Arkiv för kategori ‘Ligurien’

Levanto by the sea

Levanto opens up

the beaches

In Swedish see down

Levanto’s free beaches open from Saturday 27 June and the beaches are available every day from 9 till 19. This applies, among other things, to the beach below the beautiful villa Villa Agnelli. Staff will be present at these beaches to ensure safe use so that there are not too many bathers on the beach.

Levanto

Levanto öppnar upp

sina stränder

In Swedish

Levantos fria stränder öppnar från lördag 27 juni och stränderna är tillgängliga varje dag från 9 till 19. Detta gäller bland annat för stranden nedanför den vackra villa Villa Agnelli. Personal kommer att finnas vid dessa stränder för att säkerställa en säker användning så att det inte blir för många badare på stranden.

Levanto by Mare Ligure and the mountain Monte Rossola

Salute Håkan Carlberg

Pian di Picche has opened

In Swedish see down

Today, June 15, campsite Pian di Picche reopens in the small town of Levanto in the south of Liguria, very close to the famous Cinque Terre area. It is just over two months after the date the campsite usually opens. It all depends on the corona pandemic. Now the staff has worked hard and put everything in order at the wonderful campsite, near both the sea and beautiful mountains. However, we Swedes cannot yet travel to Italy. This summer we will travel in our country and discover new places here.

Pian di Picche har öppnat

In Swedish

Idag, den 15 juni, öppnar åter campingen Pian di Picche i den lilla staden Levanto i det södra av Ligurien, helt nära det kända området Cinque Terre. Det är drygt två månader efter det datum campingen vanligen öppnar. Allt beror på corona pandemin. Nu har personalen jobbat hårt och ställt allt i ordning på den underbara campingen, nära både hav och vackra berg. Dock kan vi svenskar ännu inte resa till Italien. Denna sommar får vi resa i vårt land och upptäcka nya platser här.

The friendly and cheerful staff at Pian di Picche warmly welcome everyone.

Salute Håkan Carlberg

Sends letters to friends

in Liguria

In Swedish see down

Lacking Liguria and my friends there. Writes letters to them. Frank the envelope with beautiful stamps with a picture of Sweden’s Queen Silvia. Sending a handwritten letter feels more cordial than sending an email. Longing to hike in the mountains and feel the scents of lemons and olives. In my imagination I now walk along the small streets of Levanto and Bonassola. The streets are narrow and beautiful pink houses extend up to the blue sky. I just go. Experience all the beauty, all the calm.

Levanto –in my heart

Sänder brev till vänner

i Ligurien

In Swedish

Saknar Ligurien och mina vänner där. Skriver brev till dem. Frankerar kuvertet med vackra frimärken med en bild av Sveriges drottning Silvia. Att skicka ett handskrivet brev känns mer hjärtligt än att skicka ett mail. Längtar till att vandra i bergen och känna dofter av citroner och oliver. I min fantasi vandrar jag nu längs de små gatorna i Levanto och Bonassola. Gatorna är smala och vackra rosa hus sträcker sig upp mot den blå himlen. Jag bara går. Upplever allt det vackra, allt det lugna.

Bonassola

And some music with Björn Afzelius

”Notte in Liguria”

Salute Håkan Carlberg

The beach next to the beautiful city of Levanto in Liguria, Italy. I took the picture during one of my many visits to Levanto.

In English 

So happens something nice in these empty corona times. As usual, I read the Italian web magazine CDS NEWS, CITTÀ DELLA SPEZIA. In an article there is a picture of the beach and mountains of Levanto. I go in and read and see that the picture they selected is a picture I took during one of my visits to Levanto. Not so remarkable but it gives power and I get happy in times of covid-19. -Yes, something happens. The magazine and the website contain articles and news aimed primarily at the inhabitants of the south of Liguria where, among other things, the Cinque Terre area.

A good friend who has a company that offers tourists accommodation in Levanto now says that they will open up on June 3. But there are no customers yet. My friend says it will be tough times. At the same time, it becomes a calmer life and even nature makes a profit on everything that has now stopped, my friend continues.

In Swedish

Så händer något trevligt i dessa tomma coronatider. Jag läser som vanligt den italienska webbtidningen CDS NEWS, CITTÀ DELLA SPEZIA. I en artikel finns en bild över stranden och bergen i Levanto. Jag går in och läser och ser att bilden de valt är en bild jag tagit vid ett av alla mina besök i Levanto. Inte så märkvärdigt men det ger kraft och jag blir glad i tider av covid-19. -Ja, det händer något. Tidningen och websidan innehåller artiklar och nyheter riktade främst till innevånarna i det södra av Ligurien där bland annat området Cinque Terre finns.

En god vän som har ett företag som erbjuder turister boende i Levanto berättar nu att de öppnar upp den 3 juni. Men ännu finns inga kunder. Min vän säger att det kommer att bli tuffa tider. Samtidigt blir det blir ett lugnare liv och även naturen gör en vinst på allt som nu stannat upp, fortsätter min vän.

Salute Håkan Carlberg

Levanto in my heart!

In Swedish see down

The blue sea, Mare Ligure, is still next to the small Ligurian town of Levanto. The sea glitters beautifully and the mountain peak of Monte Rossola rises dramatically towards the clear sky. The beach, which is usually crowded at this time, is now completely empty, as are the streets that meander through the wonderfully beautiful houses in the center. But, soon everything turns and the town and the small villages open up and it is possible to hike again in the wonderful mountains and the small villages.

Levanto is a small town with its feet in the sea and its head up in the mountains, mountains filled with vineyards and olive groves. From the mountains you get a fantastic view, on the border between fantasy and reality. Levanto in my heart!

Levanto i mitt hjärta

In Swedish

Det blå havet, Mare Ligure, ligger stilla invid den lilla liguriska staden Levanto. Havet glittrar vackert och bergstoppen Monte Rossola höjer sig dramatiskt upp mot den klara himlen. Stranden som vanligtvis vid denna tid är fylld av människor är nu helt tom, liksom gatorna som slingrar sig bland de underbart vackra husen i centrum. Men, snart vänder allt och staden och de små byarna öppnar upp sig och det går åter att vandra i de underbara bergen och de små byarna.

Levanto är en liten stad med fötterna i havet och huvudet uppe i bergen, berg fyllda av vingårdar och olivlundar. Från bergen får du en fantastisk utsikt, på gränsen mellan fantasi och verklighet. Levanto i mitt hjärta!

Salute Håkan Carlberg

Easter eggs for all children in Riomaggiore. Photo: CDS News

Easter eggs for all children

in Riomaggiore

In Swedish see down

In the famous area of Cinque Terre in the Italian region of Liguria, there is a stillness in these corona times. In all the small villages people help each other and have understood that it is together that you can change and get out of the crisis that now prevails.

There really is a warmth, a great and loving atmosphere in the municipality of Riomaggiore, one of the villages in Cinque Terre. On Easter Eve, with the help of the civil defense, they delivered Easter eggs to all the municipality’s children (up to 14 years). A symbolic gesture to show the administration’s closeness to the people in this difficult time.

Along with the chocolate egg, the children received a letter with warm greetings and encouragement from Mayor Fabrizia Pecunia. In Italy, people really show everyone a warmth and fight together. –Così tanto amore!

The people in Riomaggiore greets to the world with sheets from the balconies on Easter Sunday in order to show the hidden face of Riomaggiore in times of the coronavirus. Photo: CDS News

Coronatider i Riomaggiore  

påskägg till alla barn

In Swedish

I det kända området Cinque Terre i den italienska regionen Ligurien råder en stillhet i dessa coronatider. I alla de små byarna hjälps man åt och har förstått att det är tillsammans man kan förändra och komma ut ur den kris som nu råder.

Det råder verkligen en värme, en stor och kärleksfull stämning i bland annat Riomaggiore kommun, en av byarna i Cinque Terre. På påskafton levererade de, med hjälp av civilförsvaret, påskägg till kommunens alla barn (upp till 14 år). En symbolisk gest för att visa administrationens närhet till människorna i denna svåra tid.

Tillsammans med chokladägget fick barnen ett brev med varma hälsningar och uppmuntran från borgmästare Fabrizia Pecunia. I Italien visar människor verkligen alla en värme och kämpar tillsammans. -Così tanto amore!

Riomaggiore, Cinque Terre in Liguria. Oil painting by my father Bengt W Källman, 1968

Salute Håkan Carlberg

The life and light will be back soon! – La vita e la luce torneranno presto!

In times of corona

In Swedish see down

We now live in corona times. People isolate themselves, people get rid of their jobs, schools close their doors and events in different areas are canceled. Today I would have attended a school fair in Stockholm, but it was canceled. Now the sun is shining and birds are singing about spring. In the blue sky, a flock of white swans is flying north. As I now walk among the trees, I see their buds that will soon turn out and it will be a new time. Feel the warm lovely breezes!

What beautiful winds blowing from the south. It’s all about taking advantage of the days and going out in the sun and not just sitting down in solitude. It is now interesting how much society cares about those who become unemployed because many companies close because of the virus. We who have been unemployed for several years have never been noticed, but only left in a deep loneliness and exclusion. In these times we are nothing, but now fall even further down. In Sweden, 1,279 people are now confirmed infected and the number of dead is 10. My thoughts now go to my friends in Liguria, where they are badly affected by covid-19, and of course to relatives and friends in Sweden. In Italy, 475 deaths linked to the corona virus have been recorded over the past 24 hours. Deeply tragic. Right now intensive care is taken in 2,260 people in Italy, a total of more than 35,700 people have been found to carry the infection in the country. More than 3000 people have died of the coronavirus in Italy.

-Soon everything turns around and the virus covid-19 leaves us all. Now it’s about seeing the positive and looking ahead, life returns.

Livet och ljuset kommer snart åter

I corona tider

In Swedish

Vi lever i corona tider. Människor isolerar sig, människor blir av med sina jobb, skolor stänger sina dörrar och evenemang inom olika områden ställs in. Jag skulle idag ha varit med på en skolmässa i Stockholm, men den ställdes in. Nu skiner solen och fåglar sjunger om vår. På den blå himlen flyger en flock med vita svanar mor norr. När jag nu går bland träden ser jag deras knoppar som snart slår ut och det blir en ny tid. Känn vilka varma ljuvliga vindar!

Vilka härliga vindar som blåser från söder. Det handlar nu om att ta vara på dagarna och gå ut i solen och inte bara sätta sig ner i ensamhet. Det är nu intressant hur mycket samhället bryr sig om de som blir utan arbete på grund av att många företag stänger på grund av viruset. Vi som varit arbetslösa under flera år har aldrig blivit uppmärksammade utan bara lämnats i en djup ensamhet och utanförskap. I dessa tider är vi ingenting, utan hamnar nu ännu längre ner. I Sverige är nu 1 279 personer bekräftat smittade och antal döda är 10. Mina tankar går nu till mina vänner i Ligurien, där de är hårt drabbade av covid-19, och självfallet till släkt och vänner i Sverige. I Italien har under det senaste dygnet 475 dödsfall med koppling till coronaviruset registrerats. Djupt tragiskt. Just nu intesivvårdas 2 260 personer i Italien, totalt har drygt 35 700 människor konstaterats bära på smittan i landet. Drygt 3 000 människor har dött av coronaviruset i Italien.

-Snart vänder allt och viruset covid-19 lämnar oss alla. Nu handlar det om att se det positiva och se framåt, livet återvänder.

°  °  °

And some wonderful music with Björn Afzelius

Salute Håkan Carlberg

Levanto. Believe in life, soon it will turn and everything will be as usual again.

The Coronavirus, thinking

of my friends in Italy

In Swedish see down

My thoughts go to all friends in the province of La Spezia. I think about them constantly. Through the media I follow the corona misery and what is happening in Italy and especially those in southern Liguria. I think of my friends in Levanto, Monterosso al Mare and Calicie al Cornoviglio. Wishing with all my heart that none of them should be affected and that the virus would soon disappear. I also understand that everyone who has companies such as hotels, B & Bs, campsites and restaurants in the area has a hard time when many people are setting up trips to Italy.

Here in Sweden, we are urged by the government not to visit the northern parts of Italy. My thoughts go to all the people in the province of La Spezia. With all my heart, I think of you, my friends, and hope that none of you will be affected by the corona virus and that it will soon become the usual wonderful Liguria that is loved by people from all over our earth and populated by wonderful and friendly people.

°  °  °

Coronavirus. Tänker på

mina vänner i Italien

In Swedish

Mina tankar går till alla vänner i provinsen La Spezia. Jag tänker på dem ständigt. Genom media följer jag corona-eländet och vad som händer i Italien och särskilt de i södra Ligurien. Jag tänker på mina vänner i Levanto, Monterosso al Mare och Calicie al Cornoviglio. Önskar av hela mitt hjärta att ingen av dem skall drabbas och att viruset snart försvinner. Jag förstår också att alla som har företag som hotell, B&B, campingplatser och restauranger i området har det svårt när nu många ställer in resor till Italien.

Här i Sverige uppmanas vi av regeringen att inte besöka de norra delarna av Italien. Mina tankar går till alla människor i provinsen La Spezia. Av hela mitt hjärta tänker jag på er, mina vänner och hoppas att ingen av er kommer att drabbas av coronaviruset och att det snart kommer att bli det vanliga underbara Ligurien som älskas av människor från hela vår jord och som befolkas av underbara och vänliga människor.

°  °  °

And some emotional music with Håkan Hellström

”Believe in life” – ”Tro på livet”

Never give up
Never give up, see an open road
In all black alleys
Keep hope for tomorrow

°  °  °

Salute Håkan Carlberg
Espresso per Bonasola HCG 2013

En espresso och en dröm – An espresso and a dream – Un espresso e un sogno

Un espresso e un sogno 

In English see down! Sitter på caféet vid centralen i Levanto i södra Ligurien. Dricker en espresso macchiato. Musiken flödar som vanligt i lokalen. Ägaren vandrar bakom diskarna fyllda av goda bröd. Espressobryggarens fräsande bryter av musiken. Kunder kommer, de sveper snabbt sin espresso och går vidare. Emellanåt ljuder järnvägsstationens högtalare och en röst berättar om att ett tåg just är på ingång. Kaffet smakar bra och jag piggnar till. Så plötsligt förstår jag att jag inte alls befinner mig i ”min italienska hemstad”. Sitter på Espresso House på centralen i Malmö. Var det bara en längtan, en önskan, om att vara någon annanstans. Sitting in the cafe at the central station in Levanto in southern Liguria. Drinking an espresso macchiato. The music flows as usual in the premises. The owner wanders behind glass shelves filled with good bread. The espresso brewer’s sizzling breaking of the music. Customers comes, they sweep their espresso quickly and move on. At times sounding railway station speaker and a voice tells us that a train is coming. The coffee tastes great and I perking up to. So suddenly I realize that I do not find myself in ”my Italian hometown.” Sitting at Espresso House in central Malmö. Was it just a longing, a desire, to be somewhere else.

Levanto Liguria HCG2013

Liguria e una colomba per portare l’amore

A beautiful song, a declaration of love to Liguria, by Bjorn Afzelius

Björn Afzelius sjunger i sin sång om Castelvecchio di Rocca Barbena.

I denna by hade han sitt ”andra hem” och skrev mycket av sin musik

där i de liguriska bergen. Det är en liten vacker by med knappt

200 innevånare.

 

Bjorn Afzelius sings in his song about Castelvecchio di Rocca Barbena.

In this village, he had his ”second home” and wrote much of his music

there in the Ligurian mountains. It is a beautiful little village with just

200 residents.

Castelvecchio di Rocca_Barbena

Liguria. Castelvecchio di Rocca Barbena.

Salute Håkan Carlberg