Inlägg märkta ‘Amelia Adamo’

The clouds are cracking up

The light came back

In Swedish see down

The dark clouds in the sky dissipate and the light comes again. When that light reaches me, the darkness dissipates in my heart and chest. The power comes again. Now it is finally possible to be creative again and see the positive in life today. I take again my idea of making a movie based on the author Stieg Trenter’s book Tragic Telegram. A story that takes place in a beautiful part of Stockholm and in the small Ligurian city of Levanto in Italy.

I send my idea to the writer and screenwriter Peter Birro and the journalist and producer Christina Birro and hope that my idea can become a reality. The Birro couple is currently working on a film about the newspaper queen Amelia Adamo and her mother Elda who came to Sweden from Rome during the latter part of the 1940s.

I got myself the beautiful assignment to write a chapter in Amelia’s latest book Hike & Enjoy about the area around the small Italian town of Levanto and the Cinque Terre area in the east of Liguria. It was a task that brought so much joy to my heart and chest. Now I hope that my idea of a movie based on the book Tragic Telegram will come true. The clouds dissipated and life and light came again.

The book Tragic telegram by author Stieg Trenter

 

Uppsprickande molntäcke

Så skingrade sig molnen

In Swedish

De mörka molnen på himlen skingrar sig och ljuset kommer åter. När så ljuset når mig skingras mörkret i mitt hjärta och i mitt bröst. Kraften kommer åter. Nu går det äntligen att åter vara kreativ och se det positiva i livet i dagen. Jag tar åter tag i min idé om att göra en film utifrån författaren Stieg Trenters bok Tragiskt telegram. En historia som utspelar sig i en vacker del av Stockholm och i den lilla liguriska staden Levanto i Italien.

Jag sänder min idé till författaren och manusförfattaren Peter Birro och journalisten och producenten Christina Birro och hoppas att min idé kan bli verklighet. Paret Birro arbetar just nu med att göra en film om tidningsdrottningen Amelia Adamo och hennes mamma Elda som kom till Sverige från Rom under den senare delen av 1940-talet.

Jag fick själv det vackra uppdraget att skriva ett kapitel i hennes senaste bok Vandra & Njut om området kring den lilla italienska staden Levanto och området Cinque Terre i det östra av Ligurien. Det var en uppgift som gav så mycket glädje i mitt hjärta och i mitt bröst. Nu hoppas jag att min idé om en film utifrån boken Tragiskt Telegram skall bli verklighet. Molnen skingrade sig och livet och ljuset kom åter.

Salute Håkan Carlberg

The inspiring book about hiking and enjoying

HIKE & ENJOY

Enjoy hiking

In Swedish see down

A new book has been released. The book is titled VANDRA & NJUT and is written by Amelia Adamo & Lotta Byqvist. In the book Amelia and Lotta take us on hikes in Sweden and Europe, including to Levanto and Cinque Terre. Here we get tips on what equipment is good to have on hikes. Hikes are described as pleasures and not as performance. It’s a lot about walking in a group, socializing and enjoying. The various hiking areas are beautifully described. The authors share their expert tips and write about what’s happening in the body and in the head as you go on wonderful walks. Amelia Adamo is one of Sweden’s most famous newspaper creators and journalists, she is the mother of lifestyle magazines amelia, Tara and M-Magazine. Lotta Byqvist has worked with communication and journalism throughout her adult life. Lotta has experience as a yoga teacher, mindfulness instructor and has made mindful hikes and has previously written three books.

VANDRA & NJUT is a book that gives a longing for walking and enjoying in a beautiful landscape somewhere in Europe.

One of my many enjoyment walks in southern Liguria.

Den inspirerande boken om att vandra och njuta

VANDRA & NJUT

Njutvandring

In Swedish

En ny bok har släppts. Boken har titeln VANDRA & NJUT och är författad av Amelia Adamo & Lotta Byqvist. I boken tar Amelia och Lotta med oss på vandringar i Sverige och Europa, bland annat till Levanto, Cinque Terre, Åre, Höga kusten och Portugal. Här får vi tips om vilken utrustning som är bra att ha på vandringar. Vandringar beskrivs som njutningar och inte som prestation. Det handlar mycket om att vandra i grupp, att umgås och njuta. De olika vandringsområdena beskrivs vackert. Författarna delar med sig av sina experttips och skriver om vad som händer i kroppen och knoppen när man ger sig ut på underbara vandringar. Amelia Adamo är en av Sveriges mest kända tidningsskapare och journalister, hon är mamma till livsstilstidningarna amelia, Tara och M-Magasin. Lotta Byqvist har arbetat med kommunikation och journalistik hela sitt vuxna liv. Lotta har erfarenhet som yogalärare, mindfulnessinstruktör och har lett mindfulla vandringar och har tidigare skrivit tre böcker.

VANDRA & NJUT är en bok som ger en längtan av att vandra och njuta i ett vackert landskap någonstans i Europa.

Njutvndring i det södra av Ligurien

Barn tycker om att vandra – Children love to hike – I bambini amano fare escursioni

Salute Håkan Carlberg

Misstagens Mästare: Amelia Adamo och Pär Johansson

Misstagens Mästare

In English see down!

Organisationen Företagarna anordnar ett fantastiskt evenemang i Borlänge med rubriken Misstagens Mästare. Lokalen är fylld av entreprenörer från hela Dalarna och det är en god och positiv stämning. Jag träffar många företagare och det blir positiva samtal. Huvudpunkterna denna eftermiddag är två föreläsningar en med Amelia Adamo och en med Pär Johansson och utdelning av Årets Företagare.

Amelia Adamo, föreläser mycket inspirerande och delar med sig av sina erfarenheter som ledare och entreprenör.

Amelia Adamo är först ut som talare. Hon har 40 års erfarenhet inom media, från skribent till chef/ledare och har skapat bland annat tidningarna Amelia, Tara och M-magasin. Amelia berättar om sina upplevda misstag och hur hon skapat rutiner för att komma åter och komma rätt. Amelia berättar mycket öppet, känslosamt och inspirerande och vi alla i publiken tar till oss av hennes erfarenheter. Amelia Adamo föddes i Rom och kom till Sverige 9 månader gammal tillsammans med sin mor. Hon är rikligt belönad och har fått pris som bland annat Årets Chef 1997 och Stora journalistpriset 1986 och 2003.

Pär Johansson, gav massor av sig själv och talade känslosamt omkring sitt liv som ledare

Pär Johansson, Glada Hudik-teatern, talar med stor öppenhet, djup, medryckande och med massor av värme om sin tid som entreprenör och ledare för Glada Hudik-teatern, som han grundade 1996. Det blir många gånger mycket känslosamt. Han har tillsammans med alla på sin teater verkligen gjort ett fantastiskt arbete och hans medarbetare har utvecklats och gett många hopp om ett gott liv. Pär berättar om utvecklingen av de teatrar och filmer som producerats och resultatet är imponerande. Pär talar om att det goda ledarskapet mot andra börjar hos människan och vikten av att våga konfrontera sin egen och andras okunskap och osäkerhet och tänja sina gränser. Då händer saker och det går framåt. Pär Johansson erhöll 2011 H.M. Konungens medalj för betydande insatser inom ledarskap, 2015 tilldelades han till minne av Lasse Svender priset Hälsinglands Entreprenör och 2016 blev Pär utsedd till årets Eldsjäl.

Varmt tack Amelia, Pär och Företagarna.

Ni gav oss massor och ni gjorde det

på ett kunnigt och känslosamt sätt

fyllt av värme och glädje!

En del av det viktiga Amelia Adamo delade med sig av – mycket tänkvärt och något att ta med sig varje dag . . .

Misstagsfaktorer

av Amelia Adamo

° ° °

1. Vad var det som hände? Identifiera hela processen

2. Vad hade kunnat göras annorlunda

3. Vilken var min del? Vad kunde jag göra – eller inte göra?

4. Tig inte, prata om det

5. Skäms inte och ömka dig bara lite

6. Ge dig själv ett bäst före datum för ältande

7. Se misstagen som underlag till erfarenhet

In English

The Organization of Entrepreneurs Regional Manager in Dalarna, Lisbeth Sahlin, started the day ”The Mistake Masters”.

The Mistake Masters

Entrepreneurs Organization is organizing a fantastic event in Borlange entitled The Mistake Masters. The venue is filled with entrepreneurs from all over Dalarna and it is a good and positive atmosphere. I meet many entrepreneurs and there will be positive conversations. The main points this afternoon are two lectures one with Amelia Adamo and one with Pär Johansson and awards of the Entrepreneur of the Year.

Amelia Adamo, lectures very inspiring and shares his experiences as leader and entrepreneur

Amelia Adamo is first speaker. She has 40 years of media experience, from writer to manager / leader, and has created the newspapers Amelia, Tara and M Magazine. Amelia tells about her perceived mistakes and how she created routines to get back and come right. Amelia talks very openly, emotionally and inspiringly, and we all in the audience are taking advantage of her experiences. Amelia Adamo was born in Rome and came to Sweden 9 months old with her mother. She is richly rewarded and has won awards such as Chef of the Year 1997 and the Great Journalist Award in 1986 and 2003.

Pär Johansson, gave lots of himself and spoke emotionally about his life as a leader

Pär Johansson, the Happy Hudik Theater, talks with great openness, depth, compassion and warmth of his time as an entrepreneur and leader of the Glada Hudik Theater, which he founded in 1996. It is often very emotional. He has done a great job together with everyone at his theater and his colleagues have developed and made many hopes for a good life. Pär tells about the development of the theaters and films produced and the result is impressive. Pär talks that good leadership toward others begins with man and the importance of daring to confront his own and others’ ignorance and insecurity and stretching their boundaries. Then things happen and it goes on. Pär Johansson received 2011 H.M. King’s Medal for significant contributions in leadership, in 2015 he was awarded in memory of Lasse Svender price Hälsinglands Entrepreneur and in 2016 became the Par of the Year Fire soul.

Thank you Amelia, Pär and Entrepreneurs.

You gave us a lot and you did it

in a knowledgeable and emotional way

filled with warmth and joy!

°  °  °

And here a song with the lovely ”Happy Hudik Theater”/  Glada Hudik-teatern

Salute Håkan Carlberg