative assignments, I have for a long time missed being able to be just creative. My assignments have been, among other things, as a principal to start up a brand new high school, as the principal responsible for sixty employees working together, learning from each other and having a good, creative and friendly working climate. As one of the project managers for the Design Year in Sweden, my creativity got a flower.

In another project, I worked among other things to increase the markets of small and medium-sized companies and traveled several times to trade fairs at Fiera Milano where the companies could market their products and expand their networks. In another project for which I was the leader, the assignment was to get more students to apply for practical upper secondary education. We this time, the 1990s, the practical education was not popular with the young people but we turned this around and the project created a close collaboration between school and business and the number of students who applied for these courses increased very large!

-Being creative, having a job an assignment, is also a big part of ”ordinary” people’s lives, not just for the artists who are now affected by canceled concerts. At the same time, it is good that everyone now realizes that a job, a business, an artistry is not something that lasts forever.

As an unemployed you become a shadow.

Artister har blivit till skuggor,

arbetslösa.

In Swedish

I dessa coronatider talas det mycket om att artister har en svår tid då de inte får stå på en scen och vara kreativa. I alla media utrycker nu artisterna sin frustration över att vara arbetslösa. Många utrycker sina sympatier för dem och tycker så synd om dem. Som långtidsarbetslös med erfarenhet av kreativa uppdrag har jag och alla andra långtidsarbetslösa hamnat i ett djupt mörker, ja i en grotta, och vi står nu sist i kön för att komma åter till ett jobb.

Med erfarenhet av många kreativa uppdrag har jag under lång tid saknat att få vara just kreativ. Mina uppdrag har bland annat handlat om att som rektor starta upp en helt ny gymnasieskola, att som rektor ansvara för att sextio medarbetare skulle samarbeta, lära av varandra och få ett bra, kreativt och vänligt arbetsklimat. Som en av projektledarna för Designåret i Sverige fick min kreativitet blomma.

I ett annat projekt arbetade jag bland annat för att öka de små och medelstora företagens marknader och reste flera gånger ner till mässor vid Fiera Milano där företagarna kunde marknadsföra sina produkter och utöka sina nätverk. I ett annat projekt som jag var ledare för var uppdraget att få fler elever att söka sig till praktiska gymnasieutbildningar. Vi denna tid, 1990-talet var de praktiska utbildningarna inte populära hos de unga men vi vände detta och projektet skapade ett nära samarbete mellan skola och företag och antalet elever som sökte sig till dessa utbildningar ökade mycket stort!

-Att få vara kreativ, att ha ett jobb ett uppdrag, är även en stor del av ”vanliga” människors liv, inte bara för de artister som nu drabbats av inställda konserter. Samtidigt är det bra att nu alla nu inser att ett jobb, ett företagande ett artisteri inte är något som varar för evigt.

-Som arbetslös blir du till en skugga.

Salute Håkan Carlberg

Summer arrived

In Swedish see down

It is a day filled with summer and I walk in the sun. The leaves of the tree have burst out and sway in the light breeze. The apple trees have opened their flowers just as the flowers of the lilacs glow beautifully in a pink color. The birds sing loudly and together with the leaves it becomes a wonderful melody.

Then I meet a couple of men who are talking loudly. One man says: Now those bloody dandelions bloom. I mowed the lawn three days ago and now they blossom bloody dandelions again !!

Dandelion

I think, even we dandelion ladies and dandelion men bloom despite our age and we want to continue to do so for longer. That is to have a job where we can share our experiences and knowledge and have colleagues. Someone says: Damn older unemployed ladies and old men you are like miserable yellow dandelions!

Going on and enjoying the sun, the little white clouds, the trees and the birds’ duet.

And some summer music with Ted Gärdestad

Sun, Wind and Water

Sommaren kom

In Swedish

Det är en dag fylld av sommar och jag går i solen. Trädens löv har slagit ut och vajar i den lätta vinden. Äppelträden har öppnat upp sina blommor precis som syrenträdens blommor lyser vackert i en rosa färg. Fålarna sjunger högt och tillsammans med löven blir det till en underbar melodi.

Så möter jag ett par män som står och pratar högljutt. Den ene mannen säger: Nu blommar de där jävla maskrosorna. Jag klippte gräsmattan för tre dagar sedan och nu blommar dom jävla maskrosorna igen!!

Jag tänker, även vi maskrosgummor och maskrosgubbar blommar trots vår ålder och vi vill fortsätta att göra det länge än. D.v.s. ha ett arbete där vi får dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper och ha kollegor. Någon säger: Jävla äldre arbetslösa gummor och gubbar ni är som eländiga gula maskrosor! 

Går så vidare och njuter av solen, de små vita molnen, träden och fåglarnas duett.

Salute Håkan Carlberg

Few flowers are as hated as dandelion. Many people downgrade unemployed in the same way.

Dandelions and unemployed

are increasing

In Swedish see down

The number of dandelions is increasing sharply just as unemployment is increasing in Sweden during these corona times. And, the long-term unemployed end up far away from the labor market and are treated like dandelions.

In Sweden, unemployment is expected to continue to rise due to the corona crisis to about 11 percent, 570,000 unemployed, by mid-summer. The Swedish gross domestic product, GDP, is expected to fall by 10 per cent in 2020 and unemployment will rise to 13.5 per cent according to the Swedish government’s worst-case scenario.

-No one picks a dandelion, no one hires a long-term unemployed.

Få blommor är så hatade som maskrosen. Många människor nedvärderar på samma sätt arbetslösa.

Maskrosor och arbetslösa

ökar

In Swedish

Antalet maskrosor ökar kraftigt precis som arbetslösheten ökar i Sverige i dessa coronatider. Och, de långtidsarbetslösa hamnar långt bort från arbetsmarknaden och behandlas som maskrosor.

I Sverige beräknas arbetslösheten fortsätta att öka på grund av coronakrisen till cirka 11 procent, 570 000 arbetslösa, i mitten av sommaren. Den svenska bruttonationalprodukten, BNP, beräknas sjunka 10 procent under 2020 och arbetslösheten öka till 13,5 procent enligt den svenska regeringens värsta scenario.

-Ingen plockar en maskros, ingen anställer en långtidsarbetslös.

And some music – When I was a boy

Jeff Lynne’s ELO

Salute Håkan Carlberg

Here and now

Thoughts on

a jetty

In Swedish see down

Sitting on a jetty next to a beautiful river.

Listening to the wind, the water sparkles

where the lovely clouds are reflected.

In the fund the beautiful trees are green

It’s nice to just be here and now,

not least in these covid-19 times.

It’s quiet, only the winds whisper.

To sit on a jetty next to the water

moves us to a beautiful life, to a calm

Yes, to a life.

°  °  °

Här och nu

Tankar på en

brygga

In Swedish

Sitter på en brygga invid en vacker älv.

Lyssnar på vinden, vattnet glittrar

där de ljuvliga molnen speglar sig.

I fonden står de härliga träden gröna.

Det är skönt att bara vara här och nu,

inte minst i dessa covid-19 tider.

Det är tyst, bara vindarna viskar.

Att få sitta på en brygga invid vattnet

flyttar oss till ett vackert liv, till ett lugn

Ja, till ett liv.

°  °  °

Speglingar

And some music with Ted Gärdestad

”Let love take root”

 

Salute Håkan Carlberg

Loneliness

Unemployed people turn

into dandelions

In Swedish see down

As an unemployed person you are a dandelion who is an unwanted guest in the garden, you an unwanted person in the community. We who are long-term unemployed and ”elderly” have lived for a long time in solitude, silence and in exclusion. We have lost our friends, have no work mates and we have used our saved money to survive. The days are long and very empty. Now in the corona times we end up even further away from a life of dignity. Many now become unemployed and we who are already there now end up even further from a dignified life. -Life is half empty now.

Like the often hated plant, we older unemployed have much to give. We have experience and training and want to be involved and contribute with these. The dandelion’s yellow flower is beautiful, it has leaves that can be eaten and you can make wine on them. The leaves contain a lot of vitamin C and also the root of the flower can be eaten. However, nobody wants us now and in the corona times we end up far from our now sick earth.

It is together that we can change so that we all have a dignified life.

Ensamhet

Arbetslösa förvandlas

till maskrosor

In Swedish

Som arbetslös är du en maskros en oönskad gäst i trädgården, du en oönskad människa i samhället. Vi som är långtidsarbetslösa och ”äldre” har under lång tid levt i en ensamhet, tysthet och i ett utanförskap. Vi har mist våra vänner, har inga arbetskamrater och vi har förbrukat våra sparade pengar för att kunna överleva. Dagarna är långa och väldigt tomma. Nu i dessa coronatider hamnar vi ännu längre från ett värdigt liv. Många blir nu arbetslösa och vi som redan är det hamnar nu ännu längre från ett värdigt liv. -Livet är halvtomt nu.

Vi äldre arbetslösa har liksom den ofta hatade växten maskrosen mycket att ge. Vi har erfarenheter och utbildningar och vill vara med och bidra med dessa. Maskrosens gula blomma är vacker, den har blad som går att äta och det går att göra vin på dem. Bladen innehåller mycket C-vitamin och även blommans rot går att äta. Men, ingen vill ha oss nu och i coronatider hamnar vi långt från vår nu sjuka jord.

Det är tillsammans som vi kan förändra så att vi alla får ett värdigt liv.

And some wonderful music with Ted Gärdestad

”Blue Virgin Isles”

Salute Håkan Carlberg

A stone in the forest…

Thoughts on a stone

in the forest

In Swedish see down

In times of corona. It’s tough times and lonely days. Not least for us who are long-term unemployed and very lonely for years. Seeking me to the forest and it gives so much, here life becomes here and now and the thoughts become more positive. Put me on a rock and the thoughts land in the former working life. A life I miss so much.

The time when I had exciting and important jobs shows up. These were services that built a lot on collaborations, running projects, board assignments and developing businesses. There were contacts all over Sweden and also in Europe. Above all, I had many contacts and meetings with companies and organizations from Italy. It was a collaboration with the Italian Chamber of Commerce, whose CEO I arranged lectures on the Italian market on several occasions. It was a good collaboration and with the help of them I participated in three fairs at Milan fairs, Fiera Milano. There were also some meetings in Italy with entrepreneurial organizations and also a visit to a large food fair in the ”food town” Parma.

To develop the SMEs, I organized several seminars with, among others, Daniele Mascanzoni from Ufficio Tecnico-Scientifico Svedese in Milan and managers from Japan and the USA. They lectured on business in each country. I also invited Professor Daniele Mascanzoni to give very interesting lectures on the Italian business regions.

When we in Sweden voted to join the EU, I was given the assignment to become the ”EU general” in the small town of Söderhamn to push a yes to the EU. On one occasion I offered parts of the management team for Fiera Milano, which met with entrepreneurs and visited, among other things, a large sawmill off the coast just outside Söderhamn. With my foundation in pedagogy, I invited those responsible in Sweden for the Reggio Emilia Institute to a conference. It was successful and the interest was very large, nearly 400 participants from all over Gävleborg County participated and it was both entrepreneurs and staff from the school’s world. A number of Montessori schools were later started! Then I also got a job as project manager for the Design Year in Sweden with responsibility for Gävleborg County. It was a lot about collaboration with universities, colleges, SMEs. To a large extent, we worked with packaging design, where students were involved and helped companies to get the right design for their products.

Birds sing and the winds are warm. So a couple of my absolute best friends show up in my mind. It is the entrepreneur Lasse and the lawyer and entrepreneur Stefan. Two people who gave a lot, they were insightful, emotional, creative and very creative, driven and with the sparkle in their eye. They meant so much to me. Unfortunately, they both died at short intervals in prostate cancer, both too young. We worked together during my six years as regional manager for the entrepreneurial organization Entrepreneurs when I was responsible for the regions of Skåne, 2 years, and Gävleborg, 4 years.

There were also trips to Ireland on three occasions within the framework of my assignments. For four years, I was the project manager for a project with the goal of getting more young people to choose technical and practical education at the upper secondary school. This was because many manufacturing companies had a very difficult time recruiting staff with the right training. This is very much due to the fact that very few students chose technical and practical education when they started high school. Here we reversed the trend, and the number of students in the practical courses increased greatly!

So it became an assignment as headmaster of a major high school in Skåne, 450 pupils and 60 staff. The mission was to create order and find out and get the staff to work together. A tough job, very rewarding and the school went forward, upwards and the staff collaborated, for example, through collegiate learning. So I was contacted for an assignment to start a brand new high school in Sweden’s third largest city, Malmö. Very rewarding, it was about building a network, getting students to apply for school education, rebuilding an old slaughterhouse into a school, hiring staff and getting them to collaborate and create a ”brand”. It got off to a good start with more students than we had as a goal and with a budget in balance. It was also a time as CEO of an organization. There were many nice moments when I had jobs. Many moments remain deep in the memory. When Sweden joined the EU in 1995, I was invited to the EU office in Brussels. I was invited to the Italian Chamber of Commerce’s Annual Anniversary at the Italian Embassy in Stockholm, attended the Principal’s Academy Anniversary in Stockholm. I also got the opportunity to attend the Book Fair in Gothenburg 2014 where I got to present one of my books. Working life meant many social contacts and I was part of many networks in our country. There was also experience of work in different regions and cities including Skåne, Gävleborg and in the cities of Söderhamn, Gävle, Bollnäs, Järvsö, Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund and Eslöv.

So nice to remember and for a moment forget covid-19. Time to go. I get up from the stone, look out over the mountains and the river and then go home. -Thank you nature!

Tankar i coronatider

i en skog

In Swedish

Det är coronatider. Det är tuffa tider och ensamma dagar. Inte minst för oss som är långtidsarbetslösa och mycket ensamma sedan år tillbaka. Söker mig till skogen och den ger så mycket, här blir livet här och nu och tankarna blir positivare. Sätter mig på en sten och tankarna landar i det tidigare arbetslivet. Ett liv som jag saknar så mycket.

Tiden då jag hade spännande och viktiga jobb dyker upp. Det var tjänster som byggde mycket på samarbeten, driva projekt, styrelseuppdrag och att utveckla verksamheter. Det blev kontakter över hela Sverige och även ute i Europa. Framför allt hade jag många kontakter och möten med företag och organisationer från Italien. Det blev samarbete med Italienska handelskammaren vars VD jag vid några tillfällen anordnade föredrag om den italienska marknaden med. Det blev ett bra samarbete och med hjälp av dem deltog jag vid tre tillfällen på mässor i Milano, Fiera Milano. Det blev även några möten i Italien med företagarorganisationer och även ett besök på en stor matmässa i ”matstaden” Parma.

För att utveckla de små och medelstora företagen anordnade jag flera seminarier med bland annat Daniele Mascanzoni från Ufficio Tecnico-Scientifico Svedese i Milano och ansvariga från Japan och USA. De föreläste om respektive länders näringsliv. Jag bjöd även in professor Daniele Mascanzoni som höll egna mycket intressanta föreläsningar om de italienska näringslivsregionerna.

När vi i Sverige skulle rösta om att ingå i EU fick jag uppdraget att i den lilla staden Söderhamn bli ”EU-general” för att driva ett ja till EU. Vid ett tillfälle bjöd jag upp delar av ledningsgruppen för Fiera Milano, som träffade företagare och besökte bland annat ett stort sågverk invid kusten strax utanför Söderhamn. Med min grund inom pedagogik bjöd jag in de ansvariga i Sverige för Reggio Emilia Institutet till en konferens. Det blev lyckat och intresset var mycket stort, närmare 400 deltagare från hela Gävleborgs län deltog och det var både företagare och personal från skolans värld. Det startades senare upp ett antal Montessoriskolor! Sedan fick jag även ett uppdrag som projektledare för Designåret i Sverige med ansvar för Gävleborgs län. Det handlade mycket om samverkan med Universitet, högskolor, små och medelstora företag. Till stora delar arbetade vi med förpackningsdesign, där studenter involverades och hjälpte företagen med att få en rätt design på sina produkter.

Fåglar sjunger och vindarna är varma. Så dyker ett par av mina absolut bästa vänner upp i mina tankar. Det är entreprenören Lasse och advokaten och företagaren Stefan. Två människor som gav mycket, de var inlyssnande, känslosamma, kreativa och mycket skapande, drivande och med glimten i ögat. De betydde så mycket för mig. Tyvärr dog de båda med kort mellanrum i prostatacancer, båda allt för unga. Vi samarbetade under mina sex år som regionchef för företagarorganisationen Företagarna då jag ansvarade för regionerna Skåne, 2 år, och Gävleborg, 4 år.

Det blev även resor till Irland vid tre tillfällen inom ramen för mina uppdrag. Under fyra år var jag projektledare för ett projekt med mål att få fler ungdomar att välja tekniska och praktiska utbildningar på gymnasieskolan. Detta då många tillverkande företag hade mycket svårt att rekrytera personal med rätt utbildning. Detta mycket på grund av att väldigt få elever valde tekniska och praktiska utbildningar när de började på gymnasiet. Här vände vi trenden, och antalet elever på de praktiska utbildningarna ökade mycket!

Så blev det ett uppdrag som rektor på en större gymnasieskola i Skåne, 450 elever och 60 personal. Uppdraget var att skapa ordning och reda och få personalen att samverka. Ett tufft jobb, mycket givande och skolan gick framåt, uppåt och personalen samverkade bland annat genom kollegialt lärande. Så blev jag kontaktad för ett uppdrag att starta upp en helt ny gymnasieskola i Sveriges tredje största stad, Malmö. Mycket givande, det handlade om att bygga upp ett nätverk, att få elever att söka sig till skolans utbildningar, att bygga om en gammal slaktfabrik till en skola, att anställa personal och få dessa att samarbeta och skapa ett ”varumärke”. Det blev en bra start med fler elever än vad vi hade som mål och med en budget i balans. Det blev även en tid som VD för en organisation. Det blev många trevliga stunder när jag hade arbeten. Många stunder sitter kvar djupt i minnet. När Sverige blev medlem i EU, 1995, blev jag inbjuden till EU-kontoret i Bryssel. Jag blev inbjuden till Italienska handelskammarens årsjubileum på den Italienska ambassaden i Stockholm, deltog vid rektorsakademins årsjubileum i Stockholm. Fick även möjlighet att delta vid Bokmässan I Göteborg 2014 där jag fick presentera en av mina böcker. Arbetslivet innebar många sociala kontakter och jag ingick i många nätverk i vårt land. Det blev även erfarenhet av arbeten i olika regioner och städer bland annat Skåne, Gävleborg och i städerna Söderhamn, Gävle, Bollnäs, Järvsö, Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund och Eslöv.

Så skönt att minnas och för en stund glömma covid-19. Dags att gå. Jag reser mig från stenen, ser ut över bergen och älven och går sedan hem. -Tack naturen!

Salute Håkan Carlberg

Spring in the woods in corona times.

Covid-19 in Sweden

In Swedish see down

Sweden is on the way to a very high unemployment rate, at least 600,000! At the same time, GDP is expected to collapse between seven and ten percent this year, 2020. This is sad news and more crisis measures are now required. The toughest among the companies are the small and medium-sized, many in industries such as the hotel and restaurant sector and the culture and entertainment industry. The reason is the spread of the coronavirus in Sweden and throughout our world. Sweden has 10.3 million inhabitants.

In Sweden, more than 2,200 people have now died in covid-19. It is in the age group 80-89 years that deaths are greatest with 853 deaths. The work to prevent the spread of the corona virus must continue, and it is not yet possible to relax. Time to get energy. It will be a walk in a forest filled with spring feeling.

Vår i skogen i coronatider.

Covid-19 i Sverige

In Swedish

Sverige är på väg mot en mycket hög arbetslöshet, minst 600 000! Samtidigt rasar BNP som beräknas bli mellan sju och tio procent i år, 2020. Det är trista besked och nu krävs fler krisåtgärder. Tuffast bland företagen har de små och medelstora, många i branscher som hotell- och restaurangsektorn och kultur- och nöjesbranschen. Orsaken är spridningen av coronaviruset i Sverige och hela vår värld. Sverige har 10,3 miljoner invånare.

I Sverige har nu fler än 2 200 personer dött i covid-19. Det är i åldersgruppen 80-89 år dödsfallen är störst med 853 döda .Totalt har 17 570 personer bekräftats smittade av coronaviruset. Arbetet med att förebygga spridningen av coronaviruset måste fortsätta, ännu går det inte att slappna av. Dags att få energi. Det blir en vandring i en skog fylld av vårkänsla

Spring in the woods in corona times

Salute Håkan Carlberg

Chained in unemployment in the corona times !

In the hell of unemployment

in the corona crisis

In Swedish see down

As long-term unemployed in these corona times, no longer feels like a dignified life. We who have long been outside the labor market and are older have a life without community and without days when we can cooperate and give of our experience and our knowledge. Now unemployment is increasing a lot and we long-term unemployed now end up even further from a life with a job. The Swedish government has today decided that those who now become unemployed should receive a higher unemployment benefit and increased opportunities for education. Unemployed are set against unemployed!

We who have a college degree, paid our student loans and for a long time paid fees to unemployment funds now end up in a life even further from a dignified life. Swedish Prime Minister Stefan Löfven told the news portal NEWS55 just one month ago, 2020-03-11, that in Sweden we have to work longer, higher up in the ages. Furthermore, Löfven said that the government for discussions with the social partners to allow people to work longer.

But with the age discrimination prevailing in Sweden and with the higher compensation that those who now become unemployed in the corona crisis, we get even deeper into the hell of unemployment. We are totally excluded from working life, remain poor and completely out of dignified life.

Arbetslöshet och åldersdiskriminering leder till …..

Arbetslöshetens helvete

i coronakrisen

In Swedish

Som långtidsarbetslös i dessa coronatider känns inget längre som ett värdigt liv. Vi som länge varit utanför arbetsmarknaden och är äldre har ett liv utan gemenskap och utan dagar då vi kan samarbeta och får ge av vår erfarenhet och våra kunskaper. Nu ökar arbetslösheten mycket och vi långtidsarbetslösa hamnar nu ännu längre från ett liv med ett arbete. Den svenska regeringen har idag beslutat att de som nu blir arbetslösa skall få en högre arbetslöshetsersättning och ökade möjligheter till utbildning. Arbetslösa ställs mot arbetslösa!

Vi som har högskoleexamen, betalat våra studielån och under lång tid betalat avgifter till arbetslöshetskassor hamnar nu i ett liv ännu längre från ett värdigt liv. Den svenska statministern Stefan Löfven sa till nyhetsportalen NEWS55 för bara en månad sedan, 2020-03-11, att vi i Sverige måste arbeta längre, högre upp i åldrarna. Vidare sa Löfven att regeringen för diskussioner med arbetsmarknadens parter för att människor ska ha möjlighet att arbeta längre.

Men med den åldersdiskriminering som råder i Sverige och med de högre ersättningar som de som nu blir arbetslösa i coronakrisen hamnar vi ännu djupare i arbetslöshetens helvete. Vi blir totalt utestängda från arbetslivet, förblir fattiga och är helt utanför ett värdigt liv.

Fastkedjad i arbetslöshet – Incatenato nella disoccupazione – Chained in unemployment

Salute Håkan Carlberg

Loneliness

Corona provides a picture of solitude,

something that we unemployed long

has lived with

In Swedish see down

Listens to a radio channel, P4 Extra, in Sweden. The presenter talks about the terrible fact that tens of thousands of people have gotten rid of their jobs. What should they do now? They have financial problems and they become lonely. I now feel that those who have become unemployed due to corona epidemic will be ahead of us long-term unemployed in Sweden.

We who have had a hard time returning to work, often due to age discrimination, will now fall even further from the labor market and a dignified life. No one has seen us. No one understands the loneliness we have and had for a long time, years! Financially, we have become ”poor” and have had to spend our savings to survive. No one has seen us, no one has understood what unemployment means in reality.

Now in these coronation times people seem to understand that having a job does not last forever and that one day everyone can become unemployed and live a life of loneliness and exclusion. We who have lived for a long time as unemployed now end up farther away from a dignified life. We long-term unemployed have been in quarantine for several years. -My heart is bleeding like my soul.

Ensamhet

Corona ger en bild av ensamhet,

något som vi arbetslösa

länge har levt med

In Swedish

Lyssnar på en radiokanal, P4 Extra, i Sverige. Programledaren talar om det fruktansvärda att tiotusentals personer blivit av med sina jobb. Vad ska de nu göra? De får ekonomiska problem och de blir ensamma. Jag uppfattar det nu som att dessa som blivit arbetslösa på grund av coronaepedimi kommer att gå före oss långtidsarbetslösa i Sverige.

Vi som har haft det svårt att komma åter till ett arbete, ofta på grund av åldersdiskriminering, kommer nu att hamna ännu längre från arbetsmarknaden och ett värdigt liv. Ingen har sett oss. Ingen förstår den ensamhet vi har och haft under lång tid, år! Ekonomiskt har vi blivit ”fattiga” och fått spendera våra besparingar för att överleva. Ingen har sett oss, ingen har förstått vad arbetslöshet innebär i verkligheten.

Nu i dessa coronatider tycks människor förstå att ha ett jobb inte varar för evigt och att alla en dag kan bli en arbetslös och leva ett liv i ensamhet och utanförskap. Vi som har levt så hamnar nu ännu längre utanför ett värdigt liv. Vi långtidsarbetslösa har suttit i karantän i flera år. -Mitt hjärta blöder liksom min själ.

Ensamhet – Loneliness – Einsamkeit – Solitudine

Salute Håkan Carlberg