Inlägg märkta ‘anställningsintervju’

-We are all a tree full of branches and experiences.

Suddenly something happens

In Swedish see down

So it happens. It’s morning and the cell phone rings. It is a company in southern Sweden that wants to interview me for a job! We agree on a time to meet. Then there will be an email. A company has selected me as a candidate for a job with them. They want me to do a test via the computer. The test takes an hour. And it’s tough. Now it remains to see if I get any of the jobs! Maybe I was heard praying, and no longer seen as a stump.

-Vi är alla ett träd fyllt av grenar och erfarenheter.

Plötsligt händer något

In Swedish

Så händer det. Det är morgon och mobilen ringer. Det är ett företag i södra Sverige som vill intervjua mig för ett jobb! Vi kommer överens om en tid för att träffas. Så kommer det ett mail. Ett företag har tagit ut mig som kandidat för ett jobb hos dem. De vill att jag gör en test via datorn. Testet tar en timme. Och det är tufft. Nu återstår att se om jag får något av jobben! Kanske blev jag bönhörd, och ses inte längre som en stubbe. 

Salute Håkan Carlberg

Malmø by the sea

Traveling to Skåne

In Swedish see down

Travel down to the south of Sweden and the beautiful city of Malmö next to the Øresund. A company wants to meet me for an interview in Landskrona. Traveling by train and following the Swedish landscape via the train window. The journey goes via sealed forests filled with conifers, beautiful small villages, lakes and towns with beautiful houses. Then comes down to the landscape Skåne and nature now becomes another, it becomes a rolling landscape with meadows and large wind turbines.

The flat Skåne landscape

Arriving in Malmö, where I previously worked and lived, I meet my children. There will be food and coffee ”Fika” at some of our favorite places. Nice hours with lots of talk and laughter. Sleeping over in a hotel with a beautiful view of Malmö. Traveling the next morning to the interview. It will be a positive moment and time will show if I am offered the job. Then travel north via Stockholm. Meet many people on the train and it will be nice talk. It will be a journey of 42 hours, of which the interview occupied 1 hour and 21 hours on the train !!

Sunset over Malmö

En resa till Skåne

In Swedish

Reser ner till det södra av Sverige och den vackra staden Malmö invid Öresund. Ett företag vill träffa mig för en intervju i Landskrona. Reser med ett tåg och följer det svenska landskapet via tågfönstret. Färden går via tätat skogar fyllda med barrträd, vackra små byar, sjöar och städer med vackra hus. Kommer så ner till landskapet Skåne och naturen blir nu ett annat, det blir ett böljande landskap med ängar och stora vindkraftverk.

Malmö vid havet

Framme i Malmö, där jag tidigare både arbetat och bott, träffar jag mina barn. Det blir mat och fika på några av våra favoritställen. Trevliga timmar med mycket prat och skratt. Sover över på ett hotell med vacker utsikt över Malmö. Reser så vidare på morgonen till intervjun. Det blir en positiv stund och tiden får visa om jag erbjuds jobbet. Reser så norrut via Stockholm. Möter många människor på tåget och det blir trevligt prat. Det blir en resa på 42 timmar varav intervjun upptog 1 timme och 21 timmar på tåget!! 

And som music from Malmø

Salute Håkan Carlberg

Malmö University by the sea

Traveling south

In Swedish see down

Traveling south. The goal is Malmö next to the beautiful Sound, Öresund, which shares Sweden and Denmark. The reason for the trip is that I have been taken to a group interview for a job as a first leisure teacher. The journey takes about 7 hours by train. Once in Malmö, I can feel the smell of the ocean. Goes to the hotel and check in. Then on to the central parts of the city and meet my sons. It is a beautiful walk in the city and a dinner at the restaurant Pauli Bridge and then a snack at Grandma’s Bakery.

Hedmanska Farm near Little Square in Malmö – Hedmanska Gården invid lilla Torg i Malmö

The city is beautiful and along the streets are people wandering from all over our world. It’s a nice feeling to walk among the beautiful houses in the city while feeling the smell of the ocean. So it’s morning and it has become time to go to the job interview. It will be a long walk and it will be an interesting and different interview as we are six candidates participating at the same time. Those who move on to the final will know in a few weeks. It will take a few hours before I travel by train north, and there will be another walk in the city by the sea, Malmö.

My sons at Stortorget a wonderful evening in Malmö

The journey home goes through a landscape that my family once owned. They owned mining and refined iron ore. They owned several mansions in these areas, they created many jobs and had to villages to develop and grow. It was a long time ago but there is with me.

King Karl X Gustav, King of Sweden in 1654-1660, hovering over Malmo – Kung Karl X Gustav, Sveriges kung år 1654-1660, svävar över Malmö

Västra hamnen, en del av Malmö vid havet – West Harbor, part of Malmö by the sea

Malmö municipality weapon.

And here Ebbot Lundberg sings live

from the Malmö Festival

Malmö vid havet – Malmö University by the sea

Reser söderut

In Swedish

Reser söderut. Målet är Malmö invid det vackra sundet, Öresund, som delar Sverige och Danmark. Orsaken till resan är att jag blivit uttagen till en gruppintervju för jobb som Förste Fritidspedagog. Resan tar drygt 7 timmar med tåget. Väl framme i Malmö kan jag känna doften av havet. Går till hotellet och checkar in. Sedan vidare in till de centrala delarna av staden och träffar min söner. Det blir en vacker vandring i staden och en middag på restaurang Paulibron och sedan en fika på Mormors Bageri.

Glasvasen, en vacker byggnad på Rälsplatsen, ett kontorshus för företag som inte är ”fyrkantiga”. – The Glass Vase, a beautiful building on Rälsplatsen, an office building for companies that are not ”square”.

Staden är vacker och längs gatorna vandrar folk från hela vår värld. Det är en skön känsla att gå bland de vackra husen i staden och samtidigt känna doften av havet. Så är det åter morgon och det har blivit tid at gå till jobbintervjun. Det blir en lång promenad och det blir en intressant och annorlunda intervju då vi är sex kandidater som deltar samtidigt.   De som går vidare till finalen vet vi om några veckor.

Sönerna vandrar vid Lilla Torg, ett av de allra populäraste platserna i staden att äta och dricka – The sons walk at Lilla Torg, one of the most popular places in the city to eat and drink.

Det blir några timmar över innan jag skall resa med tåget norrut och det blir då ännu en vandring i staden vid havet, Malmö. Resan hem går via ett landskap som min släkt en gång ägde. De bedrev bland annat gruvdrift och förädlade malmen till järn. De ägde många herrgårdar i dessa bygder, de skapade många jobb och fick byarna att utvecklas och växa. Det är länge sedan men det finns med mig.

Det byggs mycket nytt i Malmö, bland annat i Västra hamnen, i bakgrunden tronar Turning Torso – It is being built very new in Malmö, including in the western harbor, in the background Turning Torso

Sankt Johannes kyrka invid området Triangeln i Malmö

En vacker duva invid kanalen i Malmö. A beautiful pigeon.

And some music with the

group Wilmer X from Malmö

Salute Håkan Carlberg

The journey begins in Dalarna, among beautiful mountains

En resa

Text in English see down!

Bokar biljett, tidig morgon, för att resa med tåg till Lund i södra Sverige. Tåget går om 1 timme. Packar och går till järnvägsstationen. Vagnarna är fullsatta, det är semestertider. Reser genom ett landskap där mina förfäder öppnade gruvor och förädlade malmen får många hundra år sedan. En av släktens herrgårdar dyker upp för en kort sekund. Tankarna far iväg till en annan tid.

Når så Örebro, där det råder storm. Hagel och regn vräker ner. Resan blir lång, det handlar om drygt sju timmar. Mina ögon stängs och för ett ögonblick somnar jag. Så vaknar jag och magen skriker efter mat. Så stannar tåget i Mjölby och det har blivit dags för ett tågbyte. Maten få vänta till jag når Lund. Där jag skall checka in på ett hotell och sedan ta tåget vidare med yngste sonen och äta något gott i Malmö.

In Örebro there was rain and a beautiful rainbow

Syftet med resan är en intervju för ett jobb i Landskrona. Så plötsligt börjar det att smälla i fönster och tak på tåget, vi har precis passerat gränsen till Skåne och hagel och regn faller ner, himlen är svart och fylld av tunga moln. Nu förändras landskapet som tidigare mest bestått av djupa och täta skogar till att nu bestå av öppna, svagt böljande fällt och hus typiska för ”skånsk äldre arkitektur”.

Stortorget in Malmö

Tåget når så denna tidiga kväll Lund. Går till hotellet, checkar in och möter sedan yngste sonen och vi far vidare till Malmö. Vi går genom stadens centrum och äter gott på en av våra favoritrestauranger. Det är länge sedan vi sågs och det blir mycket prat.

Part of the university town Lund

Så blir det dags att resa åter till Lund. Så blir det morgon och dags att äta en frukost för att sedan ta tåget upp till Landskrona för att göra en intervju. Går till stationen och där råder kaos. Inga tåg går mellan Lund och Landskrona då det är ett signalfel. Bussar skall ersätta tågen. Det blir en lång väntan. Dock hinner jag i tid till intervjun med en marginal på 2 minuter. Det blir en intressant intervju och sedan får vi se om jag erbjuds tjänsten. Så har det blivit dags att resa de 7 timmarna åter till hemmet i Dalarna.

Det råder fortfarande totalt kaos i tågtrafiken så det blir en väntan för att så resa med bussen till Malmö för att äta en sen lunch med sönerna innan resan hem startar. Återigen äter vi på en av våra favoritrestauranger, Ristorante Casa Mia, som ligger central på Södergatan. Vi går sedan vidare. Träffar på en av Malmös absolut bästa gatumusiker. Fikar sedan i en liten park på Davidhallstorg.

A cozy coffee break at Davidshallstorg in Malmo

Återigen blir det mycket prat allt från dataspelsutveckling, ledarskap till att springa ett maratonlopp. Det blir tid att nu ta tåget norrut. Det blir en resa från Dalarna med besök i Lund, Malmö och Landskrona och sedan åter till Dalarna, allt på 38 timmar, varav 17 timmar på tåg och i buss.

Right now built much in Lund

Det blev intensiva timmar med en lång resa, totalt 16 t immar, en positiv intervju och varma och fina stunder med sönerna.

°  °  °

Livemusik från Landskrona

med Lasse Holm ” Canelloni Macaroni”

Un viaggio / A trip

Text in English

Book a ticket early in the morning to travel by train to Lund in southern Sweden. The train leaves in 1 hour. Packs and goes to the train station. The train wagons are full, it’s holiday times. Travel through a landscape where my ancestors opened mines and processed ore gets hundreds of years ago. One of the relatives’ mansions appears for a short second. The thoughts go away for another time.

The train arrives at Örebro, where there is a storm. Hail and rain are falling down. The journey is long, it is about more than seven hours. My eyes are closing and for a moment I fall asleep. Then I wake up and my stomach cries for food. Then the train stops in Mjölby and it’s time for a train change. The food have to wait until I reach Lund. There I will check in at a hotel and then take the train with the youngest son and eat something good in Malmö.

A street musician in Malmö

The purpose of the trip is an interview for a job in Landskrona. Then suddenly it starts to pop in the windows and roof of the train, we have just crossed the border to Skåne and hail and rain falling, the sky is black and filled with heavy clouds. Now, the landscape which had previously consisted of deep and dense forests that now consist of open, slightly undulating shed and houses typical ”Skåne older architecture.”

Right now built much in Lund

The train reaches this early evening, Lund. Going to the hotel, checking in and then meeting the youngest son and moving on to Malmö. We walk through the city center and eat well at one of our favorite restaurants. It’s a long time since we met and there will be much talk.

Then it’s time to travel back to Lund. Then it will be morning and time to have a breakfast and then take the train up to Landskrona to make an interview. Going to the station and there is chaos. There is no train between Lund and Landskrona as there is a signal error. Buses should replace the trains. It will be a long wait. However, I will have time for the interview with a margin of 2 minutes. It will be an interesting interview and then we’ll see if I’m offered the job. Then it’s time to travel the 7 hours back to the home in Dalarna.

The railway station in Lund

There is still a lot of chaos in train traffic so waiting for the bus to Malmö to have a late lunch with the sons before the trip starts home. Again, we eat at one of our favorite restaurants, Ristorante Casa Mia, which is centrally located on Södergatan. We then go on. Meet one of Malmö’s absolute best street musicians. Then go to a small park on Davidhall Square.

Ristorante Casa Mia Malmö Sweden

Again, there is much talk ranging from computer game development, leadership to running a marathon run. It will be time to take the train north now. There will be a trip from Dalarna with visits to Lund, Malmö and Landskrona and then back to Dalarna, all in 38 hours, of which 17 hours by train and by bus.

There was intense hours on a long journey, a total of 16 such mists, a positive interview and warm and nice moments with her sons.

Salute Håkan Carlberg
Face HCG2013

Faccia / Face / Ansikte – Levanto in Liguria

In English see down!

Det är nu den första dagen i september. Tiden går och dags för ännu en intervju. Detta är den sjätte intervjun på fyra veckor. Något har hänt och något händer. Intervjuerna skänker ett ljus i mörkret. Reser tidigt denna morgon österut med målet en liten by strax utanför Uppsala. Tankarna upptas av tjänsten jag sökt hos ett privat företag som bedriver skolverksamhet.

Kör längs vägar fyllda av åkrar som just nu skördas, i fjärran gröna berg. Vägskyltar fyllda med vackra bynamn som Trollbo – Jularbo – Rosshyttan – Möklinta – Gullvalla – Morgongåva. Färden går genom landskapen Dalarna, Västmanland och Uppland. Når målet för dagen. Det blir en positiv och mycket givande intervju. Många frågor från både mig och från arbetsgivaren, det blir en positiv dialog. Det handlar om en tjänst med många stora utmaningar. Ser nu fram emot ett svar, och kanske … Kör så västerut och hoppas…

Svamp H Carlberg

We are now in the month of September and autumn is approaching with beautiful mushrooms.

It is now the first day of September. Time passes, and time for another interview. This is the sixth interview in four weeks. Something has happened and something happens. The interviews give a light in the darkness. Traveling early this morning, the east with the goal of a small village just outside Uppsala. The thoughts occupied by the service I looked at a private company engaged in school activities.

Driving along roads filled with fields that are currently harvested, in distant green mountains. Road signs filled with beautiful village names as Trollbo – Jularbo – Rosshyttan – Möklinta – Gull Valla – Morgongåva. The journey through the provinces of Dalarna, Västmanland and Uppland. Reach the goal for the day. There will be a positive and rewarding interview. Many questions from me and from the employer, it becomes a positive dialogue. It is a job with many great challenges. Now look forward to an answer, and maybe … Run to the west, and hope …

And some wonderful italian music:

Al Bano & Romina Power

Felicitá – Happiness – Lycka

Salute Håkan Carlberg
Södermalm H Carlberg

Lovely quarter at Södermalm, Stockholm

In English see down!

Tillbringade ett par dagar i Stockholm. Syftet var att delta vid en intervju för ett jobb som rektor vid en av Stockholms skolor. Intervjun är en av de allra bästa jag varit på. Chefsrekryteraren hade ett mycket bra upplägg och allt kändes mycket positivt. Tjugo sökte jobbet, tio kom till en första intervju varav tre går till final. Jag hoppas!

Bodde på ett vackert hotell vid Söder Mälarstrand. Vandrade på Södermalm och upplevde stadsdelens härliga stämning. Massor av folk på caféer och restauranger. En enkel, positiv och öppen stämning råder på Söder. Hann även med promenader i Stockholms centrum. Massor av folk. Kungsträdgården var fylld av vacker belysning och på den spolade planen åkte människor skridskor. Vid Sergelfontänen betade ett par älgar och vinterstämningen visade sig i Sveriges vackra huvudstad. Två fina dagar i Stockholm, att få gå i staden och uppleva dess själ gav massor energi! Stockholm gör mig glad!

Stcokholm H Carlberg

A January day at the Sergel Fountain, Stockholm

In English

Spent a few days in Stockholm. The aim was to attend an interview for a job as headmaster at one of Stockholm’s schools. The interview is one of the best I have been to. Chief recruiter had a very good program and it all felt very positively. Twenty applied for the job, ten came to the first interview. Of these, three to the finals. I hope!

Stayed in a beautiful hotel at Söder Mälarstrand. Walked on the South and experienced district’s lovely atmosphere. Lots of people in cafes and restaurants. A simple and positive and open atmosphere. Also went walking in the center of Stockholm. Lots of people. Royal Garden was filled with beautiful lighting and on the sparkling ice went people skating. At Sergel Fountain grazed a couple of moose and winter mood was shown in Sweden’s beautiful capital. Two nice days in Stockholm to go in the city, experience its soul gave lots of energy! Stockholm makes me happy!

Kungsträdgården HCArlberg

Winter in Kungsträdgården, Stockholm

A lovely song about Stockholm :

Text/Music: Pugh Rogefeldt (1981)

The chorus in English

Stockholm, Stockholm city in the world
Stockholm, Stockholm world city
Stockholm, Stockholm delightful it is
Stockholm, Stockholm makes me happy

Il ritornello in italiano

Stoccolma, città di Stoccolma nel mondo
Stoccolma, Città di Stoccolma mondo
Stockholm, Stockholm delizioso è il
Stockholm, Stockholm mi rende felice

"STOCKDON" H Carlberg

-My dearest in ”Stockdon” or is it ”Londholm”

Södermalm H Carlberg

Night lights at Södermalm, Stockholm

Moist David Elfström Lilja – Hold On (feat. Sofie Norling)

Stoccolma mi renda felice

Salute Håkan Carlberg
skylt-arbetsförmedlingen

Time to take down the sign – Dags att ta ner skylten – È ora di a smontare il sego

Svenska myndigheteriskalla

In English see down!

Ett nytt år är här, 2016. Min förhoppning är att detta äntligen skall bli ett positivt och bra år. Med posten kommer ett beslut från Diskrimineringsombudsmannen, DO. Jag överklagade ett beslut beträffande en rekrytering vid Arbetsförmedlingen, Af, i Gävle. Där sökte man arbetsförmedlare och då jag tidigare arbetat som arbetsförmedlare och har en ettåring utbildning samt arbetat inom privata bemanningsföretag kändes jobbet rätt. Dessutom har jag sedan min tid som regionchef i Gävleborgs län ett stort kontaktnät bland företag och organisationer. Jag blev kallad till intervju. Sedan kom ett brev att jag inte var aktuell för någon av tjänsterna. De som anställdes var 78 % kvinnor och ingen var äldre än 49 år.

Skugga H Carlberg

La vita diventa un’ombra – Life becomes a shadow – Livet blir till en skugga

Jag anmälde ärendet till DO som valde att ta upp ärendet. De får ett svar från Arbetsförmedlingen varför jag inte var aktuell för någon av tjänsterna och det var för att jag inte uppfyllde de uppställda kraven för tjänsten dvs. 180/120 hp alternativt varit anställd vid Af. Nu anger Af att erfarenheten som arbetsförmedlare inte får ligga längre tillbaka i tiden än 6 år. Jag hävdar att detta är en efterkonstruktion och att grunden till att jag inte erhöll någon av tjänsterna handlade om ålders- och könsdiskriminering. Framför detta till DO. Svaret från DO är att det inte går att visa på omständigheter som gör det antagligt att jag blivit diskriminerad. Jag kan stilla undra varför jag blev kallad till intervju om jag inte uppfyllde Af:s krav?

Sverige har blivit kallt och det gäller även oss infödda svenskar, vi får utstå tuffa behandlingar och helt hamna utanför och bli en skugga. Jag är både mycket ledsen och förundrad över DO:s bedömning och Arbetsförmedlingens iskalla behandling av ärendet. Beslutet från DO går inte att överklaga och de hänvisar till att jag kan driva ärendet vidare genom att väcka talan i tingsrätt. Då handlar det om ett stort ekonomiskt risktagande för min del och som arbetssökande klarar jag inte detta och myndigheterna går fria!

Skugga HCG2013

La vita diventa un’ombra – Life becomes a shadow – Livet blir till en skugga

Livet känns åter tungt och iskallt i Sverige,

blir återigen en skugga,

håll mitt hjärta.

°  °  °
Håll Mitt Hjärta

(Text. Björn Skifs)

Håll mitt hjärta – håll min själ

Lägg mitt huvud i ditt knä

Säg att du menar och vill mig väl

Håll mitt hjärta – håll min själ

Som jag väntat alla år

Du kan läka mina sår

Ta mina händer och gör mig hel

Ta mitt hjärta – ta min själ

Håll mitt hjärta – håll min själ

Låt mig bara stanna här

In English

Skugga håkan smal

La vita diventa un’ombra – Life becomes a shadow – Livet blir till en skugga

Swedish authorities – ice cold

 

A new year is here, 2016. My hope is that this will finally be a positive and successful year. With the entry of a decision of the Equality Delegate (ED). I appealed a decision regarding recruitment at the Employment Service, (Af), in Gaevle. Which sought employment officer and then I worked as advisers and has a one-year training and worked in private employment agencies felt the job right. Also, I have since my time as a regional manager in Gaevleborg County a large network of companies and organizations. I was called for an interview. Then came a letter that I was not made for any of the services. They hired the services was 78% women and none were older than 49 years.

I Skuggan H Carlberg 2015

In the shadow – Nella tonalità – I skuggan

I reported the matter to ED who chose to take up the case. They get a response from the Employment Service why I was not considered for any of the services and it was because I did not meet the prescribed requirements for the service ie 180/120 hp alternatively worked at Af. Now enter Af that experience employment agencies shall not be more back than 6 years. I argue that this is an afterthought and that the basis of that I did not receive any of the services was about the age and gender discrimination. Telling this to ED. The response of ED is that it is not possible to show the circumstances that make it reasonable that I have been discriminated against. I still wonder why I was called for an interview if I did not meet Af’s requirements?

Sweden has become cold and it applies to us native Swedes, we have to endure tough treatments and completely left out and become a shadow. I am both very sad and amazed ED’s assessment and the Employment Service ice cold reading. The decision of ED can not be appealed, and the reference that I can pursue the matter through legal action in the District Court. This is about a big financial risk on my part, and as jobseekers I can not do this, and the authorities are free!

Life feels once again heavy and cold in Sweden,

again becomes a shadow,

hold my heart.

Vinter HCG2012

Inverno nel mio Cuore – Vinter i mitt hjärta – Winter in my heart

Salute Håkan Carlberg
Gävle H Carlberg 2015

Gälve – Rådhuset

In English see down!

Ännu en intervju är gjord. Platsen var Gävle, en stad där bland annat kändisar som  Thomas Di Leva, Niklas Wikegård och schlagerdrottningen Anita Lindblom vuxit upp.. Till tjänsten hade 140 personer anmält sitt intresse. Av dessa har 35 tagits ut för en första intervju, varav jag var en av dem. Av dessa kommer sedan 16 att tas ut för djupintervjuer. Intervjun var bra, trevlig och den kändes positiv. Nu börjar en väntan på svar. Har ännu inte fått något svar från intervjun jag gjorde i Stockholm för precis en vecka sedan, inte heller från den telefonintervju jag gjorde för knappt två veckor sedan. Det är alltså en spänd väntan, en väntan som förhoppningsvis skall utmynna i något positivt, i en anställning.

Lou Monte – Sixteen tons neapolitan version – versione napoletana – 1961

Gävle Gavleån H Carlberg 2015

Gävle – Gavleån

In English.

Another interview is made. The place was Gavle. For the work had 140 people registered their interest. Of these, 35 have been charged for a first interview, of which I was one of them. Of these, 16 will then be taken out for depth interviews. The interview was good, nice and felt positive. Now begins a wait for a response. Has not yet received any response from the interview I did in Stockholm for just a week ago, not from the phone interview I did for almost two weeks ago. There is thus a tense wait, a wait which hopefully will result in something positive, in a work.

And some music with an artist, Thomas Di Leva, who is born and grow up in Gavle

”Ord Och Inga Visor”

Boulognerskogen Gävle H Carlberg 2015

Gävle – Boulognerskogen

Salute Håkan Carlberg
Interview H Carlberg

Ännu en intervju – Another interview – Un’altra intervista

In English see down!

Så är det då tid för ännu en intervju. Nu handlar det om ett jobb i Gävle, en resa på sju timmar. Det blir åter spännande, dock känner jag ett lugn då jag arbetat inom den organisation det nu gäller. Inbjudan till intervjun kom i torsdags så det är snabba ryck. Den senaste intervjun jag var på i Stockholm i onsdags var mycket bra och inspirerande, och jag skulle gärna ta det jobbet direkt om jag får ett erbjudande. Väntar ett svar från dem inom de närmaste dagarna. Så, kanske löser sig allt inom en snar framtid…

Öresund Håkan Carlberg 2015

Leaving the Øresund and travel north – Lämnar Öresund och drar norrut – Lasciando il Øresund e di viaggio a nord  (Malmö)

And some music from Italy:

NegramaroSei Tu La Mia Città

Interview H Carlberg

Ännu en intervju – Another interview – Un’altra intervista

In English

So is it time for another interview. Now it’s about a job in Gävle, north of Stockholm, a journey of seven hours. It will be exciting, but I feel calm when I worked in the organization that now applies. Invitation to the interview came last Thursday so it’s quick jerks. The last interview I was on in Stockholm on Wednesday was very good and inspiring, and I would gladly take that job right away if I get an offer. Waiting for a response from them within the next few days. So, maybe dissolves everything in the near future …

Stcoholm C Håkan Carlberg 2015

Con il treno verso il nord – With the train to the north – Med tåget mot norr – ( Stockholm C )

Salute Håkan Carlberg
Stockholm H Carlberg juni 2015

Stockholm

In English see down!

Letar mig tillbaka in mot Stockholms centrum. Har varit på en intervju för ett jobb på en skola belägen på Kungsholmen. Vinden är byig medan solen strålar. Det blev en positiv intervju och skolan är intressant, en skola som är under utveckling och den är positiv. 32 sökte tjänsten varav fem togs ut för en intervju. Nu blir det final och om jag kommer till den får jag snart svar på. Går vidare och efter en knapp timme vandrar jag på Drottninggatan.

Stockholm H Carlberg juni 2015

Stockholm

Trottoarerna är fyllda av människor och trafiken är intensiv. Många är på väg hem från jobb och skola. Kliver in på en skivaffär för att finna en cd-skiva till sonen. Skivan är slut, så jag går vidare till en musikaffär som ligger i gamla stan. Passerar mannen som i åratal stått lutad mot en vägg invid en antikaffär, helt nära Slottskyrkan. Väl framme vid musikaffären frågar jag efter sonens önskade cd. Inte heller här finns den. Går åter genom de smala gränderna, medan jag beundrar de färgglada och vackra husen. Lyfter blicken och ser upp mot Söders höjder. Tar vägen förbi Stockholms Slott där ett prinsbröllop snart äger rum. Stockholm är vackert och trots massor av människor finns där ett lugn och en positiv stämning. Går in på skivaffären på Drottninggatan och hittar ett par cd-skivor som jag hoppas sonen kommer att gilla. Promenaden blir lång och vacker. Det har blivit tid att resa söderut och styr nu stegen mot Centralen.

Stockholm H Carlberg juni 2015

Stockholm

In English 

Searching me back toward the center of Stockholm. Has been on an interview for a job at a school located on Kungsholmen. The wind is gusting, while the sun’s rays. It was a positive interview, and the school is interesting, a school that is under development and it is positive. 32 applied for the position of which five were selected for an interview. Now it becomes final and if I come to it, I’ll soon find out.Moving on and after an hour I wander on Drottninggatan.

Stockholm H Carlberg juni 2015

Stockholm

The sidewalks are filled with people and traffic is heavy. Many are on their way home from work and school. Step into a record store to find a CD to the son. The album is out, so I move on to a music store located in the Old City. Passing the man who for years standing over leaning against a wall next to an antique shop, quite near the Castle Church. Once at the music business, I ask for the son’s desired CD. Also here is the CD out of stock. Go back through the narrow lanes, while I admire the colorful and beautiful houses. Lift my eyes and look up towards Södermalm. Take the road past the Royal Palace, where the prince wedding soon take place. Stockholm is beautiful and although lots of people there a calm and positive atmosphere. Go into the record store on Drottninggatan and find a couple of CDs that I hope the son will like. The walk is long and beautiful. It has become time to travel south and now control steps towards Stockholm Central Station.

Stockholm H Carlberg juni 2015

Stockholm – Stradine del centro storico

A song by Mauro Scocco recorded in Stockholm – ”Sarah”

Salute Håkan Carlberg