Arkiv för kategori ‘Skola enkät’

DCC kreativa elever

Kreativa, glada och trygga elever – Creative, happy and confident students – Gli studenti creativi, felici e fiduciosi

In English see down!

Skolinspektionen har gjort en undersökning, Skolenkät, när det gäller elevers trygghet.

På skolor där lärare reagerar och agerar mot kränkningar känner eleverna en trygghet. Dock är det tyvärr allt för många elever som känner sig otrygga i skolan. Var tionde elev i årskurs 9 känner sig otrygg, och dessa resultat har varit likartade sedan Skolenkäten startade 2010. Det finns även elever som är rädda för andra elever. Hela 14 procent av eleverna i årskurs 5 svarar att det finns elever på deras skola som de är rädda för.

En viktig faktor som framkommer i undersökningen för att eleverna skall känna en trygghet är att de vuxna på skolan tydligt och snabbt reagerar när en elev mobbat och/eller varit elak mot en annan elev. Vuxna medarbetare på landets skolor måste finnas med i verksamheten under såväl lektioner som under raster, och vara aktiva och se att det råder en vänlig stämning mellan eleverna. Undersökningen visar också att eleverna känner sig tryggare på skolor där elever och lärare respekterar varandra. Undersökningen visar att på skolor där elever och lärare respekterar varandra svarar 96 procent av eleverna, i årskurs 2 på gymnasiet, att de känner sig trygga på skolan. På skolor där eleverna inte anser att lärare och elever respekterar varandra är det bara 74 procent bland eleverna som känner sig trygga.

På skolor, årskurs 9, där eleverna uppfattar att man arbetar aktivt med att förhindra kränkningar känner sig 95 procent trygga i skolan. På skolor där elever inte anser att skolans personal arbetar aktivt med att förhindra kränkningar är det endast 71 procent som känner sig trygga.

Drygt 80 000 av 100 000 elever i årskurs nio har svarat på den senaste enkäten. Resultatet visar även att studieron i skolan är något eleverna är mest missnöjda med, sex av tio elever klagar på att andra elever stör under lektionerna. Just detta har även framkommit i andra undersökningar. Många av eleverna i åk 9 framför även att de inte får vara med och utforma skolans ordningsregler, något de har full rätt att vara delaktiga i. Det finns ett jobb att göra inom den svenska skolan med eleven i centrum. Ta tag i frågor kring hur vi skall bemöta och vara mot varandra! Och det handlar även mycket om hur vuxengruppen samarbetar, lär kollegialt och bemöter varandra med vänlighet. Du som lärare och pedagog se varandra, uppmuntra och ge varandra en klapp på axeln. Detta beteende ser eleverna och visar på hur vi skall vara med varandra!

Lars Winnerbäck sjunger ”Utkast till ett brev”

Björklund-skola HCG2014

Important that all students must feel safe at all schools! – Importante che tutti gli studenti devono sentirsi al sicuro in tutte le scuole! – Viktigt att alla elever får känna sig trygga på alla skolor!

In English

Schools Inspectorate conducted a study, School Survey, when it comes to student safety.

In schools where teachers react and act against violations know the students a sense of security. However, it is unfortunately all too many students feel unsafe at school. Every tenth student in Grade 9 feel insecure, and these results have been similar since school survey started in 2010. There are also students who are afraid of other students. The entire 14 percent of students in grades 5 responds that there are students at their school which they fear.

An important factor that emerges from the survey that students should feel secure that the adults at the school clearly and quickly respond when a student bullied and / or been mean to another student. Adults employees in the country’s schools must be included in operations during both lessons during breaks, and be active and see that there is a friendly atmosphere between the students. The survey also shows that students feel safer in schools where pupils and teachers respect each other. The survey shows that in schools where pupils and teachers respect each answer 96 percent of students in grade 2 in high school, that they feel safe at school. In schools where students do not believe that teachers and students respect each other, it is only 74 percent among students who feel safe.

At school, 9th grade, where students perceive that they are actively working to prevent violations feel 95 percent confident in school. In schools where students do not believe that school staff actively works to prevent violations, only 71 percent feel safe.

More than 80 000 of the 100 000 students in grades nine answered the last survey. The results also show that studieron in school is something students are most dissatisfied with, six out of ten students complain that bothers other students during lessons. Precisely this has also been found in other studies. Many of the students in grade 9 in front although they may not be involved in shaping the school’s rules of order, something they have the right to be involved in. There is a job to do within the Swedish school with the student at the center. Grasp the questions about how we should respond to and treat each other! And it’s also a lot about how the adult group collaborates, learns collegial and treat each other with kindness. You as a teacher and pedagogue see each other, encourage and give each other a pat on the shoulder. This behavior sees students and shows how to be with each other!

 AC/DC  –  ”Schools Out For Summer”

Salute Håkan Carlberg