Inlägg märkta ‘age Discrimination’

A life among

the dark clouds

In Swedish see down

Sun and dark clouds

Pension times and loneliness

Want to be in a context

don’t be alone

Is life over when you are sixty-five

 

A life outside is so empty

Want to be in a context

Join a group

and drive things forward

To share experiences

together with others gives a life

 

Ministers say we need to work longer

but nobody wants us

darkness lowers

Maybe it will be a better life

above the black clouds

A life in a community filled with

creativity and joy

We are the ones that exist
and at the same time those who disappeared

Dov’è andata la vita?

°  °  °

And some music with Jeff Lynne´s ELO

Ett liv bland

mörka moln

In Swedish

Sol och mörka moln

Pensionstider och ensamhet

Vill vara med i ett sammanhang

inte vara ensam

Är livet över när man fyllt sextiofem

 

Ett liv utanför är så tomt

Vill finnas med i ett sammanhang

Vara med i en grupp

och driva saker framåt

Att få dela med sig av erfarenheter

tillsammans med andra ger ett liv

 

Ministrar säger att vi måste arbeta längre

men ingen vill ha oss

mörkret sänker sig

Kanske blir det ett bättre liv

ovanför de svarta molnen

Ett liv i en gemenskap fyllt av

kreativitet och glädje

Vi är dom som finns
och samtidigt dom som försvann

Dov’è andata la vita?

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

-The age discrimination in the Swedish labor market makes you to a shadow !

Many are sacrificed on the altar

of age discrimination in Sweden

In Swedish see down

Björn Ulvaeus, the ABBA star, believes that Sweden is obsessed with age and that the country is one of the worst in terms of age discrimination. He writes about this in a debate article in DN. This is the same view and experience I have since I turned 55-plus. I am constantly subject to age discrimination when I look for a job. When I ask leaders why I was not interested in a service, I am constantly met with silence, not least from the Borlänge Valley Municipality. A municipality with a ”quiet leadership” that makes me with long experience as a leader very surprised and age discrimination.

What is age discrimination?

Age discrimination is when someone makes a distinction between different people based on their age and not on their qualifications or talents. Age is one of the seven grounds for discrimination in the Swedish Discrimination Act. This means that an employer must not discriminate against a potential job seeker directly, by refusing to employ the elderly, or indirectly by using criteria that appear to be objective, but which in practice disadvantage the elderly. Anyone who believes they have been subjected to age discrimination may pursue the issue legally, but few employers have been convicted of age discrimination.

To study the prevalence of age discrimination in the Swedish labor market, in 2015-2016 an experimental study was conducted in which 6,000 fictitious job applications were sent to 2,000 employers. The results of the study confirm that there is a very extensive age discrimination in the Swedish labor market. The study shows a clear relationship between age and the probability of being contacted by the employer. Already at the age of 40, an employer reduces the likelihood of contacting you as a job seeker. In the age group around 65 years the probability that you will be contacted by an employer where you applied for a job max 2-3 percent! The study also shows that the negative age effect exists in most professions.

Life as unemployed is difficult. Something is dying. You are excluded from society and life. You want to work, want to share your experience, but nobody wants you. The friends leave you. Loneliness. When you ask why you were not of interest to the employer, you are met with total silence. You are discriminated against because of your age, which is just a number!

I mean, just like Björn Ulvaeus, that it is now time to do away with ”ageism” in Sweden.

°  °  °

And some music

Johnny Cash – HURT

-Åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden gör dig till en skugga!

Många offras på åldersdiskrimineringens

altare i Sverige

In Swedish

Björn Ulvaeus, ABBA-stjärnan, anser att Sverige är besatt av ålder och att landet tillhör ett av de allra värsta när det gäller åldersdiskriminering. Om detta skriver han i en debattartikel i DN. Detta är samma uppfattning och erfarenhet som jag har sedan jag blev 55-plus. Utsätts ständigt för åldersdiskriminering när jag söker jobb. När jag frågar ledare varför jag inte var intressant för en tjänst bemöts jag ständigt med tystnad, inte minst från dalakommunen Borlänge. En kommun med ett ”tyst ledarskap” som gör mig med lång erfarenhet som ledare mycket förvånad och åldersdiskriminerad.

Vad är åldersdiskriminering?

Åldersdiskriminering är när någon gör åtskillnad mellan olika människor baserat på deras ålder och inte på deras kvalifikationer eller talanger. Ålder är en av de sju diskrimineringsgrunderna i den svenska diskrimineringslagen. Det innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera en potentiell arbetssökande direkt, genom att vägra att anställa äldre, eller indirekt genom att använda kriterier som framstår som objektiva, men som i praktiken missgynnar äldre. Den som anser sig blivit utsatt för åldersdiskriminering kan driva frågan rättsligt, men det är få arbetsgivare som fällts för åldersdiskriminering.

För att studera förekomsten av åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden genomfördes 2015-2016 en experimentell studie där 6 000 fiktiva jobbansökningar skickades till 2 000 arbetsgivare. Resultatet av studien bekräftar att det finns en mycket omfattande åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Studien visar på ett tydligt samband mellan ålder och sannolikheten att bli kontaktad av arbetsgivaren. Redan vid fyllda 40 år minskar sannolikheten att en arbetsgivare kontaktar dig som sökande av en tjänst. I åldersgruppen kring 65 år sannolikheten att du blir kontaktad av en arbetsgivare där du sökt ett jobb max 2-3 procent! Studien visar också att den negativa ålderseffekten finns inom de flesta yrken.

Livet som arbetslös är svårt. Någonting dör. Du ställs utanför samhället och livet. Vännerna lämnar dig. Ensamhet. Du vill arbeta, vill dela med dig av din erfarenhet, men inge vill ha dig. När du frågar varför du inte var av intresse för arbetsgivaren bemöts du med en total tystnad. Du diskrimineras på grund av din ålder, som bara är en siffra!

Precis som Björn Ulvaeus menar jag att det nu är dags att göra upp med ”ålderismen” i Sverige.

°  °  °

And some music:

Håkan Hellström with

– Det kommer aldrig va över för mig 

– It will never be over for me

°  °  °
Salute Håkan Carlberg

Older unemployed men

are offended

In Swedish see down

As a man, 60-plus, I am treated as a job seeker very badly. Seeking lots of jobs. Have applied for many services in Borlänge municipality and since I cannot get to an interview despite meeting the requirements regarding education and experience, I ask why I am unattractive. Borlänge municipality writes in its job advertisements that the value foundation is an important tool and works to live up to it and what it means in daily work. The key words are: * I am here for the people in Borlänge * I like challenges * I meet every person with openness. The response from me is not in line with the key words and I feel extremely offended by the women managers in the municipality who are responding with total silence.

The fact that, as the elderly unemployed, many of us with long experience and a college degree, being treated poorly is about age discrimination and when it comes to Borlänge municipality it is about the abuse of men by the female leaders. At the same time, the Swedish government is talking about raising the retirement age and we will work longer. Do they know how we the elderly unemployed are treated in reality? Unemployment is higher among men than among women and they are unemployed longer than women. On average, between the ages of 55 and 64, women were unemployed for 46 weeks and men for 67 weeks.

-Now is the time to start up a MeToo for us older unemployed men to pay attention to harassment from female leaders. Håkan Carlberg, offended elderly unemployed man with long experience of leadership

 

 

Äldre arbetslösa män kränks

In Swedish

Som man, 60-plussare, behandlas jag som arbetssökande mycket illa. Söker mängder av jobb. Har sökt många tjänster inom Borlänge kommun och då jag inte får komma till en intervju trots att jag uppfyller de krav som finns beträffande utbildning och erfarenhet, ställer jag frågan varför jag är ointressant. Borlänge kommun skriver i sina jobbannonser bland annat att värdegrunden är ett viktigt verktyg och arbetar med att leva upp till den och vad den innebär i det dagliga arbetet. Ledorden är: * Jag finns här för Borlängebon * Jag gillar utmaningar * Jag möter varje människa med öppenhet. Bemötandet av mig stämmer inte med ledorden och jag känner mig oerhört kränkt av de kvinnliga chefer i kommunen som bemöter med en total tystnad.

Att som äldre arbetslös, många av oss med lång erfarenhet och högskoleexamen, bemötas så illa handlar om åldersdiskriminering och när det gäller Borlänge kommun handlar det om kränkning av män av de kvinnliga ledarna. Samtidigt talar Sveriges regering om att höja pensionsåldern och vi skall arbeta längre. Vet de hur vi äldre arbetslösa behandlas i verkligheten? Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna och de är arbetslösa längre än kvinnorna. I åldern 55-64 var i genomsnitt kvinnor arbetslösa 46 veckor och männen 67 veckor (Källa: SCB. AKU)

-Det är nu tid att starta upp ett MeToo för oss äldre arbetslösa män för att uppmärksamma trakasserier från kvinnliga ledare. Håkan Carlberg, kränkt äldre arbetslös man med lång erfarenhet av ledarskap

Salute Håkan Carlberg

You are a stump

In Swedish see down!

°  °  °

Thoughts, in the form of a poem, about the treatment

you receive as the elderly unemployed.

°  °  °

You are considered a stump

Nobody wants an old man

The branches are left

filled with experience

No one sees these branches

no one wants an old man

 

Human beings are like trees

grows throughout life

new branches, new knowledge

new experiences

 

Sometimes we bloom

and life is so wonderful

but as a stump you are dead

You’ve been in the middle

Now you stand beside

 

You’re not a stump, old man

You’re a forest

Filled with branches and leaves

Full of experience and knowledge

You have deep roots

 

You share your knowledge with pleasure

this in the form of cones to the younger

and they become part of the forest

-Trees in a forest above Bonassola in Liguria, Italy.

-You are a forest and full of joy and will! -Du är en skog och fylld av glädje och vilja!

°  °  °

Du är en stubbe

°  °  °

Tankar, i form av en dikt, om det bemötande

du får som äldre arbetslös.

°  ° °

Du betraktas som en stubbe

Ingen vill ha en gubbe

Grenarna finns kvar

fyllda av erfarenhet

Ingen ser dessa grenar

ingen vill ha en gubbe

 

Människan är som träden

växer under hela livet

nya grenar, nya kunskaper

nya erfarenheter

 

Ibland blommar vi

och livet är så underbart

men som stubbe är du död

Du har stått i mitten

nu står du bredvid

 

Du är inte en stubbe, gubbe

Du är en skog

Fylld av grenar och löv

Fylld av erfarenhet och kunskap

Du har djupa rötter

 

Dina kunskaper delar du med glädje

med dig av i form av kottar till de yngre

och de blir en del av skogen

 

-Du är en skog och fylld av glädje och vilja ! -You are a forest and full of joy and will!

°  °  °

And some music, The Cure ”A Forest”

Salute Håkan Carlberg

Creative children’s design

In Swedish see down

From July 1, 2019, there is a requirement for educational credentials identification to be able to teach at a leisure center. This is a requirement that few schools in Sweden can meet. Today, on average, only 40 per cent of the staff at the leisure center have an educational university degree. It is the lowest proportion since 1995 that the Swedish National Agency for Education has measured. So the requirement is absolutely right.

It is strange that with a pedagogical university degree, as a leisure teacher, I do not get any of all the jobs I am looking for in a leisure center. Again, this is about age discrimination. We unemployed 60s in Sweden are almost totally uninteresting in the labor market… The leadership in the Swedish school needs to be developed. And that the schools in Sweden also employ 60 plus educators with a university degree. –All to put our children in focus so that they get the best development of all their hundred languages!

°  °  °

Krav på legitimation för

arbete på fritidshem

In Swedish

Från 1 juli 2019 är det krav på legitimation för att få undervisa på fritidshem. Detta är ett krav som få skolor i Sverige kan uppfylla. Idag är det i snitt endast 40 procent av personalen på fritidshemmen som har en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta andelen sedan 1995 som Skolverket uppmätt. Så kravet är helt rätt.

Det är märkligt att jag med en pedagogisk högskoleexamen, som fritidspedagog, inte får något av alla de jobb jag söker på fritidshem. Återigen, det handlar om åldersdiskriminering. Vi arbetslösa 60-plussare i Sverige är i det närmaste totalt ointressanta på arbetsmarknaden och för tjänster inom skola och fritidshem, inte minst gäller detta i den kommun jag nu bor i, Borlänge kommun… Ledarskapet inom den svenska skolan behöver utvecklas. Och, att skolorna i Sverige anställer även 60 plus pedagoger med en högskoleexamen. -Allt för att sätta våra barn i focus så att de får den bästa utvecklingen av alla sina hundra språk!

Creative children’s design

And some music

”When I was a boy I had a dream”

Salute Håkan Carlberg

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

The Hell of Unemployment
Take me away from here

In Swedish see down

My day is dead. It’s autumn in my heart. Days are going. Unemployment kills me. In Sweden, we are treated to unemployed elderly very badly, often with silence. Have now found myself in this hell for three years. Has long experience as a leader in school, projects and entrepreneurship. Has a college degree in pedagogy and an advanced leadership education, among other things. But nobody wants me. I claim that it is about age discrimination. Bridges to safety have been burned.

I listen to the local radio. They say that between January and August this year, 2149 unemployed refugees received jobs in the Dalarna province. During my time as unemployed, I have recently applied for 900 jobs. I have not received any help from the Swedish Employment Service, which I consider to be very incompetent. I have had very advanced mission in my life including as regional manager for the organization entrepreneurs, project manager for a project between schools and industry, as one of the organizers of the Year of Design in Sweden and as headmaster started a new school. But, these experiences are completely useless today. My day is dead. -Maybe I’ll go to heaven, and there’s a future … Take me a thousand days from here!

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

Morrissey sings – Everyday Is Like Sunday

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

Arbetslöshetens helvete
Ta mig härifrån

In Swedish

Min dag är död. Det är höst i mitt hjärta. Dagar går. Arbetslösheten dödar mig. I landet Sverige behandlas vi arbetslösa äldre mycket illa, ofta med tystnad. Har nu befunnit mig i detta helvete i tre år. Har lång erfarenhet som ledare inom skola, projekt och företagande. Har högskoleexamen inom pedagogik och en avancerad ledarskapsutbildning bland annat. Men ingen vill ha mig. Jag påstår att det handlar om åldersdiskriminering. Broar till tryggheten har bränts.

Jag lyssnar på den lokala radion som berättar att mellan januari och augusti i år fick 2149 arbetslösa som var utomeuropeiskt födda jobb i Dalarna. Under min tid som arbetslös har jag sökt minst 900 jobb. Någon hjälp har jag inte fått av den svenska Arbetsförmedlingen, som jag betraktar som mycket inkompetent. Jag har haft mycket avancerade uppdrag i mitt liv bland annat som regionchef för organisationen Företagarna, projektledare för ett projekt mellan skola och näringsliv, som en av projektledarna för Designåret i Sverige och som rektor startat upp en helt ny gymnasieskola. Men, dessa erfarenheter är helt värdelösa idag. Min dag är död. -Kanske skall jag fara till himlen, där finns en framtid… Ta mig tusen dagar härifrån!

Perssons Pack – ”Take me a thousand days from here”

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

Salute Håkan Carlberg

Stefan Löfven – Swedish Prime Minister

Stefan Löfven gästar Söderhamn

In English see down

Idag, torsdag den 7 september, besöker Sveriges statsminister Stefan Löfven min gamla hemstad Söderhamn. Han skall bland annat träffa personal som fått anställningar i form av ”extratjänster” inom vård och omsorg. Det är tjänster som skapats för att ge nyanlända och långtidsarbetslösa en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Bara i Söderhamn har fler än 100 arbetssökande fått ”extratjänster”. Statsministern kommer även att hålla ett öppet möte för att besvara frågor från ”vanligt folk”. Det är positivt att statsminister Löfven gästar ”verkligheten”.

Det finns ett jobb att göra när det gäller arbetsmarknaden i Sverige. Idag diskrimineras arbetssökande med en ålder på 50-plus. Nyanlända får snabbspår och genvägar in på arbetsmarknaden. Äldre långtidsarbetslösa har ställts åt sidan, samtidigt som det finns planer på att höja pensionsåldern till 67 år… var finns logiken i detta? Den åldersdiskriminering som nu råder på den svenska arbetsmarknaden krossar många av oss ”äldre” arbetslösa. Gång på gång konstaterar jag när jag tar reda på vilka som erhöll tjänster jag sökt att åldern avgjorde. Idag skall du vara mellan 28 och 49 år för att vara av intresse. Som en erfaren ledare är min erfarenhet att det händer saker i ett arbetslag när man blandar unga och medelålders människor med ny kunskap med äldre som har erfarenhet. När man parar dessa kunskaper, då händer saker!

Jag har vid flera tillfällen erbjudit regeringen att utifrån mina erfarenheter som ledare och äldre arbetslös delta i utvecklingen av den svenska arbetsförmedlingen så att den blir effektiv och att dess verksamhet skall handla om att matcha arbetssökande och arbetsgivare. Men…inget intresse från regeringens sida. Idag handlar Arbetsförmedlingens arbete till stora delar om kontroll.

Some music produced and remixed by

”Moist” David Elfström Lilja from Söderhamn

Part of Söderhamn

Sweden’s prime minister is visiting a small town

In English

Today, Thursday, September 7, Sweden’s Prime Minister, Stefan Löfven, visits my old hometown of Söderhamn. Among other things, he will meet staff who have been employed in the form of ”extra services” in care and care. These are services created to give new arrivals and long-term unemployed an opportunity to enter the labor market. Only in Söderhamn, more than 100 jobseekers have received ”extra services”. The Prime Minister will also hold an open meeting to answer questions from ”common people”. It is encouraging that Prime Minister Löfven will visit the ”reality”.

There is a job to do in the labor market in Sweden. Today, jobseekers are discriminated against by the age of 50 plus. New arrivals get fast-track and shortcuts into the labor market. Older long-term unemployed have been put aside, while there are plans to raise retirement age to 67 years … where is the logic in this? The age discrimination currently in the Swedish labor market breaks many of us ”older” unemployed. Time after time, I find out when I find out who received services I sought to determine age. Today you should be between 28 and 49 years to be of interest. As an experienced leader, my experience is that things happen in a work team when mixing young and middle-aged people with new knowledge with older people who have experience. When you pair these skills, things happen!

On several occasions, I have offered the government to participate in the development of the Swedish employment agency, based on my experiences as a leader and elder unemployed, to make it effective and that its activities will be about matching job seekers and employers. But … no interest from the government. Today, the Employment Agency’s work is largely about control.

 And some musik

Gnarls Barkley – Crazy

Salute Håkan Carlberg

Age discrimination in the labor market fixes people in unemployment

Åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden

är nu uppe på bordet!

In English see down!

Under en lång tid jag upplevt åldersdiskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden. Jag har skrivit spaltmeter om mina upplevelser. Har just nu ett ärende hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) angående en rekrytering hos den svenska Arbetsförmedlingen. Allt har jag upplevt från den dag jag fyllde 55 år. Ser att de som anställts vid tjänster jag sökt oftast har en ålder på mellan 30 och 45 år. Nu, äntligen, är det fler som upptäckt den mycket aktiva åldersdiskrimineringen i Sverige anno 2017.

Idag skriver tv-kändisen Marianne Rådström på NEWS55 om sina upplevelser av åldersdiskriminering. Hon skriver bland annat:

—Först noterade jag det bara, men när jag började märka en systematik gick det upp för mig: Herregud, det är slut! Det blev en väldig sorg. Hur skulle jag komma på banan igen och visa att jag hade mer att komma med? Jag märkte hur hela min självbild förändrades och jag började se mig själv som en äldre människa. Det var en chock eftersom det inte stämmer in på mig.

Idag togs även ämnet upp i TV4 i programmet Nyhetsmorgon. Där talade psykoterapiprofessorn Ingmar Skoog bland annat om att åldersdiskrimineringen sjunker i ålder och att man märker av den redan i 40-årsåldern. I programmet medverkade även PR-konsulten och framtidsspanaren John Mellkvist som menar att dagens ”äldre” har en bättre intellektuell förmåga. Själv har jag under de senaste åren skrivit om just detta, att man på en arbetsplats skall ha en blandad åldersgrupp där mötet mellan äldre med lång erfarenhet och de yngre med ny kunskap är ett vinnande koncept. Mycket handlar det om ledarskap, och där behöver det också hända saker, upplever att det idag ofta handlar mer och chefer som pekar med hela handen än ledare som har kunskap, erfarenhet och som kan få en grupp anställda att dra åt samma håll och om kollegialt lärande och glädje i gruppen.

Dock är inte Svenska arbetsgivare såväl statliga, kommunala som privata ännu inne på denna linje. Idag anställer man hellre en 25-åring än en 55-plussare. Livet som arbetslös är inget liv, du bemöts ofta mycket illa när någon frågar vad du jobbar med och du svarar att du är arbetslös. Jag hoppas nu att det vänder, inte minst med tanke på att befolkningsstatistiken visar att vi lever allt längre och att antalet över 65 år är fler än de som är under 16 år. Den åldersdiskriminering som vi nu har i vårt land, är oerhört skadlig, då den underminerar respekten för varandra, vår kompetens och vår erfarenhet.

And some music with ELO

”When i Was A Boy”

Age discrimination in the labor market is killing – Åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden dödar – Discriminazione in base all’età nel mercato del lavoro uccide

Age discrimination in the labor market

is now on the table!

In English

For a long time I experienced age discrimination on the Swedish labor market. I have written gap meters about my experiences. Currently having a case with the Discrimination Meditor (DO) regarding a recruitment at the Swedish Employment Service. Everything I have experienced from the day I filled 55 years. Seeing that those employed for the services I have searched for most often have an age of between 30 and 45 years. Now, at last, there are more who discovered the very active age discrimination in Sweden in 2017.

Today, television celebrity Marianne Rådström writes on NEWS55 about her experiences of age discrimination. She writes, among other things:

-First I just noticed it, but when I began to notice a systematic, it came up to me: oh my God, it’s over! It became a lot of sadness. How would I get back on track and show I had more to come? I noticed how my whole self-image changed and I began to see myself as an older person. It was a shock because it does not matter to me.

Today, the subject was also taken up in TV4 in the News Morning program. There, psychotherapist Ingmar Skoog talked about the fact that age discrimination is declining in age, and is already noticeable in the 40’s. In the program, the PR consultant and future spinner John Mellkvist also believed that today’s ”older” has a better intellectual ability. In recent years, I have written about this precisely, that in a workplace there must be a mixed age group where the meeting of older people with long experience and the younger with new knowledge is a winning concept. Much is about leadership, and there things also need to happen. Experience that today, more and more managers point to the whole hand. Today leaders are required who have knowledge, experience and who can have a group of employees in the same direction and about collegial learning and joy in the group.

However, Swedish employers, both state, municipal and private, are not yet in this line. Today, you are more likely to occupy a 25-year-old than a 55-plus. Life as unemployed is no life, you are often treated very badly when someone asks you what you are working with and you answer that you are unemployed. I hope now that it turns, especially since population statistics show that we live longer and that the number over 65 is more than those under the age of 16. The age discrimination we now have in our country is extremely harmful as it undermines respect for each other, our skills and our experience.

And some music with MOBY

”Extrreme Ways”

Salute Håkan Carlberg

Unemployed ”elderly” and age-discriminated in Sweden anno 2017.

Åldersdiskriminering av arbetssökande

besannas i ny undersökning

In English see down!

Nu besannas mina erfarenheter och mina många artiklar av en undersökning som nu nationalekonomerna Magnus Carlsson och Stefan Eriksson presenterar i en artikel på DN-debatt.Under många år har jag skrivit spaltmeter om verkligheten av att vara arbetslös som 50-plussare. Har likt många arbetslösa ”äldre” erfarenhet av att söka mängder av lediga jobb och upplevt att chansen att bli kontaktad av arbetsgivaren är mycket liten. När du fyllt 60 år, är det i princip ingen arbetsgivare som vill träffa dig för en jobbintervju. Det har varit svårt att få politiker, rekryterare och andra att förstå hur världen ser ut för oss ”äldre” arbetslösa. Många av oss är långtidsarbetslösa lever fattiga liv såväl ekonomiskt som känslomässigt, samtidigt som vi har massor av erfarenhet och kunnande att dela med oss av!

Sveriges regering talar om att landet har en stark jobbtillväxt, samtidigt ökar arbetslösheten! Politiker och ekonomer talar om att fler måste arbeta högre upp i åldrarna. Dock visar verkligheten att såväl statliga, kommunala som privata arbetsgivare inte har en vilja att anställa ”äldre”. Det handlar alltså om åldersdiskriminering! Detta har jag nu framfört under många år, utan att på något sätt fått någon respons. Jag har anmält en statlig myndighet vid ett par tillfällen utifrån att det handlat om åldersdiskriminering. Vid ett tillfälle anställde Arbetsförmedlingen 10 nya medarbetare och ingen var äldre än 49 år. Dessutom har rörligheten på arbetsmarknaden minskat och folk sitter kvar på sina tjänster och frågan är om det utvecklar verksamheten och människan?

Resultaten av undersökningen som nu presenteras, och som genomfördes under 2015 och 2016 visar att åldersdiskrimineringen till och med kan vara mer omfattande än den etniska diskriminering som framkommit i andra undersökningar. Och, nu bästa ansvarig i Sveriges regering handlar det om att ni tillsätter kraftfulla åtgärder för att stoppa åldersdiskriminering i samband med arbetssökande! Undersökningen gjordes genom att man skickade ut drygt 6 000 jobbansökningar för fiktiva sökande i åldern 35-70 år till arbetsgivare som annonserade efter personal. Ansökningarna var utformade för att vara meritmässigt identiska och åldern varierades. Sedan mättes svaren, bland annat hur många som blev kallade till en anställningsintervju. Utifrån innehållet i ansökningarna kunde man fastställa skillnaderna i chansen att bli kontaktad berodde på åldersdiskriminering och inte på andra skillnader mellan de sökande. Resultaten visar att effekten av den arbetssökandes ålder är slående! Chansen att bli kontaktad av arbetsgivare efter att ha sökt ett arbete faller kraftigt redan från 40-årsåldern. Sambandet är mycket tydligt mellan att bli kontaktad och den sökandes ålder. Ju närmare pensionsåldern du är ju mer osannolikt är det att du blir kontaktad av arbetsgivaren som annonserat ut en ledig tjänst. Resultaten visar att den sökandes ålder är en negativ faktor i rekryteringsprocessen och att åldersdiskriminering är ett stort problem på den svenska arbetsmarknaden.

Med 17 års erfarenhet som chef och ledare, med ledarskapsutbildning och en pedagogisk examen påstår jag att det är just kombinationen på en arbetsplats av ”äldre” med lång erfarenhet i kombination med ”unga” med ny kunskap som ger företaget/organisationen en kreativ och framgångsrik framtid!

And some music with

MOVITZ

In English

Unemployed ”elderly” and age-discriminated in Sweden anno 2017.

Unemployment, age discrimination

come true in the new survey!

°  °  °

Now my experiences and my many articles are being surveyed by economists Magnus Carlsson and Stefan Eriksson presenting in an article on the DN debate. For many years I have written a lot of articles about the reality of being unemployed as 50-plus. Having liked many unemployed ”elderly” I have experience in seeking a lot of job vacancies and experienced the chance of being contacted by the employer is very small. When you’re 60, it’s basically no employer who wants to meet you for a job interview. It has been difficult to get politicians, recruits and others to understand how the world looks like our ”older” unemployed. Many of us are long-term unemployed and live poor lives both economically and emotionally.

Sweden’s government is saying that the country has a strong job growth, while increasing unemployment! Politicians and economists talk about the need for more people to work higher up in the ages. However, the reality shows that both state, municipal and private employers do not want to employ ”older”. It is about age discrimination! I have now shown this for many years without any response. I have notified a state authority on a couple of occasions based on age discrimination. We were one time employed by the Employment Service 10 new employees and no one was over 49 years old. In addition, the mobility of the labor market has diminished and people remain on their services and the question is if it develops business and man?

The results of the study presented today, conducted in 2015 and 2016, show that age discrimination can even be more extensive than ethnic discrimination found in other surveys. And, now the best in charge of Sweden’s government, it is about putting powerful measures to stop age discrimination in connection with jobseekers! The survey was conducted by sending out more than 6,000 job applications for fictitious applicants aged 35-70 years to employers who advertised for staff. The applications were designed to be qualitatively identical and the age varied. Then the answers were measured, including how many were called for a job interview. Based on the content of the applications, one could determine the differences in the chance of being contacted due to age discrimination and not to other differences between the applicants. The results show that the effect of the job seeker’s age is striking! The chance to be contacted by employers after applying for a job falls sharply since the age of 40. The relationship is very clear between being contacted and the age of the applicant. The closer the retirement age you are, it is more unlikely that you will be contacted by the employer who announced a vacancy. The results show that the age of the applicant is a negative factor in the recruitment process and that age discrimination is a major problem in the Swedish labor market.

With 17 years of experience as a manager and leader, with leadership education and an educational degree, I assume that it is precisely the combination of an ”older” workplace with long experience combined with ”young” with new knowledge that gives the company / organization a creative and successful future!

And some music with

Per Gessle & Lars Winnerbäck

Some of the text in english:

I did not think it was true
That you came back with the same name
It was just a small town chatter

I never thought of all the fuss
The first thing you did was to ask about me
It was just a small town chatter

New flower
By the way you go
New flower
Come every spring

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Äldre arbetslös i Sverige anno 2017/ Fastkedjad i arbetslöshet – Older unemployed in Sweden anno 2017 /Fixed-chained in unemployment – Disoccupati più anziani in Svezia anno 2017 / Chained della disoccupazione

Arbetslös i Sverige – förnedrad

In English see down

Dagarna som arbetslös liknar en kall vinter. Nu har sommaren kommit, men livet är höst. Ser ingen vår i livet. I Sverige är vi arbetssökande ”äldre” helt ointressanta på arbetsmarknaden. Vi har erfarenhet och kunskap, men siffrorna i våra födelsenummer betyder mer för den som skall anställa. En sektionschef inom den svenska arbetsförmedlingen hånar hänsynslöst. Han anställer tre nya medarbetare och de är i åldersspannet 33-45 år, sektionschefen själv är 44 år. Erfarenhet och utbildning spelar nu mindre roll, det handlar om ålder och är du 55-plussare är du körd. Arbetslöshet straffar hela människan. Alla sinnen påverkas, likaså ekonomi och en kommande pension.

Vad är framtiden? Var är framtiden? Finns det en värdig framtid? Vi kan ha drömmar om att bosätta oss i ett annat land. Men arbetslösheten har ruinerat oss. Vår självkänsla har blivit till inget. Ingen vill ha dig. Är så trött på all nedvärdering. Det är höst i hjärtat och kallt regn faller över min nakna kropp. Försöker att skriva böcker för barn och dikter och noveller till vuxna. Men som inte känd för annat som t.ex. idrottare, skådespelare eller musiker har du inte en chans att nå ut med dina alster. Vi som arbetat många år och sedan hamnat utanför dör sakta.

Vi har haft bra och innehållsrika liv där vi delat med oss av kunskap och erfarenhet till varandra. Vi har haft många ljuspunkter i våra liv, men så blir du plötsligt totalt ointressant och det handlar om din ålder. Dagarna går, innehållslösa och med många frågor om varför. Hjärnan svämmar över av frågor om varför det blev så här, tomhet. Varför blev det så här ett stort, djupt och mörkt utanförskap. Har gått från ett bra liv till ett liv i obegriplig ensamhet.

°  °  °

Musik med Lars Winnerbäck,

”Solen I Ögonen”

In English

Fixed in unemployment and exclusion – Fissato in disoccupazione ed esclusione – Fastkedjad i arbetslöshet och utanförskap

Unemployed in Sweden – humiliated

In English

The days of unemployment are similar to a cold winter. Now the summer has come, but life is autumn. Seeing no spring in life. In Sweden, we are job seekers ”elderly” completely unimpressive in the labor market. We have experience and knowledge, but the numbers in our birth number mean more to the employer. A section head of the Swedish Employment Service is ruthless. He hires three new employees and they are in the age range 33-45 years, the section manager himself is 44 years old. Experience and education are now less important, it’s about age and you’re 55-plus, you’re uninteresting. Unemployment punishes the whole person. All the minds are affected, as well as the economy and a future pension.

What is the future? Where is the future? Is there a worthy future? We may have dreams of settling in another country. But unemployment has ruined us. Our self-esteem has become nothing. Nobody wants you. Is so tired of all the downsizing. It’s autumn in the heart and cold rain falls over my naked body. Trying to write books for children and poems and short stories to adults. But not known for anything like Athletes, actors or musicians, you do not have a chance to reach out with your items. We who worked for many years and then ended up outside die slowly.

We have had good and meaningful lives where we shared with our knowledge and experience to each other. We have had many bright spots in our lives, but suddenly you become totally uninteresting and it’s about your age. The days go, contentless and with many questions about why. The brain overflows with questions about why it became like this, emptiness. Why was this a big, deep and dark exclusion? Has gone from a good life to a life of incomprehensible loneliness.

°  °  °

And some music,

Morrissey – ”First of the gang to die”

Salute Håkan Carlberg