Inlägg märkta ‘2015’

Björklund-skola HCG2014

Yesterday’s school – Gårdagens skola – La scuola di ieri

Kunskaperna stiger hos de svenska eleverna

visar den senaste PISA-undersökningen.

In English see down!

PISA är en internationell studie som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Mellan den första PISA-studien år 2000 och den förra studien 2012 hade Sverige den största resultatförsämringen av alla länder. Den nedåtgående trenden tycks nu vara bruten. PISA mätningen visar nu att kunskaperna stiger i matematik och läsförståelse. I naturvetenskap är ökningen inte helt säker. Motivationen hos eleverna har ökat från den senaste undersökningen 2012. Likvärdigheten bland våra elever är dock dålig. Barnens bakgrund och vilken skola de går på spelar roll! När PISA-undersökningarna började år 2000 var Sverige ett av de länder som hade bäst likvärdighet. Idag ligger Sverige på en genomsnittlig OECD-nivå.

Nu menar jag att det måste tas tag i ledarskapet inom skolan, på alla nivåer rektor, skolchefer och politiker. Ledarskapet och kollegialt lärande är nu viktigt att utveckla för att lyfta våra barns lärande framåt! Det måste även tas tag i samarbetet mellan de olika pedagogerna då allt hör ihop. Barnen och ungdomarna måste få använda alla sina hundra språk när de är skolan! Det handlar om att se varje barn/ungdom och möta henne/honom där hon/han står! Det handlar om att ta tag i saker som händer i skolans värld, som till exempel mobbing såväl inom lärarkåren som mellan barnen/ungdomarna, omgående, inte vänta. Det finns ett jobb att göra  för att nu se till att den positiva trenden håller i sig och växer uppåt!

PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Det är en internationell undersökning som organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Totalt deltog 72 länder eller regioner i PISA 2015, däribland alla 35 OECD-länder. Ungefär 540 000 15-åriga elever testades totalt i PISA 2015. I Sverige deltog knappt 5500 elever från 202 skolor. De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs nio. PISA har tidigare genomförts år 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012.

Schools out

Yesterday’s school – Gårdagens skola – La scuola di ieri

Knowledge rises at the Swedish students

show the latest PISA study. 

In English

PISA is an international study that measures the skills of 15 year olds in reading, mathematics and science. Between the first PISA study in 2000 and the previous study in 2012, Sweden had the biggest earnings decline in all countries. The downward trend now seems to be broken. Pisa survey now shows that awareness rising in mathematics and reading comprehension. In science, the increase is not entirely sure. The motivation of students has increased from the last survey in 2012. The equivalence among our students, however, is poor. Children’s background and what school they go on to play the role! When the PISA surveys began in 2000, Sweden was one of the countries that had the best equivalence. Today, Sweden is in the average OECD level.

Now I mean that it has to be taken hold of the leadership within the school, at all levels, principals, heads of education and politicians. The leadership and collegial learning is now important to develop in order to lift our children’s learning forward! It must also be taken hold of the cooperation between the teachers then everything is connected. Children and young people need to use all their hundred languages when they are at school! It is about making sure each child / youth and meet him / her where he / she stands! It is about taking hold of things happening in the world of school, such as mobbing, both between the teachers as that between children / young people, immediately, do not wait. There is a job to do now to ensure that the positive trend continues and grows up!

PISA is an abbreviation of the Programme for International Student Assessment. It is an international study, organized by the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). A total of 72 countries or regions in PISA 2015, including all 35 OECD countries. Approximately 540 000 15-year-old students were tested in total in PISA 2015. In Sweden attended nearly 5500 students from 202 schools. Most students were in elementary school grade nine. PISA has previously been carried out in 2000, 2003, 2006, 2009 and 2012.

°  ° °

Pink Floyd – ”Schools out”- and soon it’s time for Christmas break

Salute Håkan Carlberg
Gävlebocken brinner 2015

Gavle Goat on fire tonight

In English see down!

Årets julbock, 2015, i Gävle,  har bränts ner. Branden anlades 03.15 natten till den 27 december och 15 minuter senare återstod bara bockens skelett. En yngre man greps strax efter branden. Bocken är känd över hela världen, och det är just bränderna som gjort den känd. Mycket har gjorts för att förhindra att bocken bränns ned, bland annat övervakas den med webbkameror och impregneras för att minska lättantändligheten. Förra året, 2014, klarade sig bocken från att brännas.

Gävlebocken brinner

Gavle Goat on fire tonight

This year’s Christmas goat, 2015 in Gävle, Sweden, has been burned. The fire was laid out 3:15 the night of December 27 and 15 minutes later there was only goat bones. A young man was arrested shortly after the fire. The goat is known throughout the world, and it is precisely the fires that made it famous. Much has been done to prevent the goat burned down, among other things, monitoring the use of webcams and impregnated to reduce flammability. Last year, in 2014, survived the goat from being burned.

And a song: First Aid Kit ”My Silver Lining”

Gävlebocken

Gävlebocken

Salute Håkan Carlberg
Frank Sinatra

Frank Sinatra

In English see down!

Idag den 12 december 2015, skulle artisten Frank Sinatra ha fyllt 100 år. Frank föddes i ett enkelt arbetarkvarter i en förstad till New York helt nära Hudsonfloden. Hans pappa var född på Sicilien och hans mamma hade sina rötter i Genua i det underbara Ligurien. Redan som barn bestämde sig Frank Sinatra att bli en sångare. Som 25-åring, 1940, började han att sjunga i Tommy Dorseys orkester och fick då sitt genombrott. Bara några år senare gjorde han en karriär som soloartist. Detta följdes av medverkan i filmer.

I början av 50-talet gjorde Sinatra en turné i Sverige. Han utvecklade sitt skådespeleri och blev en dramatisk skådespelare och fick en Oscar för bästa biroll för sin insats i filmen ”Härifrån till evigheten”.

Under sin karriär hade Frank Sinatra många upp- och nedgångar. Sångkarriären fortsatte fram till 1995, då hans dåliga minne gjorde det svårt att fortsätta med sången. På sitt sista album Duets, sjunger han bland annat med sångaren Bono från den irländska rockgruppen U2. Frank Sinatra avled den 14 maj 1998 och lämnade efter sig en enorm musikskatt.

Frank Sinatra sings ”That’s Life”, live, 1966

Frank Sinatra

Frank Sinatra

In English

Today, 12 December 2015, the artist Frank Sinatra have been 100 years. Frank was born in a simple working-class neighborhood in a suburb of New York City very close to the Hudson River. His father was born in Sicily and his mother had her roots in Genua in the wonderful Liguria. As a child, Frank Sinatra decided to become a singer. As a 25-year-old, in 1940, he began to sing in Tommy Dorsey’s orchestra and then got his breakthrough. Just a few years later, he made a career as a solo artist. This was followed by participation in movies.

In the early 50’s made Sinatra a tour in Sweden. He developed his acting and became a dramatic actor and received an Oscar for Best Supporting Actor for his performance in the film ”From Here to Eternity.”

During his career, Frank Sinatra had many ups and downs. Singing career continued until 1995, when his bad memory made it difficult to continue with the song. On his last album Duets, he sings, among other things, lead singer Bono from the Irish rock group U2. Frank Sinatra died May 14, 1998 and left behind a huge musical treasure.

Frank Sinatra sjunger ”I’ve got you under my skin”

Salute Håkan Carlberg
Manarola Cinque Terre

Manarola – Cinque Terre

In English see down!

En ”ljusdröm” – 53 år lång – Manarola

Byn Manarola vackert belägen på en klippa i nationalparken Cinque Terre i södra Ligurien välkomnar julen. Här har man en utsikt över havet och är omgiven av vingårdar och olivlundar och det är underbart att vandra i bergen. Ett förtrollande landskap och massor av julstämning i de underbara bergen!

Manarola Cinque Terre

Manarola – Cinque Terre

Här anordnas ett christmas evenemang som är berömt långt utanför Italien. Här byggs en julkänsla upp med hjälp av 15 000 lampor och 8 kilometer elledningar. Elen produceras via ett miljövänligt solcellssystem. Bakom detta jul äventyr står Mario Andreoli som under drygt 50 år varit med och byggt upp detta spektakel i form av bland annat en jättelik julkrubba.

Årets invigning av denna ljusshow är planerad till tisdagen den 8 december kl. 15:00.

Manarola Cinque Terre

Manarola Cinque Terre

In English 

A ”light dream” – 53 years long – Manorial

The village of Manarola beautifully situated on a cliff in the Cinque Terre National Park in southern Liguria to welcome Christmas. Here you have a view of the sea and is surrounded by vineyards and olive groves and it is wonderful to hike in the mountains. An enchanting scenery and plenty of Christmas spirit in the wonderful mountains!

It organized a Christmas event that is famous far beyond Italy. This builds a Christmas feeling with the help of 15 000 lights and 8 km power lines. The electricity is produced by an environmentally friendly solar system. Behind this Christmas adventure stands Mario Andreoli that during 50 years has been building up this spectacle in the form of, among other things, a giant nativity scene.

Manarola Cinque Terre

Manarola Cinque Terre

This year’s opening ceremony of this light show is scheduled for Tuesday, December 8 at. 15:00.

Natale – Christmas – Tu scendi dalle stelle

Salute Håkan Carlberg 
Mamma Mia Milano H Carlberg

Milano in October 2015

Sverige syns i Italien

In English see down!

I italiensk tv kan vi se reklam för Volvo och för IKEA. På gatorna i Milano ser man människor med påsar från många kända varumärken bland annat H&M. Var än man går i de centrala delarna av Milano ser man reklamskyltar för en uppsättning av Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikal Mamma Mia som spelas på Teatro degli Arcimboldi i Milano. Musikalen spelas i Milano i november och i Trento i december. I Ferraris vackra butik står en Formula 1 Ferrari uppställd. Ser närmare på racerbilen och ser att där finns reklam för SKF – Svenska KullagerFabriken !

Ferrari H Carlberg

Ferarri Formula 1

Milano H Carlberg

Milano in October 2015 – Mamma Mia

Sweden is visible in Italy

In the Italian TV, we see advertising for Volvo and IKEA. On the streets of Milan you see people with bags from many famous brands including H & M. Wherever you go in the central parts of Milan sees advertisements for a set of Benny Andersson and Bjorn Ulvaeus musical Mamma Mia playing at the Teatro degli Arcimboldi in Milan. The musical will be played in Milan in November and in Trento in December. In Ferrari’s beautiful shop stands a Formula 1 Ferrari parked. Looks at the race car and see that there is advertisements for SKF – Swedish Ball Bearing Company!

Ferrari + SKF H Carlberg

Scuderia Ferrari

And here a song with ABBA – ”MAMMA MIA”

Milano H Carlberg

Milano in October 2015

Salute Håkan Carlberg
Kim Larsen
Kim Larsen , ”Dansk nationalskald”, 70 år

In English see down!

Den 23 oktober fyllde musikern och låtskrivaren Kim Larsen 70 år, född i Köpenhamn. Han har som soloartist sålt mer är 3 miljoner skivor. Kim Larsen var med och startade upp gruppen Gasolin´. Gruppen hade sin storhetsperiod från 1971 till 1978. Under 1978 gjorde gruppen en avslutningsturné i norden. För mig tillhörde Gasolin´ ett av mina favoritband och jag fick möjlighet att se dem på deras avslutningsturné 1978 i Linköping. Detta blev en märklig konsert. Själv, som en stor älskare av gruppen, inbillade jag mig att det skulle vara fullsatt på konserten. Vi var endast 25 i publiken! Omöjligt att förstå. Gasolin´ spelade 3-4 låtar och sedan var konserten slut.

I januari i år gav Kim Larsen ut singeln ”Ind I Mørkret”. Han är omåttligt populär i Danmark och kallas för ”Danmarks inofficiella nationalskald”. Födelsedagen firade Kim Larsen på en ”hemlig” plats.

Kim Larsen  and the song ”This Is My Life”

Kim Larsen

Artist Kim Larsen, ”Danish national poet”, 70 years

On October 23, celebrated musician and songwriter Kim Larsen, 70, was born in Copenhagen. He has as a solo artist sold more than 3 million records. Kim Larsen was involved in starting the group Gasolin’. The group had its heyday from 1971 to 1978. During 1978 the group made a closing tour in Scandinavia. For me belonged Gasolin’ one of my favorite bands and I was able to see them on their finish tour in 1978 in Linköping. This was a remarkable concert. Myself, as a great lover of the group, I imagined that it would be crowded on the concert. We were only 25 in the audience! Impossible to understand. Gasolin’ played 3-4 songs and then the concert was over.

In January this year released Kim Larsen single ”Ind I Mørkret”. He is immensely popular in Denmark and is called ”Denmark’s unofficial national poet”. Birthday celebrated Kim Larsen on a ”secret” place.

And here Kim Larsen and Gasolin’ with the wonderful song

”What Do We Do Now Little You?”

Salute Håkan Carlberg
John Mayall

John Mayall durante il giro

In English and Italian see down!

John Mayall, blueslegenden, är just nu ute på en flera månader lång turné i Europa. Han har bland annat gästat Malmö och Göteborg i september. Nu bär det av ut i övriga Europa och han besöker bland annat den liguriska staden La Spezia på Teatro Civico, invid Mare Ligure. John Mayall är känd bland annat för sitt band The Bluesbreakers där storheter som Eric Clapton, Mick Taylor och John McVie spelat.

Det är en fantastisk turné John Mayall just nu genomför i en ålder av 81 år, fyller 82 i slutet av november i år! Han har spelat en mycket stor roll inom den brittiska bluesen. Mayall sjunger och spelar främst piano och munspel. Han inledde sin blueskarriär 1956. År 2005 tilldelades John Mayall Brittiska Imperieorden.

In English

John Mayall, blues legend, is currently on a several month long tour of Europe. He has visited Malmö and Gothenburg in September. Now it’s off into the rest of Europe, and he visits including the Ligurian town of La Spezia at the Teatro Civico, near the Mare Ligure. John Mayall is famous among other things for his band, The Bluesbreakers where greats like Eric Clapton, Mick Taylor and John McVie played.

It is a fantastic tour John Mayall is currently conducting at the age of 81 years, turns 82 at the end of November this year! He has played a great role in the British blues. Mayall sings and plays primarily piano and harmonica. He began his blues career in 1956. In 2005 was awarded the John Mayall British Empire.

In Italian

John Mayall, leggenda del blues, è attualmente su un mese diversi lungo tour in Europa. Ha visitato Malmö e Göteborg nel mese di settembre. Ora è fuori nel resto d’Europa, e la sua visita tra cui la cittadina ligure di La Spezia al Teatro Civico, vicino al Mare Ligure. John Mayall è famoso tra l’altro per la sua band, The Bluesbreakers dove grandi come Eric Clapton, Mick Taylor e John McVie giocato.

Si tratta di un fantastico tour John Mayall sta attualmente conducendo, all’età di 81 anni, gira 82 alla fine di novembre di quest’anno! Ha giocato un grande ruolo nel blues britanniche. Mayall canta e suona principalmente pianoforte e l’armonica. Ha iniziato la sua carriera il blues nel 1956. Nel 2005 è stato insignito del John Mayall Impero Britannico.

Och här en av John Mayalls låtar/ And here a song with John Mayall / Ed ecco una canzone con John Mayall:

All Your Love

Salute Håkan Carlberg