Arkiv för kategori ‘företagande’

An interesting and rewarding day around the population and the labor market. Photo: SVAMAC AB

Manpower shortage

In Swedish see down

Participate in a full day of lectures on the theme ”Sweden 2030” organizer was the company Svamac AB. It is about how the need for labor will develop over the next 10 years. Many will go pension and the need for new people in the labor market will increase. At the same time, fewer and fewer children are born in our country, as in many other countries. An average of 1.6 children are born per woman in the EU, and 2.1 children would have to be born in order to have the right labor supply in the future.

As more people get older, the need for welfare services will increase, as will services in the industry and the construction industry. There is also great demand in professions such as health care professions and educators. Among other things, it is about getting more young people to choose vocational programs at the upper secondary school. Employers’ demand for labor will be greater than the supply of same. The situation is serious! It also became a lecture on the digital revolution and its impact now and in the near future.

I can see that we now have to take advantage of the elderly and their experiences and knowledge, so that more people choose to work until their 70s. At the same time work for the school and the business community to approach each other and work together to increase the interest in the practical education in the high school. It is important that young people have come out and see the reality and get an idea of what it is like to work in business, health care and welfare.

The day gave an image that we now, everyone, have to look ahead and work for more people to work longer and that there are more children born, the children are our future. -But … as an elderly unemployed person who seeks out many jobs, no one wants me and I say it’s about my age!

We now have to work longer and this is usually positive!

°  °  °

There are fewer and fewer children and more and more people are getting older. – Det föds allt färre barn och allt fler människor blir äldre 

Brist på arbetskraft

In Swedish

Deltar vid en heldag med föreläsningar på temat ”Sverige år 2030”, arrangör var företaget Svamac AB. Det handlar om hur behovet av arbetskraft de närmaste 10 åren utvecklas. Många kommer att gå pension och behovet av nya människor på arbetsmarknaden kommer att öka. Samtidigt föds allt färre barn i vårt land, liksom i många andra länder. Det föds i snitt 1,6 barn per kvinna i EU, det skulle behöva födas 2,1 barn för att det i framtiden skulle finns rätt tillgång på arbetskraft.

I och med att fler blir äldre kommer bland annat behovet av välfärdstjänster att öka liksom tjänster inom industrin och byggbranschen. Det finns även stor efterfrågan inom yrken som sjuk- och omsorgsyrken och pedagoger. Det handlar bland annat om att få fler yngre att välja yrkesinriktade utbildningar på gymnasiet. Arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft kommer att vara större än tillgången på densamma. Läget är allvarligt! Det blev även ett föredrag om den digitala revolutionen och dess påverkan nu och i den nära framtiden.

Jag kan se att vi nu måste ta vara på de äldre och deras erfarenheter och kunskaper, så att fler väljer att arbeta till 70-årsåldern. Samtidigt arbeta för att skolan och näringslivet närmar sig varandra och samverkar för att öka intresset för de praktiska utbildningarna inom gymnasiet. Det är viktigt att ungdomarna får komma ut och se verkligheten och få en uppfattning om hur det är att arbeta inom näringslivet, vård, omsorg och skola.

Dagen gav en bild av att vi nu, alla, måste se framåt och arbeta för att fler jobbar längre och att det föds fler barn, barnen är vår allas framtid. -Men… som äldre arbetslös som söker mängder av arbeten vill ingen ha mig och jag påstår att det handlar om ålder!

Det är nu viktigt att många ungdomar väljer gymnasieutbildningar som leder till jobb inom vård, skola, omsorg och industri. – It is now important that many young people choose upper secondary education that leads to jobs in health care, schooling, care and industry.

And some music with Håkan Hellström

”They will step on you again”

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Here is a photo from a meeting with Dan Olofsson, IT billionaire, in Malmö, which I attended a few years ago.

Corporate boards

and its members

In Swedish see down

Participates in a business meeting on issues related to owner directives and board of directors of a company.Organizers are Styrelseakademin and organization Företagarna. There will be many shorter lectures on how to form the best board for your company. Among other things, this is about the fact that a corporate board must consist of both younger and older people, consisting of both women and men. There are examples where boards only consist of men, where the members are friends of the business owner. So it is important and essential that the board has a diversity and recruiting people with experience / training that will take the company to its objectives. It also talked about the roles of a company in terms of, for example, goals and time perspectives.

Roles:

The owner: why – what – where are we going

Board: strategy how to reach the goals

CEO/organization: operational how, to accomplish and achieve the goals

It is of great importance, decisively, that the owner / owners of the company clarify their will and vision of how the company should develop over the next 3-5 years by developing an owner’s directive. This is also a prerequisite for the Board to be able to do active and professional work. The basis is thus the Owners’ Directive, where it has been established that the owners, the Board, the CEO and the financiers have the same expectations, values and target image. It is therefore about having people on the board who have the knowledge and experience that the company needs to achieve the goals and not to appoint the board with friends.

It is important that young new entrepreneurs surround themselves and their company with a board where members have experience in entrepreneurship and it is also important that older entrepreneurs in their boards have young people who can share new thinking and new knowledge and not least important is that the board consists of both women and men. I myself have experience of board assignments at local, regional and state level. So…

IT billionaire Dan Olofsson, one of Sweden’s most successful businessmen and entrepreneurs, believes that growth is nothing that comes from within. On the contrary, growth is something that occurs when the company’s management and board understand the customer and the market, and this is reflected in how the company is managed and managed. To assemble such a board requires a number of key competencies in sales and target group analysis – and according to Dan Olofsson, what customers think is important. He also says: Build your board with individuals who can combine knowledge about the business with a long-term perspective on the business. At the same time, they should not be copies of each other but represent different experiences, so that the board can always see things from different perspectives.

°  °  °

And some music vid ELO

”When I was a boy I had a dream”

 

Entreprenören Dan Olofsson föreläser om sitt företagande i Malmö för några år sedan, där också jag deltog.

Bolagsstyrelser

och dess medlemmar

In Swedish

Deltar vid ett företagarmöte kring frågor rörande ägardirektiv och styrelse i ett företag. Arrangörer är Styrelseakademien Dalarna, organisationen Företagarna i Dalarna/Gävleborg och Dalarna Science Park. Det blir många kortare föreläsningar kring hur man formar den bästa styrelsen för sitt företag. Det handlar bland annat om att en företagsstyrelse skall bestå av både yngre och äldre, bestå av både kvinnor och män. Det framkommer exempel där styrelser enbart bestått av män, där medlemmarna är kompisar till företagsägaren. Alltså det är viktigt och avgörande att styrelsen har en mångfald och att man rekryterar människor med den erfarenhet/utbildning som ska ta företaget till de uppsatta målen. Det talades även om rollerna i ett företag när det gäller bland annat syften och tidsperspektiv.

Roller:

Ägaren: varför – vad – vart ska vi

Styrelsen: strategi hur når vi målen

VD/organisation: operativa hur, att utföra och uppnå målen

Det är av stor vikt, avgörande, att ägaren/ägarna till företaget tydliggör sin vilja och vision om hur företaget ska utvecklas de närmaste 3-5 åren genom att ta fram ett ägardirektiv. Detta är också en förutsättning för att styrelsen skall kunna göra ett aktivt och professionellt arbete. Grunden är alltså ägardirektivet där det fastställts att ägare, styrelse, vd och finansiärer har samma förväntningar, värderingar och målbild. Det handlar alltså om att ha personer i styrelsen som har den kunskap och erfarenhet som företaget behöver för att uppnå målen och inte att tillsätta styrelsen med kompisar.

Det är viktigt att unga nya företagare omger sig och sitt företag med en styrelse där medlemmar har erfarenhet av företagande och likaså är det viktigt att äldre företagare i sina styrelser har unga människor med som kan dela med sig av ett nytt tänkande och nya kunskaper och inte minst viktigt är det att styrelsen består av både kvinnor och män. Själv har jag erfarenhet av styrelseuppdrag på lokal, regional och statlig nivå. Så…

IT-miljardären Dan Olofsson, en av Sveriges mest framgångsrika affärsmän och entreprenörer menar att tillväxt är inget som kommer inifrån. Tvärtom är tillväxt något som uppstår när bolagets ledning och styrelse förstår kunden och marknaden, och låter detta återspeglas i hur företaget styrs och leds. För att sätta ihop en sådan styrelse krävs ett antal nyckelkompetenser inom sälj och målgruppsanalys – och enligt Dan Olofsson är det hur kunderna tänker som är viktigt. Han säger också: Bygg din styrelse med individer som kan kombinera kunskap kring verksamheten med ett långsiktigt perspektiv på affären. Samtidigt ska de inte vara kopior av varandra utan representera olika erfarenheter, så att styrelsen alltid kan se saker ur olika perspektiv.

Salute Håkan Carlberg

Sweden’s tech billionaires 2019

In Swedish see down

Sweden is known in the world for many successful people in the tech industry. I read the list and see that I have a friend and a relative who is on the list of Sweden’s 44 tech billionaires. Most Swedish tech billionaires have started their businesses after the turn of the millennium and then in a record time built up and developed their companies such as Mojang, King, Izettle and Spotify. -It’s about creative entrepreneurs who created new products and created lots of new jobs!

List, see below.

 

Sveriges techmiljardärer 2019

In Swedish

Sverige är känt i världen för många framgångsrika personer inom tech-branschen. Jag läser listan och ser att jag har en bekant och en släkting som finns med på listan över Sveriges 44 techmiljardärer. De svenska techmiljardärerna har de flesta startat sina företag efter millenniumskiftet och sedan på rekordtid byggt upp och utvecklat sina företag som t.ex. Mojang, King, Izettle och Spotify. Det handlar om kreativa entreprenörer som skapat nya produkter och skapat massor av nya jobb!

Here are some of the top /Här är några av de främsta:

  1. Martin Lorentzon, Spotify, 32 miljarder kronor ( SEK billion )
  2. Daniel Ek, Spotify, 28,5 miljarder kronor
  3. Markus ”Notch” Persson, grundare av Mojang, 15 miljarder kronor
  4. Niklas Zennström, medgrundare till Skype, 12 miljarder kronor
  5. Lars Wingefors, THQ Nordic, 9,5 miljarder kronor
  6. Felix Hagnö, Spotify och grundare av Tradedoubler, 7,7 miljarder kronor
  7. Fredrik Wester, Paradox, 4, 8 miljarder kronor
  8. Victor Jacobsson, Klarna, 4,8 miljarder kronor
  9. Sebastian Siematkowski, Klarna, 4,3 miljarder kronor
  10. Jakob Porser, Mojang, 4,2 miljarder kronor 

12. Dan Olofsson, founder of IT-consultancy company Sigma, 4,2 miljarder kronor

32. Jacob de Geer, Izettle, 1,5 miljarder kronor

Källa: Di/Digital

 

Salute Håkan Carlberg
Doug Seegers HCG2014

Doug Seegers live in Helsingborg

Doug Seegers – a Cinderella story

Had the privilege to see and listen to Doug Seegers in Helsingborg last August. A very good show with great music and a lot of talk from Doug. Public contact is complete! Magical! It was a great music experience with the man who lived under a bridge in Nashville and discovered by Jill Johnson and Magnus Carlson in September 2013, a bit of a Cinderella story. Since then, his world changed. He has released an album and toured in Sweden for a few months and met lots of audience who love his music and charisma. Now Doug Seegers traveling back to the United States to release his record there in October.

Here a little talk and a wonderful song by the Doug Seegers

– Going Down to the River, live in Helsingborg:

Doug Seegers HCG2014

Gitarristen Jerry Miller och Doug Seegers live in Helsingborg

Doug Seegers – en askungesaga

Hade förmånen att se och lyssna till Doug Seegers i Helsingborg den sista augusti. En mycket bra show med underbar musik och mycket tal från Doug. Publikkontakten är total! Magiskt! Det blev en stor musikupplevelse med mannen som bodde under en bro i Nashville och som upptäcktes av Jill Johnsson och Magnus Carlson i september 2013. Lite av en askungesaga. Sedan dess har hans värld förändrats. Han har gett ut en skiva och turnerat runt om i Sverige under några månader och mötts av massor av publik som älskar hans musik och utstrålning. Nu reser Doug Seegers tillbaka till USA för att släppa sin skiva där i oktober.

And here one more song:

Salute Håkan Carlberg