Arkiv för kategori ‘Ledarskap’

Young Swedish Design

In Swedish see down

Visit the Form/Design Center in Malmö where a very interesting and important exhibition is now underway. The exhibition is titled YOUNG SWEDISH DESIGN 2019 shows what is going on in the past by the Swedish form and design, 25 young designers participating. Four of the grants was shown last spring at the Milan Design Week. Young Swedish Form has a function as a forum where meetings between designers, producers and audiences arise. It is about a jury-rated award and a hiking exhibition with the aim of increasing the knowledge of young and innovative Swedish design. The jury including IKEA.

Interesting is one of the companies that support the Young Swedish Form is the construction company FOLKHEM. They say they decided to build houses in wood, up to 20 floors high. House that smells fresh of forest! Building houses in wood is very ecologically sustainable compared to eg. concrete. Sweden has a lot of forest and it grows with one hundred million cubic meters in one year. Today, very little house of wood is unfortunately being built. In Europe, only 10 percent of all houses are built of wood. There must be more! If the proportion of wooden houses increases by only one per cent, 25 per cent of the emission requirements in the Kyoto Protocol will be met. The future is shaped and belongs to the young people today and the company FOLKHEM wants to be a role model and discuss what sustainable construction and quality is. Therefore, they distribute a scholarship of SEK 100,000 to a young architect who draws tomorrow’s buildings through the Young Swedish Form.

Trees that turn into houses

Design and design greatly influence our planet’s future and the young are those who will shape the climate-smart.

Young Swedish Design 2019 is a co-production by The Swedish Society of Crafts and Design,ArkDes, IKEA and The City of Malmö.

Sett på utställningen: Robert Curran – Outside Material; The Transfiguration of Lines Vad är det här? Det vet vi inte, men här kommer en till! Juryn gissar att detta är framtiden. Fantastiska objekt som skapar diskussion, och med ett uttryck som eggar fantasin.

Ung Svensk Form

In Swedish

Besöker Form/Design Center i Malmö där en mycket intressant och viktig utställning nu pågår. Utställningen heter UNG SVENSK FORM 2019 och visar vad som pågår inom det senaste av svensk design och formgivning, 25 unga formgivare deltar. Fyra av bidragen visades i våras på Milano Design Week. Ung svensk Form har en funktion som ett forum där möten mellan formgivare, producenter och publik uppstår. Det handlar om en jurybedömd utmärkelse och vandringsutställning med syfte att öka kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. I juryn finns bland annat IKEA.

Intressant är ett av de företag som stödjer Ung svensk Form är byggföretaget FOLKHEM. De säger att de bestämt sig för att bygga hus i trä, upp till 20 våningar höga. Hus som doftar friskt av skog! Att bygga hus i trä är mycket ekologiskt hållbart jämfört med t.ex. betong. Sverige har mycket skog och den växer med etthundra miljoner kubikmeter på ett år. Idag byggs tyvärr väldigt lite hus av trä. I Europa byggs bara 10 procent av alla hus av trä. Det måste bli fler! Om andelen hus av trä ökar med bara en procent kommer 25 procent av utsläppskraven i Kyoto-protokollet att uppfyllas. Framtiden formas och tillhör de unga idag och företaget FOLKHEM vill vara en förebild och diskutera vad hållbart byggande och kvalitet är. Därför delar de ut ett stipendium på 100 000:- till en ung arkitekt som ritar morgondagens byggnader genom Ung svensk Form.

Design och formgivning påverkar mycket vår planets framtid och de unga är de som kommer att forma den klimatsmart.

Ung Svensk Form 2019 är en samproduktion mellan Föreningen Svensk Form, ArkDes, IKEA och Malmö stad.

Form/Design Center at Lilla Torg in Malmö

Salute Håkan Carlberg

Students at the school Petrarca in the small town of Levanto in Liguria, Italy.

Reading project in Levanto, Italy – Fun Fiction

In Swedish see down

On the morning of Thursday, June 6, at the school ”Petrarca” in Levanto, the winners were awarded ”Fan fiction”, which is part of the project ”What makes a book for the community!” This is part of a literature project financed by the municipality of Levanto and ”Mibac”. A project whose purpose is to spread and increase the reading of books, and especially among young people.

The sub-project has been about pupils challenging each other to rewrite the end of a book by Dino Buzzati, an Italian writer, journalist and painter. When the winners were presented, the Mayor of Levanto, Luca Del Bello, Principal Luca Del Bello and the Librarian Rosella Trevisan attended. The winners were awarded books! At the school there are 140 students divided into six classes. This project is very important and a good initiative, to increase young people’s reading, by the small municipality of Levanto with about 6,000 inhabitants. The town is very beautiful next to Mare Ligure in southern Liguria.

I det centrala av den lilla staden Levanto – In the center of the small town of Levanto

Läsprojekt i Levanto, Italien – Fun Fiction

In Swedish

Under morgonen torsdagen den 6 juni, på skolan ”Petrarca” i Levanto, tilldelades vinnarna i ”Fan fiction” som är en del av projektet ”Vad gör en bok för gemenskapen!” Detta är en del av ett litteraturprojekt som finansieras av Levanto kommun och ”Mibac”. Ett projekt vars syfte är att sprida och öka läsningen av böcker, och då speciellt bland ungdomar.

Delprojektet har handlat om att eleverna skall utmana varandra i att skriva om slutet av en bok av Dino Buzzati, en italiensk författare, journalist och målare. När nu vinnarna presenterades deltog borgmästaren i Levanto, Luca Del Bello, rektorn Luca Del Bello och bibliotekarien Rosella Trevisan. Vinnarna belönades med böcker! Vid skolan finns 140 elever fördelade på sex klasser. Detta projekt är mycket viktigt och ett bra initiativ, för att öka ungas läsande, av den lilla kommunen Levanto med ca 6 000 innevånare. Staden ligger mycket vackert invid Mare Ligure i det södra Ligurien.

Levanto, den lilla vackra staden invid havet Mare Ligure – Levanto, the pretty little town by the sea Mare Ligure     

barnböcker

-Jag drömmer om att de böcker jag författat skall bli översatta till italienska. -I dream that the books I wrote will be translated into Italian.

Levanto och vacker och mycket framåt kommun – Levanto e bellissimo e molto avanzato comune – Levanto and beautiful and very forward municipality

Salute Håkan Carlberg

The Swedish flag winds in the warm wind that blows over Skansen in Stockholm this national day.

National Day in Sweden

In Swedish see down

The sun shines and it blows warm winds with a scent of flowering lilacs. It is June 6 and Sweden’s national day. This day is celebrated throughout the country partly in memory of Gustav Vasa being elected as the King of Sweden on June 6, 1523 and partly in memory of the fact that on June 6, 1809 a new form of government was written. The day is a day to see the country Sweden’s strengths and opportunities and be a day filled with joy.

This day is about joy and a pride in the country of Sweden. King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia have a tough day. In the morning they fly up to Dalarna and visit the celebrations in the cities Borlänge and Ludvika. Then they fly back to Stockholm and participate in a celebration of Haga Park in Solna and at night it’s off to Skansen in Stockholm to take part in a live television broadcast in which the Swedish National Day, a celebration that is loved all over the country Sweden!

Sweden, Sweden loved friend
A tiger ashamed
I know how it feels
When gravity has become a joke
When the silence is scared
What has happened

Welcome, welcome here
Whoever you are wherever you are

The King and Queen fly back to Stockholm after a couple of hours of national day celebration in Dalarna.

Sweden’s national anthem

– You old, You free

°  °  °

Malmö in Sweden

Nationaldagen i Sverige

In Swedish

Solen skiner och det blåser varma vindar med en doft av blommande syrener. Det är den 6 juni och Sveriges nationaldag. Denna dag firas i hela landet dels till minne av att Gustav Vasa valdes till Sveriges konung den 6 juni 1523 och dels till minne av att det den 6 juni 1809 skrevs en ny regeringsform. Dagen är en dag att se landet Sveriges styrkor och möjligheter och vara en dag fylld av glädje.

Denna dag handlar om glädje och en stolthet över landet Sverige. Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia har en tuff dag. Under morgonen flyger de upp till Dalarna och besöker firandet i städerna Borlänge och Ludvika. Sedan flyger de åter till Stockholm och deltar vid ett firande i Hagaparken i Solna och på kvällen bär det av till Skansen i Stockholm för att delta i en direktsänd tv-sändning där den svenska nationaldagen firas, ett firande som är älskat över hela landet Sverige!

A Swedish mountain manor from the 18th century. The house is located at Skansen in Stockholm and is donated by my family.

And some music with Mikael Wiehe:

-The country to which it belongs
you and me

And some of the text in English:

This is your country
This is my country
from Ales stones
to northern Lapland
from Bohus rocks
to Gotland steamers
The country it belongs to
you and me
With dark forests
and tall furor
with white birches
and red cottages
with fields and fields
and yards and mines
the country which belongs to
you and me

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Greta Thunberg in Italy

Greta Thunberg takes a

sabbatical year for the climate

In Swedish see down

Greta Thunberg, the Swedish climate activist who has spread her involvement throughout our world, will take time off from school for one year. She ends this summer elementary school, grade 9. The coming year will Gretel among other things, to participate in the UN’s special climate summit in New York and in a climate meeting in Santiago, Chile’s capital. Right now, Greta is looking for a way to cross the Atlantic when she doesn’t fly.

The climate debate that Greta is a large part of has also reached the stock market. In a report from the industry organization Cleantech Scandinavia, it turned out that 718 million euros were invested in small and medium-sized environmental technology companies in the Nordic and Baltic countries in 2018. This corresponds to an increase of 73 percent compared to 2017, when the increase was 42 percent. On the stock exchange, the Clean Tech sector is now one of the hottest. Greta has with its climate strike and public opinion all over our world contributed greatly to highlight the issue of climate change in the political debate.

The Tibetan spiritual leader the Dalai Lama has sent a letter to Greta Thunberg, where he writes ”It’s very encouraging to see how inspired other young people to follow you and speak up.” Several international leaders have praised Greta for her efforts for the environment. Among other things, Germany’s Chancellor Angela Merkel, Pope Francis and US President Barack Obama. In addition, she has met many of the most powerful leaders in Europe and spoken to the European Parliament. Recently Greta spoke in Austria and met with actor Arnold Schwarzenegger.

So now Greta takes a year off from school, a year she will start with visiting the United States. Greta says that her schooling does not take any damage from being free for one year. Together with her family, Greta has also written a book on the climate crisis. The book is translated into English, German, Italian among other things.

-Warm thanks Greta for you noticed all of our world so that together we can create a sustainable climate.

Greta Thunberg in Rome

Greta Thunberg tar

ett sabbatsår för klimatet

In Swedish

Greta Thunberg den svenska klimataktivisten som spridit sitt engagemang i hela vår värld kommer att ta ledigt från skolan under ett år. Hon slutar nu i sommar grundskolan, årskurs 9. Det kommande året kommer Greta att bland annat att delta i FN:s särskilda klimatmöte i New York och i ett klimatmöte i Santiago, Chiles huvudstad. Just nu letar Greta ett sätt att ta sig över Atlanten då hon inte flyger.

Klimatdebatten som Greta är en stor del av har även nått börsen. I en rapport från branschorganisationen Cleantech Scandinavia visar det sig att det investerades 718 miljoner Euro i små- och medelstora miljöteknikföretag i Norden och Baltikum 2018. Det motsvarar en ökning med 73 procent jämfört med 2017, då låg ökningen på 42 procent. På börsen ser man nu att Clean Tech-sektorn är en av de hetaste nu. Greta har med sin klimatstrejk och opinionsbildning runt om i hela vår värld starkt bidragit till att lyfta fram klimatfrågan i den politiska debatten.

Den tibetanske andlige ledaren Dalai lama har skickat ett brev till Greta Thunberg där han bland annat skriver ”Det är väldigt uppmuntrande att se hur du inspirerat andra unga människor att följa dig och säga ifrån”. Flera internationella ledare har hyllat Greta för hennes insatser för miljön. Bland annat Tysklands förbundskansler Angela Merkel, påve Franciskus och USA:s tidigare president Barack Obama. Dessutom har hon träffat många av de mäktigaste ledarna i Europa och talat inför EU-parlamentet. Nyligen talade Greta i Österrike och träffade då bland annat skådespelaren Arnold Schwarzenegger.

Nu tar alltså Greta ledigt ett år från skolan, ett år som hon skall inleda med att besöka USA. Greta säger att hennes skolgång inte tar någon skada av att vara ledig ett år innan hon börjar på gymnasiet. Tillsammans med sin familj har Greta också skrivit en bok om klimatkrisen. Boken är översatt till bland annat engelska, tyska och italienska.

-Varmt tack Greta för att du väckt alla i vår värld så att vi tillsammans kan skapa ett hållbart klimat.

°  °  °

And a wonderful song with Ted Gärdestad

”Give a sun to the earth’s children”

Some of the text in English:

Give a sun to the earth’s children
Let it radiate friendly and clear
Give a sun to the earth’s children
Let it paint sky and sea
How should the children’s world look
When the good life ends
Can we draw a plow and harrow
Across the earth laps after lap

°  °  °

A green world

Salute Håkan Carlberg

I’m standing by a river but the water doesn’t flow 

Unemployment is 

the Road to hell

In Swedish see down

Unemployment is the road to hell

There is no one here to see you

No one wants you

I’m standing by a river but the water doesn’t flow 

Unemployment is no road that leads you up

Life flies from you

The light has gone out

Look at the world

What’s going on here

There is nothing you can do

Oh no, this is the road

This is the road

Oh no this is the road to hell

°  °  °

 

Jag står vid en flod men vattnet flödar inte

Arbetslöshet är

vägen till helvetet

In Swedish

Arbetslösheten är vägen till helvetet

Här finns ingen som ser dig

Ingen som vill ha dig

Jag står vid en flod men vattnet flödar inte

Arbetslösheten är ingen väg som leder dig uppåt

Livet flyger ifrån dig

Ljuset har slocknat

Titta på världen

Vad är det som händer här

Det finns inget du kan göra

Åh nej, det här är vägen

Detta är vägen

Åh nej detta är vägen till helvetet

° ° °

And here Chris Rea with his song

”The Road To Hell”

Salute Håkan Carlberg

Eurogym in Helsingborg, Sweden – one way that young people in the EU can meet and discover each other

Time for EU elections 2019

In Swedish see down

Only a few days remain for the election of members of the European Parliament, the European Parliament elections 2019, on May 23 to 26. 705 members will be elected for the term of office 2019-2024. An important choice for the future of Europe. I worked as an ”EU general” before the vote in 1994, when Sweden would choose to become a member or not. The yes side won and the future opened up in many ways. Now there is little rocking across Europe about the future of Europe.

As principal and project manager, I have contributed to bringing together schools in Sweden with schools in Denmark, Finland and Croatia. As the former regional manager for Sweden’s largest business organization, the Entrepreneurs, I started collaboration between entrepreneurial organizations in, for example, Italy. Sweden brought the membership closer to Europe as well as that people came closer together.

There is still a great job to do so that we will get closer to each other and work together in all areas. It is about making it easier for companies to interact, interaction between schools, working together to achieve the climate goals, expanding rail service between member countries so that we can all come together and discover each other’s lives and everyday, common development of health care, security, employment and migration.. With around 400 million voting Union citizens, the election is the largest transnational election in the world. Now it’s time to vote, to add a voice on the EU’s future, our future.

Time to expand the train traffic in the EU so that we can all meet and live up to the climate goals.

Piazza del Duomo in Milan – A part of Europe, a place to meet

Tid för EU-valet 2019

In Swedish

Bara några dagar återstår till valet av ledamöter till EU parlamentet, Europaparlamentsvalet 2019, den 23-26 maj. Det skall väljas 705 ledamöter för mandatperioden 2019-2014. Ett viktigt val för framtidens Europa. Jag jobbade som ”EU-general” inför omröstningen 1994, då Sverige skulle välja att bli medlem eller inte. Ja-sidan vann och framtiden öppnade sig på många sätt. Nu gungar det lite i hela Europa om EU:s framtid.

Jag har som rektor och projektledare medverkat till att sammanföra skolor i Sverige med skolor ibland annat Danmark, Finland och Kroatien. Som tidigare regionchef för Sverige största företagarorganisation, Företagarna, inledde jag samverkan mellan företagarorganisationer i bland annat Italien. Sverige kom med medlemskapet närmare Europa liksom att människor kom varandra närmare.

Det finns fortfarande ett stort jobb att göra för att vi skall komma varandra ännu närmare och samverka inom alla områden. Det handlar om att det blir enklare för företag att samverka, samverkan mellan skolor, arbeta tillsammans för att uppnå klimatmålen, bygga ut tågtrafiken mellan medlemsländerna så att vi alla kan komma närmare varandra och upptäcka varandras liv och vardag, gemensamt utveckla vård och omsorg, säkerhet, sysselsättning och migration. Med runt 400 miljoner röstberättigade unionsmedborgare är valet det största transnationella valet i världen. Nu är det dags att rösta, lägga en röst på EU:s framtid, vår framtid.

No children schould go to the poor school. – Alla barn och ungdomar har rätt till den bästa skolan! (Photo: from King´s Cross in London)

And some music with Arja Saijonmaa

”I want to live in Europe”

Here is the chorus in English:

°  °  °
I want to live in Europe
I want to love and sing here
I want to laugh and cry and dance
I am dizzy and lost and in love
When I think of the whole of Europe
And for us who belong here

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Anxiety and depression

increase among our young

In Swedish see down

The mental health of our children and young people in Sweden is increasing! The queues for care and treatment are increasing, although more people receive care and treatment. This shows the National Board of Health and Welfare’s new evaluation of care for people with depression and anxiety disorder. The drug prescription is also increasing, and especially for girls. 30 percent of those who were diagnosed with depression or anxiety disorder in 2008 needed psychiatric care 10 years later.

The trend is now that mental illness increases and is now one of our largest public diseases, 40 percent of all sick leave has diagnoses in the area of depression and anxiety. More than one in three women and almost one in four people fall ill sometime in their lives in depression! The evaluation also points out that mental ill-health in the youth increases the risk of ending up outside working life. Of those who were affected early in life, nearly every fourth were outside the labor market ten years after the diagnosis.

The National Board of Health and Welfare’s evaluation now shows a sharp increase in mental health. It turns out that young people in all groups are covered by the increase, regardless of the psychosocial situation. This may indicate that the causes can be found in environments that are common to most young people, the school eg. . There is a huge need to be able to work with early efforts in student health, youth clinics, primary care and child and adolescent psychiatry. The availability of personnel in the area of psychiatry has unfortunately not increased to the extent that mental illness has increased, on the contrary, the number of psychiatric nurses has decreased over the past 10 years. There are regional differences. The most tragic thing is that the number of patients diagnosed for depression and anxiety disorders aged 10-14 years who have received treatment in the specialized child and adolescent psychiatry has more than five-fold for girls and has tripled for boys since 2006. ( Source: National Board of Health and Welfare, in Sweden)

I say: – It’s time to grab this now. This destroys the future of many children and young people. There is much that, among other things, the school’s staff can contribute, including seeing each student and meet the child where it is! It must also be done a lot to shorten the waiting times when a child is printed from the BUP (Kids and youth psychiatry) due to age and should go on to adult psychiatry. There are examples of waiting times of one and a half years! This has lowered many young people. It’s time now! These affected children and young people are a big part of our country’s future and they are all worthy of a dignified and good life. When you get children and become a parent you go into a new life where the child is in the center, and so it is under 20 years, then you go into a new life.

When I was a Boy I had a dream . . .

Ångest och depression ökar

hos våra unga

In Swedish

Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga i Sverige ökar! Köerna till vård och behandling ökar, trots att fler får vård och behandling. Detta visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression- och ångestsyndrom. Läkemedelsförskrivningen ökar också, och då speciellt för flickor. 30 procent av de som fick diagnoserna depression eller ångestsyndrom 2008 hade behov av psykiatrisk vård 10 år senare.

Tendensen är nu att den psykiska ohälsan ökar och är nu en av våra största folksjukdomar, 40 procent av alla sjukskrivningar har diagnoser inom depressions- och ångestområdet. Mer än var tredje kvinna och nästan var fjärde man insjuknar någon gång i livet i en depression! Utvärderingen pekar också på att psykisk ohälsa i ungdomen ökar risken för att hamna utanför arbetslivet. Av dem som drabbades tidigt i livet stod nästan var fjärde utanför arbetsmarknaden tio år efter diagnostiseringen.

Socialstyrelsens utvärdering visar nu på en kraftig ökning av den psykiska ohälsan. Det visar sig att det är ungdomar i alla grupper som omfattas av ökningen, oavsett psykosocial situation. Detta kan tala för att orsakerna kan finnas i miljöer som är gemensamma för de flesta unga, skolan t.ex. . Det finns ett gigantiskt behov av att kunna arbeta med tidiga insatser inom elevhälsan, ungdomsmottagningar, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Tillgången på personal inom psykiatriområdet har tyvärr inte ökat i den omfattning som den psykiska ohälsan ökat, tvärtom har antalet psykiatrisjuksköterskor minskat under de senaste 10 åren. Det finns regionala skillnader. Det mycket tragiska är att antalet patienter som diagnostiseras för depression- och ångestsyndrom i åldern 10–14 år och som har fått behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin har mer än femdubblats för flickor och tredubblats för pojkar sedan 2006.

Jag säger: -Det är tid att ta tag i detta nu. Detta som förstör så många barn och ungas framtid. Det finns mycket som bland annat skolornas personal kan bidra med, bland annat att se varje elev och möta barnet där det står! Det måste även göras mycket för att korta väntetiderna när ett barn skrivs ut från BUP på grund av ålder och skall vidare till vuxenpsykiatrin. Det finns exempel på väntetider på ett och ett halvt år! Detta har sänkt många unga. Det är tid nu! Dessa drabbade barn och ungdomar är en stor del av vårt lands framtid och de är alla värda ett värdigt och bra liv. När du skaffar barn och blir förälder går du in i ett nytt liv där barnet är i centrum, och så är det under 20 år, sedan går du in i ett nytt liv. 

When I was a boy I had a dream . .

Salute Håkan Carlberg