Inlägg märkta ‘about life’

Winter

The snow changed life and

the landscape for a while

In Swedish see down

Two inches of snow changed the landscape. The light from the snow gives a calm. The snow has covered the trees and given them a white design. The clouds are cracking and the sun is shining in the snow. The light came back. Just stand and enjoy the silence, the light and all the beauty of the winter landscape.

Looking up at the beautiful white trees. My gaze rests on the water slowly flowing into the small river. Here is good to be with the snow, the magical trees, the birds singing and the beautiful sky.

 

Vinter

Snön förändrade livet

och landskapet för en stund

In Swedish

Två centimeter snö förändrade landskapet. Ljuset från snön ger ett lugn. Snön har klätt träden och gett dem en vit design. Molnen spricker upp och solen strålar i snön. Ljuset kom tillbaka. Bara står och njuter av tystnaden, ljuset och allt det vackra i vinterlandskapet.

Ser upp på de vackra vita träden. Vilar min blick på vattnet som långsamt flyter fram i den lilla ån. Här är gott att vara tillsammans med snön, de trolska träden, fåglarna som sjunger och den vackra himlen.

Salute Håkan Carlberg

About life – a rainbow

°  °  °

Like the weather, life changes between sun and rain.

Liksom vädret växlar livet mellan sol och regn.

Come il tempo, la vita cambia tra il sole e la pioggia.

Wie das Wetter ändert sich das Leben zwischen Sonne und Regen.

就像天氣一樣,生活在陽光和雨水之間變化。

The rain is falling, the sun is coming

The sun come back – the life also

And some sunny music with

Axwell and Ingrosso

Salute Håkan Carlberg
Vandraren i Levanto

Vandraren i Levanto – The Wanderer in Levanto – Al Vagabondo a Levanto

In English se down!

In italiano, vedi sotto!

Tankar i december

Vandrar längs älven

i ett iskallt Sverige

Vintervindar drar in över bergen

Det är vinter och livet är kallt

Kanske kommer ännu en vår

en glädje, ljuset

och ett liv i Ligurien

°  °  °

Thoughts in December

Wanders along the river

in an iced Sweden

Winter winds sweeping through the mountains

It is winter and the life is cold

Maybe another spring

a joy, light

and a life in Liguria

°  °  °

Pensieri nel mese di dicembre

Wanders lungo il fiume

in Svezia, ghiacciato

Venti invernali che spazzano attraverso le montagne

E ‘inverno e la vita è fredda

Forse un’altra primavera

una gioia, luce

e una vita in Liguria

Mumford & Sons sings Hopeless Wanderer

Vandraren i Levanto

Hopeless Wanderer in Liguria

Ligurien H Carlberg

Liguria – Ligurien

Ligurien H Carlberg 2015

A Hopeless Wanderer in Liguria

Ligurien H Carlberg 2015

Ligurien – Liguria

Monterosso al Mare H Carlberg

Liguria -Cinque Terre – Monterosso al Mare

Salute Håkan Carlberg

Kvinna - H Carlberg

In Swedish and in Italian see down!

Life goes on with love and warmth. A new time. To get to give and to take. To share life with a completely wonderful woman. A new life, a different life, a new and exciting future. Water turns into wine. Also in other areas in life things happen. Traveling to Stockholm for a very interesting interview for a job as a leader in a few days. The storms of the soul has calmed down and life has come back.

H Carlberg

Del vino

Swedish

Livet går vidare med kärlek och värme. En ny tid. Att få ge och att få ta. Att dela livet med en alldeles underbar kvinna. Ett nytt liv, ett annat liv en ny och spännande framtid. Vatten förvandlas till vin. Även på andra områden i livet händer saker. Reser ner till Stockholm för en mycket intressant intervju för ett jobb som ledare om ett par dagar. Stormarna i själen har stillat sig och livet har kommit åter.

Italian

La vita va avanti con amore e calore. Un nuovo tempo. Per arrivare a dare e prendere. Per condividere la vita con una completamente donna meravigliosa. Una nuova vita, una vita diversa, una nuova ed eccitante futuro. L’acqua si trasforma in vino. Anche in altri settori in vita le cose accadere. Viaggiando a Stoccolma per un colloquio molto interessante per un lavoro come leader nel giro di pochi giorni. Le tempeste dell’anima ha calmato e la vita è tornato.

And a very beautiful song buy Kjell Höglund, with a magic guitar solo:

– Genesarets Sjö – 

Wine H Carlberg

Vindruvor – Uova – Grapes

Salute Håkan Carlberg
Gatukonst i Malmö 2015

Arte di strada a Malmö nel 2015 – Street art in Malmö in 2015

In Swedish se down!

Walking through Malmö

°  °  °

Walking through Malmö

dreaming of a new time

Becoming less shrinking day by day

Even though I walk in the city

I find myself on a deserted island

Sitting in People’s Park

the birds are singing in the spring

The park bloom a dog barks

Children skateboards slamming

when they go in the park

Now wants to return to a life

far from this deserted island

Walking through Malmö

goes over Gustav goes along Ribban

A walk without a goal

is about to pass the time

Meets nobody

have a longing

after another life

a new life

by Håkan Carlberg 2015

Gatukonst Malmö 2015

Arte di strada a Malmö nel 2015 – Street art in Malmö in 2015

Går genom Malmö

°  °  °

Går genom Malmö

drömmer om en ny tid

Blir allt mindre

krymper dag för dag

Trots att jag går i staden

befinner jag mig på en öde ö

Sitter i folkets park

fåglarna sjunger om vår

Parken blommar en hund skäller

Barnens skateboards smäller

när de åker i parken

Vill nu åter till ett liv

långt från denna öde ö

Går genom Malmö

går över Gustavs går längs Ribban

En vandring utan mål

handlar om att få tiden att gå

Möter ingen

har en längtan

efter ett annat liv

ett nytt liv

av Håkan Carlberg 2015

And a song by Ebbot Lundberg in the rain in Malmö

Salute Håkan Carlberg
Öresund

Öresund – Øresund

Bara vara för en stund

In English see down!

Solen bryter igenom de tunga molnen. Snart är hela himlen vackert blå. Det är länge sedan solen kunde ses här i södern. Klär mig snabbt och ger mig ut på en långpromenad. Luften känns skön och temperaturen är runt plus fem grader. Tar vägen runt Pildammarna som är fylld av sjöfåglar. Går så vidare genom parken, där tiggarna har sitt tältläger, i riktning mot Kronprinsen och vidare ut till ”Ribban” och havet. Den klara luften gör att det nu går att se delar av Köpenhamn, blir stående, Havet är så vackert skimrande i blått och grönt. Tar vägen förbi Turning Torso och bort mot det lilla caféet Lighthouse Café som ligger invid Dockan. Här ligger många stora och sköna segelbåtar förtöjda.

Går in på Lighthouse Café och ägaren tar direkt emot mig med ett leende och säger –En dubbel espresso? Han vet precis vad jag vill ha. Caféet är mysigt, stilla och lugnt. Kaffet smakar bra liksom den varma croissanten. Utsikten är fin. Många människor vandrar förbi i solskenet. Så skönt att bara få vara för en stund. Det har varit en mycket tuff vecka med många negativa besked. Har många funderingar kring livet. En vacker hund springer förbi medan segelbåtarnas master vajar rytmiskt och långsamt i vinden. Vattnet glittrar i solens sken. Blir sittande i den röda fåtöljen en lång stund. Tackar så ägaren till Lighthouse Café för det goda kaffet och går sedan vidare, mot solen.

Öresund

Öresund – Øresund with Copenhagen in the horizon

Just be for a while

The sun breaks through the heavy clouds. Soon the whole sky beautifully blue. It is long since the sun could be seen here in the South. Get dressed quickly and gives me out for a long walk. The air feels nice and the temperature is around plus five degrees. Takes way around Pildammarna that is filled with waterfowl. Goes so on through the park, where the beggars have their tent camp, towards the Crown Prince and further out to the ”Ribban” and the sea. The clear air, now makes it possible to see parts of Copenhagen, becomes standing, The sea is so beautiful shimmering in blue and green. Take the road past the Turning Torso and away towards the little cafe Lighthouse Cafe which is located next Dockan. Here are many large and beautiful sailboats anchored.

Enters at the Lighthouse Cafe and the owner takes directly to me with a smile and says -A double espresso? He knows exactly what I want. The cafe is cozy, quiet and peaceful. The coffee tastes good as well as the warm croissant. The view is nice. Many people walk past in the sunshine. So nice to just be for a while. It has been a very tough week with many negative news. Have many thoughts about life. A beautiful dog run past while the sailboat masts swaying rhythmically and slowly in the wind. The water glistens in the sun. Will be sitting in the red chair for a long while. Thanks the owner of Lighthouse Cafe for good coffee and then go, towards the sun.

Questa è una bella melodia del Lucio Battisti

– La Canzone del Sole

Möllan Malmö

”Möllan”

En vacker kvinna

Möte med en vacker dam – Incontro con una bella signora – Meeting with a beautiful lady

Slottsparken Malmö

Slottsparken – Un bellissimo albero

master segelbåtar

Master som sträcker sig mot skyn – Masts stretching towards the sky

Här och nu

Qui e adesso – Här och nu – Here and now

Salute Håkan Carlberg