Arkiv för kategori ‘Design, företagande’

The book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Moments”

kk

In Swedish see down

So I have had my book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Moments” printed. This is the second edition. Of the first edition I have donated 90% of the books to mainly celebrities such as musicians, actors, presenters, politicians and even to Royal Court.

It’s tough to publish books and get them noticed and sold when you’re not a celebrity, is a lesson I learned. Very few have thanked for the book I sent them. However, I believe in this book and it is now available again in 200 copies and can be ordered via http://www.litenupplaga.se and via http://www.bokus.com. Unfortunately, my latest children’s book has also been left in boxes on a pallet… If you are interested in the children’s book, please order copies via my email hk.carlberg@gmail.com

 

 Here are two feedbacks I received from readers:

 

«In the last few days I have been accompanied by your book.

I have read it with great interest and have found it entertaining

and exciting with such varied content. ” – Daniele 

° ° °

«Your book, Poems by the Sea Mare Ligure and other moments, was allowed to

accompany you to the Canary Islands as the only literature and that was enough.

I could not stop reading, but sucked in me everything from cover to cover,

there under the sun. I was tossed between hope and despair, anxiety,

longing for death and hope for life while trying to put your

storytelling style into some familiar genre …..

But you have your own personal way of writing so each chapter

has its own genre. You write fluently and easily with a grunt

in each final syllable and the hand-made photographs

fit each one to the letter, to the chapters,

the poems, the prompts …. you name it. ”

° ° °

In Swedish

Så har jag då låtit trycka upp min bok ”Dikter vid havet Mare Ligure & Andra stunder. Det är den andra upplagan. Av den första upplagan har jag skänkt 90 % av böckerna till främst kändisar som musiker, skådespelare, programledare, politiker och även till Sveriges Kungahus. Det är tufft att ge ut böcker och få dem uppmärksammade och sålda när man inte är en kändis är en lärdom jag fått. Väldigt få har tackat för boken jag sänt dem. Dock tror jag på denna bok och den finns nu åter i 200 exemplar och kan bland annat beställas via www.litenupplaga.se och via www.bokus.com . Även min senaste barnbok har tyvärr blivit liggande i kartonger på en lastpall… Är du intresserad så beställ gärna exemplar via min mail hk.carlberg@gmail.com

Här ett par återkopplingar jag fått av läsare:

 

«Under de senaste dagarna har jag haft sällskap med din bok.

Jag har läst den med stort intresse och har funnit

den underhållande och spännande med ett

så variationsrikt innehåll.» – Daniele

° ° °
«Din bok, Dikter vid havet Mare Ligure och andra stunder,

fick följa med till Kanarieöarna som enda litteratur och det räckte väl.

Jag kunde inte sluta läsa, utan sög i mig hela alltet från pärm till pärm,

där under solen. Jag kastades mellan hopp och förtvivlan, ångest,

dödslängtan och livshopp under tiden jag försökte sätta in

din berättarstil i någon känd genre…..Men du har ditt egna personliga

sätt att skriva så varje kapitel har sin egen genre.

Du skriver flytande och lätt med knorr i varje

slutstavelse och de egenhändiga fotografierna passar

var och ett på pricken, till kapitlen,

dikterna, uppmaningarna….you name it.»

° ° °

Här presenterar jag boken vid Bokmässan

i Göteborg hösten 2014:

° ° °

Och här min senaste barnbok (6-12 år), utkom hösten 2018.

Salute Håkan Carlberg

In Swedish see down

Gets in touch with the producer, designer, artist and remixer ”Moist” David Elfström Lilja. I hear a song that gives so much feeling to David’s music. David says he can recognize his style in the song but he has not done so. So he tells me about the latest song he released ”Hearts Burn Slow”. I listen to the song and it goes straight into both heart and brain. The music is absolutely wonderful and magical. David says that in August he will release another song, ”Skin”.

David has remixed Moby, Pet Shop Boys and Butterfly Boucher, among others. For three years in a row, David was nominated for the Hollywood Music In Media Awards. David grew up in the music city by the sea, Söderhamn. In the City’s air, there is some form of music that has been inhaled by many, which has led to many musicians and singers growing up in the city, including jazz musician Jan Johansson, drummer Hempo Hildén and singer Monica Törnell.

And here the wonderful song Hearts Burn Slow

produced by David Elfstöm Lilja & Maria Marcus

 

In Swedish

Tar en kontakt med producenten, designern, konstnären och remixer ”Moist” David Elfström Lilja. Jag hör en låt som ger så mycket känsla av Davids musik. David säger att han kan känna igen sin stil i låten men han har inte gjort den. Så tipsar han mig om den senaste låten han släppt ”Hearts Burn Slow”. Jag lyssnar på låten och den går rakt in i både hjärta och hjärna. Musiken är helt underbar och magisk. David berättar att han i augusti släpper ännu en låt, ”Skin”.

David har bland annat remixat Moby, Pet Shop Boys och Butterfly Boucher. Tre år i rad nominerades David till priset Hollywood Music In Media Awards. David är uppvuxen i musikstaden vid havet, Söderhamn. I Stadens luft finns någon form av musik som andats in av många vilket lett till att många musiker och sångare växt upp i staden bland annat pianisten Jan Johansson, trummisen Hempo Hildén och sångerskan Monica Törnell.

-In another part of the music city Söderhamn

Salute Håkan Carlberg

Öresund Bridge turns 20!

In Swedish see down

Today, July 1, 2020, the Öresund Bridge celebrates 20 years! Congratulations!

The bridge connects Malmö and Copenhagen and links the Öresund region and is an important link for people who commute between the countries on a daily basis and to increase collaboration throughout the region. Today, the bridge is being digitally celebrated and tonight, Danish artist Lucas Graham will sing from one of the Öresund Bridge’s four pylons, 203.5 meters above sea level! The bridge was inaugurated on 1 July 2000 by King Carl XVI Gustav of Sweden and Queen Margrethe of Denmark.

I traveled over the bridge first time in mid-July 2000, when I was in Italy on a long road trip. It was an experience, as the bridge forms a 4.1 km long tunnel under the water and the bridge section, with a wonderful view, is 7.8 km long. The bridge consists of highway and double track railway. When I lived in Lund and Malmö it was easy to take the train across the Sound and have a coffee in Copenhagen. The Öresund Bridge really opened up to the people in Sweden and Denmark.

– Together we build bridges!

And some music from Malmö with

Wilmer X

Öresundsbron fyller 20 år!

In Swedish

Idag, den 1 juli anno 2020 firar Öresundsbron 20 år! GRATTIS!

Bron förbinder Malmö och Köpenhamn och knyter ihop Öresundsregionen och är en viktig länk för människor som pendlar mellan länderna dagligen och för att öka samverkan i hela regionen. Idag firas bron digitalt och ikväll kommer den danska artisten Lucas Graham att sjunga från en av Öresundsbrons fyra pyloner, 203,5 meter över havet! Bron invigdes den 1 jul 2000 av kung Carl XVI Gustav av Sverige och drottning Margrethe av Danmark.

Jag reste över bron först gången i mitten av juli 2000, då jag varit i Italien på en längre bilsemester. Det var en upplevelse, då bron utgör en 4,1 km lång tunnel under vattnet och brodelen, med en underbar utsikt , är 7,8 km lång. Bron består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Då jag bodde i Lund och i Malmö var det enkelt att ta tåget över Öresund och ta en fika i Köpenhamn. Öresundsbron öppnade verkligen upp för människorna i Sverige och Danmark.

-Tillsammans bygger vi broar!

And some music from Copenhagen

with Peter Jones and The Lazy Bandits

Salute Håkan Carlberg

Photo: ”bygga stockholm”

A wooden city is being

built in Stockholm

In Swedish see down

A large urban building project, Hagastaden, has been going on for a few years in Stockholm. The area belongs partly to the district of Vasastaden in Stockholm and partly to the district of Haga in Solna. Now there will be built the largest residential area in solid wood, Cederhusen. Four residential buildings will be built with 10 to 13 floors each. It is the company Setra’s glulam factory in Långshyttan, two hours northwest of Stockholm, that will deliver cross-glued timber frames to the houses.

Demand for wood building materials is increasing and is now replacing more and more concrete. This applies to both new construction and remodeling. The demand for cross-glued wood is increasing throughout our world. Part of climate thinking. The Cederhusen will be Stockholm’s first large multi-dwelling house built of solid wood and will be one of the largest wooden house projects in the inner city environment in the world. The first houses are expected to be ready for occupancy in the first half of 2022, and all houses will be completed by 2024. The construction project includes 234 apartments. -Wonderful that the use of wood products is now increasing, not least it is climate smart and can be a major export product for the country Sweden, a country filled with forests.

Forest in the sun

Photo: FASTIGHETSvärlden 

Trästad byggs i

Stockholm

In Swedish

Ett stort stadsbyggnadsprojekt, Hagastaden, pågår sedan några år i Stockholm. Området tillhör dels stadsdelen Vasastaden i Stockholm, dels stadsdelen Haga i Solna. Nu ska där byggas Sveriges största bostadskvarter i massivträ, Cederhusen. Det kommer att byggas fyra bostadshus med 10 till 13 våningar vardera. Det är företaget Setra,s limträfabrik i Långshyttan, två timmar nordväst om Stockholm, som ska leverera stommar av korslimmat trä till husen.

Efterfrågan på byggmaterial av trä ökar och ersätter nu alltmer betong. Det gäller såväl nybyggnad som ombyggnad. Efterfrågan på korslimmat trä ökar i hela vår värld. En del av klimattänkandet. Cederhusen blir Stockholms första stora flerbostadshus byggda i massivträ och blir ett av de största trähusprojekten i innerstadsmiljö i världen. De första husen beräknas att vara klara för inflyttning första halvåret 2022, och alla husen skall vara färdigbyggda 2024. Byggprojektet innehåller 234 lägenheter. -Underbart att användningen av produkter av trä nu ökar, inte minst är det klimatsmart och kan bli en stor exportvara för landet Sverige, ett land fyllt av skogar.

-”Skog i ljus”

Salute Håkan Carlberg

Experts: Mikael Nord, Malmö Stad – David Lindén, Region Skåne – Johan Olsén, Almi – Petra Lundgren, Tillväxt Malmö

Help to business in

times of Covid-19

In Swedish see down

In these times of coronation organized Business Development Office in Malmö a webbinar under the headline: ”Help to the economy of Covid 19 times.” In the usual cases, they organize business meetings under the heading 07:07 am where they meet physically. The purpose of today’s meeting was to facilitate and help entrepreneurs in these tough times about where to get help and what help is available for business. Business Director of the City of Malmö, in association with representatives of Almi, Region Skåne Company Acute and Growth Malmö many good and important advice on how to take the easiest part of the help that is now getting. Among other things, Almi now offers new types of situational loans and business development services.

Almi’s support in the Corona crisis – from crisis to a sustainable future

The meeting gives a good picture of the fact that the various actors cooperate in a very positive way to alleviate the drastic circumstances that now prevail for many in business. It is very much about being an entrepreneur now, being creative, adapting the business according to the current situation, making an action plan and contacting the organizations that now offer support and assistance. Cooperation between companies, municipalities and organizations is now very crucial for the future business sector. Crises also create creativity and new thinking. It was a good web conference. Hope that more municipalities offer web conferencing to support and inform our business owners.

Näringslivsdirektör Micael Nord och enhetschef David Lindén Region Skåne

Hjälp till näringslivet

i Covid-19 tider

In Swedish

I dessa coronatider anordnade Näringslivskontoret i Malmö Stad ett webbinar under rubriken: ”Hjälp till näringslivet i Covid-19 tider”. I vanliga fall anordnar de företagarträffar under rubriken 07:07am där man träffas fysiskt. Syftet med dagens möte var att underlätta och hjälpa företagare i dessa tuffa tider om var man kan få hjälp och vilken hjälp som finns att få för näringslivet. Näringslivsdirektören i Malmö Stad gav tillsammans med företrädare för Almi, Region Skånes Företagsakut och Tillväxt Malmö många bra och viktiga råd om hur man enklast tar del av den hjälp som nu finns att få. Bland annat erbjuder nu Almi nya typer av situationsanpassade lån och affärsutvecklingstjänster.

Brygglånet som Almi erbjuder företag i coronatider

Mötet ger en bra bild av att de olika aktörerna samverkar på ett mycket positivt sätt för att lindra de drastiska omständigheter som nu råder för många inom näringslivet. Mycket handlar det om att som företagare agera nu, vara kreativ, anpassa verksamheten utifrån den situation som nu råder, göra en handlingsplan och kontakta de organisationer som nu erbjuder stöd och hjälp. Samverkan mellan företag, kommuner och organisationer är nu mycket avgörande för det framtida näringslivet. Kriser skapar även kreativitet och ett nytänkande. Det blev en bra webbkonferens. Hoppas nu att fler kommuner erbjuder webbkonferenser för att stötta och informera våra företagare.

Salute Håkan Carlberg

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

IKEA meets the

spring in Milan

In Swedish see down

In Milan go now a beautiful tram covered with green plants around the city. This is an initiative of the multinational furniture company IKEA to show that spring is now at its beginning and to launch the new spring collection of furniture and home furnishings. The beautiful tram gives the feeling that spring is coming soon and will be traveling around Milan from February 11 to February 23, 2020.

-While I write this, mail truck comes. I get the post in and among other things I get IKEA new spring catalog! Magically!

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

IKEA möter våren

i Milano

In Swedish

I Milano åker nu en vacker spårvagn täckt av gröna växter runt i staden. Detta är ett initiativ av det multinationella möbelföretaget IKEA för att visa att våren nu är i sin början och för att lansera den nya vårkollektionen av möbler och heminredning. Den vackra spårvagnen ger en känsla av att våren kommer snart och åker runt i Milano från den 11 februari till den 23 februari 2020.

-Samtidigt som jag skriver detta kommer postbilen. Jag hämtar in posten och bland annat får jag IKEA,s nya vårkatalog! Magiskt!

IKEA tram celebrate spring in Milan. Photo: la Repubblica Milano

And some ”spring-music” with Laleh

”The first day of spring”

Salute Håkan Carlberg

 

Photo: la Repubblica Milano

A tribute to Lill-Babs,

 

”SHE´S ME”

In Swedish see down

It’s an evening in February. Experience a wonderful show, at a packed theater in Dalarna with Kyllinggänget on a beautiful stage, ”She’s me – a tribute to the Swedish singer” Lill-Babs ”. The show is built as a television program called” Solveig’s corner ”. The host Solveig has invited beloved artist Barbro ”Lill-Babs” Svensson and people who have played a great role in her life both as a young person with her upbringing in beautiful Järvsö and her fantastic life as an artist in many parts of Europe.

Lill-Babs is played in a very wonderful way by Cecilia Kyllinge, Solveig is played by Solveig Bergqvist Larsson, who also wrote the script. Anders Larm and Jan Olof Jonsson contribute with role interpretations and beautiful accompaniment on bass and guitar. There will be a couple of hours of joy, wonderful music, beautiful clothes (there were many changes of clothes) and nostalgia that goes right into the heart. The show is a tribute to the artist and person Lill-Babs. The show will be played in many places in Sweden and on March 28, 2020 it will be set up in Lill-Bab’s wonderful birthplace Järvsö in beautiful Hälsingland. -And, when I go home after the show, I am filled with joy and an amazing experience. I guess Lill-Babs fans in Germany and other countries would love this show of wonderful Kyllingegänget!

Lill Babs

About Lill-Babs: For many decades, LIll-Babs was one of Sweden’s most popular artists. When The Beatles visited Sweden in 1963, they met Lill-Babs and they wanted her autograph! Lill-Babs also became popular in Germany, starred in films, television programs and melodic festivals, among other things. She was born in 1938 and died of cancer in 2018. Since 2019 there is in her home town, Järvsö, a museum where you can follow her life.

En hyllning till Lill-Babs,

 

”HON ÄR JAG”

In Swedish

Det är en kväll i februari. Upplever en underbar show, på en fullsatt teater, Maximteatern, i Dalarna med Kyllinggänget på en vacker scen, ”Hon är jag – en hyllning till Lill-Babs”. Föreställningen är uppbyggd som ett tv-program med namnet ”Solveigs hörna”. Värden Solveig har bjudit in den älskade artisten Barbro ”Lill-Babs” Svensson och människor som spelat stor roll i hennes liv både som ung med sin uppväxt i det vackra Järvsö och hennes fantastiska liv som artist i många delar av Europa.

Lill-Babs

Lill-Babs spelas på ett helt underbart sätt av Cecilia Kyllinge, Solveig spelas av Solveig Bergqvist Larsson, som också skrivit manuset. Anders Larm och Jan Olof Jonsson medverkar med rolltolkningar och vackert ackompanjemang på bas och gitarr. Det blir ett par timmar av glädje, underbar musik, vackra kläder (det blev många klädbyten) och nostalgi som går rakt in i hjärtat. Föreställningen är en hyllning till artisten och personen Lill-Babs. Showen kommer att spelas på många platser i Sverige och den 28 mars 2020 sätts den upp i Lill-Babs underbara födelseort Järvsö i det vackra Hälsingland. -Och, när jag går hem efter showen är jag fylld av glädje och en fantastisk upplevelse. Jag gissar att Lill-Babs fans i Tyskland och andra länder skulle älska denna show av underbara Kyllingegänget!

CD där Cecilia Kyllinge tolkar Lill-Babs

And here Cecila Kyllinge interpretation

of one of Lill-Babs songs ”Living life”

Salute Håkan Carlberg

Ola Magnell in Stockholm 2010. Photo: Pontus Lundahl / TT

Ola Magnell

went to heaven

In Swedish see down

Swedish rock poet Ola Magnell went to heaven early in the morning on February 6, after problems with his warm heart. He left behind a great treasure of poems and music. He lives with his music and all the beautiful lyrics he has written. Rock poet Ola gave us so much. He broke through with his music in the early 1970s and has meant a lot to us who grew up with his songs and lyrics. He has received many awards for his music and his writing, including the Cornelius Wreeswijk Scholarship, the Nils Ferlin Society’s Troubadour Award SKAP:s scholarship to Evert Taube’s memory. In 2018, the book ”Words and no songs” was published, where he collected 180 of his lyrics.

Thanks Ola, where you rest in your sky

In 2019 he toured all over our country. Many people now miss Ola Magnell, not least artists he has collaborated with, among others, singer Monica Törnell who was a good friend of Ola. Monica says in a daily newspaper: -It is incredibly sad, he leaves a void. He was a thinker, quite special and a little introvert. At the same time very social and experienced. The musician and program host Lasse Kronér says – He is, or was, one of our greatest lyrical poets, on par with Taube and Cornelis. No one writes such texts as he. Ola was born in 1946 and left our earth 6 January 2020. Ola Thank you for everything you gave and all you left behind in your lyrics and your songs including ”Emphasis song,” ”Escalator,” and ”Kliff”.

And a song with Ola Magnell

”New perspectives”

Ola Magnell

Ola Magnell

for till himlen

In Swedish

Rockpoeten Ola Magnell for till himlen tidigt på morgonen den 6 februari, efter problem med sitt varma hjärta. Han lämnade kvar en stor skatt av dikter och musik. Han lever kvar med sin musik och alla de vackra texter han skrivit. Rockpoeten Ola gav oss så mycket. Han slog igenom på tidigt 70-tal med sin musik och har betytt mycket för oss som växte upp med hans låtar och texter. Många priser har han fått för sin musik och sitt skrivande bland annat Cornelius Vreeswijk-stipendiet, Nils Ferlin-sällskapets trubadurpris SKAP:s stipendium till Evert Taubes minne. 2018 gavs boken ”Ord och inga visor” ut, där han samlat 180 av sina sångtexter.

Tack Ola, där du vilar i din himmel

Under 2019 turnerade han runt om i hela vårt land. Det är nu många som saknar Ola Magnell, inte minst artister som han samarbetat med bland annat sångerskan Monica Törnell som var god vän med Ola. Monica säger i en dagstidning: -Det är otroligt sorgligt, han lämnar ett tomrum. Han var en tänkare, rätt speciell och lite introvert. Samtidigt väldigt social och belevad. Musikern och programledaren Lasse Kronér säger: – Han är eller var en av våra största vispoeter, i nivå med Taube och Cornelis. Ingen skriver sådana texter som han. Ola föddes 1946, växte upp på Skälby gård i Kalmar, och lämnade vår jord den 6 januari 2020. Tack Ola för allt du givit och allt du lämnade kvar av dina texter och dina låtar bland annat ”Påtalåten”, ”Rulltrappan” och ”Kliff”.

And a song with Ola Magnell

”Kliff”

Salute Håkan Carlberg

Author Agneta Pleijel spread joy this evening at the Library in Borlänge.

Author Agneta Pleijel and

an evening about writing

In Swedish see down

One of Sweden’s most prominent writers Agneta Pleijel gives a lecture on her life as a writer. It takes place at a library in Borlänge. There are many visitors, of which 90 percent are women. Agneta talks about her writing and how her memories of life developed as she wrote about them and discovered more about herself and her life. She talks about the magic that happens when you start writing and about how the texts emerge as a way to find out something she doesn’t know. Agneta encourages everyone to catch life by writing and understanding themselves. She talks specifically about her two recent novels ”Divination” which was published in 2015 and ”The Scent of a Man” which was published in 2017.

Some of the author Agneta Pleijel’s books

She is currently working on a novel that will be published in the fall of 2020. Her books are based on an autobiographical background. Agneta has written short stories, novels, lyric, drama and even screenplays for film and television. Her novels are often based on events in her family’s history. Agneta talks very openly about her family and her own story. Many of the books she has written have been translated into other languages, of which the book ”A Winter in Stockholm” has been translated into seventeen languages. She has received many literary awards, including the Selma Lagerlöfs Literature Prize and the Swedish Academy’s Nordic Prize. It will be an emotional moment, very rewarding, a lot of laughs, inspirational and gave lots of energy to write. And, Agneta Pleijel really offers herself and her experience of writing.

-As a thank you for her wonderful lecture, I give Agneta two of my books.

Author Agneta Pleijel

Författaren Agneta Pleijel

och en kväll om att skriva

In Swedish

En av Sveriges mest framstående författare Agneta Pleijel håller en föreläsning kring sitt liv som författare. Det äger rum på ett bibliotek i Borlänge. Det är många besökare varav 90 procent består av kvinnor. Agneta berättar om sitt skrivande och hur hennes minnen ur livet utvecklat sig när hon skrivit om dem och upptäckt mer om sig själv och sitt liv. Hon pratar om det magiska som sker när man börjar skriva och om hur texterna växer fram som ett sätt att ta reda på något hon inte vet. Agneta uppmanar alla att fånga livet genom att skriva och att förstå sig själv. Hon talar speciellt om sina två senaste romaner ”Spådomen” som utgavs 2015 och ”Doften av en man” som utgavs 2017.

Några av Agneta Pleijel’s böcker

Just nu arbetar hon med en roman som utges under hösten 2020. Hennes böcker bygger på en självbiografisk bakgrund. Agneta har skrivit noveller, romaner, lyrik, dramatik och även manus för film och tv. Hennes romaner är ofta byggda på händelser i hennes familjs historia. Agneta berättar mycket öppet om sin familj och sin egen historia. Många av de böcker hon skrivit har översatts till andra språk, varav boken ”En vinter i Stockholm” översatts till hela sjutton språk. Många litterära priser har hon fått bland annat Selma Lagerlöfs litteraturpris och Svenska Akademins nordiska pris. Det blir en känslosam stund, mycket givande, en hel del skratt, inspirerande och gav massor av energi för att skriva. Och, Agneta Pleijel bjuder verkligen på sig själv och sina erfarenheter om att skriva.

-Som ett tack för hennes underbara föreläsning ger jag Agneta två av mina böcker.

En givande och trevlig kväll med Agneta Pleijel på Biblioteket i Borlänge

Salute Håkan Carlberg

Eivor

Eivor  releases

new music

In Swedish see down

Powerduon Eivor, Peter Blomqvist and Henrik Hägg from Söderhamn are now releasing new music after being low for six years. Eivor released their first album, Bring it Back, in 2012. The songs they are now releasing were almost ready six years ago. Things came in between and the music was lying, almost finished songs. But now they release four songs, Marmalades Vol1, and further new music in the spring of 2020. Now they are moving forward again and new music is on the way. Henry sings and plays guitar and Peter plays the drums. -Thanks for the music Eivor!

Eivor plays ”Your Temple”

Eivor – Henrik and Peter

Eivor  släpper

ny musik

In Swedish

Powerduon Eivor, Peter Blomqvist och Henrik Hägg från Söderhamn släpper nu ny musik efter att ha legat lågt under sex år. Eivor gav ut sitt första album, Bring it Back, 2012. Låtarna de nu släpper var nästan klara för sex år sedan. Saker kom emellan och musiken blev liggande, nästan färdiga låtar. Men nu släpper de fyra låtar, Marmalades Vol1, och ytterligare ny musik under våren 2020. Nu satstsar de åter framåt och ny musik är på gång. Henrik sjunger och spelar gitarr och Peter spelar trummor. -Tack för musiken Eivor!

Eivor plays ”Black Dog”

Salute Håkan Carlberg