Inlägg märkta ‘autore’

Författaren, diktaren och Svenska akademiledamoten Bo Bergman – The author, poet and Swedish Academy member Bo Bergman – L’autore, poeta e membro dell’Accademia svedese Bo Bergman (1869-1967).

Världspoesidagen

In English see down

Den 21 mars infaller årligen Unescos Världspoesidag. Dagen instiftades 1999 för att hjälpa Unescos medlemsländer att stärka muntliga berättartraditioner, att synliggöra samtida poesi och öka kontakterna mellan poesi och andra konstarter. Här får du två dikter en av min släkting och en av de stora diktarna från Sverige, Bo Bergman och en av mig från min bok Dikter vid havet Mare Ligure & Andra stunder.

Melodi, av Bo Bergman (1869-1967)

 °  °  °
Bara du går över markerna,
lever var källa,
sjunger var tuva ditt namn.
Skyarna brinna och parkerna
susa och fälla
lövet som guld i din famn.
Och vid de skummiga stränderna
hör jag din stämmas
vaggande vågsorl till tröst.
Räck mig de älskade händerna.
Mörkret skall skrämmas.
Kvalet skall släppa mitt bröst.
Bara du går över ängarna,
bara jag ser dig
vandra i fjärran förbi,
darra de eviga strängarna.
Säg mig vem ger dig
makten som blir melodi?
Ur Elden (1917)
°  °  °

Ungdom, av Håkan Carlberg

Vilken är din stad

Var känner du dig trygg

Du skär dina armar

Vad händer inom dig

Din blick är ledsen

Du riktar den mot marken

Du drar den svarta huvan över ditt lockiga hår

Vart är du på väg

Jag är orolig

Du skär dig och din arm liknar

mest ett rutat kollegieblock

Du är så tyst och vänder dig om

Sår på sår

Ibland ser jag en tår i ditt öga

Ibland säger du att du vill ta ditt liv

inte längre vara här

Vad är det som tynger dig

Varför kan du inte svara

Jag vill dig väl bara väl

Jag ser dig, vi ser dig

Jag vill se ditt hår

din klara blick ditt leende

Du kan min vän

Du kan

Ur Dikter vid havet Mare Ligure & Andra stunder 2014

 °  °  °

-Just you go over the land, live each source. – Bara du går över markerna, lever var källa.

World Poetry Day

In English

On March 21 falls annually UNESCO’s World Poetry Day. The day was established in 1999 to assist UNESCO member countries to strengthen oral storytelling traditions, highlighting contemporary poetry and increase contacts between poetry and other arts. Here are two poems in Swedish, one of my relative and one of the great poets of Sweden, Bergman, and one of me from my book Poems at Sea & Mare Ligure Other moments.

A song after a poem by Bo Bergman

”The girl under the new moon”

Salute Håkan Carlberg
Höst - Håkan Carlberg

En känsla av höst – A sense of autumn – Un senso di autunno

Vandrar i hösten

In English see down

Vandrar och hösten visar sig i olika skepnader. Värmen dröjer sig kvar under dagen medan nätternas kyla färgar trädens blad röda. Tankarna vandrar. Arbetslösheten tär på livet, tankarna blir allt svartare. På natthimlen visar sig min älskade måne i fullt format. Tiden går, vilken väg tar nu livet? Bokmässan i Göteborg genomförs denna vecka. Var där för precis två år sedan och presenterade en av mina böcker. Nu väntar min nästa bok på att få finna sina läsare.

Även i det arbetet känns det som höst, kallt och mörkt. Att lyckas som författare är ett konststycke. Handlar om att ha kontakter i branschen och att vara känd för något annat. Vandrar bland de vissna löven som prasslar under skorna. Solen, full av höst, speglar sig i älvens vatten. Vandrar och hoppas. Hoppas och vandrar. Blommorna sprider sina frön från vackra kapslar och fröna ger upphov till nya blommande liv. När vänder livet uppåt igen?

Höst - Håkan Carlberg

En känsla av höst – A sense of autumn – Un senso di autunno

Wandering in autumn 

In English

Walking and fall evident in various guises. The warmth lingers during the day while the nights’ cool colors trees leaves red. The thoughts wander. Unemployment is eating away at the lives, thoughts becoming blacker. At night the sky turns my beloved moon in full format. Time passes, the path is now taking life? Göteborg Book Fair conducted this week. Be there for just two years ago and featured one of my books. Now waiting for my next book on getting find their readers.

Also in this work, it feels like autumn, cold and dark. To succeed as a writer is a work of art. Is about have contacts in the industry and be known for something else. Wander among the dead leaves rustling underfoot. The sun, full of autumn, reflected in the river waters. Wandering and hoping. Hope and walk. The flowers spread their seeds from beautiful capsules and the seeds giving rise to new blossoming life. When will life turns upward again?

And a song. The Smiths:

There Is A Light That  Never Goes Out

 

Höstlöv - Håkan Carlberg

Vi vandrar i våra liv mot att bli ett vissnat löv – We walk in our lives to become a withered leaf – Camminiamo nella nostra vita per diventare una foglia appassita

Salute Håkan Carlberg
Bo Bergman, böcker av HCG2014

Bo Bergman, en av Sveriges stora författare, gav ut många diktsamlingar, noveller och romaner under sitt liv som varade 98 år. Vi är släkt via hans moder. – Bo Bergman, one of Sweden’s great writers, published many collections of poetry, short stories and novels in his life that lasted 98 years. We’re related through his mother.

Att skriva en bok och få den utgiven

In English see down!

Skriver en historia, berättelse, om några händelser i det vackra Järvsö. En berättelse som innehåller en märklig historia, som utspelat sig i verkligheten. Det handlar om ett barn som med familjen flyttar från det platta Skåne till ett hus invid bergets brant i det fagra Hälsingland.

Har nu boken i ett tryckfärdigt skick. Har köpt en tjänst där en mycket bokkunnig person läst och föreslaget ett par justeringar av texten. Fann en mycket duktig konstnär som illustrerat boken, dessa vackra bilder har jag köpt. För att sedan förpacka och designa bokens text och illustrationer köpte jag en tjänst av ett företag i branschen. Boken är nu helt klar för att tryckas och finns i form av filer på min dator.

Har sökt finansiering för att nu trycka upp boken och göra den tillgänglig för barn som vill uppleva och läsa. En viktig del av våra barns utveckling, utveckling av alla deras hundra språk. Så här långt har jag finansierat boken med sparade medel. Som arbetssökande räcker inte längre pengarna till för att finansiera en tryckning. Mina tidigare böcker ”Frida och måntrappan” och ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” har jag helt finansierat med egna medel.

Jag liknar detta med en duktig kock som tillagat en god och vacker middag med förrätt, varmrätt och dessert, men som saknar bestick och ett porslin att lägga upp maträtterna på och servera sina gäster. Att vara kreativ, skriva en bok och att få den utgiven är en konst.

Min gode vän Björn, säger:

-”Du måste vara känd för något annat för att bli uppmärksammad och få din bok utgiven och läst”.

Böst Trelleborg H Carlberg

-How be reached out to the market with the book? -Come Può raggiungere il mercato con il suo libro?

To write a book and get it published

In English!

Writing a story, story, about some events in the beautiful Järvsö. A story that contains a remarkable story that played out in reality. It is about a child with the family moves from the flat Skåne into a house near the mountain’s steep in the beautiful Hälsingland.

Now have the book in a print-ready condition. Have bought a service where a very qualified person reading the book and suggested a few adjustments to the text. Found a very talented artist who illustrated the book, these beautiful pictures I have bought. Then package and design the book’s text and illustrations, I bought a service from a company in the industry. The book is now fully ready to be printed and is in the form of files on my computer.

Have applied for funding to now press the book and make it available for children who want to experience and learn. An important part of our children’s development, the development of all their hundred languages. So far I have funded book with savings. As unemployment is no longer enough money to fund the printing. My previous books ”Frida and the staircase to the Moon” and ”Poems by the sea Mare Ligure & other moments” I have fully financed with own funds.

I compare this with a talented chef who cooked a good and beautiful dinner with an appetizer, main course and dessert, but lacking cutlery and crockery to add up the dishes and serve their guests.

My good friend Bjorn says:

– ”You need to be known for something else to get noticed and get your book published and read.”

° ° °

Pelle Carlberg sings his song :

”I Love You, You Imbecile”

Salute Håkan Carlberg
Ligurien H Carlberg 2015

Liguria – Bonassola and the beautiful mountains,  in October 2015

In English see down!

Här kommer den senaste recensionen, kommentaren,  (i mars 2016) till min bok ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” som presenterades vid Bokmässan i Göteborg i september 2014.

”Din bok, Dikter vid havet Mare Ligure och andra stunder, fick följa med till Kanarieöarna som enda litteratur och det räckte väl. Jag kunde inte sluta läsa, utan sög i mig hela alltet från pärm till pärm, där under solen. Jag kastades mellan hopp och förtvivlan, ångest, dödslängtan och livshopp under tiden jag försökte sätta in din berättarstil i någon känd genre…..Men du har ditt egna personliga sätt att skriva så varje kapitel har sin egen genre. Du skriver flytande och lätt med knorr i varje slutstavelse och de egenhändiga fotografierna passar var och ett på pricken, till kapitlen, dikterna, uppmaningarna…you name it.”

Carlberg, Håkan - Dikter vid havet Omslag

Poems by the sea Mare Ligure & other moments –  Poesie di mare Mare Ligure e altri momenti

In English!

Here comes the latest reviews, commentary (in March 2016) my book ”Poems on the sea Mare Ligure & other moments” which was presented at the Göteborg Book Fair in September 2014.

”Your book, Poems by the sea Mare Ligure and other moments, had come to the Canary Islands as the only literature and it was enough well. I could not stop reading, but sucked me the whole universe from cover to cover, where under the sun. I was thrown between hope and despair, anxiety, death wish and hope of life during the time I tried to put into your narrative in any known genre ….. But you have your own personal way of writing so each chapter has its own genre. You write fluently and easily with a twist in each final syllable and the own hand the photographs fit each one on the dot, chapters, poems, calls … you name it. ”

The book is available through the links below / Här finns boken att köpa: 

http://www.litenupplaga.se

http://cdon.se/böcker/carlberg%2c_håkan/dikter_vid_havet__mare_ligure_%26_andra_stunder-27759944

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=H%E5kan+Carlberg

°  °  °

And some wonderful music 

Maître Gims Est-ce que tu m’aimes? ( Do you love me? )

Salute Håkan Carlberg
Mare Ligure HCG2013

Levanto -Liguria – Italy – HCG 2013

In English and Swedish.

We all have our places in the world that we love and long for. Some like big cities, others a small island in a vast sea while others love a mountain peak in Nepal. Me myself is in love with since many years in an area of Liguria and the town of Levanto with its wonderful nature, a calm and wonderful people. Not many people know the small town, but for some reason I find that the small town next to Mare Ligure plays a big role in one of author Stieg Trenter detective stories ”Tragically telegram” from 1947!

Alla har vi våra platser i världen som vi älskar och längtar till. Några gillar storstäder, andra en liten ö i ett stort hav medan andra älskar en bergstopp i Nepal. Själv är jag sedan många år kär i ett område i Ligurien och staden Levanto med dess underbara natur, ett lugn och underbara människor. Inte många känner till den lilla staden, men så av någon outgrundlig anledning finner jag att den lilla staden invid Mare Ligure spelar en stor roll i en av författaren Stieg Trenters kriminalhistorier ”Tragiskt telegram” från 1947!

Stieg Trenter in Levanto Photo: K WGullers

– Levanto, Italy. The author Stieg Trenter playing table tennis with a Franciscan. Foto: K.W. Gullers, / Nordiska museet

So there is a connection between Stieg Trenter and me, we both discovered the small town and became great lover of it. I discovered Levanto in the late 60th century as a 12-year-old. Stieg Trenter was there in the 40’s and 50’s. Only now I discover that Stieg Trenter in one of his books moved parts of the story to Levanto, a town that today has nearly 6000 inhabitants and still is not particularly known for so many. Those who discover the beautiful city is often tourists visiting the world famous Cinque Terre area and make a trek over the mountains to the right, Levanto.

I wonder if my friends in the small Ligurian seaside town knows that their city is in a very famous detective story set in Stockholm and in Levanto? It’s fantastic!

In a newly written preface to Stieg Trenter book writes Laura Trenter (Stiegs daughter):

”From 1947, he spent much of the year in Italy. First in Florence and Levanto and later in Rome. It was not just the Italian weather that suited him, also the Italian temperament, food, drink – and football. ”

There is some evidence to suggest that Stieg Trenter also lived for a time in Levanto. In the Digital Museum are among other things: For one month, the summer of 1957, Peter worked Gullers (photographer) on the magazine Epoca in Milan. In July he traveled to Levanto (where Stieg Trenter lived), Venice, Naples and Rome. Peter Gullers father photographer KW Gullers was modeled to Stieg Trenter fictional character Harry Friberg.

Det finns alltså en koppling mellan Stieg Trenter och mig, vi båda upptäckte den lilla staden och blev stora älskare av den. Själv upptäckte jag Levanto i slutet av 60-talet som 12-åring. Stieg Trenter var där på 40- och 50 talet. Först nu upptäcker jag att Stieg Trenter i en av sina böcker förlagt delar av berättelsen till Levanto, en stad som idag har knappt 6 000 innevånare och som fortfarande inte är speciellt känd för så många. De som upptäcker den vackra staden är ofta turister som besöker det världsberömda området Cinque Terre och gör en vandring över bergen till just, Levanto.

Jag kan undra om mina vänner i den lilla liguriska staden vid havet känner till att deras stad finns med i en mycket känd kriminalhistoria som utspelar sig i Stockholm och i Levanto? Visst är det fantastiskt!

I ett nyskrivet förord till Stieg Trenters bok skriver Laura Trenter (Stiegs dotter):

”Från 1947 tillbringade han stora delar av året i Italien. Först i Florens och Levanto och senare i Rom. Det var inte bara det italienska vädret som passade honom, också det italienska temperamentet, maten, drycken – och fotbollen.”

Det finns en del som tyder på att Stieg Trenter även bott en tid i Levanto. På Digitalt Museum står bland annat: Under en månad sommaren 1957 arbetade Peter Gullers (fotograf) på tidningen Epoca i Milano. I juli reste han till Levanto (där Stieg Trenter bodde), Venedig, Neapel och Rom. Peter Gullers far fotografen K. W. Gullers var förebild till Stieg Trenters romanfigur Harry Friberg.

Levanto H Carlberg

Kanske är det denna port som inspirerat till bokens framsida. Bilden tog jag i oktober 2015 i Levanto. – Perhaps it is this port which inspired the book’s front. The picture I took in October 2015 in Levanto. – Forse è questa porta che ha ispirato anteriore del libro. L’immagine che ho preso nel mese di ottobre 2015 a Levanto.

Tragikst Telegram Stieg Trenter 1947

The book Tragically Telegram by Stieg Trenter – 1947 – Cover illustration: Sylvan

The book ”Tragically telegram” is a crime novel by Stieg Trenter published in 1947. It is on the list of the best detective works. The story takes place in Stockholm and in the small Italian town of Levanto at Mare Ligure. Two Italian marquis daughters from the small town of Levanto in the Liguria had in the early 1920s, married, each with a Swedish shipowners’ son. Lucia Halden and Jana Ritter is now widowed since the late 30’s and share a beautiful apartment on Central Park Chaise in Stockholm. 

The introduction to this murder story set in one of the houses that surround Central Park Chaise in Stockholm. The park is a suggestive environment, especially in the evening. The fact that the gate to the park is locked at night to play some role in the book. The house in which several of the main characters live also has interesting possibilities for a thriller plot, with multiple outputs and projecting storeys.

The final section takes place in Levanto, the small Italian town in Liguria, both shipowners widows originated. In the summer of 1947 after the Treaty of Paris, it was once possible to travel down across the continent on vacation. Harry Friberg traveling by boat from Stockholm to Rotterdam and have his car with him – a new, gleaming Morris. He drives on to Paris under the plan. There are Vesper Johnson, on his way home from the US, where he remained during the entire package to the defendant part of the story. He persuades Friberg acting driver, with Italy as goals: the murderer will be there, says Johnson. This is the first of Stieg Trenter books where the story partly set in Italy, a country that Trenter was very fond of.

A few lines from the book:

”While we enjoyed the hotel’s own plate of spaghetti, broiled sheep with tomatoes, the province’s own red wine, cheese and fruit, the conversation revolved around the small town and the province of Levanto, an isolated part of the country at the Ligurian Riviera. There lived three thousand souls in the city itself, and as many of the villages on the mountain slopes. The people subsisted chiefly on fishing, wine and olive production. During July and August was filled the sandy beach of city residents who escaped the heat in Milan and Turin stone deserts. Otherwise Levanto not many who came from outside, and they lived their own somewhat isolated life. In the province, there were two cars and two hundred mules, for none of the villages led drive, the port did not exist, and of the seven hundred feet high surrounding mountain ranges, there was only a single drive. The only reasonably reliable communication was the railroad, but the trains that stopped were far too few, considered Isola Bardelli and looked deeply troubled”. 

Boken ”Tragiskt telegram” är en kriminalroman av Stieg Trenter utgiven 1947. Den finns med på listan över de bästa kriminalverken. Historien utspelar sig i Stockholm och i den lilla italienska staden Levanto vid Mare Ligure. Två italienska markisdöttrar från den lilla staden Levanto i Ligurien hade i början av 1920-talet gift sig med varsin svensk skeppsredarson. Lucia Halden och Jana Ritter är nu änkor sedan slutet av 30-talet och delar en vacker våning vid Centralbadsparken i Stockholm.

Inledningen till denna mordhistoria utspelar sig i ett av de hus som omger Centralbadsparken i Stockholm. Parken utgör en suggestiv miljö, särskilt på kvällen. Det faktum att grinden till parken låses om nätterna spelar en viss roll i boken. Det hus där flera av huvudpersonerna bor har också intressanta möjligheter för en deckarintrig, med flera utgångar och utskjutande våningar.

Den avslutande delen äger rum i Levanto, den lilla italienska staden i  Ligurien, som de båda redaränkorna härstammar från. Sommaren 1947, efter Parisfreden, var det åter möjligt att resa ner över kontinenten på semester. Harry Friberg reser med båt från Stockholm till Rotterdam och har sin bil med sig – en ny, blänkande Morris. Han bilar vidare till Paris enligt planen. Där befinner sig Vesper Johnson, på hemväg från USA, där han befunnit sig under hela den dittillsvarande delen av historien. Denne övertalar Friberg att agera chaufför, med Italien som mål: mördaren kommer att finnas där, menar Johnson. Detta är den första av Stieg Trenters böcker där handlingen delvis utspelas i Italien, ett land som Trenter var mycket förtjust i.

Några rader ur boken:

”Medan vi avnjöt hotellets egna platta spagetti, halstrat får med tomater, provinsens eget rödvin, ost och frukt, kretsade samtalet kring den lilla staden och provinsen Levanto, en isolerad landsända vid liguriska rivieran. Det bodde tretusen själar i själva staden och lika många i byarna på bergsluttningarna. Folket livnärde sig huvudsakligen på fiske, vin- och olivodling. Under juli och augusti kryllade sandplagen av stadsbor som flydde värmen i Milanos och Turins stenöknar. Annars var Levanto fattigt på främlingar och levde sitt eget tämligen isolerade liv. I provinsen fanns två bilar och cirka tvåhundra mulor, till ingen av byarna ledde bilväg, hamn existerade inte och över de sjuhundra meter höga omgivande bergskedjorna fanns blott en enda bilväg. Den enda någorlunda tillförlitliga kommunikationen var järnvägen, men tågen som stannade var på tok för få, ansåg Isola Bardelli och såg djupt bekymrad ut.”

Stieg Trenter in Levanto Italy

Levanto. A shadow sharing the road between the two women and the boy standing in the middle of it. Symbolism. Generation. Poverty. Cobblestone. Photo: Peter Gullers

In summary, when it comes to the small Ligurian town of Levanto, it is probably the case that there are many Swedes know it by Stieg Trenter book ”Tragic telegram.” Today live where nearly twice as many as when Stieg Trenter wrote the book. People live well in the lovely town and the villages in the mountains and during the tourist season April to early October, visiting many Levanto. Good and many roads do that today Levanto is not isolated by the sea, the trains run on time and there is easy access to both Genoa and La Spezia and further out in the country.

Sammanfattningsvis så när det gäller den lilla liguriska staden Levanto så är det nog så att det är många svenskar som känner till den genom Stieg Trenters bok “Tragiskt telegram”. Idag lever där nära dubbelt så många som när Stieg Trenter skrev boken. Människorna lever bra i den vackra staden och i byarna i bergen och under turistsäsongen april till början av oktober gästar många Levanto. Bra och många vägar gör att dagens Levanto inte är isolerat invid havet, tågen går i  tid och man når snabbt både Genua och La Spezia och vidare ut i landet.

About Stieg Trenter (1914-1967) was born as Stig Johansson, but took the name of Stieg Trenter after having first used it as a pseudonym, he got the idea from EC Bentley’s detective classic Trent ‘s Last Case. Stieg Trenter was a journalist and a highly acclaimed crime writer and Stockholm portrayer. He counted to The Big Four (along with Maria Lang, Hans Krister Rönblom and Vic Suneson). He debuted in 1943 with the crime novel ”No one can stop death”.

Om Stieg Trenter (1914-1967) föddes som Stig Johansson men tog namnet Stieg Trenter efter att först ha använt det som pseudonym, idén fick han från E.C. Bentleys deckarklassiker Trent”s Last Case. Stieg Trenter var journalist och en mycket uppskattad kriminalförfattare och stockholmsskildrare. Han räknas till De Fyra Stora (tillsammans med Maria Lang, Hans-Krister Rönblom och Vic Suneson). Han debuterade 1943 med kriminalromanen ”Ingen kan hejda döden”.

About Karl Werner Gullers (1916-98) was one of Sweden’s leading reportage photographers on assignments for magazines Behold, We and People in the Picture. He also produced many books. 1949, he was on tour in Italy with his friend and author Stieg Trenter. To Levanto they came to relax with a bit of sunbathing and swimming.

Om Karl Werner Gullers (1916–98) var en av Sveriges ledande reportagefotografer med uppdrag för tidskrifterna Se, Vi och Folket i Bild. Han producerade även många böcker. 1949 var han på rundresa i Italien med vännen och författaren Stieg Trenter. Till Levanto kom de för koppla av med lite sol och bad.

Levanto Photo: K W Gullers

Women stand around a man selling clothes. Photo: Peter Gullers, / Levanto – Italy – 1957

DSC08211

Levanto – HCG 2012

 

Levanto HCG2013

Levanto – HCG 2013

And here some music live from Levanto an evening in September 2012:

Levanto HCG2013

Levanto and Mare Ligure HCG2013

Levanto HCG2013

Levanto HCG 2013

 Salute Håkan Carlberg