Inlägg märkta ‘a dream’

Me, as a boy, in Monterosso l Mare anno 1968. When I was a boy I had a dream

When I was a boy

In Swedish see down

When I was a little boy, I had a dream
A dream of everything I would like to do in my life
As soon as I lay in my bed
played music inside my head
and I saw pictures, pictures of Liguria
When I was a little boy, I had a dream

Now I’m a man
And of course dreams were fulfilled
Although many remain
hope for a job and a dignified life
a life in Liguria

°  °  °

När jag var en liten pojke

In Swedish

När jag var en liten pojke hade jag en dröm
En dröm om allt det jag skulle vilja göra i mitt liv
Så snart jag lade mig i min säng
spelade musik inuti mitt huvud
och jag såg bilder, bilder av Ligurien
När jag var en liten pojke hade jag en dröm

Nu är jag en man
och visst blev drömmar uppfyllda
även om många återstår
hoppas på ett jobb och ett värdigt liv
ett liv i Ligurien

°  °  °

And the wonderful song ”When I was a boy” 

Salute Håkan Carlberg
Höst Håkan Carlberg

Höstkänsla vid älven – Autumn Feeling by the river – Autunno sentimento in riva al fiume

In English see down

En Längtan till Ligurien

°  °  °

Regndroppar faller. Trädens blad dör sakta på dess grenar. Löven har färgats röda och de faller sakta till marken. Fåglarna har dragit söderut till ljuset och värmen. Dagarna blir allt mörkare i en höst som nu känns evig. Det dyker återigen upp en längtan till bergen i Ligurien, till berg som brant störtar sig ner i det vackra Mare Ligure. Där finns ett lugn. Där finns ett ljus i mörkret. Går längs älvens strand allt medan regnet gör mig kall och blöt. Stannar upp och blundar. Drömmer att jag går längs stranden i den lilla staden Levanto invid Mare Ligure. Lyssnar till fåglarnas sång, ser upp mot de vackra husen längs havet.

Ligurien H Carlberg

A warm and bright autumn in Liguria – En varm och ljus höst i Ligurien – Un autunno caldo e luminoso in Liguria

Möter min gode vän Bat och vi dricker en kopp espresso medan vi talar om livet vid havet. Går så vidare upp för branta stigar. Passerar det lilla huset där hundar nyfiket skäller när jag passerar. Stannar upp och ser ut över dalar med små byar som klistrat sig fast i de branta vinbergen. Så når jag målet för vandringen bergstoppen Monte Rossola. Luften är frisk och doftar av hav och mogna druvor. Långt där nere i väster lyser den lilla staden Bonassola. Solens strålar värmer trots att det är i mitten av oktober månad. Så öppnar jag mina ögon och befinner mig åter i verkligheten invid den kalla älven och med ett regn som faller i mörkret. Jag, det vissna höstlövet, går sakta vidare, mot vad?

Höstlöv - Håkan Carlberg

Jag ett visset höstlöv – Sono un appassite foglie d’autunno – I am a withered autumn leaf

A longing to Liguria

°  °  °

Raindrops fall. The leaves of trees are dying slowly on its branches. The leaves are tinged with red and fall softly to the ground. The birds now fly southwards to the light and warmth. The days are growing darker in the fall now seems eternal. It pops up again a longing for the mountains in Liguria, to the mountain that plunges steeply down into the beautiful Mare Ligure. There is a calmness. There is a light in the darkness. Going along the river’s shore while the rain makes me cold and wet. Stop and close my eyes. Dream that I walk along the beach in the small town of Levanto near the Mare Ligure. Listening to the birds singing, look up at the beautiful houses along the sea.

Ligurien H Carlberg 2015

Liguria a day in October – Ligurien en dag i oktober – Liguria al giorno nel mese di ottobre

Meet my good friend Bat, and we drink a cup of espresso coffee while we talk about life at sea. Goes so on up the steep paths. Passing through the small house where the dogs barking curiously when I pass. Stop and look out over the valleys with small villages glued itself in the steep vineyards. So do I reach the target for the hike mountain peak Monte Rossola. The air is fresh and smells of the sea and mature grapes. Far down in the west shines the small town of Bonassola. The sun heats despite being in the middle of October. So I open my eyes and find myself back into reality beside the cold river and with rain falling in the dark. I, it withered autumn leaf, go slowly on, towards what?

Höst löv HCG2013

I am a withered autumn leaf – Jag ett visset höstlöv – Sono un appassite foglie d’autunno

Björn Afzelius sings his wonderful song,

Night in Liguria – Natt i Ligurien – Notte in Liguria

Salute Håkan Carlberg
Levanto 20160325

Levanto next to Mare Ligure March 25, 2016

In Swedish

En dröm i påsktid. Vattnet glittrar vackert invid den underbara liguriska staden Levanto invid Mare Ligure. Får en känsla av att sitta på en bänk vid havet och känner doften av det salta friska vattnet. Ser ut över havet, ser upp mot bergstoppen Monte Rossola. Kan höra tåget som anländer från La Spezia, kan höra människor tala på det vackra språket. Går vidare till Il Casino och köper en kopp Espresso och talar en stund med ägaren och musikern Bat. Så kan jag känna kylan. Jag är inte i Levanto, jag befinner mig i ett kyligt och blött Sverige i påsktid.

In English

A dream in Easter time. The water glistens beautifully beside the wonderful Ligurian town of Levanto near the Mare Ligure. Get the feeling of sitting on a bench and feel the smell of the salty fresh water. Looking out over the sea, looking up at the mountain peak Monte Rossola. Could hear the train arriving from La Spezia, you can hear people talking in the beautiful language. Moving on to the Il Casino Bar and buy a cup espresso and talk a while with the owner and musician Bat. So I can feel the cold. I’m not in Levanto, I am in a chilly and wet Sweden at Easter time.

In Italian

Un sogno nel tempo di Pasqua. L’acqua brilla splendidamente accanto alla splendida cittadina ligure di Levanto, vicino al Mare Ligure. Ottenere la sensazione di sedersi su una panchina e sentire l’odore dell’acqua fresca salata. Affacciato sul mare, guardando il picco di Monte Rossola. Si sentiva il treno in arrivo da La Spezia, si può sentire persone che parlano in lingua bellissima. Passando al bar del Casinò e comprare un caffè espresso tazza e parlare un po ‘con il proprietario e musicista Bat. Così posso sentire il freddo. Io non sono a Levanto, io sono in una Svezia a Pasqua tempo freddo e umido.

Levanto dec 2013 HCG

Levanto and in the background the mountain Monte Rossola

So some Italian music with the group Blak Vomit

Blak Vomit,Italian Punk Rock band who started making music in 1991. During 1992 their first auto-produced demo comes out, and in 1993 their first album comes out, ”Nausea da Punk”.  It’s followed by ”Spruzzuppen” in 1995 and their last EP recorded live in 1996 ”Fantasma Live”. The band disbanded sometimes later and changed name becoming ”Le Iene”. In the year 2003 they decided to go back to their roots, used their old name and stared releasing more music and albums. Since the return to their roots they give away their albums for free at concerts to their fans as a form of self-promotion.

Levanto HCG 2013

Levanto In my dreams . . .

Salute Håkan Carlberg
ELO Alone in the universe

Alone in the universe – Jeff Lynne´s ELO

In English see down!

I Sverige idag lider många av våra barn och tonåringar av psykisk ohälsa. Sverige har blivit kallt. Somliga skär sig på armar och ben, andra försöker att ta sina liv och några lyckas. Några isolerar sig och lever ensamma med ett ångestfyllt liv i vårt land och i universum. Myndigheter, sjukvård och skolor ser ofta bara på. Något samarbete sker inte. Ungdomarna bedöms bara som jobbiga och krävande. Ofta kan det handla om ungdomar som tillhör kategorin ”särbegåvade barn”. Mycket ofta feldiagnostiseras dessa barn, ungdomar och även vuxna vilket beror på okunskap bland professionella om sociala och känslomässiga kännetecken för särskilt begåvade barn och som därför felaktigt antas för tecken på sjukdom som t.ex. Störning i uppmärksamhet och hyperaktivt beteende ADHD, Trotssyndrom OD,  Tvångssyndrom OCD och humörrubbningar som manodepression och kronisk deression.

I vissa fall när särskilt begåvade barn har fått en korrekt diagnos så är deras begåvning ändå en faktor som man måste ta hänsyn till i behandlingen och borde ge en dubbel diagnos. Depression t.ex. kräver en annan behandling om patienten är särskilt begåvad. Det mest förbisedda kännetecknet på särskilt begåvade barn och ungdomar är deras intensitet. Typisk för särskilt begåvade är att de är extremt känsliga för bl.a känslor, ljud, beröring, smaker. De särskilt begåvades behov av att förstå, ifrågasätta och söka sammanhang och begriplighet är medfött och intensivt. Vanligtvis uppskattar vi dessa personlighetsdrag och beteenden – bara de inte uppvisas i ett typiskt klassrum och råkar utmana någon viktig tradition.

ELO When I was a boy

Alla har vi drömmar – alla vill vi bli sedda

Enklast för omgivningen är att dessa barn och ungdomar stannar hemma, går inte till skolan, hemma i sin ensamhet som blir till en tomhet. Ensamhet som sakta bryter ner livet och gör dem till ingen, absolut ingen. Rektorer, psykologer, chefstjänstemän tittar på. Någon form av samverkan kring dessa ungdomar är svår att finna mellan till exempel skola och barn & ungdomspsykiatri. När dessa ungdomar blir myndiga och skall föras över från Barn o Ungdomspsykiatrin till Vuxenpsykiatrin uppstår ett kaos. Ingen vill ta ett ansvar. Som medmänniska lider man av att se detta och allt som tyvärr inte sker med dessa människor i centrum. Antalet ökar stadigt, år för år. Vi måste alla bli mer av människor som ser dessa ungdomar och bryr oss om, hjälper dem uppåt, framåt till värdiga liv. Liv fyllda av glädje, uppfyllande av drömmar, bli sedda, se framåt och få vara en del av en helhet.

ELO When I was a boy

We all have dreams – we all want to be seen ° Tutti noi abbiamo dei sogni – tutti noi vogliamo essere visti

In English

In Sweden today are suffering many of our children and teens with mental illness. Sweden has become cold. Some young people cut themselves on the arms and legs, others are trying to take their lives and some succeed. Some isolate themselves and live alone with an anguished life in our country and in the universe. Government, healthcare and schools just look at. Something cooperation does not take place. Young people are assessed just as tough and demanding. Often it can involve young people in the category of especially gifted children. Very often misdiagnosed these children, adolescents and even adults due to lack of knowledge among professionals about the social and emotional characteristics for particularly gifted children and therefore incorrectly assumed for signs of disease.

In some cases, when especially gifted children have received a correct diagnosis so is their talent still a factor that must be taken into consideration in treatment and should provide a dual diagnosis. Depression e.g. requires a different treatment if the patient is particularly talented. The most overlooked feature of particularly gifted children and young people is their intensity. Typical for especially gifted is that they are extremely sensitive to the feelings, sounds, touch, tastes, etc. The particularly endowed need to understand, question and seek context and comprehension are also innately and intensely. Usually we appreciate these personality traits and behaviors – just not presented in a structural classrooms and will challenge any important tradition.

The easiest way for the environment is that these children and young people stay at home, do not go to school, at home in their loneliness becomes an emptiness. Loneliness, which slowly breaks down life and makes them no, absolutely no. Principals, psychologists, senior officials watching. Some form of collaboration on these young people are hard to find, for example, between school and child & adolescent psychiatry. When these young people coming of age and will be transferred from the Children and Youth Psychiatry at Adult psychiatry arises chaos. No one wants to take responsibility. As a fellow human being suffers in seeing this and all that, unfortunately, does not happen with these people at the center. The number is steadily increasing, year by year. We all need to be more of the people who see these young people and care about helping them upward, forward to a dignified life. Life filled with joy, fulfillment of dreams, to be seen, look forward and be a part of a whole.

Some nice music that makes you remember how it was and 

about the dreams of childhood and teenage years:

Jeff Lynn´s ELO – When I Was a Boy

When I was a boy, I had a dream
All about the things I’d like to be
Soon as I was in my bed
Music played inside my head
When I was a boy, I had a dream

When I was a boy, I learned to play
Far into the night and drift away
Don’t want to work on the milk or the bread
Just want to play my guitar instead
When I was a boy, I had a dream

(Text: Jeff Lynn) 

Alone in the universe Jeff Lynn

Alone in the universe

Salute Håkan Carlberg

 

Moterosoo espresso HCG 2013

Caffè espresso Macciato – Monterosso al Mare – Liguria

In English see down!

Befinner mig i Malmö i det södra av landet Sverige. Går över Stortorget som ramas in av vackra byggnader. Stannar till och går in på ett café. Beställer en Espresso Macciato. Och se där! Här har de samma sötningsmedel som på fiket på Stazione Levanto. Små påsar i ljus rött. Sätter mig ner i en skön fåtölj och plötsligt befinner jag mig själsligen i Ligurien på det lilla caféet vid Levanto Stazione. Äter en bit av det goda brödet och smakar på kaffet.

Ser upp mot bergen som är fyllda av olivträd med små frukter. Njuter av synen av den lilla byn Montale, vackert belägen uppe i bergen. Människor passerar på väg mot stranden som är fylld av parasoll. Den vita båten som är på väg mot Cinque Terre ha just lagt till för att hämta upp passagerare.

Liguria HCG 2011

Liguria

En varm vind smeker min kind där jag sitter. Vinden bär med sig en smak av oliver och druvor. Jag ser tant Ines komma cyklande, troligen på väg till sin vackra camping där hon tidigare hade en olivodling. Kan se det vackra huset där Anna har sitt bed & breakfast.

Bat il Casino Levanto HCG 2013

Bat at il Casino – Levanto – Liguria

Some music with Bat and the band Blak Womit: ”Come Tutte Le Altre”

Levanto Italy HCG2014

Levanto – Liguria

Människor vandrar förbi klädda för att vandra i bergen. Deras ryggar är täckta av stora ryggsäckar fyllda med vatten och frukter från bergen. Går så vidare ner mot havet och centrum av Levanto. Går in på Fashion Café. Talar en stund med Giuseppe och beställer en pizza. Den doftar och smakar av Italien. Tar sedan vägen ner till stranden och Mare Ligure. Idag går vågorna höga och många surfar. Sitter en stund och beundrar de vackra husen längs strandpromenaden. Så vidare till Bar Casino och beställer en Espresso och talar en stund med ägaren Bat. Går vidare och på strandpromenaden får jag se en bekant. Det är Alessandra som jobbar på campingen. Som vanligt är hon glad och hon skämtar, vi pratar länge allt medan de höga och vackra vågorna rullar in på stranden. Så vaknar jag upp! Befinner mig inte i Levanto. Jag sitter och dricker en kopp Espresso Macciato på ett café i Malmö.

Espresso per Bonasola HCG 2013

A loving Espresso – Bonassola Liguria

In English

Find myself in Malmö in the south of the country, Sweden. Walking across the Great Square framed by beautiful buildings. Stop and go into a cafe. Order an espresso Macciato. And look there! They have the same sweeteners that in the deli at the Stazione Levanto. Small bags in bright red. I sit down in a comfortable chair and suddenly I find myself spiritually in Liguria at the little cafe in Levanto Stazione. Eat a piece of the good bread and taste the coffee.

Levanto C HCG 2011

Levanto Stazione -Liguria

Look up at the mountains that are full of olive trees with small fruits. Enjoying the sight of the small village of Montale, beautifully situated in the mountains. People pass on the way to the beach which is full of umbrellas. The white boat that is heading towards the Cinque Terre have just added at the pier to pick up passengers.

A warm breeze caresses my cheek where I sit. The wind carries with it a taste of olives and grapes. I see Aunt Ines come cycling, probably on the way to her beautiful camp where she had previously an olive grove. Can see the beautiful house where Anna has her bed and breakfast.

Ligurien HCG 2012

Liguria

People walking past dressed for hiking in the mountains. Their backs are covered with large backpacks filled with water and fruits from the mountains. Goes so on down to the sea and the center of Levanto. Enters at Fashion Café. Talking a while with Giuseppe and order a pizza. It smells and tastes of Italy.

Levanto HCG 2012

Surfing in Mare Ligure – Levanto

Then take the road down to the beach and Mare Ligure. Today, the waves high and many surf. Sit for a moment and admire the beautiful houses along the promenade. Then on to Bar Casino and order an espresso and talking for a while with the owner Bat. Goes on and on the boardwalk I get to see a celebrity. It is Alessandra who work at the camp. As usual, she is happy and she kidding, we’re talking a long time while the tall and beautiful waves roll in on the beach. So I wake up! Am not in Levanto. I sit and drink a cup of espresso Macciato in a cafe in Malmö.

Some music from Italy: Nomadi  ”Canzone per un’amica”

Salute Håkan Carlberg
Venecia ? ! H Carlberg 2015

Plötsligt befinner vi oss i Venedig – Suddenly we are in Venice – Improvvisamente siamo a Venezia

In English see down!

Det är vår, solen strålar och vindarna kommer från Ligurien. Mycket folk på gator och torg. Vandrar med yngste sonen i staden. Fåglar sjunger och barn skriker och hurrar för att sommaren är nära. Vi går förbi en vacker kyrka. Sonen säger att det är en katolsk kyrka, vi tittar närmare och konstaterar att så är fallet. Turning Torso och ”Malmhattan” tronar upp mot den klara himlen. Vi går över en gammal kyrkogård och läser på de vackra gravstenarna. Fantiserar om vilka dessa människor var och vissa namn känner vi igen. Tar så vägen in mot Kungsparken där träden är vackert gröna och gräsmattorna är fyllda av människor som njuter av sol och värme. Vi stannar upp och ser på fåglarna i dammen och kan samtidigt se att vattnet är fullt av vackra och stora fiskar

Så plötsligt befinner vi oss inte längre i Malmö. Vi ser på varandra och säger -Är vi nu plötsligt i Venedig? Hur gick det till? Vi känner väl igen gondolen och gondoljären från vårt besök i Venedig för några år sedan. Hur gick detta till? Från bron vi står på följer vi gondolens färd. När vi så tittar på den andra sidan bron ser vi att vi inte befinner oss i Venedig utan fortfarande promenerar i Malmö. Det blev ett kort besök i Venedig och vi vandrar vidare bland fåglar och vackra träd nöjda med upplevelsen att för några sekunder förflyttat oss till Italien.

Gondol Malmö H Carlberg 2015

-Then, suddenly, we are in Venice !

Gondol i Malmö H Carlberg 2015

-So we see after a few seconds that we are not in Venice, we remain in Malmo …..

And here a wonderful song with / Och här en underbar låt med Gondolieren Zafer Taylor

Gondol in Malmö H Carlberg 2015

The beautiful gondola in Malmö

View from the gondola H Carlberg 2015

View from the gondola

And med ungar H Carlberg 2015

-Walking in the park and meets a duck with ducklings

Pildammarna Malmö H Carlberg 2015

-We met a couple of greylag geese, and we talk with them for a while

Träd H Carlberg 2015

-We pass beautiful and powerful trees.

Grågås Pildammarna H Carlberg 2015

-A beautiful greylag goose

Malmhattan H Carlberg 2015

”Malmhattan” – Malmö

In English:

It’s spring, the sun shines and the winds coming from Liguria. People on the streets. Walking with the youngest son in the city. Birds singing and children screaming and cheering for that summer is near. We walk past a beautiful church. The son says it is a Catholic church, we look more closely, and notes that this is the case. Turning Torso and ”Malmhattan” is enthroned up towards the clear sky. We go over an old cemetery and reading the beautiful gravestones. Fantasizing about who these people were and some names we recognize. Takes so the way toward King’s Park where the trees are beautifully green and grassy lawns are filled with people enjoying the sun and heat. We stop and look at the birds in the pond and can also see that the water is full of beautiful and big fishes.

So suddenly we are no longer in Malmo. We look at each other and say, -Are we now suddenly in Venice? How did that happen? We recognize the gondola and gondolier from our visit to Venice a few years ago. How did this happen? From the bridge we are on, we follow the gondola ride. When we look at the other side of the bridge, we see that we are not in Venice, we are still walking in Malmo. It was a short visit to Venice and we walk further among birds and beautiful trees pleased with the experience that for a few seconds, moved us to Italy.

Venezia e Malmö H Carlberg 2015

-Venice in Italy meet Malmo in Sweden

Gondol in Malmö H Carlberg 2015

The wonderful gondola in Malmö

Gondol in Malmö H Carlberg 2015

The wonderful gondola in Malmö

Salute Håkan Carlberg
Espresso per Bonasola HCG 2013

En espresso och en dröm – An espresso and a dream – Un espresso e un sogno

Un espresso e un sogno 

In English see down! Sitter på caféet vid centralen i Levanto i södra Ligurien. Dricker en espresso macchiato. Musiken flödar som vanligt i lokalen. Ägaren vandrar bakom diskarna fyllda av goda bröd. Espressobryggarens fräsande bryter av musiken. Kunder kommer, de sveper snabbt sin espresso och går vidare. Emellanåt ljuder järnvägsstationens högtalare och en röst berättar om att ett tåg just är på ingång. Kaffet smakar bra och jag piggnar till. Så plötsligt förstår jag att jag inte alls befinner mig i ”min italienska hemstad”. Sitter på Espresso House på centralen i Malmö. Var det bara en längtan, en önskan, om att vara någon annanstans. Sitting in the cafe at the central station in Levanto in southern Liguria. Drinking an espresso macchiato. The music flows as usual in the premises. The owner wanders behind glass shelves filled with good bread. The espresso brewer’s sizzling breaking of the music. Customers comes, they sweep their espresso quickly and move on. At times sounding railway station speaker and a voice tells us that a train is coming. The coffee tastes great and I perking up to. So suddenly I realize that I do not find myself in ”my Italian hometown.” Sitting at Espresso House in central Malmö. Was it just a longing, a desire, to be somewhere else.

Levanto Liguria HCG2013

Liguria e una colomba per portare l’amore

A beautiful song, a declaration of love to Liguria, by Bjorn Afzelius

Björn Afzelius sjunger i sin sång om Castelvecchio di Rocca Barbena.

I denna by hade han sitt ”andra hem” och skrev mycket av sin musik

där i de liguriska bergen. Det är en liten vacker by med knappt

200 innevånare.

 

Bjorn Afzelius sings in his song about Castelvecchio di Rocca Barbena.

In this village, he had his ”second home” and wrote much of his music

there in the Ligurian mountains. It is a beautiful little village with just

200 residents.

Castelvecchio di Rocca_Barbena

Liguria. Castelvecchio di Rocca Barbena.

Salute Håkan Carlberg