Inlägg märkta ‘arbetslös’

-The age discrimination in the Swedish labor market makes you to a shadow !

Many are sacrificed on the altar

of age discrimination in Sweden

In Swedish see down

Björn Ulvaeus, the ABBA star, believes that Sweden is obsessed with age and that the country is one of the worst in terms of age discrimination. He writes about this in a debate article in DN. This is the same view and experience I have since I turned 55-plus. I am constantly subject to age discrimination when I look for a job. When I ask leaders why I was not interested in a service, I am constantly met with silence, not least from the Borlänge Valley Municipality. A municipality with a ”quiet leadership” that makes me with long experience as a leader very surprised and age discrimination.

What is age discrimination?

Age discrimination is when someone makes a distinction between different people based on their age and not on their qualifications or talents. Age is one of the seven grounds for discrimination in the Swedish Discrimination Act. This means that an employer must not discriminate against a potential job seeker directly, by refusing to employ the elderly, or indirectly by using criteria that appear to be objective, but which in practice disadvantage the elderly. Anyone who believes they have been subjected to age discrimination may pursue the issue legally, but few employers have been convicted of age discrimination.

To study the prevalence of age discrimination in the Swedish labor market, in 2015-2016 an experimental study was conducted in which 6,000 fictitious job applications were sent to 2,000 employers. The results of the study confirm that there is a very extensive age discrimination in the Swedish labor market. The study shows a clear relationship between age and the probability of being contacted by the employer. Already at the age of 40, an employer reduces the likelihood of contacting you as a job seeker. In the age group around 65 years the probability that you will be contacted by an employer where you applied for a job max 2-3 percent! The study also shows that the negative age effect exists in most professions.

Life as unemployed is difficult. Something is dying. You are excluded from society and life. You want to work, want to share your experience, but nobody wants you. The friends leave you. Loneliness. When you ask why you were not of interest to the employer, you are met with total silence. You are discriminated against because of your age, which is just a number!

I mean, just like Björn Ulvaeus, that it is now time to do away with ”ageism” in Sweden.

°  °  °

And some music

Johnny Cash – HURT

-Åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden gör dig till en skugga!

Många offras på åldersdiskrimineringens

altare i Sverige

In Swedish

Björn Ulvaeus, ABBA-stjärnan, anser att Sverige är besatt av ålder och att landet tillhör ett av de allra värsta när det gäller åldersdiskriminering. Om detta skriver han i en debattartikel i DN. Detta är samma uppfattning och erfarenhet som jag har sedan jag blev 55-plus. Utsätts ständigt för åldersdiskriminering när jag söker jobb. När jag frågar ledare varför jag inte var intressant för en tjänst bemöts jag ständigt med tystnad, inte minst från dalakommunen Borlänge. En kommun med ett ”tyst ledarskap” som gör mig med lång erfarenhet som ledare mycket förvånad och åldersdiskriminerad.

Vad är åldersdiskriminering?

Åldersdiskriminering är när någon gör åtskillnad mellan olika människor baserat på deras ålder och inte på deras kvalifikationer eller talanger. Ålder är en av de sju diskrimineringsgrunderna i den svenska diskrimineringslagen. Det innebär att en arbetsgivare inte får diskriminera en potentiell arbetssökande direkt, genom att vägra att anställa äldre, eller indirekt genom att använda kriterier som framstår som objektiva, men som i praktiken missgynnar äldre. Den som anser sig blivit utsatt för åldersdiskriminering kan driva frågan rättsligt, men det är få arbetsgivare som fällts för åldersdiskriminering.

För att studera förekomsten av åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden genomfördes 2015-2016 en experimentell studie där 6 000 fiktiva jobbansökningar skickades till 2 000 arbetsgivare. Resultatet av studien bekräftar att det finns en mycket omfattande åldersdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Studien visar på ett tydligt samband mellan ålder och sannolikheten att bli kontaktad av arbetsgivaren. Redan vid fyllda 40 år minskar sannolikheten att en arbetsgivare kontaktar dig som sökande av en tjänst. I åldersgruppen kring 65 år sannolikheten att du blir kontaktad av en arbetsgivare där du sökt ett jobb max 2-3 procent! Studien visar också att den negativa ålderseffekten finns inom de flesta yrken.

Livet som arbetslös är svårt. Någonting dör. Du ställs utanför samhället och livet. Vännerna lämnar dig. Ensamhet. Du vill arbeta, vill dela med dig av din erfarenhet, men inge vill ha dig. När du frågar varför du inte var av intresse för arbetsgivaren bemöts du med en total tystnad. Du diskrimineras på grund av din ålder, som bara är en siffra!

Precis som Björn Ulvaeus menar jag att det nu är dags att göra upp med ”ålderismen” i Sverige.

°  °  °

And some music:

Håkan Hellström with

– Det kommer aldrig va över för mig 

– It will never be over for me

°  °  °
Salute Håkan Carlberg

Parliamentary salaries

increase

In Swedish see down

Sweden’s MPs’ fees are increased by SEK 1,500 a month to SEK 68,400 per month on November 1.It is the parliamentary remuneration committee that made the decision. As an unemployed person, I have a contribution of just under SEK 15,000 a month which gives SEK 11,200 after tax. We unemployed people are poor and have been excluded from society. Not least, it applies to us who are 60 plus. Nobody wants us, despite the fact that many of us have long experience, college degrees and many other programs. Sweden has become another country!

Sometimes I wish everyone would experience the emptiness, poverty and exclusion that unemployment provides. Of course, no one would have to live that way. Many MPs live in another world with high salaries and very generous remuneration when they end up as politicians. Again, Sweden has become another country with high unemployment, increased exclusion, poorer finances, poorer results in the country’s schools, poorer healthcare and a declining currency. -As an unemployed you end up in a narrow and empty alley!

The Swedish parliament house in Stockholm

”What have I become
My sweetest friend
Everyone I know
Goes away in the end”

Riksdagsledamöternas arvoden

höjs

In Swedish

Sveriges riksdagsledamöters arvoden höjs med 1 500 kr i månaden till 68 400 kronor per månad den 1 november. Det är riksdagens arvodesnämnd som fattat beslutet. Som arbetslös har jag ett bidrag på knappt 15 000 kronor i månaden vilket ger 11 200 kronor efter skatt. Vi arbetslösa är fattiga och har ställts utanför samhället. Inte minst gäller det oss som är 60 plus. Ingen vill ha oss, trots att många av oss har lång erfarenhet, högskoleexamen och många andra utbildningar. Sverige har blivit ett annat land!

Ibland kan jag önska att alla skulle få uppleva tomheten, fattigdomen och utanförskapet som arbetslösheten ger. Självfallet skulle ingen behöva leva så. Många riksdagsledamöter lever i en annan värld med höga löner och med mycket generösa ersättningar när de slutar som politiker. Återigen, Sverige har blivit ett annat land med hög arbetslöshet, ökat utanförskap, sämre ekonomi, sämre resultat i landets skolor, sämre sjukvård och en sjunkande valuta. -Som arbetslös hamnar du i en smal och tom gränd!

-Som arbetslös hamnar du i en smal och tom gränd! -As an unemployed you end up in a narrow and empty alley!

Allting kan gå itu…

Salute Håkan Carlberg

The sun has set for the unemployed in Sweden.

Unemployment is rising

in Sweden

In Swedish see down

The fall has come. Leaves are falling and unemployment is rising in Sweden. In August 2019, the number of unemployed persons aged 15-74 was 393,000. This is an increase of 56,000 persons compared with the corresponding month last year. This corresponds to an unemployment rate of 7.1 percent. This is an increase of 1.0 percentage points. The number of unemployed youth aged 15–24 was 115,000. This is an increase of 24,000 compared to August 2018. The unemployment rate among young people was 18.2 percent. This is an increase of 4.3 percentage points.

Unemployed is to have a life in the form of autumn. Coolness, loneliness and a sense of being totally worthless. We fall to the ground as well as the leaves of the trees and walked on. Unfortunately, most of the talk now indicates that unemployment will continue to increase based on the troubled economic situation in our entire world, business cycles are going down in our world. The leaves fall, people as well. Will there ever be a new spring for us who ended up outside? – The days on the beach (at work) are over. . . please take me a thousand days from here!

And some music with ABBA – 

SOS

Arbetslösa och trädens löv faller och trampas på. – Unemployed and the leaves of trees fall and are trampled on.

Arbetslösheten ökar

i Sverige

In Swedish

Hösten är kommen. Löven faller och arbetslösheten ökar i landet Sverige. I augusti 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 393 000. Det är en ökning med 56 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Det är en ökning med 1,0 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 115 000. Det är en ökning med 24 000 personer jämfört med augusti 2018. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 18,2 procent. Det är en ökning med 4,3 procentenheter.

Arbetslös är att ha ett liv i form av höst. Kyla, ensamhet och en känsla av att var totalt värdelös. Vi faller till marken liksom trädens löv och trampas på. Tyvärr talar nu det mesta för att arbetslösheten kommer att fortsätta att öka utifrån det oroliga ekonomiska läget i hela vår värld, konjunkturer går nedåt i vår värld. Löven faller, människor likaså. Kommer någonsin en ny vår för oss som hamnat utanför? – Dagarna på stranden (på jobbet) är över . . . snälla, ta mig tusen dagar härifrån!

Salute Håkan Carlberg

-We are all a tree full of branches and experiences.

Suddenly something happens

In Swedish see down

So it happens. It’s morning and the cell phone rings. It is a company in southern Sweden that wants to interview me for a job! We agree on a time to meet. Then there will be an email. A company has selected me as a candidate for a job with them. They want me to do a test via the computer. The test takes an hour. And it’s tough. Now it remains to see if I get any of the jobs! Maybe I was heard praying, and no longer seen as a stump.

-Vi är alla ett träd fyllt av grenar och erfarenheter.

Plötsligt händer något

In Swedish

Så händer det. Det är morgon och mobilen ringer. Det är ett företag i södra Sverige som vill intervjua mig för ett jobb! Vi kommer överens om en tid för att träffas. Så kommer det ett mail. Ett företag har tagit ut mig som kandidat för ett jobb hos dem. De vill att jag gör en test via datorn. Testet tar en timme. Och det är tufft. Nu återstår att se om jag får något av jobben! Kanske blev jag bönhörd, och ses inte längre som en stubbe. 

Salute Håkan Carlberg

Standing by the river . . .

UNEMPLOYMENT IS

 

THE WAY TO HELL

 

°  °  °

In Swedish see down!

This is a reworking of Chris Rea’s text

to the song The Road To Hell that I have now written.

Thank you for your music, Chris!

°  °  °

You stand by the river

But the water does not flow

Life boils, full of toxins

Standing under the sun shading you

But it’s not the light of joy you see

You are gone far away from the shadows

 

Unemployment makes you weak

All your joy slowly dies

Time runs out, your time is over

Loneliness breaks down

This is the way to hell

 

All roads ahead are closed

And there’s nothing you can do

Your life leaves you and flies to heaven

Watch the world, what’s happening to us humans

You have to learn the conditions of life and do it well

 

Life is now no highway

Oh no, this is the way

The road to the hell of unemployment

Unemployment is the way to hell

°

Road to hell . . .

ARBETSLÖSHET ÄR VÄGEN

 

TILL HELVETET

 

° ° °

In Swedish!

Detta är en omarbetning av Chris Rea,s text

till låten The Road To Hell som jag nu skrivit.

Tack för din musik Chris!

° ° °

Du står vid älven

Men vattnet rinner inte

Livet kokar, fullt av gifter

Står under solen som skuggar dig

Men det är inte glädjens ljus du ser

Du är försvunnen långt bort bland skuggorna

 

Arbetslösheten gör dig svag

All din glädje sakta dör

Tiden rinner ut, din tid är förbi

Ensamheten bryter ner

Det här är vägen till helvetet

 

Alla vägar framåt är stängda

Och det finns inget du kan göra

Ditt liv lämnar dig och flyger till himlen

Se upp världen, vad är det som händer oss människor

Du måste lära dig livets villkor och göra det bra

 

Livet nu är ingen motorväg

Åh nej, det här är vägen

Vägen till arbetslöshetens helvete

Arbetslöshet är vägen till helvetet

°  °  °

And here Chris Rea with The Road To Hell

Salute Håkan Carlberg

Unemployment leads to a slow death

Unemployment is drowning

In Swedish see down

Unemployment toes. As unemployed in Sweden, you are out of society. As unemployed in Sweden, you are forced to search for available jobs throughout the country. I lived in Malmö where my three children and four grandchildren lived and still live. I moved out north 800 kilometers to Borlänge who this week was named ”Sweden’s ugliest city”, where I got a job as a teacher. I was promised assistance with housing by the employer Borlänge municipality. So it was not. I returned to unemployment and in addition, I became homeless.

I have long sought a variety of jobs in the ”ugly” and mean Borlange but never comes to any interview. The Employment Service has very low knowledge of the unemployed and the world in which you are unemployed. For their employees, it is primarily about control, not having knowledge and contacts with employers. Today, it’s not a matter of communication, it’s about control and bureaucracy.The role of the employment service today is very unclear.

Today, my unemployment allowance came for € 980 for the month of September. My furniture and memories are in a warehouse in Malmö, my old car is in a barn in a small town on the plain in southern Skåne. I am trying to get answers from Borlänge lame I’m not interesting to them when I can see that they are hiring people who do not respond to the demands that had and have on their employees. Leading people I ask the question answer with total silence. Borlänge is a city where old values remain.

It’s hard to get into when you do not have either the family or other ties to the old working-class city. I feel Borlange ”Sweden’s meanest city”. The outcry in the cool Sweden as unemployed is difficult. Sweden is not the country many people around the world think. As a leader with many interesting and demanding interesting jobs with good pay to become nothing is heavy. Sometimes I hope that those who so deeply violate us unemployed one day must end up in unemployment and get to know that world. I apply 25-30 jobs each month. But nothing happens … Unemployment follows me around the clock, it is easy to become bitter.

Chained in unemployment – Fastkedjad i arbetslöshet

Arbetslösheten är tärande

In Swedish

Arbetslösheten tär. Som arbetslös i Sverige hamnar man utanför samhället. Som arbetslös i Sverige är du tvingad att söka lediga arbeten i hela landet. Jag bodde i Malmö där även mina tre barn och fyra barnbarn bodde och fortfarande bor. Jag flyttade upp 80 mil till Borlänge som denna vecka utsågs till ”Sveriges fulaste stad”, där jag fick ett jobb som pedagog. Jag blev lovad hjälp med bostad av arbetsgivaren Borlänge kommun. Så blev det inte, jag hamnade åter i arbetslöshet och dessutom blev jag bostadslös.

Jag har under lång tid sökt mängder av jobb i det ”fula” och elaka Borlänge men kommer aldrig till någon intervju. Arbetsförmedlingen har en mycket låg kunskap om arbetslösa och till vilken värld man kommer som arbetslös. För deras medarbetare handlar det främst om kontroll, inte att ha kunskap och kontakter med arbetsgivare. Idag handlar det inte om förmedling av jobb, det handlar om kontroll och byråkrati. Arbetsförmedlingens roll är idag mycket oklar.

Idag kom min arbetslöshetsersättning för september månad, 10 200 kronor. Mina möbler och minnen har jag på ett lager i Malmö, min gamla bil står i en lada i en liten by på slätten i södra Skåne. Jag försöker att få svar från Borlänge kommun vanför jag inte är intressant för dem då jag kan konstatera att de anställer människor som inte svarar upp till de krav man haft och har på sina medarbetare. Ledande personer som jag ställer frågan till svarar med en total tystnad. Borlänge är en stad där gamla värderingar lever kvar. Det är svårt att komma in när man inte har vare sig släkt eller annan anknytning till den gamla arbetarstaden.

Jag upplever Borlänge som ”Sveriges elakaste stad”. Utanförskapet i det kyliga Sverige som arbetslös är svårt. Sverige är inte det land många människor runt om i världen tror. Som ledare med många intressanta och krävande arbeten med bra lön till att bli ingenting är tungt. Ibland hoppas jag att de som så djupt kränker oss arbetslösa en dag skall hamna i arbetslöshet och få ta del av den världen. Jag söker 25-30 jobb varje månad. Men, inget händer… Arbetslösheten följer mig dygnet runt, det är lätt att bli bitter.

And here an emotional song by

Björn Afzelius 

”Life can go into a thousand pieces”

Salute Håkan Carlberg

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

The Hell of Unemployment
Take me away from here

In Swedish see down

My day is dead. It’s autumn in my heart. Days are going. Unemployment kills me. In Sweden, we are treated to unemployed elderly very badly, often with silence. Have now found myself in this hell for three years. Has long experience as a leader in school, projects and entrepreneurship. Has a college degree in pedagogy and an advanced leadership education, among other things. But nobody wants me. I claim that it is about age discrimination. Bridges to safety have been burned.

I listen to the local radio. They say that between January and August this year, 2149 unemployed refugees received jobs in the Dalarna province. During my time as unemployed, I have recently applied for 900 jobs. I have not received any help from the Swedish Employment Service, which I consider to be very incompetent. I have had very advanced mission in my life including as regional manager for the organization entrepreneurs, project manager for a project between schools and industry, as one of the organizers of the Year of Design in Sweden and as headmaster started a new school. But, these experiences are completely useless today. My day is dead. -Maybe I’ll go to heaven, and there’s a future … Take me a thousand days from here!

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

Morrissey sings – Everyday Is Like Sunday

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

Arbetslöshetens helvete
Ta mig härifrån

In Swedish

Min dag är död. Det är höst i mitt hjärta. Dagar går. Arbetslösheten dödar mig. I landet Sverige behandlas vi arbetslösa äldre mycket illa, ofta med tystnad. Har nu befunnit mig i detta helvete i tre år. Har lång erfarenhet som ledare inom skola, projekt och företagande. Har högskoleexamen inom pedagogik och en avancerad ledarskapsutbildning bland annat. Men ingen vill ha mig. Jag påstår att det handlar om åldersdiskriminering. Broar till tryggheten har bränts.

Jag lyssnar på den lokala radion som berättar att mellan januari och augusti i år fick 2149 arbetslösa som var utomeuropeiskt födda jobb i Dalarna. Under min tid som arbetslös har jag sökt minst 900 jobb. Någon hjälp har jag inte fått av den svenska Arbetsförmedlingen, som jag betraktar som mycket inkompetent. Jag har haft mycket avancerade uppdrag i mitt liv bland annat som regionchef för organisationen Företagarna, projektledare för ett projekt mellan skola och näringsliv, som en av projektledarna för Designåret i Sverige och som rektor startat upp en helt ny gymnasieskola. Men, dessa erfarenheter är helt värdelösa idag. Min dag är död. -Kanske skall jag fara till himlen, där finns en framtid… Ta mig tusen dagar härifrån!

Perssons Pack – ”Take me a thousand days from here”

Autumn in my heart -Höst i mitt hjärta – Autunno nel mio cuore

Salute Håkan Carlberg