Inlägg märkta ‘arbetslös’

Here and now

Thoughts on

a jetty

In Swedish see down

Sitting on a jetty next to a beautiful river.

Listening to the wind, the water sparkles

where the lovely clouds are reflected.

In the fund the beautiful trees are green

It’s nice to just be here and now,

not least in these covid-19 times.

It’s quiet, only the winds whisper.

To sit on a jetty next to the water

moves us to a beautiful life, to a calm

Yes, to a life.

°  °  °

Här och nu

Tankar på en

brygga

In Swedish

Sitter på en brygga invid en vacker älv.

Lyssnar på vinden, vattnet glittrar

där de ljuvliga molnen speglar sig.

I fonden står de härliga träden gröna.

Det är skönt att bara vara här och nu,

inte minst i dessa covid-19 tider.

Det är tyst, bara vindarna viskar.

Att få sitta på en brygga invid vattnet

flyttar oss till ett vackert liv, till ett lugn

Ja, till ett liv.

°  °  °

Speglingar

And some music with Ted Gärdestad

”Let love take root”

 

Salute Håkan Carlberg

Loneliness

Unemployed people turn

into dandelions

In Swedish see down

As an unemployed person you are a dandelion who is an unwanted guest in the garden, you an unwanted person in the community. We who are long-term unemployed and ”elderly” have lived for a long time in solitude, silence and in exclusion. We have lost our friends, have no work mates and we have used our saved money to survive. The days are long and very empty. Now in the corona times we end up even further away from a life of dignity. Many now become unemployed and we who are already there now end up even further from a dignified life. -Life is half empty now.

Like the often hated plant, we older unemployed have much to give. We have experience and training and want to be involved and contribute with these. The dandelion’s yellow flower is beautiful, it has leaves that can be eaten and you can make wine on them. The leaves contain a lot of vitamin C and also the root of the flower can be eaten. However, nobody wants us now and in the corona times we end up far from our now sick earth.

It is together that we can change so that we all have a dignified life.

Ensamhet

Arbetslösa förvandlas

till maskrosor

In Swedish

Som arbetslös är du en maskros en oönskad gäst i trädgården, du en oönskad människa i samhället. Vi som är långtidsarbetslösa och ”äldre” har under lång tid levt i en ensamhet, tysthet och i ett utanförskap. Vi har mist våra vänner, har inga arbetskamrater och vi har förbrukat våra sparade pengar för att kunna överleva. Dagarna är långa och väldigt tomma. Nu i dessa coronatider hamnar vi ännu längre från ett värdigt liv. Många blir nu arbetslösa och vi som redan är det hamnar nu ännu längre från ett värdigt liv. -Livet är halvtomt nu.

Vi äldre arbetslösa har liksom den ofta hatade växten maskrosen mycket att ge. Vi har erfarenheter och utbildningar och vill vara med och bidra med dessa. Maskrosens gula blomma är vacker, den har blad som går att äta och det går att göra vin på dem. Bladen innehåller mycket C-vitamin och även blommans rot går att äta. Men, ingen vill ha oss nu och i coronatider hamnar vi långt från vår nu sjuka jord.

Det är tillsammans som vi kan förändra så att vi alla får ett värdigt liv.

And some wonderful music with Ted Gärdestad

”Blue Virgin Isles”

Salute Håkan Carlberg

A stone in the forest…

Thoughts on a stone

in the forest

In Swedish see down

In times of corona. It’s tough times and lonely days. Not least for us who are long-term unemployed and very lonely for years. Seeking me to the forest and it gives so much, here life becomes here and now and the thoughts become more positive. Put me on a rock and the thoughts land in the former working life. A life I miss so much.

The time when I had exciting and important jobs shows up. These were services that built a lot on collaborations, running projects, board assignments and developing businesses. There were contacts all over Sweden and also in Europe. Above all, I had many contacts and meetings with companies and organizations from Italy. It was a collaboration with the Italian Chamber of Commerce, whose CEO I arranged lectures on the Italian market on several occasions. It was a good collaboration and with the help of them I participated in three fairs at Milan fairs, Fiera Milano. There were also some meetings in Italy with entrepreneurial organizations and also a visit to a large food fair in the ”food town” Parma.

To develop the SMEs, I organized several seminars with, among others, Daniele Mascanzoni from Ufficio Tecnico-Scientifico Svedese in Milan and managers from Japan and the USA. They lectured on business in each country. I also invited Professor Daniele Mascanzoni to give very interesting lectures on the Italian business regions.

When we in Sweden voted to join the EU, I was given the assignment to become the ”EU general” in the small town of Söderhamn to push a yes to the EU. On one occasion I offered parts of the management team for Fiera Milano, which met with entrepreneurs and visited, among other things, a large sawmill off the coast just outside Söderhamn. With my foundation in pedagogy, I invited those responsible in Sweden for the Reggio Emilia Institute to a conference. It was successful and the interest was very large, nearly 400 participants from all over Gävleborg County participated and it was both entrepreneurs and staff from the school’s world. A number of Montessori schools were later started! Then I also got a job as project manager for the Design Year in Sweden with responsibility for Gävleborg County. It was a lot about collaboration with universities, colleges, SMEs. To a large extent, we worked with packaging design, where students were involved and helped companies to get the right design for their products.

Birds sing and the winds are warm. So a couple of my absolute best friends show up in my mind. It is the entrepreneur Lasse and the lawyer and entrepreneur Stefan. Two people who gave a lot, they were insightful, emotional, creative and very creative, driven and with the sparkle in their eye. They meant so much to me. Unfortunately, they both died at short intervals in prostate cancer, both too young. We worked together during my six years as regional manager for the entrepreneurial organization Entrepreneurs when I was responsible for the regions of Skåne, 2 years, and Gävleborg, 4 years.

There were also trips to Ireland on three occasions within the framework of my assignments. For four years, I was the project manager for a project with the goal of getting more young people to choose technical and practical education at the upper secondary school. This was because many manufacturing companies had a very difficult time recruiting staff with the right training. This is very much due to the fact that very few students chose technical and practical education when they started high school. Here we reversed the trend, and the number of students in the practical courses increased greatly!

So it became an assignment as headmaster of a major high school in Skåne, 450 pupils and 60 staff. The mission was to create order and find out and get the staff to work together. A tough job, very rewarding and the school went forward, upwards and the staff collaborated, for example, through collegiate learning. So I was contacted for an assignment to start a brand new high school in Sweden’s third largest city, Malmö. Very rewarding, it was about building a network, getting students to apply for school education, rebuilding an old slaughterhouse into a school, hiring staff and getting them to collaborate and create a ”brand”. It got off to a good start with more students than we had as a goal and with a budget in balance. It was also a time as CEO of an organization. There were many nice moments when I had jobs. Many moments remain deep in the memory. When Sweden joined the EU in 1995, I was invited to the EU office in Brussels. I was invited to the Italian Chamber of Commerce’s Annual Anniversary at the Italian Embassy in Stockholm, attended the Principal’s Academy Anniversary in Stockholm. I also got the opportunity to attend the Book Fair in Gothenburg 2014 where I got to present one of my books. Working life meant many social contacts and I was part of many networks in our country. There was also experience of work in different regions and cities including Skåne, Gävleborg and in the cities of Söderhamn, Gävle, Bollnäs, Järvsö, Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund and Eslöv.

So nice to remember and for a moment forget covid-19. Time to go. I get up from the stone, look out over the mountains and the river and then go home. -Thank you nature!

Tankar i coronatider

i en skog

In Swedish

Det är coronatider. Det är tuffa tider och ensamma dagar. Inte minst för oss som är långtidsarbetslösa och mycket ensamma sedan år tillbaka. Söker mig till skogen och den ger så mycket, här blir livet här och nu och tankarna blir positivare. Sätter mig på en sten och tankarna landar i det tidigare arbetslivet. Ett liv som jag saknar så mycket.

Tiden då jag hade spännande och viktiga jobb dyker upp. Det var tjänster som byggde mycket på samarbeten, driva projekt, styrelseuppdrag och att utveckla verksamheter. Det blev kontakter över hela Sverige och även ute i Europa. Framför allt hade jag många kontakter och möten med företag och organisationer från Italien. Det blev samarbete med Italienska handelskammaren vars VD jag vid några tillfällen anordnade föredrag om den italienska marknaden med. Det blev ett bra samarbete och med hjälp av dem deltog jag vid tre tillfällen på mässor i Milano, Fiera Milano. Det blev även några möten i Italien med företagarorganisationer och även ett besök på en stor matmässa i ”matstaden” Parma.

För att utveckla de små och medelstora företagen anordnade jag flera seminarier med bland annat Daniele Mascanzoni från Ufficio Tecnico-Scientifico Svedese i Milano och ansvariga från Japan och USA. De föreläste om respektive länders näringsliv. Jag bjöd även in professor Daniele Mascanzoni som höll egna mycket intressanta föreläsningar om de italienska näringslivsregionerna.

När vi i Sverige skulle rösta om att ingå i EU fick jag uppdraget att i den lilla staden Söderhamn bli ”EU-general” för att driva ett ja till EU. Vid ett tillfälle bjöd jag upp delar av ledningsgruppen för Fiera Milano, som träffade företagare och besökte bland annat ett stort sågverk invid kusten strax utanför Söderhamn. Med min grund inom pedagogik bjöd jag in de ansvariga i Sverige för Reggio Emilia Institutet till en konferens. Det blev lyckat och intresset var mycket stort, närmare 400 deltagare från hela Gävleborgs län deltog och det var både företagare och personal från skolans värld. Det startades senare upp ett antal Montessoriskolor! Sedan fick jag även ett uppdrag som projektledare för Designåret i Sverige med ansvar för Gävleborgs län. Det handlade mycket om samverkan med Universitet, högskolor, små och medelstora företag. Till stora delar arbetade vi med förpackningsdesign, där studenter involverades och hjälpte företagen med att få en rätt design på sina produkter.

Fåglar sjunger och vindarna är varma. Så dyker ett par av mina absolut bästa vänner upp i mina tankar. Det är entreprenören Lasse och advokaten och företagaren Stefan. Två människor som gav mycket, de var inlyssnande, känslosamma, kreativa och mycket skapande, drivande och med glimten i ögat. De betydde så mycket för mig. Tyvärr dog de båda med kort mellanrum i prostatacancer, båda allt för unga. Vi samarbetade under mina sex år som regionchef för företagarorganisationen Företagarna då jag ansvarade för regionerna Skåne, 2 år, och Gävleborg, 4 år.

Det blev även resor till Irland vid tre tillfällen inom ramen för mina uppdrag. Under fyra år var jag projektledare för ett projekt med mål att få fler ungdomar att välja tekniska och praktiska utbildningar på gymnasieskolan. Detta då många tillverkande företag hade mycket svårt att rekrytera personal med rätt utbildning. Detta mycket på grund av att väldigt få elever valde tekniska och praktiska utbildningar när de började på gymnasiet. Här vände vi trenden, och antalet elever på de praktiska utbildningarna ökade mycket!

Så blev det ett uppdrag som rektor på en större gymnasieskola i Skåne, 450 elever och 60 personal. Uppdraget var att skapa ordning och reda och få personalen att samverka. Ett tufft jobb, mycket givande och skolan gick framåt, uppåt och personalen samverkade bland annat genom kollegialt lärande. Så blev jag kontaktad för ett uppdrag att starta upp en helt ny gymnasieskola i Sveriges tredje största stad, Malmö. Mycket givande, det handlade om att bygga upp ett nätverk, att få elever att söka sig till skolans utbildningar, att bygga om en gammal slaktfabrik till en skola, att anställa personal och få dessa att samarbeta och skapa ett ”varumärke”. Det blev en bra start med fler elever än vad vi hade som mål och med en budget i balans. Det blev även en tid som VD för en organisation. Det blev många trevliga stunder när jag hade arbeten. Många stunder sitter kvar djupt i minnet. När Sverige blev medlem i EU, 1995, blev jag inbjuden till EU-kontoret i Bryssel. Jag blev inbjuden till Italienska handelskammarens årsjubileum på den Italienska ambassaden i Stockholm, deltog vid rektorsakademins årsjubileum i Stockholm. Fick även möjlighet att delta vid Bokmässan I Göteborg 2014 där jag fick presentera en av mina böcker. Arbetslivet innebar många sociala kontakter och jag ingick i många nätverk i vårt land. Det blev även erfarenhet av arbeten i olika regioner och städer bland annat Skåne, Gävleborg och i städerna Söderhamn, Gävle, Bollnäs, Järvsö, Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund och Eslöv.

Så skönt att minnas och för en stund glömma covid-19. Dags att gå. Jag reser mig från stenen, ser ut över bergen och älven och går sedan hem. -Tack naturen!

Salute Håkan Carlberg

Friday, February 28 and the landscape gives a feeling of spring.

The spring became winter

In Swedish see down

Just as life changes the weather. On February 28 there were plus degrees, green lawns and the birds sang about spring. A day later, lots of snow falls. The trees and ground are colored by the white snow. Life is also changing rapidly. One day you have a job, a social everyday life filled with contacts with other people. The next day you have no work to go to. Everyday is colored black and friends disappear. And, our life becomes winter.

And some music with Mumford & Sons

”Winter Winds”

Saturday, February 29 and the landscape gives a feeling of winter.

Våren blev till vinter

In Swedish

Precis som livet ändrar sig vädret. Den 28 februari var det plusgrader , gröna gräsmattor och fåglarna sjöng om vår. En dag senare faller mängder av snö. Träden och marken färgas av den vita snön. Livet förändras också snabbt. Ena dagen har du ett arbete, en social vardag fylld av kontakter med andra människor. Nästa dag har du inget arbete att gå till. Vardagen färgas svart och vänner försvinner. Och, livets vår blir vinter.

Salute Håkan Carlberg

-The age discrimination in the Swedish labor market makes you to a shadow !

Many are sacrificed on the altar

of age discrimination in Sweden

In Swedish see down

Björn Ulvaeus, the ABBA star, believes that Sweden is obsessed with age and that the country is one of the worst in terms of age discrimination. He writes about this in a debate article in DN. This is the same view and experience I have since I turned 55-plus. I am constantly subject to age discrimination when I look for a job. When I ask leaders why I was not interested in a service, I am constantly met with silence, not least from the Borlänge Valley Municipality. A municipality with a ”quiet leadership” that makes me with long experience as a leader very surprised and age discrimination.

What is age discrimination?

Age discrimination is when someone makes a distinction between different people based on their age and not on their qualifications or talents. Age is one of the seven grounds for discrimination in the Swedish Discrimination Act. This means that an employer must not discriminate against a potential job seeker directly, by refusing to employ the elderly, or indirectly by using criteria that appear to be objective, but which in practice disadvantage the elderly. Anyone who believes they have been subjected to age discrimination may pursue the issue legally, but few employers have been convicted of age discrimination.

To study the prevalence of age discrimination in the Swedish labor market, in 2015-2016 an experimental study was conducted in which 6,000 fictitious job applications were sent to 2,000 employers. The results of the study confirm that there is a very extensive age discrimination in the Swedish labor market. The study shows a clear relationship between age and the probability of being contacted by the employer. Already at the age of 40, an employer reduces the likelihood of contacting you as a job seeker. In the age group around 65 years the probability that you will be contacted by an employer where you applied for a job max 2-3 percent! The study also shows that the negative age effect exists in most professions.

Life as unemployed is difficult. Something is dying. You are excluded from society and life. You want to work, want to share your experience, but nobody wants you. The friends leave you. Loneliness. When you ask why you were not of interest to the employer, you are met with total silence. You are discriminated against because of your age, which is just a number!

I mean, just like Björn Ulvaeus, that it is now time to do away with ”ageism” in Sweden.

°  °  °

And some music

Johnny Cash – HURT

-Åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden gör dig till en skugga!

Många offras på åldersdiskrimineringens

altare i Sverige

In Swedish

Björn Ulvaeus, ABBA-stjärnan, anser att Sverige är besatt av ålder och att landet tillhör ett av de allra värsta när det gäller åldersdiskriminering. Om detta skriver han i en debattartikel i DN. Detta är samma uppfattning och erfarenhet som jag har sedan jag blev 55-plus. Utsätts ständigt för åldersdiskriminering när jag söker jobb. När jag frågar ledare varför jag inte var intressant för en tjänst bemöts jag ständigt med tystnad, inte minst från dalakommunen Borlänge. En kommun med ett ”tyst ledarskap” som gör mig med lång erfarenhet som ledare mycket förvånad och åldersdiskriminerad.

Vad är åldersdiskriminering?

Åldersdiskriminering är när någon gör åtskillnad mellan olika människor baserat på deras ålder och inte på deras kvalifikationer eller talanger. Ålder är en av de sju diskrimineringsgrunderna i den svenska diskrimineringslagen. Det innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera en potentiell arbetssökande direkt, genom att vägra att anställa äldre, eller indirekt genom att använda kriterier som framstår som objektiva, men som i praktiken missgynnar äldre. Den som anser sig blivit utsatt för åldersdiskriminering kan driva frågan rättsligt, men det är få arbetsgivare som fällts för åldersdiskriminering.

För att studera förekomsten av åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden genomfördes 2015-2016 en experimentell studie där 6 000 fiktiva jobbansökningar skickades till 2 000 arbetsgivare. Resultatet av studien bekräftar att det finns en mycket omfattande åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Studien visar på ett tydligt samband mellan ålder och sannolikheten att bli kontaktad av arbetsgivaren. Redan vid fyllda 40 år minskar sannolikheten att en arbetsgivare kontaktar dig som sökande av en tjänst. I åldersgruppen kring 65 år sannolikheten att du blir kontaktad av en arbetsgivare där du sökt ett jobb max 2-3 procent! Studien visar också att den negativa ålderseffekten finns inom de flesta yrken.

Livet som arbetslös är svårt. Någonting dör. Du ställs utanför samhället och livet. Vännerna lämnar dig. Ensamhet. Du vill arbeta, vill dela med dig av din erfarenhet, men inge vill ha dig. När du frågar varför du inte var av intresse för arbetsgivaren bemöts du med en total tystnad. Du diskrimineras på grund av din ålder, som bara är en siffra!

Precis som Björn Ulvaeus menar jag att det nu är dags att göra upp med ”ålderismen” i Sverige.

°  °  °

And some music:

Håkan Hellström with

– Det kommer aldrig va över för mig 

– It will never be over for me

°  °  °
Salute Håkan Carlberg

Parliamentary salaries

increase

In Swedish see down

Sweden’s MPs’ fees are increased by SEK 1,500 a month to SEK 68,400 per month on November 1.It is the parliamentary remuneration committee that made the decision. As an unemployed person, I have a contribution of just under SEK 15,000 a month which gives SEK 11,200 after tax. We unemployed people are poor and have been excluded from society. Not least, it applies to us who are 60 plus. Nobody wants us, despite the fact that many of us have long experience, college degrees and many other programs. Sweden has become another country!

Sometimes I wish everyone would experience the emptiness, poverty and exclusion that unemployment provides. Of course, no one would have to live that way. Many MPs live in another world with high salaries and very generous remuneration when they end up as politicians. Again, Sweden has become another country with high unemployment, increased exclusion, poorer finances, poorer results in the country’s schools, poorer healthcare and a declining currency. -As an unemployed you end up in a narrow and empty alley!

The Swedish parliament house in Stockholm

”What have I become
My sweetest friend
Everyone I know
Goes away in the end”

Riksdagsledamöternas arvoden

höjs

In Swedish

Sveriges riksdagsledamöters arvoden höjs med 1 500 kr i månaden till 68 400 kronor per månad den 1 november. Det är riksdagens arvodesnämnd som fattat beslutet. Som arbetslös har jag ett bidrag på knappt 15 000 kronor i månaden vilket ger 11 200 kronor efter skatt. Vi arbetslösa är fattiga och har ställts utanför samhället. Inte minst gäller det oss som är 60 plus. Ingen vill ha oss, trots att många av oss har lång erfarenhet, högskoleexamen och många andra utbildningar. Sverige har blivit ett annat land!

Ibland kan jag önska att alla skulle få uppleva tomheten, fattigdomen och utanförskapet som arbetslösheten ger. Självfallet skulle ingen behöva leva så. Många riksdagsledamöter lever i en annan värld med höga löner och med mycket generösa ersättningar när de slutar som politiker. Återigen, Sverige har blivit ett annat land med hög arbetslöshet, ökat utanförskap, sämre ekonomi, sämre resultat i landets skolor, sämre sjukvård och en sjunkande valuta. -Som arbetslös hamnar du i en smal och tom gränd!

-Som arbetslös hamnar du i en smal och tom gränd! -As an unemployed you end up in a narrow and empty alley!

Allting kan gå itu…

Salute Håkan Carlberg

The sun has set for the unemployed in Sweden.

Unemployment is rising

in Sweden

In Swedish see down

The fall has come. Leaves are falling and unemployment is rising in Sweden. In August 2019, the number of unemployed persons aged 15-74 was 393,000. This is an increase of 56,000 persons compared with the corresponding month last year. This corresponds to an unemployment rate of 7.1 percent. This is an increase of 1.0 percentage points. The number of unemployed youth aged 15–24 was 115,000. This is an increase of 24,000 compared to August 2018. The unemployment rate among young people was 18.2 percent. This is an increase of 4.3 percentage points.

Unemployed is to have a life in the form of autumn. Coolness, loneliness and a sense of being totally worthless. We fall to the ground as well as the leaves of the trees and walked on. Unfortunately, most of the talk now indicates that unemployment will continue to increase based on the troubled economic situation in our entire world, business cycles are going down in our world. The leaves fall, people as well. Will there ever be a new spring for us who ended up outside? – The days on the beach (at work) are over. . . please take me a thousand days from here!

And some music with ABBA – 

SOS

Arbetslösa och trädens löv faller och trampas på. – Unemployed and the leaves of trees fall and are trampled on.

Arbetslösheten ökar

i Sverige

In Swedish

Hösten är kommen. Löven faller och arbetslösheten ökar i landet Sverige. I augusti 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 393 000. Det är en ökning med 56 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 115 000. Det är en ökning med 24 000 personer jämfört med augusti 2018. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 18,2 procent. Det är en ökning med 4,3 procentenheter.

Arbetslös är att ha ett liv i form av höst. Kyla, ensamhet och en känsla av att var totalt värdelös. Vi faller till marken liksom trädens löv och trampas på. Tyvärr talar nu det mesta för att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka utifrån det oroliga ekonomiska läget i hela vår värld, konjunkturer går nedåt i vår värld. Löven faller, människor likaså. Kommer någonsin en ny vår för oss som hamnat utanför? – Dagarna på stranden (på jobbet) är över . . . snälla, ta mig tusen dagar härifrån!

Salute Håkan Carlberg

-We are all a tree full of branches and experiences.

Suddenly something happens

In Swedish see down

So it happens. It’s morning and the cell phone rings. It is a company in southern Sweden that wants to interview me for a job! We agree on a time to meet. Then there will be an email. A company has selected me as a candidate for a job with them. They want me to do a test via the computer. The test takes an hour. And it’s tough. Now it remains to see if I get any of the jobs! Maybe I was heard praying, and no longer seen as a stump.

-Vi är alla ett träd fyllt av grenar och erfarenheter.

Plötsligt händer något

In Swedish

Så händer det. Det är morgon och mobilen ringer. Det är ett företag i södra Sverige som vill intervjua mig för ett jobb! Vi kommer överens om en tid för att träffas. Så kommer det ett mail. Ett företag har tagit ut mig som kandidat för ett jobb hos dem. De vill att jag gör en test via datorn. Testet tar en timme. Och det är tufft. Nu återstår att se om jag får något av jobben! Kanske blev jag bönhörd, och ses inte längre som en stubbe. 

Salute Håkan Carlberg

Standing by the river . . .

UNEMPLOYMENT IS

 

THE WAY TO HELL

 

°  °  °

In Swedish see down!

This is a reworking of Chris Rea’s text

to the song The Road To Hell that I have now written.

Thank you for your music, Chris!

°  °  °

You stand by the river

But the water does not flow

Life boils, full of toxins

Standing under the sun shading you

But it’s not the light of joy you see

You are gone far away from the shadows

 

Unemployment makes you weak

All your joy slowly dies

Time runs out, your time is over

Loneliness breaks down

This is the way to hell

 

All roads ahead are closed

And there’s nothing you can do

Your life leaves you and flies to heaven

Watch the world, what’s happening to us humans

You have to learn the conditions of life and do it well

 

Life is now no highway

Oh no, this is the way

The road to the hell of unemployment

Unemployment is the way to hell

°

Road to hell . . .

ARBETSLÖSHET ÄR VÄGEN

 

TILL HELVETET

 

° ° °

In Swedish!

Detta är en omarbetning av Chris Rea,s text

till låten The Road To Hell som jag nu skrivit.

Tack för din musik Chris!

° ° °

Du står vid älven

Men vattnet rinner inte

Livet kokar, fullt av gifter

Står under solen som skuggar dig

Men det är inte glädjens ljus du ser

Du är försvunnen långt bort bland skuggorna

 

Arbetslösheten gör dig svag

All din glädje sakta dör

Tiden rinner ut, din tid är förbi

Ensamheten bryter ner

Det här är vägen till helvetet

 

Alla vägar framåt är stängda

Och det finns inget du kan göra

Ditt liv lämnar dig och flyger till himlen

Se upp världen, vad är det som händer oss människor

Du måste lära dig livets villkor och göra det bra

 

Livet nu är ingen motorväg

Åh nej, det här är vägen

Vägen till arbetslöshetens helvete

Arbetslöshet är vägen till helvetet

°  °  °

And here Chris Rea with The Road To Hell

Salute Håkan Carlberg

Unemployment leads to a slow death

Unemployment is drowning

In Swedish see down

Unemployment toes. As unemployed in Sweden, you are out of society. As unemployed in Sweden, you are forced to search for available jobs throughout the country. I lived in Malmö where my three children and four grandchildren lived and still live. I moved out north 800 kilometers to Borlänge who this week was named ”Sweden’s ugliest city”, where I got a job as a teacher. I was promised assistance with housing by the employer Borlänge municipality. So it was not. I returned to unemployment and in addition, I became homeless.

I have long sought a variety of jobs in the ”ugly” and mean Borlange but never comes to any interview. The Employment Service has very low knowledge of the unemployed and the world in which you are unemployed. For their employees, it is primarily about control, not having knowledge and contacts with employers. Today, it’s not a matter of communication, it’s about control and bureaucracy.The role of the employment service today is very unclear.

Today, my unemployment allowance came for € 980 for the month of September. My furniture and memories are in a warehouse in Malmö, my old car is in a barn in a small town on the plain in southern Skåne. I am trying to get answers from Borlänge lame I’m not interesting to them when I can see that they are hiring people who do not respond to the demands that had and have on their employees. Leading people I ask the question answer with total silence. Borlänge is a city where old values remain.

It’s hard to get into when you do not have either the family or other ties to the old working-class city. I feel Borlange ”Sweden’s meanest city”. The outcry in the cool Sweden as unemployed is difficult. Sweden is not the country many people around the world think. As a leader with many interesting and demanding interesting jobs with good pay to become nothing is heavy. Sometimes I hope that those who so deeply violate us unemployed one day must end up in unemployment and get to know that world. I apply 25-30 jobs each month. But nothing happens … Unemployment follows me around the clock, it is easy to become bitter.

Chained in unemployment – Fastkedjad i arbetslöshet

Arbetslösheten är tärande

In Swedish

Arbetslösheten tär. Som arbetslös i Sverige hamnar man utanför samhället. Som arbetslös i Sverige är du tvingad att söka lediga arbeten i hela landet. Jag bodde i Malmö där även mina tre barn och fyra barnbarn bodde och fortfarande bor. Jag flyttade upp 80 mil till Borlänge som denna vecka utsågs till ”Sveriges fulaste stad”, där jag fick ett jobb som pedagog. Jag blev lovad hjälp med bostad av arbetsgivaren Borlänge kommun. Så blev det inte, jag hamnade åter i arbetslöshet och dessutom blev jag bostadslös.

Jag har under lång tid sökt mängder av jobb i det ”fula” och elaka Borlänge men kommer aldrig till någon intervju. Arbetsförmedlingen har en mycket låg kunskap om arbetslösa och till vilken värld man kommer som arbetslös. För deras medarbetare handlar det främst om kontroll, inte att ha kunskap och kontakter med arbetsgivare. Idag handlar det inte om förmedling av jobb, det handlar om kontroll och byråkrati. Arbetsförmedlingens roll är idag mycket oklar.

Idag kom min arbetslöshetsersättning för september månad, 10 200 kronor. Mina möbler och minnen har jag på ett lager i Malmö, min gamla bil står i en lada i en liten by på slätten i södra Skåne. Jag försöker att få svar från Borlänge kommun vanför jag inte är intressant för dem då jag kan konstatera att de anställer människor som inte svarar upp till de krav man haft och har på sina medarbetare. Ledande personer som jag ställer frågan till svarar med en total tystnad. Borlänge är en stad där gamla värderingar lever kvar. Det är svårt att komma in när man inte har vare sig släkt eller annan anknytning till den gamla arbetarstaden.

Jag upplever Borlänge som ”Sveriges elakaste stad”. Utanförskapet i det kyliga Sverige som arbetslös är svårt. Sverige är inte det land många människor runt om i världen tror. Som ledare med många intressanta och krävande arbeten med bra lön till att bli ingenting är tungt. Ibland hoppas jag att de som så djupt kränker oss arbetslösa en dag skall hamna i arbetslöshet och få ta del av den världen. Jag söker 25-30 jobb varje månad. Men, inget händer… Arbetslösheten följer mig dygnet runt, det är lätt att bli bitter.

And here an emotional song by

Björn Afzelius 

”Life can go into a thousand pieces”

Salute Håkan Carlberg