Inlägg märkta ‘Arbetslöshet’

Spring in the woods in corona times.

Covid-19 in Sweden

In Swedish see down

Sweden is on the way to a very high unemployment rate, at least 600,000! At the same time, GDP is expected to collapse between seven and ten percent this year, 2020. This is sad news and more crisis measures are now required. The toughest among the companies are the small and medium-sized, many in industries such as the hotel and restaurant sector and the culture and entertainment industry. The reason is the spread of the coronavirus in Sweden and throughout our world. Sweden has 10.3 million inhabitants.

In Sweden, more than 2,200 people have now died in covid-19. It is in the age group 80-89 years that deaths are greatest with 853 deaths. The work to prevent the spread of the corona virus must continue, and it is not yet possible to relax. Time to get energy. It will be a walk in a forest filled with spring feeling.

Vår i skogen i coronatider.

Covid-19 i Sverige

In Swedish

Sverige är på väg mot en mycket hög arbetslöshet, minst 600 000! Samtidigt rasar BNP som beräknas bli mellan sju och tio procent i år, 2020. Det är trista besked och nu krävs fler krisåtgärder. Tuffast bland företagen har de små och medelstora, många i branscher som hotell- och restaurangsektorn och kultur- och nöjesbranschen. Orsaken är spridningen av coronaviruset i Sverige och hela vår värld. Sverige har 10,3 miljoner invånare.

I Sverige har nu fler än 2 200 personer dött i covid-19. Det är i åldersgruppen 80-89 år dödsfallen är störst med 853 döda .Totalt har 17 570 personer bekräftats smittade av coronaviruset. Arbetet med att förebygga spridningen av coronaviruset måste fortsätta, ännu går det inte att slappna av. Dags att få energi. Det blir en vandring i en skog fylld av vårkänsla

Spring in the woods in corona times

Salute Håkan Carlberg

Chained in unemployment in the corona times !

In the hell of unemployment

in the corona crisis

In Swedish see down

As long-term unemployed in these corona times, no longer feels like a dignified life. We who have long been outside the labor market and are older have a life without community and without days when we can cooperate and give of our experience and our knowledge. Now unemployment is increasing a lot and we long-term unemployed now end up even further from a life with a job. The Swedish government has today decided that those who now become unemployed should receive a higher unemployment benefit and increased opportunities for education. Unemployed are set against unemployed!

We who have a college degree, paid our student loans and for a long time paid fees to unemployment funds now end up in a life even further from a dignified life. Swedish Prime Minister Stefan Löfven told the news portal NEWS55 just one month ago, 2020-03-11, that in Sweden we have to work longer, higher up in the ages. Furthermore, Löfven said that the government for discussions with the social partners to allow people to work longer.

But with the age discrimination prevailing in Sweden and with the higher compensation that those who now become unemployed in the corona crisis, we get even deeper into the hell of unemployment. We are totally excluded from working life, remain poor and completely out of dignified life.

Arbetslöshet och åldersdiskriminering leder till …..

Arbetslöshetens helvete

i coronakrisen

In Swedish

Som långtidsarbetslös i dessa coronatider känns inget längre som ett värdigt liv. Vi som länge varit utanför arbetsmarknaden och är äldre har ett liv utan gemenskap och utan dagar då vi kan samarbeta och får ge av vår erfarenhet och våra kunskaper. Nu ökar arbetslösheten mycket och vi långtidsarbetslösa hamnar nu ännu längre från ett liv med ett arbete. Den svenska regeringen har idag beslutat att de som nu blir arbetslösa skall få en högre arbetslöshetsersättning och ökade möjligheter till utbildning. Arbetslösa ställs mot arbetslösa!

Vi som har högskoleexamen, betalat våra studielån och under lång tid betalat avgifter till arbetslöshetskassor hamnar nu i ett liv ännu längre från ett värdigt liv. Den svenska statministern Stefan Löfven sa till nyhetsportalen NEWS55 för bara en månad sedan, 2020-03-11, att vi i Sverige måste arbeta längre, högre upp i åldrarna. Vidare sa Löfven att regeringen för diskussioner med arbetsmarknadens parter för att människor ska ha möjlighet att arbeta längre.

Men med den åldersdiskriminering som råder i Sverige och med de högre ersättningar som de som nu blir arbetslösa i coronakrisen hamnar vi ännu djupare i arbetslöshetens helvete. Vi blir totalt utestängda från arbetslivet, förblir fattiga och är helt utanför ett värdigt liv.

Fastkedjad i arbetslöshet – Incatenato nella disoccupazione – Chained in unemployment

Salute Håkan Carlberg

Older unemployed men

are offended

In Swedish see down

As a man, 60-plus, I am treated as a job seeker very badly. Seeking lots of jobs. Have applied for many services in Borlänge municipality and since I cannot get to an interview despite meeting the requirements regarding education and experience, I ask why I am unattractive. Borlänge municipality writes in its job advertisements that the value foundation is an important tool and works to live up to it and what it means in daily work. The key words are: * I am here for the people in Borlänge * I like challenges * I meet every person with openness. The response from me is not in line with the key words and I feel extremely offended by the women managers in the municipality who are responding with total silence.

The fact that, as the elderly unemployed, many of us with long experience and a college degree, being treated poorly is about age discrimination and when it comes to Borlänge municipality it is about the abuse of men by the female leaders. At the same time, the Swedish government is talking about raising the retirement age and we will work longer. Do they know how we the elderly unemployed are treated in reality? Unemployment is higher among men than among women and they are unemployed longer than women. On average, between the ages of 55 and 64, women were unemployed for 46 weeks and men for 67 weeks.

-Now is the time to start up a MeToo for us older unemployed men to pay attention to harassment from female leaders. Håkan Carlberg, offended elderly unemployed man with long experience of leadership

 

 

Äldre arbetslösa män kränks

In Swedish

Som man, 60-plussare, behandlas jag som arbetssökande mycket illa. Söker mängder av jobb. Har sökt många tjänster inom Borlänge kommun och då jag inte får komma till en intervju trots att jag uppfyller de krav som finns beträffande utbildning och erfarenhet, ställer jag frågan varför jag är ointressant. Borlänge kommun skriver i sina jobbannonser bland annat att värdegrunden är ett viktigt verktyg och arbetar med att leva upp till den och vad den innebär i det dagliga arbetet. Ledorden är: * Jag finns här för Borlängebon * Jag gillar utmaningar * Jag möter varje människa med öppenhet. Bemötandet av mig stämmer inte med ledorden och jag känner mig oerhört kränkt av de kvinnliga chefer i kommunen som bemöter med en total tystnad.

Att som äldre arbetslös, många av oss med lång erfarenhet och högskoleexamen, bemötas så illa handlar om åldersdiskriminering och när det gäller Borlänge kommun handlar det om kränkning av män av de kvinnliga ledarna. Samtidigt talar Sveriges regering om att höja pensionsåldern och vi skall arbeta längre. Vet de hur vi äldre arbetslösa behandlas i verkligheten? Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna och de är arbetslösa längre än kvinnorna. I åldern 55-64 var i genomsnitt kvinnor arbetslösa 46 veckor och männen 67 veckor (Källa: SCB. AKU)

-Det är nu tid att starta upp ett MeToo för oss äldre arbetslösa män för att uppmärksamma trakasserier från kvinnliga ledare. Håkan Carlberg, kränkt äldre arbetslös man med lång erfarenhet av ledarskap

Salute Håkan Carlberg

I’m standing by a river but the water doesn’t flow 

Unemployment is 

the Road to hell

In Swedish see down

Unemployment is the road to hell

There is no one here to see you

No one wants you

I’m standing by a river but the water doesn’t flow 

Unemployment is no road that leads you up

Life flies from you

The light has gone out

Look at the world

What’s going on here

There is nothing you can do

Oh no, this is the road

This is the road

Oh no this is the road to hell

°  °  °

 

Jag står vid en flod men vattnet flödar inte

Arbetslöshet är

vägen till helvetet

In Swedish

Arbetslösheten är vägen till helvetet

Här finns ingen som ser dig

Ingen som vill ha dig

Jag står vid en flod men vattnet flödar inte

Arbetslösheten är ingen väg som leder dig uppåt

Livet flyger ifrån dig

Ljuset har slocknat

Titta på världen

Vad är det som händer här

Det finns inget du kan göra

Åh nej, det här är vägen

Detta är vägen

Åh nej detta är vägen till helvetet

° ° °

And here Chris Rea with his song

”The Road To Hell”

Salute Håkan Carlberg

In the shadow of a dignified life – I skuggan av ett värdigt liv

Unemployed, a life in the void

In Swedish see down

Unemployed, a life of emptiness and void.

You are insulted and reduced.

Why does it happen today!

The clouds are dark and heavy,

they obscure the sun.

You are insulted and reduced.

It obscures a life.

You get one life in the void.

The tears fall.

Open my door.

°  °  °

I skuggan av ett värdigt liv – In the shadow of a dignified life – Nell’ombra di una vita dignitosa

Arbetslös, ett liv i tomrummet

In Swedish

Arbetslös, ett liv i tomhet och utanförskap.

Du förolämpas och förminskas.

Varför händer det idag!

Molnen ligger mörka och tunga,

de skymmer solen.

Du förolämpas och förminskas.

Det skymmer ett liv.

Du får ett liv i tomrummet.

Tårarna faller.

Öppna min dörr.

°  °  °

Och, vacker musik av och med Ted Gärdestad
”Himlen är oskyldigt blå”

°  °  °

And, beautiful music by Ted Gärdestad
”Heaven is innocent blue”

Salute Håkan Carlberg

The Swedish government is building walls against older unemployed people – Sveriges regering bygger murar mot äldre arbetslösa. Photo: U. Roberg

The Swedish government

builds walls

In Swedish see down!

The Swedish government and the Swedish Employment Service build high walls. Walls for long-term unemployed 55-plussare. A lot of different activities and shortcuts into the labor market exist for immigrants. Those who worked their entire lives, been building our country and reaching the age of 50 and becoming unemployed, have very hard time returning to the labor market today. It’s about people with education and a wide and deep experience of many different professions.

The beach – Stranden

The older these long-term unemployed people become the higher, the walls become built by incompetent politicians and civil servants. Is work life over when you become unemployed as 55-plus? Time goes by and your confidence as unemployed and unwanted rages as all the services you are looking for and not get. You are on a deserted beach, is this your life to end in a emptiness? Unemployment kills you slowly and very painfully…

 

And some music with Lars Winnerbäck ”Falling” – ”Faller”

Den öde stranden – så kallt – är det här på stranden man som äldre arbetslös fattig och osynlig skall sluta sina dagar allt med den svenska regeringen bygger murar…

 

Regeringen bygger murar

mot äldre arbetslösa

In Swedish

Sveriges regering och Arbetsförmedlingen bygger höga murar. Murar för långtidsarbetslösa 55-plussare. Mängder av olika aktiviteter, snabbspår och genvägar in på arbetsmarknaden finns för immigranter. De som arbetat hela sitt liv, varit med att bygga vårt land och fyllt 50 år och blivit arbetslösa har det idag mycket svårt att återkomma in på arbetsmarknaden. Det handlar om människor med utbildningar och en bred och djup erfarenhet av många olika yrken.

Sakta dör du som äldre långtidsarbetslös på stranden, allt medan den inkompetenta regeringen och dess tjänstemän ser på… – You die slowly as an elderly long-term unemployed on the beach, all while the incompetent government and its officials are looking at …

Ju äldre dessa långtidsarbetslösa erfarna människor blir ju högre blir de murar som byggs av inkompetenta politiker och statstjänstemän. Är arbetslivet slut när du blir arbetslös som 55-plussare? Tiden går och ditt självförtroende som arbetslös och oönskad rasar i takt med alla tjänster du söker och inte får. Du står så på en öde strand, är det här ditt liv skall få sitt slut i en tomhet? Arbetslösheten dödar dig långsamt och mycket smärtsamt…

And some music with Nationalteatern,

”Stranden” – ”The beach”

Salute Håkan Carlberg

Dags att ta ner skylten ..

Inget jobb? Det är ditt eget fel..

In English see down!

Jag har under många år delat med mig av min upplevelser som arbetslös i Sverige. Det har varit och är en mycket tuff del av mitt liv, ja för alla som saknar ett arbete. Det mesta av det jag skrivit om och upplevt som arbetslös visar sig nu stämma. 

Tora Nord, Doktor i Arbetslivsvetenskap, presenterade nyligen sin Doktorsavhandling ”Arbete som rättighet eller skyldighet: Föreställningar om arbetsmarknadsfrånvaro i välfärdsstaten”. Nu hoppas jag att arbetsmarknadsministern och ledningen för den svenska Arbetsförmedlingen läser Tora Nords Doktorsavhandling och förstår att det nu måste hända saker! Doktor Tora Nord skriver bland annat:

Att vi måste ”bekämpa arbetslösheten” och ”få bukt med sjukskrivningarna” hörs ofta i den politiska debatten. Forskningen som presenteras i denna avhandling framhåller emellertid att ansvaret för att ta sig ur arbetslöshet och sjukskrivning allt mer har förskjutits till individen att hantera på egen hand. Följden är att situationen för individer som står utanför arbetsmarknaden har blivit mer prekär samtidigt som vikten av individens egna förutsättningar att ta sig ur arbetsmarknadsfrånvaron fått ökad betydelse.

Kontroll av arbetsviljan

Text från artikel skriven av Karlstads Universitet:
Arbetsmarknadsfrånvaro – att inte jobba – beskrivs alltmer som ett resultat av individuella tillkortakommanden. Att vara utan arbete blir individens eget fel och därmed ansvar att göra något åt. Men orsakerna till arbetslöshet är till största delen strukturella och därmed inte möjliga för en enskild individ att göra så mycket åt.

På arbetsmarknaden finns också en betydande social skiktning, vilket ger ojämlika möjligheter för individer att ta sig ur arbetsfrånvaron. I takt med att utjämningssystemen och omfördelningspolitiken har bromsats, ökar riskerna för att en ny social klass växer fram.

– Jag gjorde även djupintervjuer med medarbetare på Arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare med många år i yrket. Från att ha fokuserat på vilken typ av arbete och arbetsgivare som passar för en viss individ, handlar deras yrkesutövning idag mer om en kontroll av arbetsviljan för a-kassans skull. Och kontrollerna betyder mindre tid för samtal med den arbetssökande, berättar Tora Nord. Läs hela artikeln via denna länk:

http://www.forskning.se/2018/04/10/inget-jobb-bara-dig-sjalv-att-skylla/

Musik av Cornelius framförd av  Pernilla Andersson,

Marit Bergman, Rebecka Törnqvist & Titiyo

”Om Jag Vore Arbetslös”

Chained in unemployment

No job? It’s your own fault..

In English

For many years I have shared my experiences as unemployed in Sweden. It has been and is a very tough part of my life, yes to all those who do not have a job. Most of what I wrote about and experienced as unemployed now turns out to be true.

Tora Nord, Doctor of Occupational Science, recently presented her PhD thesis ”Work as a Right or Obligation: Imagination of Labor Market Absence in the Welfare State”. Now I hope that the Minister of Labor and the Swedish Employment Service Management will read Tora Nord’s doctoral dissertation and understand that things must happen now! Doctor Tora Nord writes, among other things:

Control of the will

Text from article written by Karlstad University:

Labor market absenteeism – not working – is described more and more as a result of individual shortcomings. Being unemployed becomes the individual’s own fault and thus responsibility to do something about it. But the causes of unemployment are largely structural and thus not possible for an individual to do so much.

There is also a significant social layer in the labor market, which gives unequal opportunities for individuals to get out of work. As the balancing systems and redistribution policy have slowed down, the risks of a new social class increase.

– I also did deep interviews with employees at the Employment Service, employment broker with many years in the profession. From focusing on the type of work and employer that suits a particular individual, their professional practice today is more about a check of the will for the sake of unemployment. And the controls mean less time for conversations with the job seeker, says Tora Nord.

Text from Tora Nord’s PhD thesis:

By analysing how changes in social security systems are motivated, how they are implemented and what consequences they entail for the individual, this dissertation shows how ideological shifts within the Swedish work strategy are put into practice. The findings presented stress that the responsibility for exiting unemployment and/or sick leave has become increasingly a matter for the individual to handle on their own. This is done mainly by lowering the degree of economic and social support to individuals whilst being labour market absent, but also by neglecting investment in long-term efforts aiming to tackle the challenges of labour market absence. Instead, the political strategy is characterised by reducing labour market absence through increasing the supervision and control of individuals living on welfare allowance. The essence of this logic can be summarised by the idea that the individual must be disciplined, activated and, above all, compliant. Combined with a threat of economic sanctions, the individual is steered towards a flexible unemployed individual with the “right” attitude, thus more easily matching today’s pickier labour market. Where work in Sweden previously was a matter of the individual’s right, focus has shifted towards the obligation—in a more unconditional manner—to stand at the disposal of labour market needs and adjust to the demands placed there. This means that the essence of work in the Swedish welfare state has ultimately been transferred towards a more distinct disciplinary domain.

A young man talks emotionally

about his time as an unemployed

Salute Håkan Carlberg

Fastkedjad i arbetslöshet – Chained in unemployment – incatenato nella disoccupazione

Inkompetent Arbetsförmedling i Sverige

In English see down!

Får en kallelse till ett informationsmöte gällande de nya ”extratjänsterna”. I inbjudan som kommer via ett brev ”hotas” med indragen a-kasseersättningen, aktivitetsstöd eller utvecklingsstöd. Informationen sker på arbetsförmedlingen i Borlänge. Mellan 20 och 30 personer möter upp och får vänta i en trång korridor. Så öppnas dörren och vi får kliva in i en lokal och får knappt 15 minuters information vilken avslutas med att arbetsförmedlarna berättar att nu blir det intervjuer med var och en. Ingenting sägs om hur detta skall gå till. Det utbryter en diskussion och irritation mellan oss deltagare. Deltagarna informerades om att det skulle bli ännu en intervju, det sades ingenting om när. Vi arbetssökande bemöts åter illa av Arbetsförmedlingens personal som tycks tämligen okunniga i att genomföra och organisera ett informationsmöte. Det har nu förflutit 10 dagar sedan mötet och ännu har vi inte fått någon återkoppling eller information när nästa steg sker.

Med fem års erfarenhet och utbildning som bland annat arbetsförmedlare, 6 år som regionchef för organisationen Företagarna, 6 år som projektledare och 10 år som rektor och pedagog med lång och djup erfarenhet av att anordna seminarier, konferenser, informationsmöten och mässor är det med djup förvåning jag konstaterar hur lågt och illa Arbetsförmedlingens personal behandlar arbetssökande. Människor som ofta lever under svåra förhållanden i ett utanförskap och en kris i livet. Jag har nu bett Af att till oss samtliga följa upp informationsträffen och ange nästa steg genom att ange var och när nästa steg sker. Jag förslår även att när Af anordnar liknande träffar och möten gör en enkätundersökning så att de kan höja kvalitén på sina informationsträffar och bemöta arbetssökande som människor.

It’s time to take down the employment agency’s sign now! – È ora di abbattere il segno dell’agenzia per l’impiego! – Det är dags att ta ner Arbetsförmedlingens skylt nu !

Incompetent Employment Service in Sweden

In English

Receives a call for an information meeting regarding the new ”extraservices”. In the invitation, which comes via a letter ”threatened” with incentives, cash benefits, activity support or development support. The information is available at the employment office in Borlänge. Between 20 and 30 people meet up and have to wait in a narrow corridor. Then the door opens and we get into a room and get less than 15 minutes of information, which ends with the fact that the employers tell us that they are interviewing each other. Nothing is said about how this should happen. It excites a discussion and annoyance between us participants. Participants were informed that there would be another interview, nothing was said about when. We job seekers are again ill-treated by the Employment Agency’s staff who seem quite ignorant in conducting and organizing an information meeting. It has now elapsed 10 days since the meeting and yet we have not received any feedback or information when the next step happens.

With five years of experience and education, including workforce, 6 years as Regional Manager for Entrepreneurship, 6 years as project manager and 10 years as principal and educator with long and deep experience in organizing seminars, conferences, information meetings and fairs, it is deeply amazed I find out how low and poor the employment agency’s staff are dealing with jobseekers. People who often live under difficult conditions in an outbreak and a crisis in life. I have now prayed for all of us to follow up the information strike and enter the next step by specifying where and when the next step occurs. I also suggest that when Af organizes similar meetings and meetings, a survey will be conducted so that they can raise the quality of their information meetings and respond to job seekers as people.

And some music with The Smiths

Salute Håkan Carlberg

Stefan Löfven – Swedish Prime Minister

Stefan Löfven gästar Söderhamn

In English see down

Idag, torsdag den 7 september, besöker Sveriges statsminister Stefan Löfven min gamla hemstad Söderhamn. Han skall bland annat träffa personal som fått anställningar i form av ”extratjänster” inom vård och omsorg. Det är tjänster som skapats för att ge nyanlända och långtidsarbetslösa en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Bara i Söderhamn har fler än 100 arbetssökande fått ”extratjänster”. Statsministern kommer även att hålla ett öppet möte för att besvara frågor från ”vanligt folk”. Det är positivt att statsminister Löfven gästar ”verkligheten”.

Det finns ett jobb att göra när det gäller arbetsmarknaden i Sverige. Idag diskrimineras arbetssökande med en ålder på 50-plus. Nyanlända får snabbspår och genvägar in på arbetsmarknaden. Äldre långtidsarbetslösa har ställts åt sidan, samtidigt som det finns planer på att höja pensionsåldern till 67 år… var finns logiken i detta? Den åldersdiskriminering som nu råder på den svenska arbetsmarknaden krossar många av oss ”äldre” arbetslösa. Gång på gång konstaterar jag när jag tar reda på vilka som erhöll tjänster jag sökt att åldern avgjorde. Idag skall du vara mellan 28 och 49 år för att vara av intresse. Som en erfaren ledare är min erfarenhet att det händer saker i ett arbetslag när man blandar unga och medelålders människor med ny kunskap med äldre som har erfarenhet. När man parar dessa kunskaper, då händer saker!

Jag har vid flera tillfällen erbjudit regeringen att utifrån mina erfarenheter som ledare och äldre arbetslös delta i utvecklingen av den svenska arbetsförmedlingen så att den blir effektiv och att dess verksamhet skall handla om att matcha arbetssökande och arbetsgivare. Men…inget intresse från regeringens sida. Idag handlar Arbetsförmedlingens arbete till stora delar om kontroll.

Some music produced and remixed by

”Moist” David Elfström Lilja from Söderhamn

Part of Söderhamn

Sweden’s prime minister is visiting a small town

In English

Today, Thursday, September 7, Sweden’s Prime Minister, Stefan Löfven, visits my old hometown of Söderhamn. Among other things, he will meet staff who have been employed in the form of ”extra services” in care and care. These are services created to give new arrivals and long-term unemployed an opportunity to enter the labor market. Only in Söderhamn, more than 100 jobseekers have received ”extra services”. The Prime Minister will also hold an open meeting to answer questions from ”common people”. It is encouraging that Prime Minister Löfven will visit the ”reality”.

There is a job to do in the labor market in Sweden. Today, jobseekers are discriminated against by the age of 50 plus. New arrivals get fast-track and shortcuts into the labor market. Older long-term unemployed have been put aside, while there are plans to raise retirement age to 67 years … where is the logic in this? The age discrimination currently in the Swedish labor market breaks many of us ”older” unemployed. Time after time, I find out when I find out who received services I sought to determine age. Today you should be between 28 and 49 years to be of interest. As an experienced leader, my experience is that things happen in a work team when mixing young and middle-aged people with new knowledge with older people who have experience. When you pair these skills, things happen!

On several occasions, I have offered the government to participate in the development of the Swedish employment agency, based on my experiences as a leader and elder unemployed, to make it effective and that its activities will be about matching job seekers and employers. But … no interest from the government. Today, the Employment Agency’s work is largely about control.

 And some musik

Gnarls Barkley – Crazy

Salute Håkan Carlberg

Vandraren i Levanto

Am I the hopeless wanderer in Levanto? ! – Sono il viandante senza speranza a Levanto? !

Så tog livet tre steg bakåt. . . 
Then life took three steps backward. . .
La vita fece tre passi indietro. . .
Hopeless Wanderer . . . 
° ° °
You heard my voice, I came out of the woods by choice
Shelter also gave their shade
But in the dark I have no name
So leave that click in my head
And I will remember the words that you said
Left a clouded mind and a heavy heart
But I am sure we could see a new start
So when your hopes on fire
But you know your desire
Don’t hold a glass over the flame
Don’t let your heart grow cold
I will call you by name
I will share your road
But hold me fast, hold me fast
‘Cause I’m a hopeless wanderer
And hold me fast, hold me fast
‘Cause I’m a hopeless wanderer
°  °  °
Text: Mumford & Sons

Salute Håkan Carlberg