Inlägg märkta ‘children’

Easter eggs for all children in Riomaggiore. Photo: CDS News

Easter eggs for all children

in Riomaggiore

In Swedish see down

In the famous area of Cinque Terre in the Italian region of Liguria, there is a stillness in these corona times. In all the small villages people help each other and have understood that it is together that you can change and get out of the crisis that now prevails.

There really is a warmth, a great and loving atmosphere in the municipality of Riomaggiore, one of the villages in Cinque Terre. On Easter Eve, with the help of the civil defense, they delivered Easter eggs to all the municipality’s children (up to 14 years). A symbolic gesture to show the administration’s closeness to the people in this difficult time.

Along with the chocolate egg, the children received a letter with warm greetings and encouragement from Mayor Fabrizia Pecunia. In Italy, people really show everyone a warmth and fight together. –Così tanto amore!

The people in Riomaggiore greets to the world with sheets from the balconies on Easter Sunday in order to show the hidden face of Riomaggiore in times of the coronavirus. Photo: CDS News

Coronatider i Riomaggiore  

påskägg till alla barn

In Swedish

I det kända området Cinque Terre i den italienska regionen Ligurien råder en stillhet i dessa coronatider. I alla de små byarna hjälps man åt och har förstått att det är tillsammans man kan förändra och komma ut ur den kris som nu råder.

Det råder verkligen en värme, en stor och kärleksfull stämning i bland annat Riomaggiore kommun, en av byarna i Cinque Terre. På påskafton levererade de, med hjälp av civilförsvaret, påskägg till kommunens alla barn (upp till 14 år). En symbolisk gest för att visa administrationens närhet till människorna i denna svåra tid.

Tillsammans med chokladägget fick barnen ett brev med varma hälsningar och uppmuntran från borgmästare Fabrizia Pecunia. I Italien visar människor verkligen alla en värme och kämpar tillsammans. -Così tanto amore!

Riomaggiore, Cinque Terre in Liguria. Oil painting by my father Bengt W Källman, 1968

Salute Håkan Carlberg

Anxiety and depression

increase among our young

In Swedish see down

The mental health of our children and young people in Sweden is increasing! The queues for care and treatment are increasing, although more people receive care and treatment. This shows the National Board of Health and Welfare’s new evaluation of care for people with depression and anxiety disorder. The drug prescription is also increasing, and especially for girls. 30 percent of those who were diagnosed with depression or anxiety disorder in 2008 needed psychiatric care 10 years later.

The trend is now that mental illness increases and is now one of our largest public diseases, 40 percent of all sick leave has diagnoses in the area of depression and anxiety. More than one in three women and almost one in four people fall ill sometime in their lives in depression! The evaluation also points out that mental ill-health in the youth increases the risk of ending up outside working life. Of those who were affected early in life, nearly every fourth were outside the labor market ten years after the diagnosis.

The National Board of Health and Welfare’s evaluation now shows a sharp increase in mental health. It turns out that young people in all groups are covered by the increase, regardless of the psychosocial situation. This may indicate that the causes can be found in environments that are common to most young people, the school eg. . There is a huge need to be able to work with early efforts in student health, youth clinics, primary care and child and adolescent psychiatry. The availability of personnel in the area of psychiatry has unfortunately not increased to the extent that mental illness has increased, on the contrary, the number of psychiatric nurses has decreased over the past 10 years. There are regional differences. The most tragic thing is that the number of patients diagnosed for depression and anxiety disorders aged 10-14 years who have received treatment in the specialized child and adolescent psychiatry has more than five-fold for girls and has tripled for boys since 2006. ( Source: National Board of Health and Welfare, in Sweden)

I say: – It’s time to grab this now. This destroys the future of many children and young people. There is much that, among other things, the school’s staff can contribute, including seeing each student and meet the child where it is! It must also be done a lot to shorten the waiting times when a child is printed from the BUP (Kids and youth psychiatry) due to age and should go on to adult psychiatry. There are examples of waiting times of one and a half years! This has lowered many young people. It’s time now! These affected children and young people are a big part of our country’s future and they are all worthy of a dignified and good life. When you get children and become a parent you go into a new life where the child is in the center, and so it is under 20 years, then you go into a new life.

When I was a Boy I had a dream . . .

Ångest och depression ökar

hos våra unga

In Swedish

Den psykiska ohälsan hos våra barn och unga i Sverige ökar! Köerna till vård och behandling ökar, trots att fler får vård och behandling. Detta visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression- och ångestsyndrom. Läkemedelsförskrivningen ökar också, och då speciellt för flickor. 30 procent av de som fick diagnoserna depression eller ångestsyndrom 2008 hade behov av psykiatrisk vård 10 år senare.

Tendensen är nu att den psykiska ohälsan ökar och är nu en av våra största folksjukdomar, 40 procent av alla sjukskrivningar har diagnoser inom depressions- och ångestområdet. Mer än var tredje kvinna och nästan var fjärde man insjuknar någon gång i livet i en depression! Utvärderingen pekar också på att psykisk ohälsa i ungdomen ökar risken för att hamna utanför arbetslivet. Av dem som drabbades tidigt i livet stod nästan var fjärde utanför arbetsmarknaden tio år efter diagnostiseringen.

Socialstyrelsens utvärdering visar nu på en kraftig ökning av den psykiska ohälsan. Det visar sig att det är ungdomar i alla grupper som omfattas av ökningen, oavsett psykosocial situation. Detta kan tala för att orsakerna kan finnas i miljöer som är gemensamma för de flesta unga, skolan t.ex. . Det finns ett gigantiskt behov av att kunna arbeta med tidiga insatser inom elevhälsan, ungdomsmottagningar, primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin. Tillgången på personal inom psykiatriområdet har tyvärr inte ökat i den omfattning som den psykiska ohälsan ökat, tvärtom har antalet psykiatrisjuksköterskor minskat under de senaste 10 åren. Det finns regionala skillnader. Det mycket tragiska är att antalet patienter som diagnostiseras för depression- och ångestsyndrom i åldern 10–14 år och som har fått behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin har mer än femdubblats för flickor och tredubblats för pojkar sedan 2006.

Jag säger: -Det är tid att ta tag i detta nu. Detta som förstör så många barn och ungas framtid. Det finns mycket som bland annat skolornas personal kan bidra med, bland annat att se varje elev och möta barnet där det står! Det måste även göras mycket för att korta väntetiderna när ett barn skrivs ut från BUP på grund av ålder och skall vidare till vuxenpsykiatrin. Det finns exempel på väntetider på ett och ett halvt år! Detta har sänkt många unga. Det är tid nu! Dessa drabbade barn och ungdomar är en stor del av vårt lands framtid och de är alla värda ett värdigt och bra liv. När du skaffar barn och blir förälder går du in i ett nytt liv där barnet är i centrum, och så är det under 20 år, sedan går du in i ett nytt liv. 

When I was a boy I had a dream . .

Salute Håkan Carlberg

– Give a sun to the earth’s children

A book for the earth’s children

In Swedish see down

Give a sun to the earth’s children, Ted Gärdestad sings. Give a snow-white memory. Let the sun paint sky and sea.

I want to give the children of the earth my book Moments. But no one wants the book. The fact that a child and an adult experience a book together gives experiences and community. Children’s reading is important for their future on our earth. I offered book projects, schools to get my book, a book for children and young people. But no one wanted it …

Children love new experiences, CL in Genoa

En bok till jordens barn

In Swedish

Ge en sol till jordens barn sjunger Ted Gärdestad. Ge ett snövitt minne. Låt solen måla himmel och hav.

Jag vill ge jordens barn min bok Stunder. Men ingen vill ha den. Att ett barn och en vuxen upplever en bok tillsammans ger upplevelser och gemenskap. Barns läsande är viktigt för deras framtid på vår jord. Jag erbjöd bokprojekt, skolor att få min bok, en bok för barn och unga. Men ingen ville ha boken…

Children and young people need to discover the printed book – Barn och ungdomar behöver upptäcka den tryckta boken. CL in Levanto

And a beautiful song with Ted Gärdestad

”Give a sun” ”Ge en sol”

The book that nobody wants to read

Salute Håkan Carlberg

My new book MOMENTS / STUNDER

My new book is ready

In Swedish see down!

Now my latest book for children and young people arrived from the print shop. It has been a long way to complete it and get it in hand. A book printed on paper from our forests, authored by me, with beautiful drawings by Kathrin Bergqvist-Löfgren and graphically designed by Anna-Karin Tillström.

It’s been tough to finance the book, and I have saved money and finally I could finance it. My goal and purpose with the book is that more children and young people should read books, preferably together with their close. Experience and discover things in life. Getting common experiences with a book is worth a lot. I sent my script to several of the larger publishers in Sweden but nobody wanted to publish the book.

The name of the book is ”MOMENTS – stories from Järvsö” and based largely on events that occurred in reality. Part of the title of ”MOMENTS” I borrowed from my relative, writer and Swedish Academy member, Bo Bergman’s book ”Moments,” a collection of poems which he published anno 1952 at publisher Bonnier.

My new book is about the boy Ludde who will move from a small town in academic Lund up to a house located on the edge of a beautiful mountain in ”LillBabsland”, Järvsö.

”Children must experience the world

with all their senses,

not least in the world of school ”

It is very difficult to get into the book market as ”unknown” and be able to reach out with books. However, I am prepared to donate my books in a book project for children and young people so that children and young people can access the book and get an experience. If you have a project in progress, feel free to contact me! Maybe translate the book into English, German, Italian.

This is my third book, previous books are the children’s book ”Frida and the Moon Staircase” that I published in 2010 and the Adult Book ”Poems by the Sea Mare Ligure & Other Times” published in 2014 and presented at the big book fair in Gothenburg that year.

Min nya barn och ungdomsbok anländer från tryckeriet! – My new children and youth book arrives from the print shop!

Min nya bok är klar

In Swedish

Nu har min senaste bok för barn och unga anlänt från tryckeriet. Det har varit en lång färd till att slutföra den och få den i handen. En bok tryckt på papper från våra skogar, författad av mig, med vackra teckningar av Kathrin Bergqvist-Löfgren och grafiskt formgiven av Anna-Karin Tillström.

Det har varit tufft att finansiera boken, och jag har sparat pengar och till slut kunde jag finansiera den. Mitt mål och mitt syfte med boken är att fler barn och unga skall läsa böcker, gärna tillsammans med sina nära. Uppleva och upptäcka saker i livet. Att få gemensamma upplevelser av en bok är värt mycket. Jag sände mitt manus till flera av de större förlagen i Sverige men ingen ville utge boken.

Namnet på boken är ”STUNDER – berättelser från Järvsö” och bygger till största delen på händelser som skett i verkligheten. En del av titeln ”STUNDER” har jag lånat av min släkting, författaren och Svenska Akademiledamoten, Bo Bergmans bok ”Stunder”, en diktsamling som han gav ut anno 1952 på förlaget Bonniers.

Min nya bok handlar om pojken Ludde som skall flytta från en liten by i det akademiska Lund upp till ett hus beläget på kanten av ett vackert berg i ”LillBabsland”, Järvsö.

– ”Barn måste få uppleva världen

med alla sina sinnen,

inte minst i skolans värld”

Det är mycket svårt att som ”okänd” ta sig in på bokmarknaden och kunna nå ut med böcker. Jag är dock beredd att i ett bokprojekt för barn och unga skänka mina böcker så att barn och unga kan få tillgång till boken och få en upplevelse. Hör gärna av dig om du har ett projekt på gång!

Detta är min tredje bok, tidigare böcker är barnboken ”Frida och måntrappan” som jag gav ut 2010 och vuxenboken ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” som gavs ut 2014 och som jag presenterade på den stora Bokmässan i Göteborg samma år.

Mina tre böcker – My three books – I miei tre libri

And then music from Järvsö with LIll-Babs

Salute Håkan Carlberg

-Tänd ett ljus för jordens barn – se dem och ge dem av din kärlek  -Light a candle for the children of the earth – see them and give them of your love

Psykisk ohälsa ökar hos unga

In English see down

Socialstyrelsen presenterar idag i en rapport alarmerande siffror om utveckling av psykisk ohälsa hos barn och unga, åren 2006-2016. Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent.

Totalt handlar det om närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige som lider av någon form av psykisk ohälsa. Den enskilt största gruppen, drygt 63 000 personer, är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen av den psykiska ohälsan, och eftersom antalet nya sjukdomsfall ökar och även tenderar att bli mer långvariga kommer ökningen inte att mattas av den närmaste tiden. – Även om psykisk ohälsa är vanligare bland de som har särskilt svåra psykosociala förhållanden är det allt fler från hela ungdomsgruppen som omfattas av den här ökningen, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Andelen sjuka som får psykofarmaka har inte ökat i takt med att den psykiska ohälsan ökat har också förskrivningen av olika antidepressiva läkemedel ökat. Andelen som behandlas med läkemedel efter att ha blivit sjuka har dock varit oförändrad de senaste tio åren. Av de som påbörjar en behandling med psykofarmaka är det ungefär en av fem som fortsätter behandlingen i minst tre år. – En tidig upptäckt och diagnostisering, där olika former av psykologisk behandling sätts in tidigt skulle eventuellt kunna ersätta läkemedelsbe-handling vid psykisk ohälsa, så som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest, säger Peter Salmi.

Allvarliga konsekvenser av tidig psykisk ohälsa

Barn och unga vuxna som tidigt får psykiatriska diagnoser som depression och ångestsyndrom riskerar att bli sjuka under lång tid och då ökar också risken för självmordsförsök och självmord. Bland pojkar i åldern 10-17 år med samsjuklighet i depression och ångestsyndrom är självmord 25 gånger vanligare jämfört med pojkar i samma ålder som inte fått någon psykiatrisk diagnos. Insjuknande i tidig ålder påverkar också förmågan att tillgodogöra sig högre studier. – Vi följde upp barn och unga som vårdats för depression och ångestsyndrom 2006. Tio år senare hade de personerna uppnått en betydligt lägre utbildningsnivå än de som inte varit sjuka, säger Peter Salmi.

Inga klara orsaker till ökningen

Det finns inga säkra svar på varför den psykiska ohälsan ökar. Det kan delvis ha att göra med en ökad medvetenhet och att fler vågar berätta. Men eftersom hela ungdomsgruppen har drabbats av ökad psykisk ohälsa tror Peter Salmi att ökningen kan ha att göra med ungas livsvillkor. – Då handlar det om de miljöer där alla barn och unga vistas, som under skolperioden. Men även inträdandet i arbets- och vuxenlivet kan vara en del av förklaringen, säger Peter Salmi.

Psykisk ohälsa bland barn och unga 2006-2016

Kurvorna visar andel barn och unga med minst ett vårdtillfälle inom slutenvård eller specialiserad öppenvård för någon psykiatrisk diagnos eller minst ett uttag av psykofarmaka, där förskrivningar inom primärvården ingår.

Källa Socialstyrelsen

-Det är nu hög tid att vi alla bryr oss om barn och unga vuxna –

se dem och ge dem en bra och positiv  framtid.

Ge dem kärlek istället för hårda julklappar.

Det handlar såväl om oss föräldrar,

skolans personal och alla övriga som finns

nära våra barn och unga vuxna.

Tänd ett ljus för jorden barn – Light a candle for the children of the earth 

 

”It is now high time that we all care about children and young adults – see them and give them a good and positive future.

Mental illness is increasing in children

In English

The National Board of Health and Welfare today presents in a report alarming figures on the development of mental health in children and adolescents, 2006-2016. Mental ill health in children aged 10-17 has increased by over 100 percent in ten years. For young adults, 18-24 years, the increase is closer to 70 percent.

In total, there are about 190,000 children and young adults in Sweden who suffer from some form of mental illness. The single largest group, more than 63,000 people, is young women 18-24 years old. It is primarily diagnoses of depression and various anxiety disorder that contribute to the increase of mental health, and as the number of new diseases increases and also tends to be more prolonged, the increase will not be dulled in the near future. ”Although mental health is more common among those with particularly difficult psychosocial conditions, there are increasing numbers from the entire youth group covered by this increase,” says Peter Salmi, investigator at the National Board of Health.

The proportion of patients receiving psychiatric drugs has not increased as psychological ill health has increased, the prescription of various antidepressants has also increased. However, the proportion of drugs treated with sickness has remained unchanged over the past ten years. Of those who start treatment with psychiatric drugs, it is about one in five who continue treatment for at least three years. ”Early detection and diagnosis, where various forms of psychological treatment are instituted early could possibly replace drug treatment in mental health, as recommended in the National Board of Health’s National Guidelines for Depression and Anxiety Care,” says Peter Salmi.

Serious consequences of early mental illness

Children and young adults who receive psychiatric diagnoses early as depression and anxiety disorder risk becoming ill for a long time, and then also increase the risk of suicide attempt and suicide. Among boys aged 10-17 years of cohabitation in depression and anxiety disorder, suicide is 25 times more common compared to boys of the same age who have not received any psychiatric diagnosis. Early injuries also affect the ability to acquire higher studies. ”We followed up children and young people who were treated for depression and anxiety disorder 2006. Ten years later, they had achieved a significantly lower level of education than those who were not ill,” says Peter Salmi.

No clear reasons for the increase

There is no sure answer to why mental health is increasing. It may in part be related to increased awareness and more dare to tell. However, as the entire youth group has suffered from increased psychological ill health, Peter Salmi believes that the increase may have with young people’s living conditions. – It is about the environments where all children and young people are staying, as in the school period. But participation in working and adulthood can also be part of the explanation, ”says Peter Salmi.

Source: National Board of Health Sweden

”It is now high time that we all care about children and young adults –

see them and give them a good and positive future.

Give them love instead of hard Christmas presents.

It’s about us parents,

the school staff and all the rest there are

close to our children and young adults.

See all children and young people, give them your love and your joy. -Se alla barn och unga, ge dem av din kärlek och din glädje.

Salute Håkan Carlberg

Fontana di Trevi, Rome. -When I was a boy, I had a dream All about the things I’d like to be.

Jeff Lynne och Zlatan Ibrahimovic

hade drömmar som barn,

drömmar som blev till verklighet.

In English see down!

Jeff Lynne sjunger, i sin låt ”When I was a boy”, om sin tid som en liten pojke och hans drömmar om att bli musiker. Han sjunger om hur det inuti hans huvud spelades musik när han gick och lade sig på kvällarna. Han lärde sig att spela gitarr och spelade på den långt in på nätterna och hans drömmar om att bli en musiker och att ha det som sitt jobb. Hans drömmar blev till sanning och verklighet. Och visst har vi alla som barn haft drömmar. Drömmen som blev till verklighet och drömmar som förblev drömmar.

Jeff Lynne sjunger:

-När jag var en pojke hade jag en dröm att

ta reda på vad livet verkligen kunde betyda

Jag gissar att fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic hade liknande drömmar som liten pojke när han växte upp i Rosengård i Malmö. En dröm om att få spela fotboll och att det skulle vara hans jobb. Zlatans drömmar blev till sanning och verklighet. Zlatans ord som finns ”målade i sten” vid en av gångvägarna som leder in i Rosengård lyder:

-Man kan ta en kille från Rosengård men

man kan inte ta Rosengård från en kille.

Malmö in Sweden. -You can take a guy from Rosengård but you can not take Rosengård from a guy ( Words by Zlatan).

In English

Genova, Italy. -When I was a boy, I had a dream All about the things I’d like to be

Jeff Lynne and Zlatan Ibrahimovic

had dreams as children,

dreams that became reality.

In English

Jeff Lynne sings in his song ”When I was a boy,” about his time as a little boy and his dreams of becoming a musician. He sings about how music was played inside his head when he went to sleep in the evenings. He learned to play the guitar and played it long in the nights and his dreams of becoming a musician and having it as his job. His dreams became truth and reality. And yes, we all have as a child had dreams. The dream that became reality and dreams that remained dreams.

Jeff Lynne sings:

-When I was a boy, I had a dream to

find out what life really meant

I guess football player Zlatan Ibrahimovic had similar dreams as a little boy when he grew up in Rosengård in Malmö. A dream of playing football and that it would be his job. Zlatan’s dreams became truth and reality. Zlatan’s words ”painted in stone” at one of the walkways leading into Rosengård reads:

-You can take a guy from Rosengård but

you can not take Rosengård from a guy.

°  °  °

And here the wonderful song ”When I Was A Boy”

with Jeff Lynn and ELO

Levanto, Liguria. -A young boy is dreaming next to Mare Ligure

Salute Håkan Carlberg

The boy one day on the summer holidays in Milan together with pigeons on the Piazza del Duomo.

Sommarlov(e)

In English see down

Sommaren är kommen och nu skall våra barn och ungdomar ha sommarlov. En viktig tid där de har möjligheter att vila och att få nya upplevelser, upplevelser som ger ny kunskap och nya framtidsutsikter. Önskar att alla barn och ungdomar får en ledighet som ger kraft och energi och bilder som de har med sig resten av sina liv. Här följer bilder av några av en liten pojkes sommarlov med resor och upplevelser. Pughs melodi ”Jag är en liten gosse” från albumet Hollywood som släpptes 1972 har inspirerat. Lyssnade som tonåring mycket på Pugh Rogefeldt som fortfarande är aktiv som artist. Önskar nu att ni alla får ett underbart sommarlov fyllt av glädje och roliga händelser.

°  °  °

Children’s summer vacation

In English

Summer has come and now our children and young people have a summer holiday. An important time in which they have the opportunity to rest and to get new experiences, experiences that bring new knowledge and new prospects. Wishing all children and young people to have a free time giving power and energy and images that they carry the rest of their lives. Here are the pictures of some of a little boy’s summer vacation with trips and experiences. Pugh’s song ”I’m a little boy” from the Hollywood album released in 1972 has inspired. Listened as a teenager a lot to Pugh Rogefeldt who is still active as an artist. Wish now that you all have a wonderful summer filled with joy and fun events.

One of the little boy’s many summer holidays in Levanto in Liguria – here at Camping Pian di Picche together with a new friend from the Netherlands.

Another summer, the boy walked in the mountains in the Cinque Terre and experienced the natural environment of southern Liguria.

Genoa – boy greets the turtles

The boy in Copenhagen and greets the author H C Andersen.

The boy by the sea Mare Ligure next to the small town of Levanto in Liguria. There were lots of things to discover in the ocean.

The boy celebrated a summer vacation in southern Italy. Here an exciting experience at the volcano Vesuvius crater.

One day on a summer holiday in the city of Malmö in southern Sweden and a meeting with the actor Gösta Ekman and a flock of beautiful geese.

The boy on a summer vacation next to a beautiful lake full of fish. The location is near the town of Järvsö in the province of Hälsingland in Sweden.

The little boy in Rome and the Fontana di Trevi, so exciting.

The boy in a small river near the small town of Delsbo in sorrounded Hälsingland, there were many new experiences of the Swedish countryside.

The boy on trip. Here he experiences the German city of Ludwigsburg.

The boy looks out over the Gulf of Naples, this summer holiday is in the beautiful city of Sorrento, near Naples and Pompeii.

The boy celebrates a few days on his summer vacation in Stockholm – the wonderfully beautiful and pleasant city beside the sea.

°  °  °

And here the nice song by Pugh Rogefeldt

I’m a little boy – Jag är en liten gosse – Sono un ragazzo

Text in English

”I’m a little boy” written by Pugh Rogefeldt

°  °  °

I’m a little boy from the city
Who has traveled to the country all day
I will go to the kisses in the garden
To see if they have milk in your stomach

What are you going to do then?
Pick flowers for a friend
Then you go home?
-And I go home a long time

I will cook soup on a nail
Catch some perch and whitefish
Then when I’m really rich and rich
Should I meditate in a bay

What are you going to do then?
Pick a blueberry for a friend
Then you go home?
Never go home well

Should all the bells call ding-dong
Should all cars tip tut-tut
Should all heroes be beaten and stoned?
Then my calf would become an arena

Then you go home?
Well, to the desert I went late
What did you do then?
-Stack my head in the blue

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Il Casino´ Di Levanto

– Planning a trip to Italy this  year 2017 ?
– A good choice are Liguria:  Levanto and the Cinque Terre
Camping Pian di Picche Levanto

Pian di Picche 30 years, 2015

Have a nice stay at

Camping Pian di Picche

in Levanto

Opening April 1, 2017

Pian di Picche HCG2014

Camping Pian di Picche in Levanto – Liguria -Italy

In English!

Camping Pian di Picche founded in 1985 and is now in its 32nd year of successful operation and development of the camping,beautifully situated in the small town of Levanto next to the Cinque Terre in the southern Liguria. The campsite has a quiet and beautiful location and it is close to everything. Personal service is very much appreciated by the guests and on the Campsite Pian di Picche are pleasantness very good.

In Levanto you can swim, surf, hike in the beautiful mountains, biking to the neighboring villages, eat good locally produced food and drink and discover the beautiful city and the neighboring world-famous Cinque Terre area. More information about Camping Pian di Picche, see down. 

In Swedish !

Camping Pian di Picche startades 1985 och är nu inne på sitt 32:a år av framgångsrikt arbete och utveckling av sin camping, vackert belägen i den lilla staden Levanto intill Cinque Terre i det södra Ligurien. Campingen har ett lugnt och vackert läge, det är nära till allt. Den personliga servicen är mycket uppskattad av gästerna och på Camping Pian di Picche trivs man så bra.

I Levanto kan du bada, surfa, vandra i de vackra bergen, cykla till grannbyarna, äta god lokalt producerad mat och dryck och upptäcka den vackra staden och det intilliggande världsberömda området Cinque Terre. Mer information om kontakt och öppettider för Camping Pian di Picche, se längre ned!

Mare Ligure HCG2013

Levanto is beautifully situated next to Mare Ligure

Levanto and Mare Ligure – Surfing

Monte Rossola HCG2014

Levanto and the surrounding villages has gorgeous mountains to hike in.

DSC05963

From Levanto you can go by bike to many small villages.

Vernazza – Cinque Terre

In the small beautiful town of Levanto, near the Ligurian Sea and next door to the wonderful Cinque Terre lies a camping both beautifully situated and with a wonderful service, 

Camping Pian di Picche !

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche, driveway

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche Levanto – Liguria – Italy

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche – entrance

Pian di Picche Levanto HCG 2013

Camping Pian di Picche

The Camping Pian di Picche run by a family and the service is very high and the area is quiet and safe. Pian di Picche is nestled in the vineyards and within walking distance to center with shops, banks, bars and restaurants and the lovely beach close to the Ligurian Sea. It is a beautiful walk in 10-15 minutes and you are lying on the beach and the ocean are open for snorkeling, for example. If you come by train you can reach Pian di Picche after a 10 minutes walk from the station in Levanto.

Pian di Picche HCG 2013

Camping Pian di Picche

Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche

Whether you arrive by camper – caravan – car – motorcycle & camping or on interrail you can reach Camping Pian di Picche simple. Do you intend to explore the Cinque Terre, Levanto is perfect to start with. You can hike (2-3 h)  to Monterosso al Mare from Levanto,  you can take the train and then reach Monterosso in five minutes. During your stay in Levanto, you can safely leave the car.   To go by train in the area is  excellent.

Pian di Picche so full of joy!

Pian di Picche so full of joy!
You are always well received by knowledgeable and happy staff.

Whether you are retired family with children or youth, you have lots of adventures that’s right for you in the area: wonderful walks – an exciting ocean full of life – snorkelling – surfing – mountain biking. There are trails for mountain biking in the mountains – good locally produced food – fresh wines and grappa produced locally in Levanto and a calm that makes it is perfectly possible to ”just be, here and now”.

Pian di Picche HCG2013

Enrico at the bar of P di P – Cin cin !

The bar staff is filled with joy and sense of service. At the campsite there is a bar and a small wineshop with food, etc. -here are fresh showers and washing machines.

Annette

Annette and all the personal will gladly help you! The staff at Camping Pian di Picche talks among other German, English and French. Book well in advance !

Pian di Picche HCG 2013

P di P started 1985. 

Opening hours 2017:

 from April 1st  until October 

Contact information:

Tel: +39 (0187) 800 597

Email: piandipicche@libero.it

Facebook: www.facebook.com/piandipicche

Web: http://www.piandipicche.it

http/www.levantoitalia.com

Adress:  Loc. Pian di Picche IT-190 15 Levanto (SP) Italy

Levanto – there are both sandy beaches and cliffs and an underwater life that impresses.

I highly recommend with 29 years experience of Camping Pian di Picche and more than 46 years experience of the Cinque Terre. Wishing you a wonderful trip and stay!

Trees to cool off – peace and quiet at Pian di Picche

Monterosso al Mare & Cinque Terre – just 5 minutes by train from Levanto

One of the beaches in Levanto – there are also cliffs and wonderful snorkeling water

Manarola 2009 Cinque Terre

Manarola – Cinque Terre

Levanto Italy HCG2014

Levanto -Liguria

Levanto Italy HCG2014

Levanto – Liguria

Levanto – so beautiful

Levanto HCG2013

Levanto from the mountains

Levanto HCG2013

Levanto

Monterosso HCG2013

Time for some nice italian coffee and ice-cream

Monte Rossola HCG2013

From the top of Monte Rossola – Levanto

Scooter Levanto HCG2013

Levanto – nice Vespa by the sea

The surrounding area offers wonderful walking trails – often with breathtaking and beautiful views

The surrounding area offers wonderful walking trails – often with breathtaking and beautiful views

Here in this video, you can get an idea of how a hike from Levanto to Monterosso can be experienced:

 and this even more of the area:

Levanto and the Cinque Terre is located in southern Liguria between Genoa and La Spezia.

Distances by car:

– from Stockholm about 2300 km

– from Copenhagen about 1700 km

-from Berlin 1280 km

Distance from airports in the n. Italy:

Pisa 112 km /  Milan Malpensa airport  278 km / Genova 107 km

°

Finally, I want to tell you about a challenge – climb the peak of Monte Rossola.

A wonderful walk, at times pretty tough but you will get a great reward

once you’re up on the top by the view from the top, good luck!

Monte Rossola Levanto HCG2013

Monte Rossola – Levanto

Monte Rossola HCG 2013

From the top of Monte Rossola – Levanto

Liguria HCG 2013

Mare Liguria

Carl Ludvig i Ligurien 2004 HCG 2014

Even the kids love to walk in the Ligurian mountains full of olives and grapes.

Dove -Levanto HCG2013

Dove, at the beach of Levanto

Via Garibaldi Levanto HCG2013

Part of Via Garibaldi – Levanto

Levanto HCG2013

Beautiful small streets and wonderful houses in the center of Levanto

Sunset Levanto HCG2013

Wonderful sunset – Mare Liguria Levanto

Levanto Liguria HCG 2013

Levanto Surf – Sub – Swim ! ! !

Salute Håkan Carlberg
CL Piazza del duomo Milano

Barn är kreativa – Children are creative – I bambini sono creativi. Photo: My sons along with the pigeons in Piazza del Duomo in Milan

Barn är kreativa.

In English see down

Får några teckningar från mitt barnbarn Alice. Bilder som hon designat med sina tankar, händer, syn, fantasi, pennor och papper. Hon har använt flera av sina sinnen, skapat med fantasi och glädje. Det är fint att få ta del av och det är mycket av lycka för mig som mottagare. En teckning innehåller så många känslor och är skapad av tankar och känslor. Att skapa handlar om en process där barnet använder sin kreativa förmåga. Att barnen i hemmet, i förskolan, på fritidshemmet och i skolan får använda alla sina hundra språk är avgörande för deras framtid.

Alice

Lycka år att skapa och använda alla sina hundra språk. Photo: Alice – Frida Carlberg

Reggio Emilia filosofin

Dikt av Loris Malaguzzi

°  °  °

”Ett barn har hundra språk


men berövas nittionio.


Skolan och kulturen 
skiljer

huvudet från kroppen.


De tvingar en att tänka utan kropp


och handla utan huvud.


Leken och arbetet,
 verkligheten och fantasin,


vetenskapen och fantasteriet,


det inre och det yttre görs till varandras motsatser.”

°  °  °

Dr. Loris Malaguzzi menar att det inte ska finnas några gränser

mellan lek och lärande och att vi ska använda alla våra sinnen.

Alice

Joy is to use all of your hundred languages! Photo: ”Alice”. Frida Carlberg

Children are creative

In English

Gets some drawings from my granddaughter Alice. Images that she designed with her thoughts, hands, vision, imagination, pens and paper. She has spent more of their senses, created with imagination and joy. It’s great to take part in and it is a lot of happiness for me as a receiver. A drawing contains so many feelings and are created by thoughts and feelings. Creating is a process where the child uses their creative ability. The fact that children in the home, in kindergarten, the leisure centers and in the school must use all their hundred languages are crucial for their future.

Reggio Emilia philosophy

Poem by Loris Malaguzzi

°  °  °

”A child has a hundred languages
but deprived of ninety-nine.
The school and the culture
separates the head from the body.
They force one to think without body
and act without head.
Play and work,
reality and imagination,
science and the fantasy,
the inner and outer
made of opposites. ”

° °  °

Loris Malaguzzi mean that there should be no boundaries

between play and learning, and that we should use all our senses.

Alice

Joy is to use all of your hundred languages! Photo: ”Alice”. Frida Carlberg

°  °  °

And a song about children by Ulf Dageby 

Salute Håkan Carlberg
Alice 2016

Alice: – GLÄDJE är att få dansa med ballonger ! ! ! – JOY is to dance with balloons! ! ! – La gioia è ballare con palloncini! ! ! Photo: Frida Carlberg

-Ge en sol till jordens barn.
-Give a sun to the Earth’s children
Isac 2016

Isaac :  ”-JOY” is to meet a bush and feel all the beautiful leaves! – ”JOY” è quello di soddisfare un cespuglio e si sentono tutte le belle foglie! –  ”GLÄDJE” är att få träffa en buske och hälsa på alla vackra blad! Photo: Frida Carlberg

Ted Gärdestad sings:

Ge en sol till jordens barn / Give a sun to the Earth’s children

Glädje Frida Carlberg

Isaac and Alice. – Glädje kan vara att få springa på en grön äng invid havet. – Joy can be to get running on a green meadow next to the sea. – La gioia può essere quello di ottenere in esecuzione su un prato verde vicino al mare. Photo: Frida Carlberg

Salute Håkan Carlberg