Arkiv för kategori ‘Resor’

Beautiful Levanto seen from above

Experience Levanto,

Liguria and Italy

In Swedish see down

Have a great longing for Liguria. I close my eyes and now I see the mountains filled with olive groves and lemon trees. I stand on the top of Monte Rossola. Wander along the beautiful paths and experience the wonderful landscape with mountains, small beautiful villages and the sea. Dreaming further that I eat the local food and drink the wine produced locally with a taste of the beautiful mountains. Wander along the sea through the long tunnels to the small villages of Bonassola and Framura. Living in a beautiful room at Pian di Picche. Then I open my eyes again and am back in Sweden. Levanto is next door to the world-famous area of Cinque Terre which is visited by numerous people from all over the world. Levanto is much calmer and here you get closer to both nature and people.

Beautiful old buildings in Levanto

Eat wonderful good food at Bat’s restaurant Macaja Bar

The phone is ringing. It is my eldest son who calls and he says that he travels down to Levanto to train and have a holiday in Levanto in September. He is the third generation in our family who visits Levanto and Liguria. My father, artist, was the one who took me to Liguria in the 60’s. That experience lives on and I have often visited Liguria over the past 50 years. I recommend you a visit. You will experience the small town, the food, the wine and the nice people. An environment just to be in. Here you get time to walk, swim and have many experiences, both as a person and as a team that wants to develop together. Here, even you who are retired can have beautiful days, hike and enjoy. Please feel free to contact me if you want help traveling down.

Walk in the beautiful tunnels along the sea to the small villages of Bonassola and Framura.

The people of Levanto treat you with joy and warmth – here three happy ladies at Camping Pian di Picche

In another part of Levanto, such beautiful house.

View from the mountain Monte Rossola

Upplev Levanto,

Ligurien och Italien

In Swedish

Har en stor längtan till Ligurien. Jag blundar och ser nu bergen fyllda av olivlundar och citronträd. Jag står på toppen av Monte Rossola. Vandrar längs de vackra stigarna och upplever det underbara landskapet med berg, små vackra byar och havet. Drömmer vidare om att jag äter den lokala maten och dricker vinet som producerats lokalt med en smak av de vackra bergen. Vandrar längs havet genom de långa tunnlarna till de små byarna Bonassola och Framura. Bor i ett vackert rum på Pian di Picche. Så öppnar jag åter mina ögon och är åter i Sverige. Levanto ligger granne med det världsberömda området Cinque Terre som besöks av mängder av människor från hela världen. Levanto är betydligt lugnare och här kommer man närmare både natur och människor.

Next to the beach in Levanto

A beautiful house in Levanto

Telefonen ringer. Det är min äldste son som ringer och han berättar att han reser ner till Levanto för att träna och ha semester i Levanto i september. Han är den tredje generationen i vår släkt som besöker Levanto och Ligurien. Min far, konstnär, var den som tog mig med till Ligurien på 60-talet. Den upplevelsen lever kvar och jag har under de senaste 50 åren ofta besökt Ligurien. Jag rekommenderar dig ett besök. Du får uppleva den lilla staden, maten, vinet och de trevliga människorna. En miljö att bara vara i. Här får du tid för att vandra, bada och ha många upplevelser, både som person och som t ex ett arbetslag som vill utvecklas tillsammans. Här kan även du som är pensionär ha vackra dagar, vandra och njuta. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp att resa ner.

Fashion Café in Levanto – here you eat wonderful ice cream and locally produced food.

Hike and enjoy in the wonderful mountains along the sea – ”Just be here and now”

Salute Håkan Carlberg

The manor house Abrahamsgård in Kopparberg

Traveling back in time

In Swedish see down

Traveling to Kopparberg, an old mining community in the province of Västmanland. In the area, copper ore was broken, starting in 1624. A couple of relatives show me and my sister around the community where our family lived for hundreds of years, and affected the development of the city for hundreds of years.

They were cartridges and country gentleman. We visit some of the very beautiful mansions where among other things our grandfather’s father grew up in the beautiful manor house Abrahamsgård next to the very beautiful church.

Kopparberg Church

We also visit the manor house Konstdammen in Kopparberg. My grandfather’s grandfather, Claes Isak Carlberg, was one of the founders of the successful company Arboga Mekaniska Verkstad. It appears that our relatives from the past were large entrepreneurs and were major owners of companies and real estate. There will be exciting hours and a lot of information about the family’s life for hundreds of years. It will be a journey in another era.

One of my ancestors – Ironmaster Per Magnus Carlberg

A small part of the landscape that the family owned

Kopparbergs kyrka – Kopparberg Church – The church was inaugurated anno 1635

Reser tillbaka i tiden

In Swedish

Reser till Kopparberg, ett gammalt gruvsamhälle i landskapet Västmanland. I området bröts bland annat kopparmalm med start år 1624. Ett par släktingar visar mig och min syster runt i samhället där vår släkt levt under hundratals år, och påverkat ortens utveckling under hundratals år.

De var brukspatroner och godsägare. Vi besöker några av de mycket vackra herrgårdarna där bland annat vår morfarsfar växte upp på den vackra herrgården Abrahamsgård intill den mycket vackra kyrkan.

Manor House Art dam, Konstdammen, one of the family’s mansions

Vi besöker även herrgården Konstdammen i Kopparberg. Min Morfars farfar, Claes Isak Carlberg, var en av grundarna till det framgångsrika företaget Arboga Mekaniska Verkstad. Det framkommer att våra släktingar från förr var stora entreprenörer och var stora ägare till företag och fastigheter. Det blir spännande timmar och mycket information om släktens liv under hundratals år. Det blir en resa i en annan tidsepok.

En av släktens gravar i Kopparberg – One of the family’s graves in Kopparberg

And some music

with and by Pelle Carlberg

Salute Håkan Carlberg

Sweden is blooming, it’s midsummer

Midsummer in Northern Europé

In Swedish see down

Midsummer in Sweden and in Northern Europe. Now the Earth’s axis is inclined towards the sun. Now the year’s longest day falls and the sun is at its highest in the sky. The summer solstice is here and above the Arctic Circle, the sun does not go down! Today, Midsummer Eve, midsummer bars are dressed with flowers and garlands. Then happy people dance around the pole, celebrating with joy the sun and summer. I see many motorhomes with people from Germany and the Netherlands.

Midsummer night was previously subject to magical performances, when vegetation was said to have magical powers and supernatural beings were assumed to be active. One way to sia about the future was to put seven or nine kinds of flowers under the main pillow at Midsummer Night. In the dream you will then see who to live their life with. This is something that is still alive. Now the vegetation is sprouting and many are now starting their holidays.

Sweden is blooming, it’s midsummer

The Midsummer pole

Midsommar i norra Europa

In Swedish

Midsommar i Sverige och i norra Europa. Nu lutar jordaxeln som mest mot solen. Nu infaller årets längsta dag och solen står som högst på himlen. Sommarsolståndet är här och ovanför polcirkeln går solen inte ner! Idag, midsommarafton, kläs midsommarstänger med blommor och kransar. Sedan dansar glada människor kring stången, firar med glädje solen och sommaren. Jag ser många husbilar med människor från bland annat Tyskland och Nederländerna.

Midsommarnatten var förr föremål för magiska föreställningar., då växtligheten sades ha magiska krafter och övernaturliga väsenden antogs vara aktiva. Ett sätt att sia om framtiden var att lägga sju eller nio sorters blommor under huvudkudden på midsommarnatten. I drömmen får man då se vem man ska leva sitt liv med. Detta är något som fortfarande lever kvar. Nu spirar växtligheten och många inleder nu sin semester.

MIdsommar invid havet, Skärså i Söderhamns skärgård  – –  Midsummer by the sea, Skärså in Söderhamns archipelago

The fields in the landscape of Skåne stand in bloom this midsummer.    

And some summer music

by Kalle Moraeus

Salute Håkan Carlberg

Malmø by the sea

Traveling to Skåne

In Swedish see down

Travel down to the south of Sweden and the beautiful city of Malmö next to the Øresund. A company wants to meet me for an interview in Landskrona. Traveling by train and following the Swedish landscape via the train window. The journey goes via sealed forests filled with conifers, beautiful small villages, lakes and towns with beautiful houses. Then comes down to the landscape Skåne and nature now becomes another, it becomes a rolling landscape with meadows and large wind turbines.

The flat Skåne landscape

Arriving in Malmö, where I previously worked and lived, I meet my children. There will be food and coffee ”Fika” at some of our favorite places. Nice hours with lots of talk and laughter. Sleeping over in a hotel with a beautiful view of Malmö. Traveling the next morning to the interview. It will be a positive moment and time will show if I am offered the job. Then travel north via Stockholm. Meet many people on the train and it will be nice talk. It will be a journey of 42 hours, of which the interview occupied 1 hour and 21 hours on the train !!

Sunset over Malmö

En resa till Skåne

In Swedish

Reser ner till det södra av Sverige och den vackra staden Malmö invid Öresund. Ett företag vill träffa mig för en intervju i Landskrona. Reser med ett tåg och följer det svenska landskapet via tågfönstret. Färden går via tätat skogar fyllda med barrträd, vackra små byar, sjöar och städer med vackra hus. Kommer så ner till landskapet Skåne och naturen blir nu ett annat, det blir ett böljande landskap med ängar och stora vindkraftverk.

Malmö vid havet

Framme i Malmö, där jag tidigare både arbetat och bott, träffar jag mina barn. Det blir mat och fika på några av våra favoritställen. Trevliga timmar med mycket prat och skratt. Sover över på ett hotell med vacker utsikt över Malmö. Reser så vidare på morgonen till intervjun. Det blir en positiv stund och tiden får visa om jag erbjuds jobbet. Reser så norrut via Stockholm. Möter många människor på tåget och det blir trevligt prat. Det blir en resa på 42 timmar varav intervjun upptog 1 timme och 21 timmar på tåget!! 

And som music from Malmø

Salute Håkan Carlberg

Students at the school Petrarca in the small town of Levanto in Liguria, Italy.

Reading project in Levanto, Italy – Fun Fiction

In Swedish see down

On the morning of Thursday, June 6, at the school ”Petrarca” in Levanto, the winners were awarded ”Fan fiction”, which is part of the project ”What makes a book for the community!” This is part of a literature project financed by the municipality of Levanto and ”Mibac”. A project whose purpose is to spread and increase the reading of books, and especially among young people.

The sub-project has been about pupils challenging each other to rewrite the end of a book by Dino Buzzati, an Italian writer, journalist and painter. When the winners were presented, the Mayor of Levanto, Luca Del Bello, Principal Luca Del Bello and the Librarian Rosella Trevisan attended. The winners were awarded books! At the school there are 140 students divided into six classes. This project is very important and a good initiative, to increase young people’s reading, by the small municipality of Levanto with about 6,000 inhabitants. The town is very beautiful next to Mare Ligure in southern Liguria.

I det centrala av den lilla staden Levanto – In the center of the small town of Levanto

Läsprojekt i Levanto, Italien – Fun Fiction

In Swedish

Under morgonen torsdagen den 6 juni, på skolan ”Petrarca” i Levanto, tilldelades vinnarna i ”Fan fiction” som är en del av projektet ”Vad gör en bok för gemenskapen!” Detta är en del av ett litteraturprojekt som finansieras av Levanto kommun och ”Mibac”. Ett projekt vars syfte är att sprida och öka läsningen av böcker, och då speciellt bland ungdomar.

Delprojektet har handlat om att eleverna skall utmana varandra i att skriva om slutet av en bok av Dino Buzzati, en italiensk författare, journalist och målare. När nu vinnarna presenterades deltog borgmästaren i Levanto, Luca Del Bello, rektorn Luca Del Bello och bibliotekarien Rosella Trevisan. Vinnarna belönades med böcker! Vid skolan finns 140 elever fördelade på sex klasser. Detta projekt är mycket viktigt och ett bra initiativ, för att öka ungas läsande, av den lilla kommunen Levanto med ca 6 000 innevånare. Staden ligger mycket vackert invid Mare Ligure i det södra Ligurien.

Levanto, den lilla vackra staden invid havet Mare Ligure – Levanto, the pretty little town by the sea Mare Ligure     

barnböcker

-Jag drömmer om att de böcker jag författat skall bli översatta till italienska. -I dream that the books I wrote will be translated into Italian.

Levanto och vacker och mycket framåt kommun – Levanto e bellissimo e molto avanzato comune – Levanto and beautiful and very forward municipality

Salute Håkan Carlberg

The sun and the heat came back to Levanto and people walk to the beach next to the beautiful sea Mare Ligure and bathe. June 1, 2019

Sweden returned the sun and

the heat to Italy

In Swedish see down

A few weeks ago we stole the sun and heat from Italy. Now in Northern Europe we have left both the heat and the sun back to Italy. In the small town of Levanto in Liguria, the people are now searching for the beach and bathing in the beautiful waters of Mare Ligure. A warm and light breeze blowing from west today. I now hope that many visitors flock to Levanto and enjoy the sea, the mountains filled with olive trees, lemon trees and grapes. The summer came again to Italy, and here in the north it became colder and less sun.

Till stranden i Levanto söker sig nu många människor för att njuta av solen, värmen och det vackra havet. 1:a juni 2019.

Sverige lämnade tillbaka solen

o värmen till Italien

In Swedish

För några veckor sedan stal vi solen och värmen från Italien. Nu har vi här i norra Europa lämnat tillbaka både värmen och solen. I den lilla staden Levanto i Ligurien söker nu människorna sig till stranden och badar i det vackra vattnet i Mare Ligure. En varm och lätt bris blåser från väst idag. Jag hoppas nu att många besökare strömmar till Levanto och njuter av havet, bergen fyllda av olivträd, citronträd och druvor. Sommaren kom åter till Italien, och här i norr blev det kallare och mindre sol.

And here’s a wonderful song from Levanto.

The singer Augusto Mazzantini was born in Levanto and lived there all his life, he was nicknamed ”Coco”.

The beach of Levanto at lunchtime June 1, 2019

Salute Håkan Carlberg

Part of the wonderful Stockholm, Lusthusportens park/Lejonslätten

Enjoy hiking in Stockholm

In Swedish see down

It will be a day in Stockholm. Nice to break unemployment and loneliness with a day in Sweden’s wonderful capital. Starting with going to Norrmalm. The sun shines and the winds come from the sea. Walk along Drottninggatan to Restaurant Al Forno. It will be a wonderful lunch, so good! As a thank you for nice reception and good food, I hand over my latest children’s book. Then go to the adjacent little park at Centralbadet, so beautiful. Then go on through Sergels torg to Kungsträdgården where the cherry trees bloomed. A lot of people sit in the park and enjoy the sun. Will now go to Ostermalm where I should cut my hair at the hairdresser Lucio. Passes Berzelii Park, many sit in the park and eat their lunch.

The beautiful park next to Centralbadet on Norrmalm

After the mowing it will be a walk along the Strandvägen with the goal to go to Djurgården. It is so nice to walk along Nybroviken and the reflecting water and the beautiful houses that extend towards the sky. The small ferries are filled with tourists who will experience Stockholm from the sea. Then go to Skansen, where the old Sweden and the present in the form of culture, traditions, trends and animals meet in a living museum beautifully situated on a hill in Djurgården. When I walk along the paths and see all the animals, the beautiful old buildings come back memories when I was here as a child and most recently I was here with my youngest son.

Berzelii Park och Dramaten på Östermalm

Then take the small ferry from Allmänna Gränd over to Slussen at Gamla Stan. It will be a coffee break ” a Swedish fika” at Sundberg’s Confectionery at Järntorget. The Old Town is so beautiful and filled with joy. Going on and just living. It will be a day of enjoyable walking and 16 kilometers of happiness and meetings with wonderful people.

-Stockholm in my heart

In a valley of Skansen in Djurgården

And a song,

”Stocholm In My Heart”

 

°  °  °

Old Town seen from the sea

Njutvandring i Stockholm

In Swedish

Det blir så en dag i Stockholm. Skönt att bryta arbetslösheten och ensamheten med en dag i vår underbara huvudstad. Börjar med att gå på Norrmalm. Solen skiner och vindarna kommer från havet. Går längs Drottninggatan till Restaurang Al Forno. Det blir en helt underbar lunch, så gott! Som tack för trevligt bemötande och god mat överlämnar jag min senaste barnbok. Går sedan till den intilliggande lilla parken vid Centralbadet, så vackert. Går så vidare via Sergels torg till Kungsträdgården där körsbärsträden blommat över Mycket folk sitter i parken och njuter av solen. Skall nu gå till Östermalm där jag skall klippa mig hos frisören Lucio. Passerar Berzelii Park, många sitter i parken och äter sin lunch.

Parken invid Centralbadet på Norrmalm

Efter klippningen blir det en promenad längs Strandvägen med målet att gå till Djurgården. Det är så skönt att gå längs Nybroviken och det speglande vattnet och de vackra husen som sträcker sig mot himlen. De små färjorna är fyllda med turister som ska uppleva Stockholm från havet. Går sedan till Skansen, där det gamla Sverige och nuet i form av kultur, traditioner, trender och djur möts i ett levande museum vackert beläget på en kulle på Djurgården. När jag går längs stigarna och ser alla djur, de vackra gamla byggnaderna kommer minnen tillbaka när jag var här som barn och senast jag var här med min yngste son.

Beautiful houses along Strandvagen on Ostermalm

Tar sedan den lilla färjan från Allmänna Gränd över till Slussen vid Gamla Stan. Det blir en ”go fika” på Sundbergs Konditori på Järntorget. Gamla Stan är så vacker och fylld av glädje. Går så vidare och bara lever. Det blir en dag av njutvandring och 16 kilometer av lycka och möten med underbara människor.

Djurgårdsbron and Östermalm

Skansen, Bergsmansgården with houses from the 1600s and 17th century

Stockholm by the sea

Salute Håkan Carlberg