Inlägg märkta ‘åldersdiskriminering’

Summer arrived

In Swedish see down

It is a day filled with summer and I walk in the sun. The leaves of the tree have burst out and sway in the light breeze. The apple trees have opened their flowers just as the flowers of the lilacs glow beautifully in a pink color. The birds sing loudly and together with the leaves it becomes a wonderful melody.

Then I meet a couple of men who are talking loudly. One man says: Now those bloody dandelions bloom. I mowed the lawn three days ago and now they blossom bloody dandelions again !!

Dandelion

I think, even we dandelion ladies and dandelion men bloom despite our age and we want to continue to do so for longer. That is to have a job where we can share our experiences and knowledge and have colleagues. Someone says: Damn older unemployed ladies and old men you are like miserable yellow dandelions!

Going on and enjoying the sun, the little white clouds, the trees and the birds’ duet.

And some summer music with Ted Gärdestad

Sun, Wind and Water

Sommaren kom

In Swedish

Det är en dag fylld av sommar och jag går i solen. Trädens löv har slagit ut och vajar i den lätta vinden. Äppelträden har öppnat upp sina blommor precis som syrenträdens blommor lyser vackert i en rosa färg. Fålarna sjunger högt och tillsammans med löven blir det till en underbar melodi.

Så möter jag ett par män som står och pratar högljutt. Den ene mannen säger: Nu blommar de där jävla maskrosorna. Jag klippte gräsmattan för tre dagar sedan och nu blommar dom jävla maskrosorna igen!!

Jag tänker, även vi maskrosgummor och maskrosgubbar blommar trots vår ålder och vi vill fortsätta att göra det länge än. D.v.s. ha ett arbete där vi får dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper och ha kollegor. Någon säger: Jävla äldre arbetslösa gummor och gubbar ni är som eländiga gula maskrosor! 

Går så vidare och njuter av solen, de små vita molnen, träden och fåglarnas duett.

Salute Håkan Carlberg

-The age discrimination in the Swedish labor market makes you to a shadow !

Many are sacrificed on the altar

of age discrimination in Sweden

In Swedish see down

Björn Ulvaeus, the ABBA star, believes that Sweden is obsessed with age and that the country is one of the worst in terms of age discrimination. He writes about this in a debate article in DN. This is the same view and experience I have since I turned 55-plus. I am constantly subject to age discrimination when I look for a job. When I ask leaders why I was not interested in a service, I am constantly met with silence, not least from the Borlänge Valley Municipality. A municipality with a ”quiet leadership” that makes me with long experience as a leader very surprised and age discrimination.

What is age discrimination?

Age discrimination is when someone makes a distinction between different people based on their age and not on their qualifications or talents. Age is one of the seven grounds for discrimination in the Swedish Discrimination Act. This means that an employer must not discriminate against a potential job seeker directly, by refusing to employ the elderly, or indirectly by using criteria that appear to be objective, but which in practice disadvantage the elderly. Anyone who believes they have been subjected to age discrimination may pursue the issue legally, but few employers have been convicted of age discrimination.

To study the prevalence of age discrimination in the Swedish labor market, in 2015-2016 an experimental study was conducted in which 6,000 fictitious job applications were sent to 2,000 employers. The results of the study confirm that there is a very extensive age discrimination in the Swedish labor market. The study shows a clear relationship between age and the probability of being contacted by the employer. Already at the age of 40, an employer reduces the likelihood of contacting you as a job seeker. In the age group around 65 years the probability that you will be contacted by an employer where you applied for a job max 2-3 percent! The study also shows that the negative age effect exists in most professions.

Life as unemployed is difficult. Something is dying. You are excluded from society and life. You want to work, want to share your experience, but nobody wants you. The friends leave you. Loneliness. When you ask why you were not of interest to the employer, you are met with total silence. You are discriminated against because of your age, which is just a number!

I mean, just like Björn Ulvaeus, that it is now time to do away with ”ageism” in Sweden.

°  °  °

And some music

Johnny Cash – HURT

-Åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden gör dig till en skugga!

Många offras på åldersdiskrimineringens

altare i Sverige

In Swedish

Björn Ulvaeus, ABBA-stjärnan, anser att Sverige är besatt av ålder och att landet tillhör ett av de allra värsta när det gäller åldersdiskriminering. Om detta skriver han i en debattartikel i DN. Detta är samma uppfattning och erfarenhet som jag har sedan jag blev 55-plus. Utsätts ständigt för åldersdiskriminering när jag söker jobb. När jag frågar ledare varför jag inte var intressant för en tjänst bemöts jag ständigt med tystnad, inte minst från dalakommunen Borlänge. En kommun med ett ”tyst ledarskap” som gör mig med lång erfarenhet som ledare mycket förvånad och åldersdiskriminerad.

Vad är åldersdiskriminering?

Åldersdiskriminering är när någon gör åtskillnad mellan olika människor baserat på deras ålder och inte på deras kvalifikationer eller talanger. Ålder är en av de sju diskrimineringsgrunderna i den svenska diskrimineringslagen. Det innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera en potentiell arbetssökande direkt, genom att vägra att anställa äldre, eller indirekt genom att använda kriterier som framstår som objektiva, men som i praktiken missgynnar äldre. Den som anser sig blivit utsatt för åldersdiskriminering kan driva frågan rättsligt, men det är få arbetsgivare som fällts för åldersdiskriminering.

För att studera förekomsten av åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden genomfördes 2015-2016 en experimentell studie där 6 000 fiktiva jobbansökningar skickades till 2 000 arbetsgivare. Resultatet av studien bekräftar att det finns en mycket omfattande åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Studien visar på ett tydligt samband mellan ålder och sannolikheten att bli kontaktad av arbetsgivaren. Redan vid fyllda 40 år minskar sannolikheten att en arbetsgivare kontaktar dig som sökande av en tjänst. I åldersgruppen kring 65 år sannolikheten att du blir kontaktad av en arbetsgivare där du sökt ett jobb max 2-3 procent! Studien visar också att den negativa ålderseffekten finns inom de flesta yrken.

Livet som arbetslös är svårt. Någonting dör. Du ställs utanför samhället och livet. Vännerna lämnar dig. Ensamhet. Du vill arbeta, vill dela med dig av din erfarenhet, men inge vill ha dig. När du frågar varför du inte var av intresse för arbetsgivaren bemöts du med en total tystnad. Du diskrimineras på grund av din ålder, som bara är en siffra!

Precis som Björn Ulvaeus menar jag att det nu är dags att göra upp med ”ålderismen” i Sverige.

°  °  °

And some music:

Håkan Hellström with

– Det kommer aldrig va över för mig 

– It will never be over for me

°  °  °
Salute Håkan Carlberg

Older unemployed men

are offended

In Swedish see down

As a man, 60-plus, I am treated as a job seeker very badly. Seeking lots of jobs. Have applied for many services in Borlänge municipality and since I cannot get to an interview despite meeting the requirements regarding education and experience, I ask why I am unattractive. Borlänge municipality writes in its job advertisements that the value foundation is an important tool and works to live up to it and what it means in daily work. The key words are: * I am here for the people in Borlänge * I like challenges * I meet every person with openness. The response from me is not in line with the key words and I feel extremely offended by the women managers in the municipality who are responding with total silence.

The fact that, as the elderly unemployed, many of us with long experience and a college degree, being treated poorly is about age discrimination and when it comes to Borlänge municipality it is about the abuse of men by the female leaders. At the same time, the Swedish government is talking about raising the retirement age and we will work longer. Do they know how we the elderly unemployed are treated in reality? Unemployment is higher among men than among women and they are unemployed longer than women. On average, between the ages of 55 and 64, women were unemployed for 46 weeks and men for 67 weeks.

-Now is the time to start up a MeToo for us older unemployed men to pay attention to harassment from female leaders. Håkan Carlberg, offended elderly unemployed man with long experience of leadership

 

 

Äldre arbetslösa män kränks

In Swedish

Som man, 60-plussare, behandlas jag som arbetssökande mycket illa. Söker mängder av jobb. Har sökt många tjänster inom Borlänge kommun och då jag inte får komma till en intervju trots att jag uppfyller de krav som finns beträffande utbildning och erfarenhet, ställer jag frågan varför jag är ointressant. Borlänge kommun skriver i sina jobbannonser bland annat att värdegrunden är ett viktigt verktyg och arbetar med att leva upp till den och vad den innebär i det dagliga arbetet. Ledorden är: * Jag finns här för Borlängebon * Jag gillar utmaningar * Jag möter varje människa med öppenhet. Bemötandet av mig stämmer inte med ledorden och jag känner mig oerhört kränkt av de kvinnliga chefer i kommunen som bemöter med en total tystnad.

Att som äldre arbetslös, många av oss med lång erfarenhet och högskoleexamen, bemötas så illa handlar om åldersdiskriminering och när det gäller Borlänge kommun handlar det om kränkning av män av de kvinnliga ledarna. Samtidigt talar Sveriges regering om att höja pensionsåldern och vi skall arbeta längre. Vet de hur vi äldre arbetslösa behandlas i verkligheten? Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna och de är arbetslösa längre än kvinnorna. I åldern 55-64 var i genomsnitt kvinnor arbetslösa 46 veckor och männen 67 veckor (Källa: SCB. AKU)

-Det är nu tid att starta upp ett MeToo för oss äldre arbetslösa män för att uppmärksamma trakasserier från kvinnliga ledare. Håkan Carlberg, kränkt äldre arbetslös man med lång erfarenhet av ledarskap

Salute Håkan Carlberg

You are a stump

In Swedish see down!

°  °  °

Thoughts, in the form of a poem, about the treatment

you receive as the elderly unemployed.

°  °  °

You are considered a stump

Nobody wants an old man

The branches are left

filled with experience

No one sees these branches

no one wants an old man

 

Human beings are like trees

grows throughout life

new branches, new knowledge

new experiences

 

Sometimes we bloom

and life is so wonderful

but as a stump you are dead

You’ve been in the middle

Now you stand beside

 

You’re not a stump, old man

You’re a forest

Filled with branches and leaves

Full of experience and knowledge

You have deep roots

 

You share your knowledge with pleasure

this in the form of cones to the younger

and they become part of the forest

-Trees in a forest above Bonassola in Liguria, Italy.

-You are a forest and full of joy and will! -Du är en skog och fylld av glädje och vilja!

°  °  °

Du är en stubbe

°  °  °

Tankar, i form av en dikt, om det bemötande

du får som äldre arbetslös.

°  ° °

Du betraktas som en stubbe

Ingen vill ha en gubbe

Grenarna finns kvar

fyllda av erfarenhet

Ingen ser dessa grenar

ingen vill ha en gubbe

 

Människan är som träden

växer under hela livet

nya grenar, nya kunskaper

nya erfarenheter

 

Ibland blommar vi

och livet är så underbart

men som stubbe är du död

Du har stått i mitten

nu står du bredvid

 

Du är inte en stubbe, gubbe

Du är en skog

Fylld av grenar och löv

Fylld av erfarenhet och kunskap

Du har djupa rötter

 

Dina kunskaper delar du med glädje

med dig av i form av kottar till de yngre

och de blir en del av skogen

 

-Du är en skog och fylld av glädje och vilja ! -You are a forest and full of joy and will!

°  °  °

And some music, The Cure ”A Forest”

Salute Håkan Carlberg

Creative children’s design

In Swedish see down

From July 1, 2019, there is a requirement for educational credentials identification to be able to teach at a leisure center. This is a requirement that few schools in Sweden can meet. Today, on average, only 40 per cent of the staff at the leisure center have an educational university degree. It is the lowest proportion since 1995 that the Swedish National Agency for Education has measured. So the requirement is absolutely right.

It is strange that with a pedagogical university degree, as a leisure teacher, I do not get any of all the jobs I am looking for in a leisure center. Again, this is about age discrimination. We unemployed 60s in Sweden are almost totally uninteresting in the labor market… The leadership in the Swedish school needs to be developed. And that the schools in Sweden also employ 60 plus educators with a university degree. –All to put our children in focus so that they get the best development of all their hundred languages!

°  °  °

Krav på legitimation för

arbete på fritidshem

In Swedish

Från 1 juli 2019 är det krav på legitimation för att få undervisa på fritidshem. Detta är ett krav som få skolor i Sverige kan uppfylla. Idag är det i snitt endast 40 procent av personalen på fritidshemmen som har en pedagogisk högskoleexamen. Det är den lägsta andelen sedan 1995 som Skolverket uppmätt. Så kravet är helt rätt.

Det är märkligt att jag med en pedagogisk högskoleexamen, som fritidspedagog, inte får något av alla de jobb jag söker på fritidshem. Återigen, det handlar om åldersdiskriminering. Vi arbetslösa 60-plussare i Sverige är i det närmaste totalt ointressanta på arbetsmarknaden och för tjänster inom skola och fritidshem, inte minst gäller detta i den kommun jag nu bor i, Borlänge kommun… Ledarskapet inom den svenska skolan behöver utvecklas. Och, att skolorna i Sverige anställer även 60 plus pedagoger med en högskoleexamen. -Allt för att sätta våra barn i focus så att de får den bästa utvecklingen av alla sina hundra språk!

Creative children’s design

And some music

”When I was a boy I had a dream”

Salute Håkan Carlberg

The hell of unemployment – L’inferno della disoccupazione

Age fascism in Sweden

In Swedish se down

Age fascism is very widespread in Sweden. We ”older” job seekers are far from the labor market. Those who are employed in the vacancies are between 30 and 45 years old. We older unemployed end up outside society. We find it difficult to get the economy together. We feel psychologically very bad about the discrimination that we are exposed to by both government agencies and employers. We are left by close friends and filled with a sense of shame about being unemployed. Close friends and loved ones choose to leave you. You are looking for a new home and then the question comes: -What are you working on? You answer that you are unemployed and then you cannot rent any home. When you apply for a job and want to know what made the employer not interested in you, you are answered with a total silence.

When you meet friends or new people are usually the first question you get What are you working on now? You are valued based on whether you work or lack a job. You ask the employers you applied for a job with why you were not interested in them. You get no answer. You are met by a total silence. When you then check out who got the job you applied for, it is about hiring a person younger than 50 years. I myself have been looking for nearly 1,000 jobs in the last 3 years! I note that those who received the vacancies are in the age of 30 -45 years. Standing outside the labor market is very difficult and it is a very offensive treatment we must endure. We sink deeper. We ”older” have education, experience and knowledge that are needed to bring everything forward, all in collaboration with the young people’s new thinking. That’s when things happen.

We older unemployed are subjected to enormous downgrades and a great exclusion. Although we have good education and broad and deep experiences from our working life, we meet with silence and patronage.

It has become time for # unemployed meeto to pay attention to harassment and deep discrimination against us older unemployed, women and men. I guess this is not just a phenomenon in Sweden, but that harassment against older job seekers also exists in many countries on our soil. -So again, it’s time to start up hachtagg #unemployed me too ! ! !

Have you even been harassed and treated badly as elderly and unemployed? 

Chained in unemployment

Åldersfascismen dödar – Age fascism kills – Il fascismo dell’età uccide – Altersdiskriminierung tötet

Åldersfascism i Sverige

In Swedish

Åldersfascismen är mycket utbredd i Sverige. Vi ”äldre” arbetssökande står långt från arbetsmarknaden. De som anställs i de lediga jobben är mellan 30 och 45 år. Vi äldre arbetslösa hamnar utanför samhället. Vi har svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi mår psykiskt mycket illa av den diskriminering som vi utsätts för av såväl statliga myndigheter som arbetsgivare. Vi blir lämnade av nära vänner och fylls av en skamkänsla över att vara arbetslösa. Nära och kära väljer att lämna dig. Du söker efter en ny bostad och då kommer frågan: -Vad arbetar du med? Du svarar att du är arbetslös och då får du inte hyra någon bostad. När du söker jobb och vill veta vad som gjorde att arbetsgivaren inte var intresserad av dig, besvaras du med en total tystnad.

När du träffar vänner eller nya människor är oftast den första frågan du får -Vad arbetar du med nu? Du värderas utifrån om du arbetar eller saknar ett jobb. Du frågar arbetsgivarna du sökt jobb hos varför du inte var av intresse för dem. Du får inget svar. Du bemöts av en total tystnad. När du så kollar upp vem som fick jobbet du sökte handlar det om att man anställt en person yngre än 50 år. Själv har jag under de 3 senaste åren sökt närmare 1 000 jobb! Jag konstaterar att de som fått de lediga jobben är i åldern 30 -45 år. Att stå utanför arbetsmarknaden är mycket svårt och det är en mycket kränkande behandling vi får utstå. Vi sjunker allt djupare. Vi ”äldre” har utbildningar, erfarenheter och kunskaper som behövs för att föra allt framåt, allt i en samverkan med de ungas nytänkande. Det är då det händer saker.

Vi äldre arbetslösa utsätts för enorma nedvärderingar och för ett stort utanförskap. Trots att vi har bra utbildningar och breda och djupa erfarenheter från våra arbetsliv möts vi med tystnad och nedlåtande.

Det har blivit dags för #arbetslös meeto för att uppmärksamma trakasserier och djup diskriminering av oss äldre arbetslösa, kvinnor och män. Jag gissar att detta inte bara är ett fenomen i Sverige utan att trakasserier mot äldre arbetssökande även finns i många länder på vår jord. -Så återigen, det är dags att starta upp en hachtagg #unemployed metoo

Har även du blivit trakasserad och illa behandlad som äldre och arbetslös? 

Bänken är tom – solen går ner, du bemöts med tystnad. Är livet slut? – The bench is empty – the sun goes down, you are treated with silence. Is life over?

And some music, ”There Is A Light That Never Goes Out”

Salute Håkan Carlberg

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

The Hell of Unemployment
Take me away from here

In Swedish see down

My day is dead. It’s autumn in my heart. Days are going. Unemployment kills me. In Sweden, we are treated to unemployed elderly very badly, often with silence. Have now found myself in this hell for three years. Has long experience as a leader in school, projects and entrepreneurship. Has a college degree in pedagogy and an advanced leadership education, among other things. But nobody wants me. I claim that it is about age discrimination. Bridges to safety have been burned.

I listen to the local radio. They say that between January and August this year, 2149 unemployed refugees received jobs in the Dalarna province. During my time as unemployed, I have recently applied for 900 jobs. I have not received any help from the Swedish Employment Service, which I consider to be very incompetent. I have had very advanced mission in my life including as regional manager for the organization entrepreneurs, project manager for a project between schools and industry, as one of the organizers of the Year of Design in Sweden and as headmaster started a new school. But, these experiences are completely useless today. My day is dead. -Maybe I’ll go to heaven, and there’s a future … Take me a thousand days from here!

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

Morrissey sings – Everyday Is Like Sunday

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

Arbetslöshetens helvete
Ta mig härifrån

In Swedish

Min dag är död. Det är höst i mitt hjärta. Dagar går. Arbetslösheten dödar mig. I landet Sverige behandlas vi arbetslösa äldre mycket illa, ofta med tystnad. Har nu befunnit mig i detta helvete i tre år. Har lång erfarenhet som ledare inom skola, projekt och företagande. Har högskoleexamen inom pedagogik och en avancerad ledarskapsutbildning bland annat. Men ingen vill ha mig. Jag påstår att det handlar om åldersdiskriminering. Broar till tryggheten har bränts.

Jag lyssnar på den lokala radion som berättar att mellan januari och augusti i år fick 2149 arbetslösa som var utomeuropeiskt födda jobb i Dalarna. Under min tid som arbetslös har jag sökt minst 900 jobb. Någon hjälp har jag inte fått av den svenska Arbetsförmedlingen, som jag betraktar som mycket inkompetent. Jag har haft mycket avancerade uppdrag i mitt liv bland annat som regionchef för organisationen Företagarna, projektledare för ett projekt mellan skola och näringsliv, som en av projektledarna för Designåret i Sverige och som rektor startat upp en helt ny gymnasieskola. Men, dessa erfarenheter är helt värdelösa idag. Min dag är död. -Kanske skall jag fara till himlen, där finns en framtid… Ta mig tusen dagar härifrån!

Perssons Pack – ”Take me a thousand days from here”

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

Salute Håkan Carlberg

One night in London a couple of years ago

A longing away

In Swedish see down

The wind blows hard, the clouds dissolve. The sky is getting blue. It is the last week of September and autumn has come, just as it came to Sweden’s policy.

Longing away. Travel to Dublin and enjoy the Irish music and dance. Maybe to London and walk along the streets in the central part of town and go to a concert. Maybe to Rome, and just being next to the Colosseum and sit down next to the Spanish Steps Scalinata della Santissima Trinita dei Monti. Travel to the beautiful Sorrento at the Gulf of Naples, look out over the sea and one day visit the volcano Vesuvius. Or visit Berlin again and find new places and music experiences? Or, to my beloved Liguria and the small town of Levanto. There I walk and my youngest son in the mountains meet all our friends. Sitting down at the sea and enjoying the warmth of the ocean, air and wonderful people. Time can show where the journey goes, in this time filled with grief and exclusion in the hell of unemployment and the serious age discrimination in Sweden. In Sweden, you are treated as unemployed 55 plus completely meaningless and useless. This despite the fact that you have long education and a broad and deep experience.

A quiet walk among olive groves in Liguria

Rom – Fontana di Trevi

En längtan bort

In Swedish

Vinden blåser hårt och molnen skingrar sig. Himlen blir allt mer blå. Det är sista veckan i september och hösten har kommit, precis som den kommit till politiken i Sverige.

Längtar bort. Resa till Dublin och njuta av den irländska musiken och dansen. Kanske till London och gå längs gatorna i den centrala delen av staden och gå på en konsert. Kanske till Rom, och bara vara invid Colosseum och sitta ner invid Spanska trappan, Scalinata della Santissima Trinità dei Monti. Resa till det vackra Sorrento vid Neapelbukten, se ut över havet och en dag besöka vulkanen Vesuvius. Eller så återigen besöka Berlin och hitta nya platser och musikupplevelser? Eller så till mitt älskade Ligurien och den lilla staden Levanto. Där vandrar jag och min yngste son i bergen, träffar alla våra vänner. Sitter ner vid havet och njuter av värmen från hav, luft och underbara människor. Tiden får visa vart färden bär, i denna tid fylld av sorg och utanförskap i arbetslöshetens helvete och den grova åldersdiskrimineringen i landet Sverige. I Sverige är du som 55-pluss och arbetslös helt betydelselös och värdelös. Detta trots att du har lång utbildning och en bred och djup erfarenhet.

Hiking and a feeling of a great calm on the mountain top Monte Rossola, Levanto

°  °  °

And some music the Dublin-band U2

Salute Håkan Carlberg

Fixed in unemployment. -You become a person that nobody wants to see!

Långtidsarbetslösheten i Sverige

In English see down

Långtidsarbetslösheten i Sverige hos oss i åldern 55 – 64 år är stor. I december 2017 var 30 838 personer, närmare 2000 fler än Ystad kommuns alla invånare, i åldern 55-64 år arbetslösa och utan arbete i minst 12 månader. Av dessa har närmare 30 procent, 9 109 personer, en eftergymnasial utbildning! Vi är de som ingen vill se!

De så kallade extratjänsterna, som är till för nyanlända och långtidsarbetslösa, som regeringen lanserade under 2017, fördelade sig i december 2017 med 7 867 utrikes födda och 3 301 inrikes födda. I december var 366 000 inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar, vilket motsvarar en arbetslöshet i Sverige på 7,5 procent.

Antal i extratjänster december 2017 fördelat

efter inrikes-/utrikesfödd samt åldersgrupp:

Åldersgrupp Inrikesfödd utrikesfödd Totalsumma
16-24 71 707 778
24-29 275 1103 1378
30-39 374 2189 2563
40-54 1111 2684 3795
55-64 1470 1184 2654
Totalsumma 3301 7867 11168

Källa: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen, Statistikenheten

Long-term unemployment in Sweden

In English

Long-term unemployment in Sweden among us 55-64 years is high. In December 2017, 30,838 people, nearly 2000 more than Ystad municipality’s inhabitants, aged 55-64 were unemployed and without work for at least 12 months. Of these, nearly 30 percent, 9,109 people, have a post-secondary education! We are the ones that no one wants to see!

The so-called extraservices, which are for newly arrived and long-term unemployed, which the government launched in 2017, spread in December 2017 with 7,867 foreign-born and 3301 native-born. In December, 366,000 were enrolled as unemployed at the country’s employment services, equivalent to unemployment in Sweden of 7.5 percent.

Bo Kaspers Orkester

– Människor Som Ingen Vill Se / People As None Want To See 

Salute Håkan Carlberg

Hur värderas äldre högskoleexamina?

In English see down!

Jag har sökt jobb i Malmö Stad som fritidspedagog. Har en högskoleexamen som fritidspedagog. Examen tog jag i december 1981. Har sedan jobbat som fritidspedagog, rektor och projektledare inom skola under 14 år. Har deltagit vid högskolekurser, bland annat Entreprenöriellt lärande under 2010.

Nu ifrågasätter en HR-chef i Malmö Stad min högskoleexamen och jämför den med en barnskötarutbildning på gymnasienivå. Alltså att jag inte har behörighet som fritidspedagog anno 2018! Senast jag jobbade som fritidspedagog var under ett par månader hösten 2015. Har en pedagogisk grund i pedagogiken från Reggio Emilia ”Ett barn har hundra språk men berövas nittionio”. Detta är en grund som alltid finns med mig. Dessutom har jag erfarenhet av egna barn och deras väg genom livet som barn och ungdomar.

Diskrimineringen av äldre arbetssökande i Sverige blir så tydlig. Sänder en förfrågan till Universitets- och Högskolerådet, UHR, och ber dem göra en bedömning av min högskoleexamen och vad den motsvarar idag. Återigen, vi äldre arbetslösa, oavsett utbildningar och erfarenheter ställs utanför arbetsmarknaden och betraktas som värdelösa. Sverige har blivit kallt!

-Botten är nådd!  -The bottom is reached!

How valued older university degrees?

In English

I have applied for a job in Malmö City as a leisure instructor. Have a college degree as a leisure teacher. I graduated in December 1981. Has since worked as a freelance teacher, principal and project manager in school under 14 years. Have attended university courses, including Entrepreneurial Learning in 2010.

Now a HR manager in Malmö City questions my college degree and compares it with a nursing education at high school level. That’s why I do not have permission as a leisure teacher in 2018! The last time I worked as a recreation instructor during a few months in autumn 2015. Has an educational foundation in education from Reggio Emilia ”A child has a hundred languages but deprived of ninety-nine.” This is a foundation that is always with me. Also, I have experience with children of their own and their path through life that children and young people.

Discrimination of older jobseekers in Sweden becomes so clear. Sends a request to the University and Higher Education Council, UHR, and asks them to make an assessment of my college degree and what it is today. Again, we older unemployed, regardless of education and experience, are placed outside the labor market and are considered worthless. Sweden has become cold!

-Why does my heart feel so bad?

Salute Håkan Carlberg