Inlägg märkta ‘Dalateatern’

The wonderful actors: Caroline Rendahl – Nils Granberg – Yngve Sundén – Jakob Norin – Mala Kyndel – Jon Karlsson

Straight into the heart

In Swedish see down

Gets the privilege of seeing the general rehearsal of a musical cabaret ”Third Fury’s Fear and Misery” at the Dala Theater in Falun. It is a set based on the author and director Bertolt Brecht and his observations and eyewitness reports during his exile in Denmark during World War II.

The performance goes straight into the heart. I get touched. During the two hours of the Cabaret, we are all in the audience here and now. The actors make a great effort. This musical cabaret is based on the play that was premiered in Paris in 1938, referring to people and phenomena from 30’s Germany.

It is so emotional. I can feel like this a few hours after the performance, that today, in 2018, there are similarities with the treatment of people in the third empire in the 30’s. Unemployed, young people with mental ill health and others who are outside society are considered to be no worth.

As said, this play touches and is important for our time and for us people living here today. The performance includes many songs with texts by Bertolt Brecht, the last song written by Michael Wiehe.

Thank you all who contributed to the idea of ”Third World Fear and Misery”.

De underbara skådespelarna: Caroline Rendahl – Nils Granberg – Yngve Sundén – Jakob Norin – Mala Kyndel – Jon Karlsson

Rakt in i hjärtat

In Swedish

Får förmånen att se generalrepetitionen av en musikalisk kabaré ”Tredje rikets fruktan och elände” vid Dalateatern i Falun. Det är en uppsättning som bygger på författaren och regissören Bertolt Brecht och hans observationer och ögonvittnesrapporter under sin exil i Danmark under andra världskriget.

Föreställningen går rakt in i hjärtat. Jag blir så berörd. Under de två timmar som kabarén pågår är vi alla i publiken här och nu. Skådespelarna gör en fantastisk insats. Denna musikaliska kabaré bygger på den pjäs som hade urpremiär i Paris 1938, där det refereras till människor och fenomen från 30-talets Tyskland.

Det är så känslofyllt. Jag kan så här några timmar efter föreställningen känna att det även idag, 2018, finns likheter med behandlingen av människor i det tredje riket på 30-talet. Arbetslösa, ungdomar med psykisk ohälsa och andra som hamnat utanför samhället betraktas som inget värda.

Som sagt, denna pjäs berör och är viktig för vår tid och för oss människor som lever här idag. I föreställningen ingår många sånger med texter av främst Bertolt Brecht, den sista sången är skriven av Michael Wiehe.

Varmt tack till er alla som medverkat till föreställningen ”Tredje Rikets Fruktan Och Elände”.

And here the final song in the performance

”Let’s New Singers Sing”,

written by Mikael Wiehe

°  °  °

First verse text:

One thing is certain

and it is the course of life;

that everything turns back

that everything begins again

And albeit our voices

must slow down and be mute

shall new voices sing

shall new voices sing

Salute Håkan Carlberg

Dalateatern in Falun.

En pjäs om vuxenmobbning

In English see down!

Besöker en generalrepetition av pjäsen ”Dålig stämning” på Dalateatern i Falun. Det är en pjäs som bygger på intervjuer med människor i Dalarna och deras upplevelser av vuxenmobbning på sina arbetsplatser i verkligheten. Pjäsen är skriven och regisserad av Martin Lindberg och bygger på åtta av intervjuerna med människor som utsatts för mobbing. Det blir en annorlunda och mycket känslosam teater. Berättelserna går rakt in i hjärtat och de fyra skådespelarna gör ett fantastiskt jobb. Det handlar om mobbing på jobbet inom alla typer av jobb. Mobbing är ett svårt ämne som ofta tystas ner. En tystnadskultur gäller. Många gånger skaffar sig mobbaren sig inflytande och makt på arbetsstället. Få vågar säga ifrån och väljer att bemöta det som händer med tystnad, och se åt ett annat håll.

Det lidande som de mobbade utsätts för kostar samhället många miljarder varje år. I form av sjukskrivningar, arbetslöshet och personligt lidande. Många hundra tusen svenskar våndas varje kväll när de skall sova inför morgondagen. Det handlar om ångest att gå till jobbet och utsättas för nedvärdering och elakheter. Enligt statistik drabbas varje år i Sverige 450 000 människor av vuxenmobbning och 300 begår självmord varje år, nästan 6 personer varje vecka, på grund av just mobbing på jobbet.

Dålig stämning. Fotograf: Per Eriksson.  www.fotografpereriksson.com

Vad är då mobbning?

Att du eller någon annan utsätts återkommande för negativa handlingar på ett sätt som du inte förstår och i situationer där du har svårt att försvara dig och bemöta mobbaren. Typiska mobbingbeteenden är enligt Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1993:17) följande:

 • Förtal
 • Undanhållande av information
 • Saboterande av arbetsuppgifter
 • Utfrysning
 • Åsidosättande
 • Negligering
 • Försök att injaga rädsla
 • Överkritiskt bemötande
 • Förolämpningar
 • Kontroll av arbetstagaren i syfte att skada
 • Omotiverade förflyttningar
 • Fråntagande av arbetsrum eller arbetsuppgifter

Det finns många härskartekniker påförande av skuld och skam, undanhållande av information, osynliggörande och förlöjligande. – För många som är utsatta för mobbning är det väldigt skambelagt och man kanske inte får någon hjälp vare sig av chefer eller arbetskamrater, säger Martin Lindberg som skrivit och regisserat pjäsen ”Dålig stämning”.

Pjäsen berör och de flesta i publiken har varit med om situationer på sina arbetsplatser som spelas upp på scenen. Vi är alla mycket berörda. Efter föreställningen inbjuds vi i publiken till en kortare diskussion kring vuxenmobbning. Föreläsare är Bengt Pontén och Marie Moström från Högskolan Dalarna. Här får vi en del kunskap kring hur man skall jobba med mobbning på våra arbetsplatser och det poängteras att det är avgörande att det snabbt tas tag i mobbing och att man som arbetskamrater inte bemöter detta med tystnad. Vi i publiken fick även tycka till. Jag berättar om mina erfarenheter som bland annat rektor och hur viktigt det är att som chef och ledare vara ute i verksamheten och inte stänga in sig på ett kontor.

Det är en viktig pjäs Dalateatern satt upp och den kommer att spelas på flera orter i Dalarna under vårvintern 2018. Så tragiskt att så många är drabbade och så många bara ser på. 300 människor tar sina liv varje år just på grund av att de mobbas på jobbet! Det är dags att lyfta blicken och agera när vi upplever att någon mobbas! Det är en mycket viktig pjäs Dalateatern satt upp där de tar upp ett problem som finns bland oss dagligen. Som en av pjäsen har det nu startas studiecirklar kring ämnet vuxenmobbning runt om i Dalarna. Jag skulle gärna se att pjäsen spelas upp i samband med ledarskapsutbildningar och utgöra en grund för diskussioner kring ledarskap och arbetsmiljö.

Laleh sjunger ”Bara få va mig själv” – ”Just be myself”

In English

Bad atmosphere. Photo: Ulrika Roberg

A show about adult bullying

°  °  °

Visit a general rehearsal of the play ”Bad atmosphere” at the Dala Theater in Falun. It is a play based on interviews with people in Dalarna and their experiences of adult mobbing at their workplaces in reality. The play is written and directed by Martin Lindberg and is based on eight of the interviews with people who have been subjected to bullying. It will be a different and very emotional theater. The stories go straight into the heart and the four actors do a great job. It’s about bullying at work in all kinds of jobs. Mobbing is a difficult subject that is often quieted down. A silence culture applies. Many times, the bully gets its influence and power at the workplace. Few dare to say away and choose to deal with what happens with silence, and look elsewhere.

The suffering that the bully faces is costing society many billions each year. In the form of sick leave, unemployment and personal suffering. Many hundred thousand Swedes are worn every night when they are going to sleep before tomorrow. It’s about anxiety going to work and being subjected to imbalances and hardships. According to statistics affected each year in Sweden 450 000 people of the adult bullying and 300 commit suicide each year, nearly 6 people each week, precisely because of bullying at work.

Bad atmosphere. Photo: Per Eriksson.  www.fotografpereriksson.com

What is bullying?

That you or someone else is exposed to negative actions in a way that you do not understand and in situations where you have difficulty defending yourself and responding to the bully. Typical bullying behavior is according to the Occupational Safety and Health Administration (AFS 1993: 17):

 • Slander
  Withholding information
  Sabotaging of duties
  Ostracism
  To be set outside
  Ignore
  Try to instill fear
  Supercritical treatment
  Insults
  Control of the employee in order to harm
  Unmotivated movements
  Exclusion from office or duties

There are many ruler techniques that are blamed for guilt and shame, information retention, invisibility and ridicule. ”For many who are bullied, it’s very bullied and you may not get help either by bosses or coworkers,” says Martin Lindberg, who wrote and directed the play ”Bad atmosphere.”

The play is concerned and most of the audience has been involved in situations in their workplaces that are played on stage. We are all very affected. After the show, we are invited to the audience for a shorter discussion about adult mobbing. Lecturers are Bengt Pontén and Marie Moström from Högskolan Dalarna. Here we get some knowledge about how to work with bullying at our workplaces, and it is emphasized that it is crucial that it is taken care of in bullying quickly and that you, as coworkers, do not deal with this with silence. We in the audience also enjoyed. I tell about my experiences, such as the principal and how important it is to be a manager and leader in the business and not to shut up in an office.

It’s an important play The Dalate Theater is set up and it will be played in several places in Dalarna in spring 2018. So tragic that so many are affected and so many are just watching. 300 people take their lives every year just because they are bullied at work! It’s time to lift your eyes and act when we feel like a mobster! It’s a very important piece of the Dalate Theater set up where they address a problem that exists among us daily. As one of the pieces, study circles have been started on the topic of adult mobbing around Dalarna. I would like to see that the play is played in connection with leadership training and provide a foundation for discussions about leadership and working environment.

Nine Inch Nails and David Bowie sings ”Hurt”

Salute Håkan Carlberg

Ensemblen som gav publiken så mycket värme och känsla – The ensemble gave the audience so much warmth and feeling

En Musikhjälpen-kväll – Barn är inte till salu!

In English see down

Dalateatern anordnade en föreställning för att samla in pengar till musikhjälpen som just nu pågår. Det blev en kväll som doftade jul och mänsklig värme. Insamlingen handlar om att barn inte är till salu! Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. Mörkertalen är enorma eftersom det ofta sker i det dolda på internet, där få brott upptäcks. Sexhandeln med barn har blivit en växande miljardindustri på grund av att många fattiga inte har några andra alternativ frö att överleva, Detta är vidrigt och årets Musikhjälpen tema är ”Barn är inte till salu”. De insamlade pengarna, entréavgifter från föreställningen vid Dalateatern gick direkt till insamlingen.

Dalateaterns ensemble bjöd på 45 minuter av så mycket känsla och vacker musik. Föreställningen avslutades med Leonard Cohens låt Halleluja i en översättning av Peter Jöback. Jag blev mycket berörd av den helt underbara tolkningen och tårar föll längs mina kinder. Det blev en magisk kväll, alla i publiken var märkbart berörda.

-Och här en av de underbar sångerna som de varma skådespelarna sjöng:

”Decembernatt” en översättning av Halleluja

Dala Theater. The ensemble gave the audience so much warmth and feeling

Music Help Evening – Children are not for sale!

In English

The Dala Theater organized a performance for collecting money for the music aid that is currently under way. It became an evening that sparkled Christmas and human warmth. The collection is about children not for sale! Every minute four children are sold in the sex trade all over the world. The dark valley is huge because it often happens in the hidden on the internet, where few crimes are detected. Sex trafficking with children has become a growing billionaire because many poor have no other seed to survive. This is awful and this year’s Music Aid theme is ”Children are not for sale.” The money collected, entrance fees from the show at Dala Theater went directly to the collection.

The Dala Theater ensemble offered 45 minutes of so much feeling and beautiful music. The performance ended with Leonard Cohen’s song Halleluja in a translation by Peter Jöback. I became very touched by the very wonderful interpretation and tears fell along my cheeks. It became a magical evening, Everyone in the audience was noticeably concerned.

-And here one of the wonderful songs that the emotional actors sang:

The magic show is over

Salute Håkan Carlberg