Arkiv för kategori ‘Skola’

Graduation exercises ! In Falun 2016.

The government wants to reintroduce

the arts in high school

In Swedish see down!

The government has made a proposal to make aesthetics compulsory in high school. Now the Alliance wants to stop this. Unfortunately, a lot now suggests that the proposal will be voted down. The Alliance believes that aesthetics should be available as eligible and that pre-school education skills should be prioritized. The vote in the parliament will take place later in spring 2018.

As an educator with experience as a principal in upper secondary school, I think it is very good to reintroduce aesthetics. Our children and young people learn with their entire body. The pedagogy from Reggio Emilia says ”One child has one hundred languages but is robbed of ninety nine”. We learn different. Being able to express themselves through image, form and music gives every opportunity. To learn in their own way. To have only theoretical subjects is not a way to get the students in high school to succeed and to give them knowledge for the future. Just like in pre-school and elementary school, creation through all of its hundreds of languages is crucial for how children succeed in their learning and how they like going to school. I also think that today’s high mental ill health in our youth would decrease, if it introduces compulsory aesthetics at high school.

Thus, ”-A child has a hundred languages” and need to use all these during their school time!

Kreativa elever som får använda alla sina hundra språk ! Hermods DCC i Malmö anno 2008.

Regeringen vill återinföra

estetiska ämnen på gymnasiet

In Swedish

Regeringen har lagt en proposition om att göra estetiska ämnen obligatoriska på gymnasiet. Nu vill alliansen stoppa detta. Tyvärr tyder nu mycket på att förslaget kommer att röstas ner. Alliansen menar att estetiska ämnen skall finnas som valbara och att högskoleförberedande kompetens prioriteras. Omröstningen i Riksdagen kommer ske senare under våren 2018.

Som pedagog med erfarenhet som rektor inom gymnasieskolan menar jag att det är mycket bra att återinföra estetiska ämnen. Våra barn och ungdomar lär med hela sin kropp. Pedagogiken från Reggio Emilia säger ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio”. Vi lär olika. Att får uttrycka sig via bild, form och musik ger alla möjligheter. Att lära på sitt vis. Att enbart ha teoretiska ämnen är inte en väg att gå för att få eleverna på gymnasiet att lyckas och att ge dem kunskap för framtiden. Precis som inom förskola och grundskola är skapandet med hjälp av alla sina hundra språk avgörande för hur barnen lyckas med sitt lärande och med hur de trivs med att gå i skolan. Jag menar även att den idag höga psykiska ohälsan hos våra ungdomar skulle minska, om det införs obligatoriska estetiska ämnen på gymnasiet.

Alltså, ”-Ett barn har hundra språk” och behöver få använda alla dessa under sin tid i skolan!

A young guitarist one day in Malmö. -Our children and young people have a hundred languages but deprived of ninety-nine! One time in Malmö.

And today is the first day of the spring!

It wakes up many of the hundred languages we all have in us!

Laleh sings – First Day Of Spring

Salute Håkan Carlberg

Brist på pedagogik . . Lack of education. . La mancanza di istruzione. .

Lärarbrist och brist på ledarskap

In English see down!

Det är sensommar och snart är det dags för skolstart. I media av alla slag kan vi nu läsa om lärarbristen i Sverige. Det råder stor brist på lärare inom alla skolformer. Dessutom kommer det inom de närmaste åren att bli stora pensionsavgångar och samtidigt minskar antalet sökande till lärarutbildningarna.

Samtidigt är det med stor förvåning som en kommun i Dalarna, den största för övrigt, anställer obehöriga pedagoger vid fritidshem trots att det finns behöriga sökande med erfarenhet och pedagogisk högskoleexamen som de efterfrågar i sina annonser. Det är en märklig värld.

Det som behöver göras är att utveckla ledarskapet inom skolan på alla nivåer. Detta så att det blir bra arbetsplatser där pedagogerna har barnen och ungdomarna i fokus, där man har ett kollegialt lärande och där rektorer och andra ledare finns med i den dagliga verksamheten, är synliga, stöttar och bygger positiva arbetslag. För att få fler ungdomar att utbilda sig till lärare och att de blir kvar i yrket krävs att arbetsmiljön blir den bästa och att alla anställda synliggörs, att alla drar åt samma håll samtidigt och att det finns en trygghet och glädje. Idag är det tyvärr ofta så att en bra lärare lyfts upp till ledare, och skolan mister en bra pedagog och får en dålig ledare/rektor. Självfallet bör det även vara löner som motsvarar utbildningens nivå och längd, men att en hög lön skulle ge fler utbildade lärare innebär inte en höjd pedagogisk kvalité. Det handlar om att bygga upp skolor där personalen trivs och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Med erfarenheter som rektor vi skolor inom industriteknik, el och bygg har jag rekryterat högskoleutbildade ingenjörer som jag sedan erbjudit högskoleutbildning inom pedagogik. Mina erfarenheter är att det blivit bra pedagoger som har erfarenhet från “världen” dit eleverna ska när de är färdiga med sin tekniska utbildning. Just kombinationen av branschkunnande/arbetslivserfarenhet och pedagogik är viktigt för att våra elever skall få den bästa utbildningen. För att nu få den bästa skolan med eleven i centrum krävs nu de bästa ledarna som bygger den bästa arbetsmiljön för pedagogerna vilket leder till en arbetsmiljö som får dessa att trivas och att pedagogerna är öppna och lär av varandra och ger våra unga den bästa skolan där de får utvecklas och mötas där de står.

Lack of education. . La mancanza di istruzione. . Brist på pedagogik . .

Lack of teachers and lack of leadership

In English

It’s summery and soon it’s time for school start. In media of all kinds we can now read about the lack of teachers in Sweden. There is a great lack of teachers in all schools. In addition, there will be major pension retrenchments in the coming years, while at the same time reducing the number of applicants for teacher education. At the same time, it is very surprising that a municipality in Dalarna, the largest by the way, hires unauthorized pedagogues at the leisure center, despite the fact that there are competent applicants with experience and educational university degrees as they request in their advertisements. It’s a strange world.

What needs to be done is to develop leadership in school at all levels. This means that there will be good workplaces where the educators focus on the children and young people, with collegial learning and where principals and other leaders participate in daily activities, are visible, support and build positive work teams. To get more young people to educate themselves and to remain in the profession requires the work environment to be the best and to show all employees, that everyone is moving in the same direction at the same time and that there is security and joy. Today, unfortunately, it often happens that a good teacher is lifted up to leaders, and the school loses a good educator and gets a bad leader / principal. Of course, there should also be wages that correspond to the level and length of education, but a high salary would give more educated teachers not a high educational quality. It is about building schools where the staff thrive and sharing their knowledge and experience. With experience as a principal, we have schools in industrial engineering, electricity and construction, I have recruited college-educated engineers, which I then offered university education in education. My experience is that it has become good educators who have experience from the ”world” your students will when they are finished with their technical education. Just the combination of industry knowledge / work experience and pedagogy is important for our students to get the best education. In order to get the best school with the student at the center, the best leaders are now building the best working environment for the educators, which leads to a work environment that makes them feel comfortable and that the educators are open and learning from each other and giving our young the best school, where they can develop and meet them where they stand.

°  °  °

And some music from ”another school” by Pink Floyd

”Another Brick In The Wall”

Salute Håkan Carlberg
Barn CL i Milano HCG1999

Barn vill upptäcka och använda alla sina hundra språk (C L vid Piazza del Duomo, Milano)

Barn och läsande

– Handlar det om antal böcker som ett barn läser

eller handlar det  om att uppleva och göra

nya upptäckter genom bokläsande?

Hört på tåget upp till Stockholm av ett barn i 9-10 års åldern:

– Mamma, varför vill min lärare att jag

skall läsa fem böcker i sommar?

°

Ja, jag kan också undra varför läsning görs till något som handlar om att läsa ett antal sidor/dag och ett antal böcker under en bestämd tid. Det handlar om volym, att ett visst antal böcker skall läsas och inte om vad läsningen ger i form av upplevelse, glädje, nya tankar, idéer, ny kunskap, ett ökat intresse för att läsa och ett utvecklande av sitt läsande.

Minnen dyker upp när jag hör samtalet mellan mamman och barnen. Minns tiden från låg- och mellanstadiet då det handlade precis om detta, att bäst var den som läste flest böcker och som läste snabbast. Då var man duktig.

I högstadiet ”tvingades” vi sedan att läsa en av läraren utvald bok som vi sedan skulle recensera. Detta var vidrigt, att tvingas läsa en novell som kändes helt ointressant efter att ha läst en bit in i boken. Ingen vuxen människa läser en bok eller tidning som efter ett antal kapitel känns trist och helt ointressant. Detta hände på 60-talet. Jag kan stilla undra vad som hänt sedan dess rent pedagogiskt.

För att stimulera läsandet och öka kunskapen kring just läsandet inför vuxenlivet, arbetslivet och fortsatta studier måste läsinlärning ske ur ett positivt pedagogiskt perspektiv med barnet i centrum. Kom ihåg att ett barn har ”hundra språk” men berövas nittionio. Självfallet skulle vi själva fått söka efter böcker som skulle intressera oss och ge oss saker för nuet och för framtiden.

Här en video som bygger på Pink Floyd,s låt  ”Ahother Brick In The Wall”

– Är det till denna pedagogik den Svenska skolan skall?

Se filmen och fundera. 

CL Järvsö HäroNu

Kombinationen mellan läsande och rörelse är viktig – Ulf Dageby sjunger i sin låt ”Barn” om att barn inte kan sitta stilla vid en strand . (C L vid en liten sjö i Järvsö).

Här en underbar låt med och av Ulf Dageby ”Barn” – mycket poesi! 

 

Kulturdepartementet hade under ledning av den tidigare regeringen, ansvarig var Lena Adelsohn Liljeroth, två högt prioriterade frågor som handlade om vikten av läsning och rörelse för barn, mycket bra initiativ för att skapa bra möjligheter för våra barn och ungdomar.  Att läsa skall vara en stund av glädje, inspiration och kunskapande menar jag. För de minsta barnen är samspelet med en vuxen mycket viktigt när man läser d.v.s. upplever en bok. Så det har blivit dags att lägga mobiltelefonen åt sidan, släppa kollen på Facebook och sms för en stund, och istället se barnet och uppleva en bok tillsammans och upptäcka nya saker!

Det handlar också mycket om att vi som föräldrar, mor- och farföräldrar engagerar oss i våra barn och barnbarns intresse för boken och väcker deras läslust. Just samverkan mellan den vuxne och barnet är avgörande, att uppleva en bok tillsammans tala kring den och låta barnet ställa alla sina ”varför då frågor”. Min barnbok har jag ”designat” just för att den skall läsas och upplevas av ett barn och en vuxen. Den skall väcka fantasin och ett samtal mellan barnet och den vuxne och mynna ut i egna fantasier och drömmar i ett samspel mellan barn och vuxen. Positiva upplevelser av böcker från tidig ålder kommer definitivt att påverka läslusten positivt hos våra barn vilket i sin tur leder till en ökad förmåga att ta till sig ny kunskap. Så, gå fram till bokhyllan, eller ta vägen förbi biblioteket, plocka fram vackra böcker gjorda av pappersmassa från våra underbara skogar böcker med vackra och spännande bilder och texter och låt barnet välja en bok. Sätt er ner och starta upplevelsen tillsammans.

Bokhylla HCG2014

Böcker är vackra ur många olika perspektiv

Delar med mig av min barnbok på tåget 

Efter att ha varit på en intervju i Gävle reser jag söderut igen. Träffar min yngste son på Stockholms Central i samband med ett tågbyte. Vi hinner prata en stund innan resan fortsätter. Sätter mig på tåget som är fullpackat. Slutdestinationen för detta tåg är Köpenhamn. Hör ett par passagerare tala om Science-Fiction, böcker som blivit filmer. De talar länge kring detta, ett mindre barn finns med i samtalet. De är alla mycket kunniga om de olika figurerna och karaktärerna i några av de mest kända böckerna och filmerna. Nu kan jag inte hålla mig längre. Tar fram en av mina barnböcker ”Frida och måntrappan” och går fram och frågar barnet om han vill ha boken. Jag berättar att det inte är en Science-Fictionbok utan verklighet där min dotter Frida och jag bygger en trappa upp till Gubben i månen, på riktigt! Barnet vill ha boken, blir glad liksom sin pappa. Kul att kunna glädja någon!

Frida och måntrappan HCG2014

Barnböcker utvecklar, ger upplevelser och främjar läsande

 Har alltid med mig ett par exemplar av min barnbok när jag är på resa oavsett om det är i Sverige eller något annat land, Italien till exempel. Finner alltid någon som vill ha boken. Denna gång träffade jag också mamman till landslagstränaren i slalom som berättade att hon hade två barnbarn och självfallet fick hon ett exemplar och blev glad.

Och till sist, en dikt av Bo Bergman från hans bok  STUNDER  som utkom 1952

Bo Bergman

Bo Bergman, författare – f. 1869, d. 1967.

APPELL

Ungdom, du är sol på bergens toppar,

du är vårstorm i en

halvutsprungen skog,

rus och hunger,

blod som sjunger,

liv som ej får nog.

°

Låt så alla vilda röster

samla sig i sommarns

djupa ton till slut.

Giv åt jorden

lösenorden,

och din skog slår ut

*  *  *
Salute Håkan Carlberg

Att denna typ av medicin med
mycket allvarliga biverkningar
skrivs ut till barn och ungdomar
är en gåta.
En gåta då den ordineras
 av ”studerade” människor, akademiker,
med titel som t ex överläkare.

 

Antalet barn och ungdomar i Sverige som tar sina liv ökar. Det är mycket trist och mycket allvarligt. Idag skrivs antidepressiva  läkemedel ut till dessa barn och ungdomar, mediciner som har fruktansvärda biverkningar bl a självmordstankar och självskadebeteende. Vi måste som föräldrar och människor runt dessa barn o ungdomar bry oss om, tala om vad som tynger dem, bry oss om och lyssna och se dem!

Ett barn ordineras Fluoxetin på grund av depression. Barnet har gått på samtal hos psykolog men tyvärr ökar tidvis depressionen. Det handlar om kamrater det handlar om skola och dess miljö det handlar om pubertet det handlar om en familj där kärleken saknas. Alltså ett komplext problem. En läkare kopplas in träffar en av föräldrarna och på 20-30 minuter kommer läkaren fram till att här behövs medicin och då är Fluoxetin rätt. Detta accepteras omgående av föräldern och barnet, någon djupare information ges inte om eventuella biverkningar och risker med medicinen. Förälder nummer två läser så igenom bipacksedeln och konstaterar snabbt att det är förenat med ett antal risker att ta denna produkt. Denna oenighet leder till en djup konflikt, alltså spär detta på den redan pressade situationen som barnet befinner sig i. Vem tar ansvaret för om någon av alla de allvarliga biverkningarna ( se nedan)  faller ut i en framtid? Som förälder har jag ett stort ansvar – medan den berörde läkaren hänvisar till Socialstyrelsen som ansvariga.

Det visar sig även att det föreligger endast begränsade data i åldersgruppen 8-18 år vad gäller säkerheten med Fluoxetin på lång sikt, som påverkan på längdtillväxt, pubertetsutveckling, mental-, emotionell- och beteendemässig utveckling. Dessutom har studier visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv. 

Dessutom är risken när Fluoxetin används till barn och ungdomar 8 – 18 år för biverkningar som självmordsförsök och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienser under 18 år, (i detta fall är patienten 14 år) när de tar läkemedel av denna typ.

Det finns för övrigt en mängd olika biverkningar förutom de jag nämnt här ovan som t ex vid graviditet och användandet av Fluoxetin:

Om du blir gravid medan du använder Fluoxetin Teva, kontakta din läkare så fort som möjligt. Om Fluoxetin Teva används under graviditet ska läkaren noga övervaka behandlingen, särskilt under senare delen av graviditeten eftersom följande effekter har setts hos nyfödda barn: irritabilitet, darrningar, muskelsvaghet, ihållande gråt, svårighet att ammas och att sova. Rapporter har förekommit, som tyder på en ökad risk för hjärtmissbildningar hos spädbarn vars mödrar använde Fluoxetin under de första månaderna av graviditeten.

Detta händer på BUP i Lund

Jag blir matt, jag blir rådvill, jag blir arg, jag blir deprimerad. Hur kan det vara så lätt att efter ett kort möte fastställa en diagnos och skriva ut ett piller. Det är för enkelt. Funderade läkaren över alternativ till medicinering? Det kunde vara KBT, mindfullness, gruppterapi etc. Kan det vara så att läkare generellt är köpta av läkemedelsföretagen? Det hålls mängder av kurser och utbildningar utomlands där läkemedelsföretag står som arrangörer och/eller sponsorer. Eller, handlar det om att det är betydligt billigare att skriva ut ett recept och sedan inbilla sig att problemet är löst.

Detta händer på en barn och ungdomspsykiatrisk klinik, BUP,i det akademiska Lund. Frågar läkaren vem som har ansvaret om biverkningar i framtiden dyker upp som t ex mental, emotionell och beteendemässig utveckling eller självmord? Svaret blir att det inte är vi läkare som har det ansvaret utan det är i så fall Socialstyrelsen som godkänt medicinen som får ta det ansvaret. Det blir så enkelt att glida undan och inte ta ansvar. Som förälder blir man förkrossad. Vem kan man lita på, och varför informerar inte läkaren om alla de verkligt allvarliga biverkningarna?

En stilla undran:
skulle en bil, ett hus, en dator kunna säljas, ha en marknad,
som uppvisar brister i den storleksordning 
som detta läkemedel? 
Här nedan följer fler biverkningar och upplysningar om Fluoxetin.

Följande symptom kan uppkomma när du slutar ta Fluoxetin Teva:

 • yrsel, stickningar som av nålar, sömnbesvär (livliga drömmar, sömnlöshet), känsla av rastlöshet eller oro, ovanlig trötthet eller svaghet, ångest, illamående/kräkningar (känner sig sjuk), skakningar och huvudvärk.

Dessa symptom kallas utsättningssymptom. Då behandlingen med Fluoxetin Teva avslutas kommer din läkare hjälpa dig att minska dosen långsamt under en till två veckor så att risken för utsättningssymptom efter behandlingens slut minskar.

Dessa biverkningar har också rapporterats hos patienter som tagit fluoxetin:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter)

 • sömnlöshet.
 • huvudvärk.
 • diarré, illamående.
 • utmattning.

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter)

 • dålig aptit, viktminskning.
 • nervositet, ångest.
 • rastlöshet, svårigheter med att koncentrera sig.
 • känna sig spänd.
 • minskad sexlust eller sexuella problem (inklusive svårighet att behålla erektion inför sexuell aktivitet).
 • sömnproblem, ovanliga drömmar, trötthet eller sömnighet.
 • yrsel.
 • smakförändring.
 • okontrollerade skakande rörelser.
 • dimsyn.
 • känsla av snabba och oregelbundna hjärtslag.
 • värmevallningar.
 • gäspningar.
 • matsmältningsbesvär, kräkningar.
 • muntorrhet.
 • utslag, nässelfeber, klåda.
 • ymniga svettningar.
 • ledvärk.
 • täta urintömningar.
 • oväntad vaginalblödning.
 • känna sig skakig eller få frossbrytningar.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1 000 patienter)

 • känna sig avskärmad från sig själv.
 • konstiga tankar.
 • onormalt upprymdhet.
 • orgasmproblem.
 • gnissla tänder.
 • muskelryckningar, ofrivilliga rörelser eller problem med balans och koordination.
 • förstorade (dilaterade) pupiller.
 • lågt blodtryck.
 • andnöd.
 • sväljningssvårigheter.
 • håravfall.
 • ökad tendens att få blåmärken.
 • kallsvettning.
 • svårigheter att kissa.
 • känna sig varm eller kall.

Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 patienter)

 • låga halter av salt i blodet.
 • våldsamt beteende.
 • hallucinationer.
 • stark oro.
 • panikattacker.
 • anfall.
 • vaskulit (inflammation i ett blodkärl).
 • snabb svullnad av vävnaderna runt halsen, ansiktet, munnen och/eller svalget.
 • smärta i matstrupen.
 • känslighet för solljus.
 • mjölkflöde ur brösten.
Övrigt (frekvensen kan inte bestämmas)
 • självmordstankar eller tankar på att skada sig själv.
 • lungproblem.
 • hepatit (leversjukdom), onormala leverfunktionsvärden.
 • muskelsmärta.
 • svårigheter att urinera.
 • förvirring.
 • näsblödningar.
 • oförklarade blåmärken eller blödningar.
Benfrakturer – en ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.
Tillägg gällande barn och ungdom (8-18 år) Fluoxetin kan minska tillväxthastigheten och möjligen försena könsmognaden. Näsblödningar rapporterades också som en vanlig biverkan hos barn.
Salute Håkan Carlberg
DCC kreativa elever

Kreativa, glada och trygga elever – Creative, happy and confident students – Gli studenti creativi, felici e fiduciosi

In English see down!

Skolinspektionen har gjort en undersökning, Skolenkät, när det gäller elevers trygghet.

På skolor där lärare reagerar och agerar mot kränkningar känner eleverna en trygghet. Dock är det tyvärr allt för många elever som känner sig otrygga i skolan. Var tionde elev i årskurs 9 känner sig otrygg, och dessa resultat har varit likartade sedan Skolenkäten startade 2010. Det finns även elever som är rädda för andra elever. Hela 14 procent av eleverna i årskurs 5 svarar att det finns elever på deras skola som de är rädda för.

En viktig faktor som framkommer i undersökningen för att eleverna skall känna en trygghet är att de vuxna på skolan tydligt och snabbt reagerar när en elev mobbat och/eller varit elak mot en annan elev. Vuxna medarbetare på landets skolor måste finnas med i verksamheten under såväl lektioner som under raster, och vara aktiva och se att det råder en vänlig stämning mellan eleverna. Undersökningen visar också att eleverna känner sig tryggare på skolor där elever och lärare respekterar varandra. Undersökningen visar att på skolor där elever och lärare respekterar varandra svarar 96 procent av eleverna, i årskurs 2 på gymnasiet, att de känner sig trygga på skolan. På skolor där eleverna inte anser att lärare och elever respekterar varandra är det bara 74 procent bland eleverna som känner sig trygga.

På skolor, årskurs 9, där eleverna uppfattar att man arbetar aktivt med att förhindra kränkningar känner sig 95 procent trygga i skolan. På skolor där elever inte anser att skolans personal arbetar aktivt med att förhindra kränkningar är det endast 71 procent som känner sig trygga.

Drygt 80 000 av 100 000 elever i årskurs nio har svarat på den senaste enkäten. Resultatet visar även att studieron i skolan är något eleverna är mest missnöjda med, sex av tio elever klagar på att andra elever stör under lektionerna. Just detta har även framkommit i andra undersökningar. Många av eleverna i åk 9 framför även att de inte får vara med och utforma skolans ordningsregler, något de har full rätt att vara delaktiga i. Det finns ett jobb att göra inom den svenska skolan med eleven i centrum. Ta tag i frågor kring hur vi skall bemöta och vara mot varandra! Och det handlar även mycket om hur vuxengruppen samarbetar, lär kollegialt och bemöter varandra med vänlighet. Du som lärare och pedagog se varandra, uppmuntra och ge varandra en klapp på axeln. Detta beteende ser eleverna och visar på hur vi skall vara med varandra!

Lars Winnerbäck sjunger ”Utkast till ett brev”

Björklund-skola HCG2014

Important that all students must feel safe at all schools! – Importante che tutti gli studenti devono sentirsi al sicuro in tutte le scuole! – Viktigt att alla elever får känna sig trygga på alla skolor!

In English

Schools Inspectorate conducted a study, School Survey, when it comes to student safety.

In schools where teachers react and act against violations know the students a sense of security. However, it is unfortunately all too many students feel unsafe at school. Every tenth student in Grade 9 feel insecure, and these results have been similar since school survey started in 2010. There are also students who are afraid of other students. The entire 14 percent of students in grades 5 responds that there are students at their school which they fear.

An important factor that emerges from the survey that students should feel secure that the adults at the school clearly and quickly respond when a student bullied and / or been mean to another student. Adults employees in the country’s schools must be included in operations during both lessons during breaks, and be active and see that there is a friendly atmosphere between the students. The survey also shows that students feel safer in schools where pupils and teachers respect each other. The survey shows that in schools where pupils and teachers respect each answer 96 percent of students in grade 2 in high school, that they feel safe at school. In schools where students do not believe that teachers and students respect each other, it is only 74 percent among students who feel safe.

At school, 9th grade, where students perceive that they are actively working to prevent violations feel 95 percent confident in school. In schools where students do not believe that school staff actively works to prevent violations, only 71 percent feel safe.

More than 80 000 of the 100 000 students in grades nine answered the last survey. The results also show that studieron in school is something students are most dissatisfied with, six out of ten students complain that bothers other students during lessons. Precisely this has also been found in other studies. Many of the students in grade 9 in front although they may not be involved in shaping the school’s rules of order, something they have the right to be involved in. There is a job to do within the Swedish school with the student at the center. Grasp the questions about how we should respond to and treat each other! And it’s also a lot about how the adult group collaborates, learns collegial and treat each other with kindness. You as a teacher and pedagogue see each other, encourage and give each other a pat on the shoulder. This behavior sees students and shows how to be with each other!

 AC/DC  –  ”Schools Out For Summer”

Salute Håkan Carlberg
CL Piazza del duomo Milano

Barn är kreativa – Children are creative – I bambini sono creativi. Photo: My sons along with the pigeons in Piazza del Duomo in Milan

Barn är kreativa.

In English see down

Får några teckningar från mitt barnbarn Alice. Bilder som hon designat med sina tankar, händer, syn, fantasi, pennor och papper. Hon har använt flera av sina sinnen, skapat med fantasi och glädje. Det är fint att få ta del av och det är mycket av lycka för mig som mottagare. En teckning innehåller så många känslor och är skapad av tankar och känslor. Att skapa handlar om en process där barnet använder sin kreativa förmåga. Att barnen i hemmet, i förskolan, på fritidshemmet och i skolan får använda alla sina hundra språk är avgörande för deras framtid.

Alice

Lycka år att skapa och använda alla sina hundra språk. Photo: Alice – Frida Carlberg

Reggio Emilia filosofin

Dikt av Loris Malaguzzi

°  °  °

”Ett barn har hundra språk


men berövas nittionio.


Skolan och kulturen 
skiljer

huvudet från kroppen.


De tvingar en att tänka utan kropp


och handla utan huvud.


Leken och arbetet,
 verkligheten och fantasin,


vetenskapen och fantasteriet,


det inre och det yttre görs till varandras motsatser.”

°  °  °

Dr. Loris Malaguzzi menar att det inte ska finnas några gränser

mellan lek och lärande och att vi ska använda alla våra sinnen.

Alice

Joy is to use all of your hundred languages! Photo: ”Alice”. Frida Carlberg

Children are creative

In English

Gets some drawings from my granddaughter Alice. Images that she designed with her thoughts, hands, vision, imagination, pens and paper. She has spent more of their senses, created with imagination and joy. It’s great to take part in and it is a lot of happiness for me as a receiver. A drawing contains so many feelings and are created by thoughts and feelings. Creating is a process where the child uses their creative ability. The fact that children in the home, in kindergarten, the leisure centers and in the school must use all their hundred languages are crucial for their future.

Reggio Emilia philosophy

Poem by Loris Malaguzzi

°  °  °

”A child has a hundred languages
but deprived of ninety-nine.
The school and the culture
separates the head from the body.
They force one to think without body
and act without head.
Play and work,
reality and imagination,
science and the fantasy,
the inner and outer
made of opposites. ”

° °  °

Loris Malaguzzi mean that there should be no boundaries

between play and learning, and that we should use all our senses.

Alice

Joy is to use all of your hundred languages! Photo: ”Alice”. Frida Carlberg

°  °  °

And a song about children by Ulf Dageby 

Salute Håkan Carlberg
Björklund-skola HCG2014

Yesterday’s school – Gårdagens skola – La scuola di ieri

Kunskaperna stiger hos de svenska eleverna

visar den senaste PISA-undersökningen.

In English see down!

PISA är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Mellan den första PISA-studien år 2000 och den förra studien 2012 hade Sverige den största resultatförsämringen av alla länder. Den nedåtgående trenden tycks nu vara bruten. PISA mätningen visar nu att kunskaperna stiger i matematik och läsförståelse. I naturvetenskap är ökningen inte helt säker. Motivationen hos eleverna har ökat från den senaste undersökningen 2012. Likvärdigheten bland våra elever är dock dålig. Barnens bakgrund och vilken skola de går på spelar roll! När PISA-undersökningarna började år 2000 var Sverige ett av de länder som hade bäst likvärdighet. Idag ligger Sverige på en genomsnittlig OECD-nivå.

Nu menar jag att det måste tas tag i ledarskapet inom skolan, på alla nivåer rektor, skolchefer och politiker. Ledarskapet och kollegialt lärande är nu viktigt att utveckla för att lyfta våra barns lärande framåt! Det måste även tas tag i samarbetet mellan de olika pedagogerna då allt hör ihop. Barnen och ungdomarna måste få använda alla sina hundra språk när de är skolan! Det handlar om att se varje barn/ungdom och möta henne/honom där hon/han står! Det handlar om att ta tag i saker som händer i skolans värld, som till exempel mobbing såväl inom lärarkåren som mellan barnen/ungdomarna, omgående, inte vänta. Det finns ett jobb att göra  för att nu se till att den positiva trenden håller i sig och växer uppåt!

PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Det är en internationell undersökning som organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Totalt deltog 72 länder eller regioner i PISA 2015, däribland alla 35 OECD-länder. Ungefär 540 000 15-åriga elever testades totalt i PISA 2015. I Sverige deltog knappt 5500 elever från 202 skolor. De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs nio. PISA har tidigare genomförts år 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012.

Schools out

Yesterday’s school – Gårdagens skola – La scuola di ieri

Knowledge rises at the Swedish students

show the latest PISA study. 

In English

PISA is an international study that measures the skills of 15 year olds in reading, mathematics and science. Between the first PISA study in 2000 and the previous study in 2012, Sweden had the biggest earnings decline in all countries. The downward trend now seems to be broken. Pisa survey now shows that awareness rising in mathematics and reading comprehension. In science, the increase is not entirely sure. The motivation of students has increased from the last survey in 2012. The equivalence among our students, however, is poor. Children’s background and what school they go on to play the role! When the PISA surveys began in 2000, Sweden was one of the countries that had the best equivalence. Today, Sweden is in the average OECD level.

Now I mean that it has to be taken hold of the leadership within the school, at all levels, principals, heads of education and politicians. The leadership and collegial learning is now important to develop in order to lift our children’s learning forward! It must also be taken hold of the cooperation between the teachers then everything is connected. Children and young people need to use all their hundred languages when they are at school! It is about making sure each child / youth and meet him / her where he / she stands! It is about taking hold of things happening in the world of school, such as mobbing, both between the teachers as that between children / young people, immediately, do not wait. There is a job to do now to ensure that the positive trend continues and grows up!

PISA is an abbreviation of the Programme for International Student Assessment. It is an international study, organized by the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). A total of 72 countries or regions in PISA 2015, including all 35 OECD countries. Approximately 540 000 15-year-old students were tested in total in PISA 2015. In Sweden attended nearly 5500 students from 202 schools. Most students were in elementary school grade nine. PISA has previously been carried out in 2000, 2003, 2006, 2009 and 2012.

°  ° °

Pink Floyd – ”Schools out”- and soon it’s time for Christmas break

Salute Håkan Carlberg