Arkiv för kategori ‘Lärarbrist’

Brist på pedagogik . . Lack of education. . La mancanza di istruzione. .

Lärarbrist och brist på ledarskap

In English see down!

Det är sensommar och snart är det dags för skolstart. I media av alla slag kan vi nu läsa om lärarbristen i Sverige. Det råder stor brist på lärare inom alla skolformer. Dessutom kommer det inom de närmaste åren att bli stora pensionsavgångar och samtidigt minskar antalet sökande till lärarutbildningarna.

Samtidigt är det med stor förvåning som en kommun i Dalarna, den största för övrigt, anställer obehöriga pedagoger vid fritidshem trots att det finns behöriga sökande med erfarenhet och pedagogisk högskoleexamen som de efterfrågar i sina annonser. Det är en märklig värld.

Det som behöver göras är att utveckla ledarskapet inom skolan på alla nivåer. Detta så att det blir bra arbetsplatser där pedagogerna har barnen och ungdomarna i fokus, där man har ett kollegialt lärande och där rektorer och andra ledare finns med i den dagliga verksamheten, är synliga, stöttar och bygger positiva arbetslag. För att få fler ungdomar att utbilda sig till lärare och att de blir kvar i yrket krävs att arbetsmiljön blir den bästa och att alla anställda synliggörs, att alla drar åt samma håll samtidigt och att det finns en trygghet och glädje. Idag är det tyvärr ofta så att en bra lärare lyfts upp till ledare, och skolan mister en bra pedagog och får en dålig ledare/rektor. Självfallet bör det även vara löner som motsvarar utbildningens nivå och längd, men att en hög lön skulle ge fler utbildade lärare innebär inte en höjd pedagogisk kvalité. Det handlar om att bygga upp skolor där personalen trivs och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Med erfarenheter som rektor vi skolor inom industriteknik, el och bygg har jag rekryterat högskoleutbildade ingenjörer som jag sedan erbjudit högskoleutbildning inom pedagogik. Mina erfarenheter är att det blivit bra pedagoger som har erfarenhet från “världen” dit eleverna ska när de är färdiga med sin tekniska utbildning. Just kombinationen av branschkunnande/arbetslivserfarenhet och pedagogik är viktigt för att våra elever skall få den bästa utbildningen. För att nu få den bästa skolan med eleven i centrum krävs nu de bästa ledarna som bygger den bästa arbetsmiljön för pedagogerna vilket leder till en arbetsmiljö som får dessa att trivas och att pedagogerna är öppna och lär av varandra och ger våra unga den bästa skolan där de får utvecklas och mötas där de står.

Lack of education. . La mancanza di istruzione. . Brist på pedagogik . .

Lack of teachers and lack of leadership

In English

It’s summery and soon it’s time for school start. In media of all kinds we can now read about the lack of teachers in Sweden. There is a great lack of teachers in all schools. In addition, there will be major pension retrenchments in the coming years, while at the same time reducing the number of applicants for teacher education. At the same time, it is very surprising that a municipality in Dalarna, the largest by the way, hires unauthorized pedagogues at the leisure center, despite the fact that there are competent applicants with experience and educational university degrees as they request in their advertisements. It’s a strange world.

What needs to be done is to develop leadership in school at all levels. This means that there will be good workplaces where the educators focus on the children and young people, with collegial learning and where principals and other leaders participate in daily activities, are visible, support and build positive work teams. To get more young people to educate themselves and to remain in the profession requires the work environment to be the best and to show all employees, that everyone is moving in the same direction at the same time and that there is security and joy. Today, unfortunately, it often happens that a good teacher is lifted up to leaders, and the school loses a good educator and gets a bad leader / principal. Of course, there should also be wages that correspond to the level and length of education, but a high salary would give more educated teachers not a high educational quality. It is about building schools where the staff thrive and sharing their knowledge and experience. With experience as a principal, we have schools in industrial engineering, electricity and construction, I have recruited college-educated engineers, which I then offered university education in education. My experience is that it has become good educators who have experience from the ”world” your students will when they are finished with their technical education. Just the combination of industry knowledge / work experience and pedagogy is important for our students to get the best education. In order to get the best school with the student at the center, the best leaders are now building the best working environment for the educators, which leads to a work environment that makes them feel comfortable and that the educators are open and learning from each other and giving our young the best school, where they can develop and meet them where they stand.

°  °  °

And some music from ”another school” by Pink Floyd

”Another Brick In The Wall”

Salute Håkan Carlberg