Inlägg märkta ‘Dalarna’

A sculpture in Rättvik that will symbolize Folk Music! Designer: Thomas Hellström.

One day in Dalarna

In Swedish see down

Traveling in the Dalarna countryside. Visiting Rättvik’s autumn market (4-6 October 2019), a market with traditions from the 1880s. The market offers clothes, beautiful and typical crafts from Dalarna, candies and even good cheese from Italy. The streets of the small town are filled with people, the water in Lake Siljan is calm and the mountains are so beautiful as the trees adopted all the colors of autumn.

In another part of Rättvik’s market, ”autumn design”

Travel further via Mora up to the ski resort Orsa Grönklitt. Goes up to the highest point, 561 meters above sea level, and enjoys views of the forests of mountains and lakes. No snow has yet fallen, but soon it is time for the snow to fall and fill all ski slopes and ski tracks with beautiful white snow.

View from Orsa Grönklitt

View from the village of Fryksås over Lake Orsasjön

Also visit the small village of Fryksås, dating back to the 16th century, which lies on a mountain side that slopes down towards Lake Orsasjön. A village full of beautiful log home with a wonderful panoramic view. So nice to just be and let go of evil thoughts and experience the beautiful landscape, the silence and the peace that arises.

Dala horses in Mora, an early autumn

A sculpture in Rättvik that will symbolize Folk Music! Designer: Thomas Hellström.

En dag i Dalarna

In Swedish

Reser i Dalarna. Besöker Rättviks höstmarknad (4-6 oktober 2019), en marknad med traditioner från 1880-talet. På marknaden erbjuds kläder, vackert och typiskt hantverk från Dalarna, karameller och även god ost från Italien. Gatorna i den lilla orten är fyllda av människor, vattnet i sjön Siljan ligger lugnt och bergen är så vackra då träden antagit alla höstens färger.

I en annan del av Rättviks marknad

Reser vidare via Mora upp till skidorten Orsa Grönklitt. Går upp på den högsta punkten, 561 meter över havet, och njuter av utsikten över skogar berg och sjöar. Ännu har ingen snö fallit, men snart är det tid för snön att falla och fylla alla skidbackar och skidspår med vacker vit snö.

Utsikt från Orsa Grönklitt

Utsikt från Fryksås

Besöker även den lilla byn Fryksås, med anor från 1500-talet, som ligger på en bergssida som sluttar ner mot Orsasjön. En by fylld av vackra timmerhus och med en underbar milsvid utsikt. Så skönt att bara vara och släppa onda tankar och uppleva det vackra landskapet, tystnaden och lugnet som uppstår.

Salute Håkan Carlberg

The ”Rag carpet” in Falun

In Swedish see down

Visit Falun, the ”capital” in Dalarna. It is a holiday season and quite quiet in the streets and squares. Goes to the sloping Great Square where the beautiful Kristine Church extends its tower up to the sky. The large square has been gilded with a beautiful work of art the ”Rag carpet”. The walkway that runs obliquely across the square has been painted by a group of young people. The graphic form has been inspired by Karin Larsson and her textile art. The ”Rag carpet” is also a tribute to Karin Larsson who was the artist Carl Larsson’s wife. The painting really lifts the otherwise completely stone-paved square. The painting was made earlier this summer, and the very strange thing is that the artwork should be removed during the autumn. The ”Rag carpet” is a glowing city!

Walking along the city’s main street and outside a bookstore, the author Björn Hellberg sits. I met him a year ago, in Falun, and then told him about my idea of making a movie based on Stieg Trenten’s book Tragic Telegram. We talked for a while. Today, Björn signs his book ” Crying in the dark” as forty years after the book was published now released in a new edition. The book was his first detective. For a long time, Björn Hellberg has written a lot of books mainly detective with Commissioner Sten Wall starring. It will be a short and pleasant meeting, this overcast day in Falun.

World Heritage Falu mine

In Swedish

Den vackra Trasmattan förgyller Stora torget

Trasmattan i Falun

°   °   °

Besöker Falun, “huvudstaden” i Dalarna. Det är semestertider och ganska lugnt på gator och torg. Går till sluttande Stora torget där den vackra Kristine Kyrka sträcker sitt torn upp mot himlen. Stora torget har förgyllts med ett vackert konstverk ”Trasmattan”. Gångvägen som går snett över torget har målats av en grupp ungdomar. Den grafiska formen har inspirerats av Karin Larsson och hennes textilkonst. ”Trasmattan” är också en hyllning till Karin Larsson som var konstnären Carl Larssons hustru. Målningen lyfter verkligen det annars helt stenbelagda torget. Målningen gjordes tidigare denna sommar, och det mycket märkliga är att konstverket skall tas bort under hösten. ”Trasmattan” förgyller ju staden!

Går längs stadens huvudgata och utanför en bokhandel sitter författaren Björn Hellberg. Jag träffade honom för ett år sedan, i just Falun, och berättade då för honom om min idé om att göra en film byggd på Stieg Trenters bok Tragiskt Telegram. Vi talas vid en stund.

Idag signerar Björn sin bok ”Gråt i mörker” som fyrtio år efter att boken gavs ut nu utkommit i en nyutgåva. Boken var hans deckardebut. Under lång tid har Björn Hellberg skrivit en mängd böcker främst deckare med kommissarie Sten Wall i huvudrollen. Det blir ett kort och trevligt möte, denna mulna dag i Falun.

Världsarvet Falu gruva

Salute Håkan Carlberg

A egg of gold in Orsa by the lake Siljan. Solar Egg was created by artist duo Bigert & Bergström for Riksbyggen in April 2017 as a gift to the town of Kiruna.

A tour in Dalarna

In Swedish see down

Traveling during the day north along the lakes Siljan and Orsasjön in Dalarna. Stays at some beautiful communities along the way. First in Rättvik where this summer the long bridge is gilded with one of the world’s most famous gold eggs ”Solar Egg” which contains a sauna. This beautiful and unique art project has also been shown in, for example, Paris, Minneapolis and Copenhagen.

Traveling on to the next larger community along Siljan’s beach and ending up in Mora. Lots of people in the streets and squares.

In the center of Mora

Going on to the mountains of Fryksås, one of Sweden’s oldest and largest pasture environments. The view is magical over the lakes’ waters, the exciting sky and the beautiful old houses built of wood on the slopes.

View from Fryksås

So on to today’s goal Orsa, where this evening the streets are filled with music. Musicians play and sing live. A guitarist playing on a beautiful red Fender guitar impresses with beautiful solos. In many corners of the small center beautiful music sounds.

A talented guitarist impresses Orsayran

The sun is now coming down and it is time to travel south. Passes Tällberg, a small village with beautiful views of Lake Siljan, where there are many beautiful hotels and other accommodations. Find out that Dalarna is filled with tourists and very many have traveled from the Netherlands and Germany.

The sun goes down

In Swedish

Solar Egg

Ett ägg av guld i Orsa vid sjön Siljan. Solar Egg skapades av artistduon Bigert & Bergström för Riksbyggen i april 2017 som en gåva till Kiruna.

En tur i Dalarna

°  °  °

Reser under dagen norrut längs sjöarna Siljan och Orsasjön i Dalarna. Stannar vid några vackra samhällen längs vägen. Först i Rättvik där denna sommar långbryggan förgyllts med ett av världens mest kända guldägg ”Solar Egg” som innehåller en bastu. Detta vackra och unika konstprojekt har även visats i bland annat Paris, Minneapolis och Köpenhamn.

Reser vidare till nästa större samhälle längs Siljans strand och hamnar i Mora. Massor av folk på gator och torg.

– I en annan del av Mora.

Åker vidare till bergen i Fryksås, en av Sveriges äldsta och största fäbodsmiljöer. Utsikten är magisk över sjöarnas vatten, den spännande himlen och de vackra gamla husen byggda av trä på sluttningarna.

Ett vackert hus i Fryksås

Så vidare till dagens mål Orsa, där denna kväll gatorna fylls av musik. Musiker spelar och sjunger live. En gitarrist som spelar på en vacker röd Fender gitarr imponerar med vackra solon. I många hörn i det lilla centrumet ljuder vacker musik.

En duktig gitarrist imponerar på Orsayran

Solen är nu på väg ner och det är dags att resa söderut. Passerar bland annat den lilla byn Tällberg där det finns många vackra hotell och andra boenden. Konstaterar att Dalarna är fyllt av turister och väldigt många har rest från Nederländerna och Tyskland.

Solnedgång en sommarkväll vid Siljan

Salute Håkan Carlberg

Discover the beautiful Siljansnäs

In Swedish see down

Traveling around the beautiful lake Siljan in Dalarna. Comes to the beautiful area of Siljansnäs which comprises 17 small villages. This is an area with the roots of the Stone Age. Here are fifteen settlements from the Stone Age and also remains from the Iron Age and traces of the Viking Age. Go up the mountain Björkberget which is 345 meters above sea level.

The view is magical with Lake Siljan’s water, all small villages with red painted houses built of beautiful trees from the beautiful surrounding forests. Here is really a lot to discover and I understand that many from Germany and the Netherlands, for example, visit the area. Looks over the landscape, where I am standing next to ”Buffils Annas Kaffestuga”, which was erected in 1925, and can see this day in early May that the snow remains in Granberget’s slalom slope.

Upptäcker det vackra Siljansnäs

In Swedish

Reser runt den vackra sjön Siljan i Dalarna. Hamnar i det vackra området Siljansnäs som omfattar 17 små byar. Detta är ett område med rötterna från stenåldern. Här finns femton boplatser från stenåldern och dessutom lämningar från järnåldern och spår av vikingatiden. Åker upp på berget Björkberget som ligger 345 meter över havet.

Utsikten är magisk med sjön Siljans vatten, alla små byar med rödmålade hus byggda av vackert träd från de vackra omgivande skogarna. Här finns verkligen mycket att upptäcka och jag förstår att många från bland annat Tyskland och Nederländerna besöker området. Ser ut över landskapet, där jag står invid ”Buffils Annas Kaffestuga”, som statades upp anno 1925, och kan se denna dag i början av maj att snön ligger kvar i Granbergets slalombacke. Så underbar upplevelse, och landskapet lever kvar inom mig.

Salute Håkan Carlberg

Swedish forests inspire

Italians traveling in Sweden

In Swedish see down

The sun rays and it is summer warm, a day in the end of April. The leaves burst out on the branches of the trees and the wood anemone shine beautifully among the green conifers. The path I walk on leads into a parking lot. Here two couples sit and eat food at a table. Their car is parked and when I pass it I see that it has an ”I” on the license plate! Is it really the Italians who traveled all the way up to the middle of Sweden?

I go to the two couples and ask if they have traveled all the way from Italy. They answer yes and tell me that they have traveled from Milan and aim at the small village of Särna, with just under 700 inhabitants, in the landscape Dalarna. It’s about a journey of at least 2300 km single trip. It will be a short but very nice conversation and it once again brought my desire to Liguria and Italy!

The small town of Levanto in beautiful Liguria seen from the mountain peak Monte Rossola

A forest in Sweden full of fir trees

Italienare på resa

In Swedish

Solen strålar och det är sommarvarmt, i slutet av april. Löven spricker ut på trädens grenar och vitsipporna lyser vackert bland de gröna barrträden. Stigen jag vandrar på leder in till en parkeringsplats. Här sitter två par och äter medhavd mat vid ett bord. Deras bil står parkerad och när jag passerar den ser jag att den har ett I på registreringsskylten! Är det verkligen italienare som rest ändå upp till det mellersta av Sverige?

Jag går fram till de två paren och frågar om de rest ända hit från Italien. De svarar ja och berättar att de rest från Milano och har som mål den lilla byn Särna, med knappt 700 innevånare, i Dalarna. Det handlar om en resa på minst 230 mil enkel resa. Det blir ett kort men mycket trevligt samtal och det väckte åter min längtan till Ligurien och Italien!

Piazza del Duomo in Milan

Salute Håkan Carlberg

Reflections. Spring at the small lake.

April weather

In Swedish see down!

Wander around the small lake. Seagulls screaming and the clouds are heavy in the sky. Last night, ten centimeters of snow fell and suddenly disappeared in the spring. In the south of Sweden, spring is in full swing, now has in Lund and Malmö sunshine and + 19 °.

Isac and a beautiful spring day in Malmö. Photo Frida Carlberg

In my loved Levanto in Liguria near the Mare Ligure is only + 14 °. We are in the month of April and the days vary, what is called ”April weather” which means that one day it is winter and the next day it is spring. Here in the middle of Sweden the little birds sing about spring, and soon it is here.

Today at the beach in Levanto, any kind of spring is also there.

So this morning the winter came back to Dalecarlia !

And some music live from Malmö in the rain

with Ebbot Lundberg

°  °  °

Speglingar. Vår vid den lilla sjön

Aprilväder

In Swedish

Vandrar runt den lilla sjön. Fiskmåsar skriker och molnen ligger tunga på himlen. I natt föll tio centimeter snö och plötsligt försvann våren. I det södra av Sverige är våren i full gång, idag har man i Lund och Malmö solsken och + 19°. 

A beautiful spring day in Malmö. Photo Frida Carlberg

I mitt älskade Levanto i Ligurien invid Mare Ligure har man bara + 14°. Vi är inne i månaden april och dagarna varierar, det som kallas för ”aprilväder” vilket innebär att ena dagen är det vinter och nästa dag är det vår. Här i mitten av Sverige sjunger de små fåglarna om vår, och snart är den här.

Så denna morgon kom vintern åter till Dalarna!

Salute Håkan Carlberg

Rättvik. Sunset over Lake Siljan

A trip around lakes

and villages

In Swedish see down

Traveling along narrow roads around the lakes Siljan and Orsasjön. Beautiful villages and beautiful nature with mountains and forests. Staying in the village of Rättvik. Goes out on the long pier, 628 meters long, in the magical sunset. My relative poet and member of the Swedish Academy Bo Bergman describes Långbryggan as ”Almost as long as eternity”.The sun sinks down behind the beautiful mountains to the west. Meet a bunch of young Italians who are visiting Sweden. Meet a man from Belgium. He says that his daughter bought a beautiful house in the village where she also works. Fantastic that this area is so popular and so famous by people from all over Europe.

Mora. The Zorn House

It will be a nice trip where I will unwind and enjoy all the beautiful buildings, lakes covered with ice and mountains filled with tall conifers. It feels good to be able to release all thoughts and just be here and now. Let go of all thoughts about being unemployed and not being needed or seen and sharing experiences. Only here and now for a while.

Sunset over Lake Siljan

A beautiful house in Orsa

Mora church

En resa runt sjöar

och byar

In Swedish

Reser längs smala vägar runt sjöarna Siljan och Orsasjön. Vackra byar och vacker natur med berg och skogar. Stannar till i Rättvik. Går ut på den långa bryggan, 628 meter lång, i den magiska solnedgången. Min släkting poeten och ledamoten i Svenska Akademien Bo Bergman beskriver Långbryggan som ”Nästan lika lång som evigheten”. Solen sänker sig ner bakom de vackra bergen i väster. Möter ett gäng unga italienare som är på besök i Sverige. Träffar en man från Belgien. Han berättar att hans dotter köpt ett vackert hus i byn där hon också arbetar. Fantastatisk att detta område är så populärt och så känt av människor från hela Europa.

Staty vid Zorngården i Mora

Det blir en skön tur där jag varvar ner och njuter av alla vackra byggnader, sjöar täckta av is och berg fyllda av höga barrträd. Det känns bra att kunna släppa alla tankar och bara vara här och nu. Släppa alla tankar kring att vara arbetslös och inte vara behövd eller sedd och att få dela med sig av erfarenheter. Bara var här och nu för en stund.

Here, in Zorngården in Mora, the artist Anders Zorn and his wife Emma lived since they moved home from Paris in 1896.

Hus invid Zorngården i Mora

Rättvik. Solnedgång vid sjön Siljan

Salute Håkan Carlberg