Inlägg märkta ‘barn’

My new book MOMENTS / STUNDER

My new book is ready

In Swedish see down!

Now my latest book for children and young people arrived from the print shop. It has been a long way to complete it and get it in hand. A book printed on paper from our forests, authored by me, with beautiful drawings by Kathrin Bergqvist-Löfgren and graphically designed by Anna-Karin Tillström.

It’s been tough to finance the book, and I have saved money and finally I could finance it. My goal and purpose with the book is that more children and young people should read books, preferably together with their close. Experience and discover things in life. Getting common experiences with a book is worth a lot. I sent my script to several of the larger publishers in Sweden but nobody wanted to publish the book.

The name of the book is ”MOMENTS – stories from Järvsö” and based largely on events that occurred in reality. Part of the title of ”MOMENTS” I borrowed from my relative, writer and Swedish Academy member, Bo Bergman’s book ”Moments,” a collection of poems which he published anno 1952 at publisher Bonnier.

My new book is about the boy Ludde who will move from a small town in academic Lund up to a house located on the edge of a beautiful mountain in ”LillBabsland”, Järvsö.

”Children must experience the world

with all their senses,

not least in the world of school ”

It is very difficult to get into the book market as ”unknown” and be able to reach out with books. However, I am prepared to donate my books in a book project for children and young people so that children and young people can access the book and get an experience. If you have a project in progress, feel free to contact me! Maybe translate the book into English, German, Italian.

This is my third book, previous books are the children’s book ”Frida and the Moon Staircase” that I published in 2010 and the Adult Book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Times” published in 2014 and presented at the big book fair in Gothenburg that year.

Min nya barn och ungdomsbok anländer från tryckeriet! – My new children and youth book arrives from the print shop!

Min nya bok är klar

In Swedish

Nu har min senaste bok för barn och unga anlänt från tryckeriet. Det har varit en lång färd till att slutföra den och få den i handen. En bok tryckt på papper från våra skogar, författad av mig, med vackra teckningar av Kathrin Bergqvist-Löfgren och grafiskt formgiven av Anna-Karin Tillström.

Det har varit tufft att finansiera boken, och jag har sparat pengar och till slut kunde jag finansiera den. Mitt mål och mitt syfte med boken är att fler barn och unga skall läsa böcker, gärna tillsammans med sina nära. Uppleva och upptäcka saker i livet. Att få gemensamma upplevelser av en bok är värt mycket. Jag sände mitt manus till flera av de större förlagen i Sverige men ingen ville utge boken.

Namnet på boken är ”STUNDER – berättelser från Järvsö” och bygger till största delen på händelser som skett i verkligheten. En del av titeln ”STUNDER” har jag lånat av min släkting, författaren och Svenska Akademiledamoten, Bo Bergmans bok ”Stunder”, en diktsamling som han gav ut anno 1952 på förlaget Bonniers.

Min nya bok handlar om pojken Ludde som skall flytta från en liten by i det akademiska Lund upp till ett hus beläget på kanten av ett vackert berg i ”LillBabsland”, Järvsö.

– ”Barn måste få uppleva världen

med alla sina sinnen,

inte minst i skolans värld”

Det är mycket svårt att som ”okänd” ta sig in på bokmarknaden och kunna nå ut med böcker. Jag är dock beredd att i ett bokprojekt för barn och unga skänka mina böcker så att barn och unga kan få tillgång till boken och få en upplevelse. Hör gärna av dig om du har ett projekt på gång!

Detta är min tredje bok, tidigare böcker är barnboken ”Frida och måntrappan” som jag gav ut 2010 och vuxenboken ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” som gavs ut 2014 och som jag presenterade på den stora Bokmässan i Göteborg samma år.

Mina tre böcker – My three books – I miei tre libri

And then music from Järvsö with LIll-Babs

Salute Håkan Carlberg

-Tänd ett ljus för jordens barn – se dem och ge dem av din kärlek  -Light a candle for the children of the earth – see them and give them of your love

Psykisk ohälsa ökar hos unga

In English see down

Socialstyrelsen presenterar idag i en rapport alarmerande siffror om utveckling av psykisk ohälsa hos barn och unga, åren 2006-2016. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent.

Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan, och eftersom antalet nya sjukdomsfall ökar och även tenderar att bli mer långvariga kommer ökningen inte att mattas av den närmaste tiden. – Även om psykisk ohälsa är vanligare bland de som har särskilt svåra psykosociala förhållanden är det allt fler från hela ungdomsgruppen som omfattas av den här ökningen, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Andelen sjuka som får psykofarmaka har inte ökat i takt med att den psykiska ohälsan ökat har också förskrivningen av olika antidepressiva läkemedel ökat. Andelen som behandlas med läkemedel efter att ha blivit sjuka har dock varit oförändrad de senaste tio åren. Av de som påbörjar en behandling med psykofarmaka är det ungefär en av fem som fortsätter behandlingen i minst tre år. – En tidig upptäckt och diagnostisering, där olika former av psykologisk behandling sätts in tidigt skulle eventuellt kunna ersätta läkemedelsbe-handling vid psykisk ohälsa, så som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest, säger Peter Salmi.

Allvarliga konsekvenser av tidig psykisk ohälsa

Barn och unga vuxna som tidigt får psykiatriska diagnoser som depression och ångestsyndrom riskerar att bli sjuka under lång tid och då ökar också risken för självmordsförsök och självmord. Bland pojkar i åldern 10-17 år med samsjuklighet i depression och ångestsyndrom är självmord 25 gånger vanligare jämfört med pojkar i samma ålder som inte fått någon psykiatrisk diagnos. Insjuknande i tidig ålder påverkar också förmågan att tillgodogöra sig högre studier. – Vi följde upp barn och unga som vårdats för depression och ångestsyndrom 2006. Tio år senare hade de personerna uppnått en betydligt lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka, säger Peter Salmi.

Inga klara orsaker till ökningen

Det finns inga säkra svar på varför den psykiska ohälsan ökar. Det kan delvis ha att göra med en ökad medvetenhet och att fler vågar berätta. Men eftersom hela ungdomsgruppen har drabbats av ökad psykisk ohälsa tror Peter Salmi att ökningen kan ha att göra med ungas livsvillkor. – Då handlar det om de miljöer där alla barn och unga vistas, som under skolperioden. Men även inträdandet i arbets- och vuxenlivet kan vara en del av förklaringen, säger Peter Salmi.

Psykisk ohälsa bland barn och unga 2006-2016

Kurvorna visar andel barn och unga med minst ett vårdtillfälle inom slutenvård eller specialiserad öppenvård för någon psykiatrisk diagnos eller minst ett uttag av psykofarmaka, där förskrivningar inom primärvården ingår.

Källa Socialstyrelsen

-Det är nu hög tid att vi alla bryr oss om barn och unga vuxna –

se dem och ge dem en bra och positiv  framtid.

Ge dem kärlek istället för hårda julklappar.

Det handlar såväl om oss föräldrar,

skolans personal och alla övriga som finns

nära våra barn och unga vuxna.

Tänd ett ljus för jorden barn – Light a candle for the children of the earth 

 

”It is now high time that we all care about children and young adults – see them and give them a good and positive future.

Mental illness is increasing in children

In English

The National Board of Health and Welfare today presents in a report alarming figures on the development of mental health in children and adolescents, 2006-2016. Mental ill health in children aged 10-17 has increased by over 100 percent in ten years. For young adults, 18-24 years, the increase is closer to 70 percent.

In total, there are about 190,000 children and young adults in Sweden who suffer from some form of mental illness. The single largest group, more than 63,000 people, is young women 18-24 years old. It is primarily diagnoses of depression and various anxiety disorder that contribute to the increase of mental health, and as the number of new diseases increases and also tends to be more prolonged, the increase will not be dulled in the near future. ”Although mental health is more common among those with particularly difficult psychosocial conditions, there are increasing numbers from the entire youth group covered by this increase,” says Peter Salmi, investigator at the National Board of Health.

The proportion of patients receiving psychiatric drugs has not increased as psychological ill health has increased, the prescription of various antidepressants has also increased. However, the proportion of drugs treated with sickness has remained unchanged over the past ten years. Of those who start treatment with psychiatric drugs, it is about one in five who continue treatment for at least three years. ”Early detection and diagnosis, where various forms of psychological treatment are instituted early could possibly replace drug treatment in mental health, as recommended in the National Board of Health’s National Guidelines for Depression and Anxiety Care,” says Peter Salmi.

Serious consequences of early mental illness

Children and young adults who receive psychiatric diagnoses early as depression and anxiety disorder risk becoming ill for a long time, and then also increase the risk of suicide attempt and suicide. Among boys aged 10-17 years of cohabitation in depression and anxiety disorder, suicide is 25 times more common compared to boys of the same age who have not received any psychiatric diagnosis. Early injuries also affect the ability to acquire higher studies. ”We followed up children and young people who were treated for depression and anxiety disorder 2006. Ten years later, they had achieved a significantly lower level of education than those who were not ill,” says Peter Salmi.

No clear reasons for the increase

There is no sure answer to why mental health is increasing. It may in part be related to increased awareness and more dare to tell. However, as the entire youth group has suffered from increased psychological ill health, Peter Salmi believes that the increase may have with young people’s living conditions. – It is about the environments where all children and young people are staying, as in the school period. But participation in working and adulthood can also be part of the explanation, ”says Peter Salmi.

Source: National Board of Health Sweden

”It is now high time that we all care about children and young adults –

see them and give them a good and positive future.

Give them love instead of hard Christmas presents.

It’s about us parents,

the school staff and all the rest there are

close to our children and young adults.

See all children and young people, give them your love and your joy. -Se alla barn och unga, ge dem av din kärlek och din glädje.

Salute Håkan Carlberg

Fontana di Trevi, Rome. -When I was a boy, I had a dream All about the things I’d like to be.

Jeff Lynne och Zlatan Ibrahimovic

hade drömmar som barn,

drömmar som blev till verklighet.

In English see down!

Jeff Lynne sjunger, i sin låt ”When I was a boy”, om sin tid som en liten pojke och hans drömmar om att bli musiker. Han sjunger om hur det inuti hans huvud spelades musik när han gick och lade sig på kvällarna. Han lärde sig att spela gitarr och spelade på den långt in på nätterna och hans drömmar om att bli en musiker och att ha det som sitt jobb. Hans drömmar blev till sanning och verklighet. Och visst har vi alla som barn haft drömmar. Drömmen som blev till verklighet och drömmar som förblev drömmar.

Jeff Lynne sjunger:

-När jag var en pojke hade jag en dröm att

ta reda på vad livet verkligen kunde betyda

Jag gissar att fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic hade liknande drömmar som liten pojke när han växte upp i Rosengård i Malmö. En dröm om att få spela fotboll och att det skulle vara hans jobb. Zlatans drömmar blev till sanning och verklighet. Zlatans ord som finns ”målade i sten” vid en av gångvägarna som leder in i Rosengård lyder:

-Man kan ta en kille från Rosengård men

man kan inte ta Rosengård från en kille.

Malmö in Sweden. -You can take a guy from Rosengård but you can not take Rosengård from a guy ( Words by Zlatan).

In English

Genova, Italy. -When I was a boy, I had a dream All about the things I’d like to be

Jeff Lynne and Zlatan Ibrahimovic

had dreams as children,

dreams that became reality.

In English

Jeff Lynne sings in his song ”When I was a boy,” about his time as a little boy and his dreams of becoming a musician. He sings about how music was played inside his head when he went to sleep in the evenings. He learned to play the guitar and played it long in the nights and his dreams of becoming a musician and having it as his job. His dreams became truth and reality. And yes, we all have as a child had dreams. The dream that became reality and dreams that remained dreams.

Jeff Lynne sings:

-When I was a boy, I had a dream to

find out what life really meant

I guess football player Zlatan Ibrahimovic had similar dreams as a little boy when he grew up in Rosengård in Malmö. A dream of playing football and that it would be his job. Zlatan’s dreams became truth and reality. Zlatan’s words ”painted in stone” at one of the walkways leading into Rosengård reads:

-You can take a guy from Rosengård but

you can not take Rosengård from a guy.

°  °  °

And here the wonderful song ”When I Was A Boy”

with Jeff Lynn and ELO

Levanto, Liguria. -A young boy is dreaming next to Mare Ligure

Salute Håkan Carlberg
Barn CL i Milano HCG1999

Barn vill upptäcka och använda alla sina hundra språk (C L vid Piazza del Duomo, Milano)

Barn och läsande

– Handlar det om antal böcker som ett barn läser

eller handlar det  om att uppleva och göra

nya upptäckter genom bokläsande?

Hört på tåget upp till Stockholm av ett barn i 9-10 års åldern:

– Mamma, varför vill min lärare att jag

skall läsa fem böcker i sommar?

°

Ja, jag kan också undra varför läsning görs till något som handlar om att läsa ett antal sidor/dag och ett antal böcker under en bestämd tid. Det handlar om volym, att ett visst antal böcker skall läsas och inte om vad läsningen ger i form av upplevelse, glädje, nya tankar, idéer, ny kunskap, ett ökat intresse för att läsa och ett utvecklande av sitt läsande.

Minnen dyker upp när jag hör samtalet mellan mamman och barnen. Minns tiden från låg- och mellanstadiet då det handlade precis om detta, att bäst var den som läste flest böcker och som läste snabbast. Då var man duktig.

I högstadiet ”tvingades” vi sedan att läsa en av läraren utvald bok som vi sedan skulle recensera. Detta var vidrigt, att tvingas läsa en novell som kändes helt ointressant efter att ha läst en bit in i boken. Ingen vuxen människa läser en bok eller tidning som efter ett antal kapitel känns trist och helt ointressant. Detta hände på 60-talet. Jag kan stilla undra vad som hänt sedan dess rent pedagogiskt.

För att stimulera läsandet och öka kunskapen kring just läsandet inför vuxenlivet, arbetslivet och fortsatta studier måste läsinlärning ske ur ett positivt pedagogiskt perspektiv med barnet i centrum. Kom ihåg att ett barn har ”hundra språk” men berövas nittionio. Självfallet skulle vi själva fått söka efter böcker som skulle intressera oss och ge oss saker för nuet och för framtiden.

Här en video som bygger på Pink Floyd,s låt  ”Ahother Brick In The Wall”

– Är det till denna pedagogik den Svenska skolan skall?

Se filmen och fundera. 

CL Järvsö HäroNu

Kombinationen mellan läsande och rörelse är viktig – Ulf Dageby sjunger i sin låt ”Barn” om att barn inte kan sitta stilla vid en strand . (C L vid en liten sjö i Järvsö).

Här en underbar låt med och av Ulf Dageby ”Barn” – mycket poesi! 

 

Kulturdepartementet hade under ledning av den tidigare regeringen, ansvarig var Lena Adelsohn Liljeroth, två högt prioriterade frågor som handlade om vikten av läsning och rörelse för barn, mycket bra initiativ för att skapa bra möjligheter för våra barn och ungdomar.  Att läsa skall vara en stund av glädje, inspiration och kunskapande menar jag. För de minsta barnen är samspelet med en vuxen mycket viktigt när man läser d.v.s. upplever en bok. Så det har blivit dags att lägga mobiltelefonen åt sidan, släppa kollen på Facebook och sms för en stund, och istället se barnet och uppleva en bok tillsammans och upptäcka nya saker!

Det handlar också mycket om att vi som föräldrar, mor- och farföräldrar engagerar oss i våra barn och barnbarns intresse för boken och väcker deras läslust. Just samverkan mellan den vuxne och barnet är avgörande, att uppleva en bok tillsammans tala kring den och låta barnet ställa alla sina ”varför då frågor”. Min barnbok har jag ”designat” just för att den skall läsas och upplevas av ett barn och en vuxen. Den skall väcka fantasin och ett samtal mellan barnet och den vuxne och mynna ut i egna fantasier och drömmar i ett samspel mellan barn och vuxen. Positiva upplevelser av böcker från tidig ålder kommer definitivt att påverka läslusten positivt hos våra barn vilket i sin tur leder till en ökad förmåga att ta till sig ny kunskap. Så, gå fram till bokhyllan, eller ta vägen förbi biblioteket, plocka fram vackra böcker gjorda av pappersmassa från våra underbara skogar böcker med vackra och spännande bilder och texter och låt barnet välja en bok. Sätt er ner och starta upplevelsen tillsammans.

Bokhylla HCG2014

Böcker är vackra ur många olika perspektiv

Delar med mig av min barnbok på tåget 

Efter att ha varit på en intervju i Gävle reser jag söderut igen. Träffar min yngste son på Stockholms Central i samband med ett tågbyte. Vi hinner prata en stund innan resan fortsätter. Sätter mig på tåget som är fullpackat. Slutdestinationen för detta tåg är Köpenhamn. Hör ett par passagerare tala om Science-Fiction, böcker som blivit filmer. De talar länge kring detta, ett mindre barn finns med i samtalet. De är alla mycket kunniga om de olika figurerna och karaktärerna i några av de mest kända böckerna och filmerna. Nu kan jag inte hålla mig längre. Tar fram en av mina barnböcker ”Frida och måntrappan” och går fram och frågar barnet om han vill ha boken. Jag berättar att det inte är en Science-Fictionbok utan verklighet där min dotter Frida och jag bygger en trappa upp till Gubben i månen, på riktigt! Barnet vill ha boken, blir glad liksom sin pappa. Kul att kunna glädja någon!

Frida och måntrappan HCG2014

Barnböcker utvecklar, ger upplevelser och främjar läsande

 Har alltid med mig ett par exemplar av min barnbok när jag är på resa oavsett om det är i Sverige eller något annat land, Italien till exempel. Finner alltid någon som vill ha boken. Denna gång träffade jag också mamman till landslagstränaren i slalom som berättade att hon hade två barnbarn och självfallet fick hon ett exemplar och blev glad.

Och till sist, en dikt av Bo Bergman från hans bok  STUNDER  som utkom 1952

Bo Bergman

Bo Bergman, författare – f. 1869, d. 1967.

APPELL

Ungdom, du är sol på bergens toppar,

du är vårstorm i en

halvutsprungen skog,

rus och hunger,

blod som sjunger,

liv som ej får nog.

°

Låt så alla vilda röster

samla sig i sommarns

djupa ton till slut.

Giv åt jorden

lösenorden,

och din skog slår ut

*  *  *
Salute Håkan Carlberg

En vandring fylld av upplevelser

Resa med små barn – ett äventyr

In English see down

Tidigare kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth skriver i en artikel på NEWS55 om att alla borde ha en sexåring. Hon berättar om en resa hon och hennes make gjort med sitt äldsta barnbarn som är 6 år. Det blev en resa från huvudstaden ner till västkusten. Det blev bland annat stunder i tystnad på en brygga och se vajande sjögräs, krabbor och fiskar och bara vara här och nu. Det blev även stunder med massor av frågor om varför är det si och varför är det så?

Artikeln väcker minnen. När min yngste son var 6 år tog vi flyget från Köpenhamn till Nice. Att flyga var spännande och det var häftigt att se Alperna från ovan. Vi landade i Nice och promenerade längs havet. Tog sedan tåget vidare mot Italien och det södra av Ligurien. Tågresan gick genom långa tunnlar längs havet. Vi stannade till i Monte Carlo. Så vidare till Genua där vi bytte tåg och efter drygt en timme var vi framme vid vårt mål Monterosso al Mare i området Cinque Terre. Min gode vän Emilio mötte oss och visade oss till huset där vi skulle tillbringa en vecka. Under promenaden upptäckte sonen de snabba gröna ödlorna och det blev många frågor om dem. Vi lämnar våra väskor och tar en promenad ner mot stranden. Där finns en stor skulptur i sten. Den föreställer en människa som bär världen på sina axlar. Detta blir spännande för sonen. Vi stannar till vid en mindre restaurang och köper oss underbart god glass. Detta blir ett av våra favoritställen! Det blev en lång första dag med resa och nya upptäckter.

Genua – Genova

Vår första dag föreslår jag att vi tar en vandring i bergen till staden Levanto som ligger strax norr om Monterosso, ca 2 timmars vandring över bergen. Sonen tycker att det skall bli spännande och frågorna haglar under vår vandring, som tar 4 timmar. Här upptäcker sonen ständigt nya saker i from av små djur, växter och den magiska utsikten över havet. Stigen går högt över havet, Mare Ligure, och bergen stupar brant ner i blågröna havet. Det handlar om att ta det försiktigt. Vi går genom lundar av olivträd och kan se mängder av terrassodlingar av druvor. Sonen blir trött och vi får stanna några gånger. Så når vi Levanto och det är dags att äta. Det blir självfallet något typiskt italienskt. Vi njuter av maten och berömmer oss för den långa och spännande vandringen.

Vår bostad under den magiska veckan, full av upplevelser

Så går vi till stationen och tar tåget tillbaka till Monterosso, en färd på 5 minuter genom en lång och mörk tunnel. Så här fortsätter dagarna. Vi upptäcker nya stigar mellan de små städerna i Cinque Terre. Vi badar i det varma havet och sonen hittar många spännande saker på stranden och i havet. Det blir många goda glassar varje kväll då vi tar en promenad längs havet.

Oj, så högt uppe vi är nu pappa!

Dagarna går och vi har varit med om mycket, besökte även Genua och det fantastiska akvariet fyllt av delfiner, hajar, sköldpaddor och många andra arter. Det blev ett av alla spännande ögonblicken för sonen. Dags att resa åter till vår by Genarp, i Skåne. Emilio möter upp oss inför avresan och sonen får en vacker bil i form av en Ferrari. Det blir en lång resa hem och vi hade så mycket med oss, och av alla frågor sonen hade samlat på sig under dagarna i Ligurien hade jag långt ifrån svar på allt.

Naturen bjöd på vackra upplevelser i form av bland annat kaktusar

Vår resa gav minnen från mitt första besök i Monterosso som 12-åring med ett ”gäng” konstnärer.

In English

 

Beautiful view – just see all the beautiful houses, the sea and enjoy

Traveling with young children – an adventure.

In English

Formerly the Minister of Culture Lena Adelsohn Liljeroth writes in an article on NEWS55 that everyone should have a six-year-old child. She tells about a trip she and her husband made with her oldest grandchild who is 6 years old. It was a journey from the capital down to the west coast. For example, there was a silence on a jetty, watching waving seaweeds, crabs and fish, and just being here and now. There were even moments with lots of questions about why that’s true and why is that?

The article wakes memories. When my youngest son was 6 years old we took flight from Copenhagen to Nice. Flying was exciting and it was awesome to see the Alps from above. We landed in Nice and walked along the sea. Then train on to Italy and the south of Liguria. The train journey went through long tunnels along the sea. We stayed at Monte Carlo. So on to Genoa where we changed the train and after just over an hour, we arrived at our goal Monterosso al Mare in the Cinque Terre area. My good friend Emilio met us and showed us to the house where we would spend a week. Under the promenade, the son discovered the fast green lizards and there were many questions about them. We leave our bags and take a walk down the beach. There is a large stone sculpture. It represents a person who carries the world on his shoulders. This will be exciting for the zone. We are staying at a smaller restaurant and we buy wonderful ice cream. This will be one of our favorite places! It became a long first day of travel and new discoveries.

On hiking

On our first day, I suggest we take a hike in the mountains to the city of Levanto, located just north of Monterosso, about 2 hours crossing the mountains. The son thinks it will be exciting and the questions shake during our walk, which takes 4 hours. Here, the son constantly detects new things in the weeds of small animals, plants and the magic views of the sea. The ladder rises high above the sea, Mare Ligure, and the mountains dive into the blue-green sea. It’s about taking it carefully. We walk through groves of olive trees and can see a lot of terraces of grapes. The son gets tired and we may stay a few times. Then we reach Levanto and it’s time to eat. Of course, there is something typical Italian. We enjoy the food and praise us for the long and exciting hike.

Beautiful and exciting hike for a small child, and there is so much to discover!

Then we go to the station and take the train back to Monterosso, a 5-minute drive through a long and dark tunnel. Here are the days to go. We discover new paths between the small towns of Cinque Terre. We swim in the warm sea and the son finds many exciting things on the beach and in the ocean. There will be many good ice cream every night as we take a walk along the ocean.

Suddenly a house appears along the path we are walking on. The son gets curious and enters. -Here I want to stay, Dad!

The days pass and we’ve been to much, visited Genoa and the amazing aquarium filled with dolphins, sharks, turtles and many other species. It became one of all the exciting moments of the son. Time to travel again to our city of Genarp, in Skåne. Emilio meets us before departure and the son gets a beautiful car in the form of a Ferrari. It will be a long trip home and we had so much with us, and from all the questions the son had gathered during the days of Liguria, I was far from answer to everything.

Such an exciting sea! Wondering what’s down there in the water?

Dad, sure it’s beautiful here with all the mountains and the beautiful sea!

Such an exciting figure, daddy. But what is it that carries on its back?

Salute Håkan Carlberg

Il Casino´ Di Levanto

– Planning a trip to Italy this  year 2017 ?
– A good choice are Liguria:  Levanto and the Cinque Terre
Camping Pian di Picche Levanto

Pian di Picche 30 years, 2015

Have a nice stay at

Camping Pian di Picche

in Levanto

Opening April 1, 2017

Pian di Picche HCG2014

Camping Pian di Picche in Levanto – Liguria -Italy

In English!

Camping Pian di Picche founded in 1985 and is now in its 32nd year of successful operation and development of the camping,beautifully situated in the small town of Levanto next to the Cinque Terre in the southern Liguria. The campsite has a quiet and beautiful location and it is close to everything. Personal service is very much appreciated by the guests and on the Campsite Pian di Picche are pleasantness very good.

In Levanto you can swim, surf, hike in the beautiful mountains, biking to the neighboring villages, eat good locally produced food and drink and discover the beautiful city and the neighboring world-famous Cinque Terre area. More information about Camping Pian di Picche, see down. 

In Swedish !

Camping Pian di Picche startades 1985 och är nu inne på sitt 32:a år av framgångsrikt arbete och utveckling av sin camping, vackert belägen i den lilla staden Levanto intill Cinque Terre i det södra Ligurien. Campingen har ett lugnt och vackert läge, det är nära till allt. Den personliga servicen är mycket uppskattad av gästerna och på Camping Pian di Picche trivs man så bra.

I Levanto kan du bada, surfa, vandra i de vackra bergen, cykla till grannbyarna, äta god lokalt producerad mat och dryck och upptäcka den vackra staden och det intilliggande världsberömda området Cinque Terre. Mer information om kontakt och öppettider för Camping Pian di Picche, se längre ned!

Mare Ligure HCG2013

Levanto is beautifully situated next to Mare Ligure

Levanto and Mare Ligure – Surfing

Monte Rossola HCG2014

Levanto and the surrounding villages has gorgeous mountains to hike in.

DSC05963

From Levanto you can go by bike to many small villages.

Vernazza – Cinque Terre

In the small beautiful town of Levanto, near the Ligurian Sea and next door to the wonderful Cinque Terre lies a camping both beautifully situated and with a wonderful service, 

Camping Pian di Picche !

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche, driveway

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche Levanto – Liguria – Italy

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche – entrance

Pian di Picche Levanto HCG 2013

Camping Pian di Picche

The Camping Pian di Picche run by a family and the service is very high and the area is quiet and safe. Pian di Picche is nestled in the vineyards and within walking distance to center with shops, banks, bars and restaurants and the lovely beach close to the Ligurian Sea. It is a beautiful walk in 10-15 minutes and you are lying on the beach and the ocean are open for snorkeling, for example. If you come by train you can reach Pian di Picche after a 10 minutes walk from the station in Levanto.

Pian di Picche HCG 2013

Camping Pian di Picche

Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche

Whether you arrive by camper – caravan – car – motorcycle & camping or on interrail you can reach Camping Pian di Picche simple. Do you intend to explore the Cinque Terre, Levanto is perfect to start with. You can hike (2-3 h)  to Monterosso al Mare from Levanto,  you can take the train and then reach Monterosso in five minutes. During your stay in Levanto, you can safely leave the car.   To go by train in the area is  excellent.

Pian di Picche so full of joy!

Pian di Picche so full of joy!
You are always well received by knowledgeable and happy staff.

Whether you are retired family with children or youth, you have lots of adventures that’s right for you in the area: wonderful walks – an exciting ocean full of life – snorkelling – surfing – mountain biking. There are trails for mountain biking in the mountains – good locally produced food – fresh wines and grappa produced locally in Levanto and a calm that makes it is perfectly possible to ”just be, here and now”.

Pian di Picche HCG2013

Enrico at the bar of P di P – Cin cin !

The bar staff is filled with joy and sense of service. At the campsite there is a bar and a small wineshop with food, etc. -here are fresh showers and washing machines.

Annette

Annette and all the personal will gladly help you! The staff at Camping Pian di Picche talks among other German, English and French. Book well in advance !

Pian di Picche HCG 2013

P di P started 1985. 

Opening hours 2017:

 from April 1st  until October 

Contact information:

Tel: +39 (0187) 800 597

Email: piandipicche@libero.it

Facebook: www.facebook.com/piandipicche

Web: http://www.piandipicche.it

http/www.levantoitalia.com

Adress:  Loc. Pian di Picche IT-190 15 Levanto (SP) Italy

Levanto – there are both sandy beaches and cliffs and an underwater life that impresses.

I highly recommend with 29 years experience of Camping Pian di Picche and more than 46 years experience of the Cinque Terre. Wishing you a wonderful trip and stay!

Trees to cool off – peace and quiet at Pian di Picche

Monterosso al Mare & Cinque Terre – just 5 minutes by train from Levanto

One of the beaches in Levanto – there are also cliffs and wonderful snorkeling water

Manarola 2009 Cinque Terre

Manarola – Cinque Terre

Levanto Italy HCG2014

Levanto -Liguria

Levanto Italy HCG2014

Levanto – Liguria

Levanto – so beautiful

Levanto HCG2013

Levanto from the mountains

Levanto HCG2013

Levanto

Monterosso HCG2013

Time for some nice italian coffee and ice-cream

Monte Rossola HCG2013

From the top of Monte Rossola – Levanto

Scooter Levanto HCG2013

Levanto – nice Vespa by the sea

The surrounding area offers wonderful walking trails – often with breathtaking and beautiful views

The surrounding area offers wonderful walking trails – often with breathtaking and beautiful views

Here in this video, you can get an idea of how a hike from Levanto to Monterosso can be experienced:

 and this even more of the area:

Levanto and the Cinque Terre is located in southern Liguria between Genoa and La Spezia.

Distances by car:

– from Stockholm about 2300 km

– from Copenhagen about 1700 km

-from Berlin 1280 km

Distance from airports in the n. Italy:

Pisa 112 km /  Milan Malpensa airport  278 km / Genova 107 km

°

Finally, I want to tell you about a challenge – climb the peak of Monte Rossola.

A wonderful walk, at times pretty tough but you will get a great reward

once you’re up on the top by the view from the top, good luck!

Monte Rossola Levanto HCG2013

Monte Rossola – Levanto

Monte Rossola HCG 2013

From the top of Monte Rossola – Levanto

Liguria HCG 2013

Mare Liguria

Carl Ludvig i Ligurien 2004 HCG 2014

Even the kids love to walk in the Ligurian mountains full of olives and grapes.

Dove -Levanto HCG2013

Dove, at the beach of Levanto

Via Garibaldi Levanto HCG2013

Part of Via Garibaldi – Levanto

Levanto HCG2013

Beautiful small streets and wonderful houses in the center of Levanto

Sunset Levanto HCG2013

Wonderful sunset – Mare Liguria Levanto

Levanto Liguria HCG 2013

Levanto Surf – Sub – Swim ! ! !

Salute Håkan Carlberg

Lena Valaitis - Johnny Blue

Här en från början tysk ballad ”Johnny Blue”, som sjöngs av Lena Valaitis på tidigt 80-tal, som handlar om en blind ung kille som blev mobbad av andra barn för att han just var blind. Han satt mest hemma. Men så börjar han spela gitarr och blir mycket bra på det. Då vänder hans liv. Hans låtar som han spelade på en gammal gitarr blev älskade och de andra barnen lyssnade, han blev älskad. Han gick från ett mörker och fann ljuset. Här är det den tyska DJ-duon ”Gestört aber Geil” som mixat låten Johnny Blue, drygt 30 år efter det att låten skapades.

In English

Here a from the beginning German ballad ”Johnny Blue”, sung by Lena Valaitis the early 80s, which is about a young blind boy who was bullied by other children because he just was blind. He was most at home. But then he starts to play the guitar and become very good at it. Then turning his life. His songs he played on an old guitar became loved and the other children listened, he was loved. He went from the dark and found the light. Here it is the German DJ duo ”Gestört aber Geil” which mixed song Johnny Blue, more than 30 years after the song was created.

 

Gestört aber Geil

Gestört aber Geil

Salute Håkan Carlberg
CL Piazza del duomo Milano

Barn är kreativa – Children are creative – I bambini sono creativi. Photo: My sons along with the pigeons in Piazza del Duomo in Milan

Barn är kreativa.

In English see down

Får några teckningar från mitt barnbarn Alice. Bilder som hon designat med sina tankar, händer, syn, fantasi, pennor och papper. Hon har använt flera av sina sinnen, skapat med fantasi och glädje. Det är fint att få ta del av och det är mycket av lycka för mig som mottagare. En teckning innehåller så många känslor och är skapad av tankar och känslor. Att skapa handlar om en process där barnet använder sin kreativa förmåga. Att barnen i hemmet, i förskolan, på fritidshemmet och i skolan får använda alla sina hundra språk är avgörande för deras framtid.

Alice

Lycka år att skapa och använda alla sina hundra språk. Photo: Alice – Frida Carlberg

Reggio Emilia filosofin

Dikt av Loris Malaguzzi

°  °  °

”Ett barn har hundra språk


men berövas nittionio.


Skolan och kulturen 
skiljer

huvudet från kroppen.


De tvingar en att tänka utan kropp


och handla utan huvud.


Leken och arbetet,
 verkligheten och fantasin,


vetenskapen och fantasteriet,


det inre och det yttre görs till varandras motsatser.”

°  °  °

Dr. Loris Malaguzzi menar att det inte ska finnas några gränser

mellan lek och lärande och att vi ska använda alla våra sinnen.

Alice

Joy is to use all of your hundred languages! Photo: ”Alice”. Frida Carlberg

Children are creative

In English

Gets some drawings from my granddaughter Alice. Images that she designed with her thoughts, hands, vision, imagination, pens and paper. She has spent more of their senses, created with imagination and joy. It’s great to take part in and it is a lot of happiness for me as a receiver. A drawing contains so many feelings and are created by thoughts and feelings. Creating is a process where the child uses their creative ability. The fact that children in the home, in kindergarten, the leisure centers and in the school must use all their hundred languages are crucial for their future.

Reggio Emilia philosophy

Poem by Loris Malaguzzi

°  °  °

”A child has a hundred languages
but deprived of ninety-nine.
The school and the culture
separates the head from the body.
They force one to think without body
and act without head.
Play and work,
reality and imagination,
science and the fantasy,
the inner and outer
made of opposites. ”

° °  °

Loris Malaguzzi mean that there should be no boundaries

between play and learning, and that we should use all our senses.

Alice

Joy is to use all of your hundred languages! Photo: ”Alice”. Frida Carlberg

°  °  °

And a song about children by Ulf Dageby 

Salute Håkan Carlberg
Alice 2016

Alice: – GLÄDJE är att få dansa med ballonger ! ! ! – JOY is to dance with balloons! ! ! – La gioia è ballare con palloncini! ! ! Photo: Frida Carlberg

-Ge en sol till jordens barn.
-Give a sun to the Earth’s children
Isac 2016

Isaac :  ”-JOY” is to meet a bush and feel all the beautiful leaves! – ”JOY” è quello di soddisfare un cespuglio e si sentono tutte le belle foglie! –  ”GLÄDJE” är att få träffa en buske och hälsa på alla vackra blad! Photo: Frida Carlberg

Ted Gärdestad sings:

Ge en sol till jordens barn / Give a sun to the Earth’s children

Glädje Frida Carlberg

Isaac and Alice. – Glädje kan vara att få springa på en grön äng invid havet. – Joy can be to get running on a green meadow next to the sea. – La gioia può essere quello di ottenere in esecuzione su un prato verde vicino al mare. Photo: Frida Carlberg

Salute Håkan Carlberg
Björklund-skola HCG2014

-Every year in Sweden 60 000 children are exposed for bullying.

Organisationen Friends presenterar en ny rapport kring mobbningen i Sverige.

Enligt denna kostar mobbandet samhället 17,5 miljarder varje år!

°

In English see down!

Det handlar nu om att få politiker och andra beslutsfattare att förebygga mobbingen genom att satsa resurser på just det förebyggande arbetet. Det handlar framför allt om djupt mänskligt lidande, ibland livslånga utanförskap. Detta medför även stora kostnader för samhället. Den mobbade hamnar under sitt liv i många svåra situationer svårt att göra klart skolan hoppar av sin gymnasieutbildning, svårt att få ett arbete, psykisk ohälsa, ekonomiska problem, svårt att finna eget boende. Allt detta kostar inte bara individen sorg och elände utan innebär även stora kostnader för såväl kommun, landsting och rättsväsendet enligt rapporten från Friends. Allt beroende på den idag mycket utbredda mobbningen.

Det krävs nu stora satsningar på att förebygga mobbning och kränkningar inom Sveriges skolor bland annat genom att skärpa Skollagen. Dessa kostnader skulle vara betydligt mindre är de 17,5 miljarder per år som följdkostnader av mobbning idag kostar. Detta skulle inte vara en kostnad utan en möjlighet till ett bra liv för alla.

Varje år utsätts i Sverige 60 000 barn för mobbning. En i det närmaste ofattbar och en helt oacceptabel siffra anno 2016!

Det handlar om barn och ungdomar som har stor ångest för att gå till skolan. Konsekvenserna är att några av dessa tar sina liv, andra skär sig i sina armar, andra får äta mediciner som har allvarliga biverkningar och kvarhåller dem i ett utanförskap och för många lever ångesten kvar i vuxenlivet. Vi måsta alla ta ansvar för att stoppa detta! Alla har rätt till en trygg uppväxt och ett värdigt liv. Mobbningens kostnader i vuxenlivet är både en direkt och indirekt följd av det som händer i skolan!

Håkan Hellström sjunger – ”Det Kommer Aldrig Va Över För Mig”

Friends skriver i sin rapport bland annat:

-Mobbning under skoltiden kan ge upphov till en mängd olika direkta konsekvenser. På det personliga planet handlar det primärt om effekter på den psykiska hälsan i form av depression, ångest, rädsla, stress eller allmän oro. Socialt kan det leda till ensamhet, sårbarhet och isolering. De här effekterna påverkar i sin tur skolarbetet. Man kan få svårt att prestera och många stannar hemma från skolan under kortare eller längre perioder och hoppar i vissa fall av skolan helt. Mobbning är den vanligaste anledningen till att elever hoppar av gymnasiet.

Nu krävs ett engagemang för alla barn och ungdomars trygghet och ett gott liv – inte att spara pengar! Alla i vårt land har rätt till ett anständigt liv, helt utan mobbning. Min erfarenhet som förälder, rektor och pedagog är att det nu måste ske satsningar även för att personalen, oavsett titlar, drar åt samma håll vad gäller mobbning vid våra skolor såväl vad gäller eleverna som de anställda. Det förekommer även mobbning i personalgrupper inom skolan, tyvärr. Där finns mycket att göra, att bygga arbetslag inom skolan som hör ihop, inger en trygghet, som ser varandra och som ger varandra en varm klapp på axeln. Ingen som helst mobbning skall det vändas ryggar emot för att låtsas som att man inte ser vad som sker.  Alla skall känna trygghet och glädje – alla skall känna lust att gå till skolan och känna sig trygga med sina liv dygnets alla timmar. Många barn tillbringar under veckorna sin mesta vakna tid i skola och på fritidshem och där skall de känna trygghet och värme och tycka om varandra.

°

Pink Floyd -Another Brick In The Wall

Ur Skog HCG 2013

Every year in Sweden 60 000 children are exposed for bullying.

The organization Friends presents a new report on bullying in Sweden.

According to that costs bullying society 17.5 billion Swedish crowns every year!

°

There are now about to get politicians and other decision-makers in preventing bullying by focusing resources on the right prevention. It is primarily about deep human suffering, sometimes lifelong alienation. This also results in substantial costs to society. The bullied ports during his life in many difficult situations, difficult to finish school drop out of his secondary education, hard to get a job, mental illness, financial problems, difficult to find their own accommodation. All this costs not only individual sorrow and misery, but also involves considerable costs for both municipalities, county councils and the judiciary, according to the report from Friends. Everything depends on the currently very widespread bullying.

It is now required great efforts to prevent bullying and harassment in schools of Sweden, among other things, by strengthening the Education Act. These costs would be much less are the 17.5 billion per year due to the cost of bullying today costs. This would not be a cost but an opportunity for a good life for all.

Every year in Sweden 60 000 children are exposed for bullying. It is about children and young people who have great anxiety to go to school. The consequences are that some of these will take their lives, others cut themselves in their arms, others may eat medications have serious side effects and retain them as outsiders and many live angst remain in adult life. We must all take responsibility for stopping at this! Everyone has the right to a secure childhood! Bullying expenses in adult life is both a direct and indirect consequence of what is happening in the school!

The organisation Friends, writes in their report, among other things:

Bullying at school can lead to a variety of direct consequences. On a personal level, it is primarily about the effects on mental health in the form of depression, anxiety, fear, stress, or general anxiety. Socially, it can lead to loneliness, vulnerability and isolation. These effects in turn affect schoolwork. It can be difficult to perform and many stay home from school for shorter or longer periods and jumps in some cases out of school altogether. Bullying is the most common reason why students drop out of high school.

Now requires the commitment of all children and young people’s security and a good life – not to save money! Everyone in our country has the right to a decent life, without bullying. My experience as a principal and teacher is that now must be efforts also to the staff, regardless of titles, in the same direction in terms of bullying in our schools in terms of both students and employees. No any bullying shall be turned backs against and do not pretend to see. Everyone should feel safe and happy – everyone should feel the urge to go to school and feel safe with their lives at all hours.

Read more at/ Läs mer på http://www.friends.se

Laleh sjunger ”Some Die Young”

Ung skog HCG 2013

-Ung skog. – Young forest.

Salute Håkan Carlberg