Inlägg märkta ‘Dalecarlia’

Discover the beautiful Siljansnäs

In Swedish see down

Traveling around the beautiful lake Siljan in Dalarna. Comes to the beautiful area of Siljansnäs which comprises 17 small villages. This is an area with the roots of the Stone Age. Here are fifteen settlements from the Stone Age and also remains from the Iron Age and traces of the Viking Age. Go up the mountain Björkberget which is 345 meters above sea level.

The view is magical with Lake Siljan’s water, all small villages with red painted houses built of beautiful trees from the beautiful surrounding forests. Here is really a lot to discover and I understand that many from Germany and the Netherlands, for example, visit the area. Looks over the landscape, where I am standing next to ”Buffils Annas Kaffestuga”, which was erected in 1925, and can see this day in early May that the snow remains in Granberget’s slalom slope.

Upptäcker det vackra Siljansnäs

In Swedish

Reser runt den vackra sjön Siljan i Dalarna. Hamnar i det vackra området Siljansnäs som omfattar 17 små byar. Detta är ett område med rötterna från stenåldern. Här finns femton boplatser från stenåldern och dessutom lämningar från järnåldern och spår av vikingatiden. Åker upp på berget Björkberget som ligger 345 meter över havet.

Utsikten är magisk med sjön Siljans vatten, alla små byar med rödmålade hus byggda av vackert träd från de vackra omgivande skogarna. Här finns verkligen mycket att upptäcka och jag förstår att många från bland annat Tyskland och Nederländerna besöker området. Ser ut över landskapet, där jag står invid ”Buffils Annas Kaffestuga”, som statades upp anno 1925, och kan se denna dag i början av maj att snön ligger kvar i Granbergets slalombacke. Så underbar upplevelse, och landskapet lever kvar inom mig.

Salute Håkan Carlberg

Reflections. Spring at the small lake.

April weather

In Swedish see down!

Wander around the small lake. Seagulls screaming and the clouds are heavy in the sky. Last night, ten centimeters of snow fell and suddenly disappeared in the spring. In the south of Sweden, spring is in full swing, now has in Lund and Malmö sunshine and + 19 °.

Isac and a beautiful spring day in Malmö. Photo Frida Carlberg

In my loved Levanto in Liguria near the Mare Ligure is only + 14 °. We are in the month of April and the days vary, what is called ”April weather” which means that one day it is winter and the next day it is spring. Here in the middle of Sweden the little birds sing about spring, and soon it is here.

Today at the beach in Levanto, any kind of spring is also there.

So this morning the winter came back to Dalecarlia !

And some music live from Malmö in the rain

with Ebbot Lundberg

°  °  °

Speglingar. Vår vid den lilla sjön

Aprilväder

In Swedish

Vandrar runt den lilla sjön. Fiskmåsar skriker och molnen ligger tunga på himlen. I natt föll tio centimeter snö och plötsligt försvann våren. I det södra av Sverige är våren i full gång, idag har man i Lund och Malmö solsken och + 19°. 

A beautiful spring day in Malmö. Photo Frida Carlberg

I mitt älskade Levanto i Ligurien invid Mare Ligure har man bara + 14°. Vi är inne i månaden april och dagarna varierar, det som kallas för ”aprilväder” vilket innebär att ena dagen är det vinter och nästa dag är det vår. Här i mitten av Sverige sjunger de små fåglarna om vår, och snart är den här.

Så denna morgon kom vintern åter till Dalarna!

Salute Håkan Carlberg

Rättvik. Sunset over Lake Siljan

A trip around lakes

and villages

In Swedish see down

Traveling along narrow roads around the lakes Siljan and Orsasjön. Beautiful villages and beautiful nature with mountains and forests. Staying in the village of Rättvik. Goes out on the long pier, 628 meters long, in the magical sunset. My relative poet and member of the Swedish Academy Bo Bergman describes Långbryggan as ”Almost as long as eternity”.The sun sinks down behind the beautiful mountains to the west. Meet a bunch of young Italians who are visiting Sweden. Meet a man from Belgium. He says that his daughter bought a beautiful house in the village where she also works. Fantastic that this area is so popular and so famous by people from all over Europe.

Mora. The Zorn House

It will be a nice trip where I will unwind and enjoy all the beautiful buildings, lakes covered with ice and mountains filled with tall conifers. It feels good to be able to release all thoughts and just be here and now. Let go of all thoughts about being unemployed and not being needed or seen and sharing experiences. Only here and now for a while.

Sunset over Lake Siljan

A beautiful house in Orsa

Mora church

En resa runt sjöar

och byar

In Swedish

Reser längs smala vägar runt sjöarna Siljan och Orsasjön. Vackra byar och vacker natur med berg och skogar. Stannar till i Rättvik. Går ut på den långa bryggan, 628 meter lång, i den magiska solnedgången. Min släkting poeten och ledamoten i Svenska Akademien Bo Bergman beskriver Långbryggan som ”Nästan lika lång som evigheten”. Solen sänker sig ner bakom de vackra bergen i väster. Möter ett gäng unga italienare som är på besök i Sverige. Träffar en man från Belgien. Han berättar att hans dotter köpt ett vackert hus i byn där hon också arbetar. Fantastatisk att detta område är så populärt och så känt av människor från hela Europa.

Staty vid Zorngården i Mora

Det blir en skön tur där jag varvar ner och njuter av alla vackra byggnader, sjöar täckta av is och berg fyllda av höga barrträd. Det känns bra att kunna släppa alla tankar och bara vara här och nu. Släppa alla tankar kring att vara arbetslös och inte vara behövd eller sedd och att få dela med sig av erfarenheter. Bara var här och nu för en stund.

Here, in Zorngården in Mora, the artist Anders Zorn and his wife Emma lived since they moved home from Paris in 1896.

Hus invid Zorngården i Mora

Rättvik. Solnedgång vid sjön Siljan

Salute Håkan Carlberg

Winter by the lake Siljan

Frozen lakes, beautiful villages

and crispbread 

In Swedish see down

Mountains, deep green forests, frozen lakes, beautiful villages and houses built of beautiful wood from the deep forests.

Traveling to the lake Siljan in the province of Dalecarlia in the middle of Sweden. Stays at Leksandsbröd, whose bread factory is next to the road up to Siljan. Buy wonderful good crispbread. Then go on to the village of Leksand. The views are covered by large green forests filled with pine trees, the peaks of the mountains shining white with snow. Then comes to Leksand. Walking along the Siljan, whose water is now frozen in ice. Then a few miles up to Rättvik, a place that also rests beside Lake Siljan. A beautiful village which besides the lake is surrounded by beautiful mountains filled with timbered houses painted in red and white. Shop for coffee buns on a popular pastry shop in the small town of Rättvik’s center. Looking up at a mountain where a slalom hill is filled with people who go skiing. Getting out and experiencing the landscape is wonderful.

Crispbread baked in Leksand

Sjön Siljan, invid Leksand

Frusna sjöar, vackra byar

och hårt bröd

In Swedish

Berg, djupa gröna skogar, frusna sjöar, vackra byar och hus byggda av vackert trä från de djupa skogarna.

Reser mot sjön Siljan i landskapet Dalarna. Stannar vid Leksandsbröd vars fabrik ligger intill vägen upp mot Siljan. Köper underbart gott hårt bröd. Åker sedan vidare till byn Leksand. Vyerna täcks av stora gröna skogar fyllda med tallar, bergens toppar lyser vita av snö. Kommer så fram till Leksand. Går längs Siljan vars vatten nu frusit till is. Så vidare några mil upp till Rättvik, en ort som också vilar invid sjön Siljan. En vacker by som förutom sjön omges av vackra berg fyllda med timrade hus målade i rött och vitt. Handlar gått kaffebröd på ett populärt konditori i den lilla orten Rättviks centrum. Ser upp mot ett berg där en slalombacke är fylld av människor som åker slalom. Att komma ut och få uppleva landskapet är underbart.

Fricks Konditori beautiful log, they bake wonderfully good bread in the beautiful village of Rättvik next to the lake Siljan

Winter in Leksand, Dalecarlia

Salute Håkan Carlberg

Lake Siljan meets Rättvik

A trip that made

good for the soul

In Swedish see down

Travel along Lake Siljan, in the Swedish province of Dalarna. Pass Leksand and on to Rättvik where there is a big autumn market. Lots of people, and I meet a lady when I buy a hot dog. She asks if I want common mustard or Johnny’s mustard. I take Johnny’s and tell her I met him and that he is from Söderhamn, just like me. Then the lady says she also comes from Söderhamn!

Then continues along the lake and the beautiful mountains that have taken all the colors of autumn. The beautiful green coniferous trees intersect the yellow and red colors of the leaves. Passing Mora, Wasa race goal. Mountains are getting bigger and they are so beautiful. The sun is radiating from the blue sky. The Österdalälven winds beautifully and its water reflects the beautiful landscape. Coming to the small town Älvdalen, a place where the creator and entrepreneur Hagström grew up and built up the production and design of accordion and guitars. Guitars like Elvis played on. Passing a large sawmill, and my thoughts go to my idea of increasing interest and sales of Swedish quality woodwork to Italy. A dream. Seeing the steep ski slopes that awaken memories from another time of life.

Then travel south again. Stay in Orsa next to Orsasjön and have a good dinner. So on and follow the descending sun as the color of the landscape red. It will be a journey among high mountains, valleys, winding rivers, small beautiful villages with houses painting in Falu-red color. A journey that gave many impressions and gave the soul peace.

And some music (with text in english) from Dalarna

with Peter Carlsson, born i Leksand 

I en annan del av Älvdalen – In another part of Älvdalen

En resa som gjorde

gott för själen

In Swedish

Reser längs sjön Siljan. Passerar Leksand och vidare till Rättvik där det pågår en stor höstmarknad. Massor av folk, och jag träffar en dam när jag köper en varm korv. Hon frågar om jag vill ha vanlig senap eller Johnnys senap. Jag tar Johnnys och berättar att jag träffat honom och att han kommer från Söderhamn, precis som jag. Då säger damen att hon också kommer från Söderhamn!

Fortsätter sedan resan längs sjön och de vackra bergen som intagit höstens alla färger. De vackra gröna barrträden bryter av lövträdens gula och röda färger. Passerar Mora, Wasaloppets mål. Bergen blir allt högre och de böljar så vackert. Solen strålar från den blå himlen. Österdalälven slingrar sig genom naturen och dess friska vatten speglar det vackra landskapet. Kommer så till den lilla orten Älvdalen, en ort där skaparen och entreprenören Hagström växte upp och byggde upp tillverkning och design av dragspel och gitarrer. Gitarrer som bland annat Elvis spelade på. Passerar ett stort sågverk, och mina tankar går till min idé om att öka intresset och försäljningen av svenskt kvalitetsvirke till Italien. En dröm. Ser de branta slalombackarna som nu väcker minnen från en annan tid i livet.

Reser så åter söderut. Stannar i Orsa invid Orsasjön och äter en god middag. Så vidare och följer den nedåtgående solen som färgar landskapet rött. Det blir en resa bland höga berg, dalar, slingrande älvar små vackra byar med hus målande i Faluröd färg. En färd som gav många intryck och som gav själen ro.

The lakes waters and the rolling mountains gave the soul a calm – Sjöarnas vatten och de böljande bergen gav själen ett lugn

Salute Håkan Carlberg

Ensemblen som gav publiken så mycket värme och känsla – The ensemble gave the audience so much warmth and feeling

En Musikhjälpen-kväll – Barn är inte till salu!

In English see down

Dalateatern anordnade en föreställning för att samla in pengar till musikhjälpen som just nu pågår. Det blev en kväll som doftade jul och mänsklig värme. Insamlingen handlar om att barn inte är till salu! Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. Mörkertalen är enorma eftersom det ofta sker i det dolda på internet, där få brott upptäcks. Sexhandeln med barn har blivit en växande miljardindustri på grund av att många fattiga inte har några andra alternativ frö att överleva, Detta är vidrigt och årets Musikhjälpen tema är ”Barn är inte till salu”. De insamlade pengarna, entréavgifter från föreställningen vid Dalateatern gick direkt till insamlingen.

Dalateaterns ensemble bjöd på 45 minuter av så mycket känsla och vacker musik. Föreställningen avslutades med Leonard Cohens låt Halleluja i en översättning av Peter Jöback. Jag blev mycket berörd av den helt underbara tolkningen och tårar föll längs mina kinder. Det blev en magisk kväll, alla i publiken var märkbart berörda.

-Och här en av de underbar sångerna som de varma skådespelarna sjöng:

”Decembernatt” en översättning av Halleluja

Dala Theater. The ensemble gave the audience so much warmth and feeling

Music Help Evening – Children are not for sale!

In English

The Dala Theater organized a performance for collecting money for the music aid that is currently under way. It became an evening that sparkled Christmas and human warmth. The collection is about children not for sale! Every minute four children are sold in the sex trade all over the world. The dark valley is huge because it often happens in the hidden on the internet, where few crimes are detected. Sex trafficking with children has become a growing billionaire because many poor have no other seed to survive. This is awful and this year’s Music Aid theme is ”Children are not for sale.” The money collected, entrance fees from the show at Dala Theater went directly to the collection.

The Dala Theater ensemble offered 45 minutes of so much feeling and beautiful music. The performance ended with Leonard Cohen’s song Halleluja in a translation by Peter Jöback. I became very touched by the very wonderful interpretation and tears fell along my cheeks. It became a magical evening, Everyone in the audience was noticeably concerned.

-And here one of the wonderful songs that the emotional actors sang:

The magic show is over

Salute Håkan Carlberg
Ornäs invid Ösjön H Carlberg

En vacker vy invid Ösjön, Ornäs.- A beautiful view – Ösjön, Ornäs in Dalarna. – Una bella vista – Ösjön, Ornäs in Dalarna.

In English see down!

Finner en liten halvö vid en vacker sjö. Här är lugnt och stilla. Här är vackert. Sitter ner invid en stenmur som gränsar till den berömda Ornässtugan. Tittar upp genom ett grenverk tillhörande en hundraåring. Hundraåringen är en vacker tall där solens strålar spelar bland tallens grenverk. Här är ett lugn. Här är ro. Ser bort mot det vackra huset invid stranden. Ett litet hus byggt av senvuxen fura. Ett hus som följt landskapet med sjön och de täta skogarna under många hundra år. Här gömde sig Gustav Vasa en gång för 500 år sedan. Tiden går och husen byggda av den senvuxna furan står kvar. Står kvar och berättar något för oss. Själva far vi människor vidare till himlen i generation efter generation medan husen byggda av trä lever kvar på vår jord. 

Ornäs invid Ösjön H Carlberg

Ett vackert månghundraårigt hus byggt av senvuxen fura / A beautiful centuries-old house built of slow-grown pine / Una bella casa secolare costruita in legno di pino lento-grown

In English!

Find a small peninsula at a beautiful lake. Here is calm and quiet. It’s beautiful here. Sitting down next to a stone wall bordering the famous Ornässtugan. Looking up through the branches belonging to a centenarian. One hundred year old is a beautiful pine where the sun plays among the pine branches. Here is calm. Here is quiet. Looking towards the beautiful house by the beach. A small house built of slow-grown pine. A house that followed the landscape with the lake and the dense forests for hundreds of years. Here hid Gustav Vasa once 500 years ago. Time passes and the buildings built by the slow-grown pine remains. Remains and tells us something. The humans we travel further to heaven for generations, while houses built of wood still lives on earth.

Ornäs invid Ösjön H Carlberg

En gudomlig fura som växer upp till himlen / A divine pine that grows up to heaven / Un pino divina che cresce fino al cielo

Ornässtugan invid Ösjön H Carlberg

Ornässtugan, byggdes omkring anno 1505 i trä, fura. – Ornässtugan, built around anno 1505 in wood, pine. – Ornasstugan, costruita intorno al 1505 anno in legno, di pino.

(SE) Gustav Vasa, Sveriges kung 1523-1560, tillbringade en tid i Ornässtugan under sin flykt från danskar som jagade honom. Byggnaden som är byggd av trä, från svenska skogar, på tidigt 1500-tal var på den tiden ett förråd och gäststuga och en del av en stor bergsmansgård.

(UK) Gustav Vasa, king of Sweden 1523-1560, spent some time in Ornässtugan during his escape from the Danes who were chasing him. The building is built of wood, from the Swedish forests, in the early 1500s was at the time a storage room and guest house and part of a large Country estate.

(ITA) Gustav Vasa, re di Svezia 1523-1560, trascorso qualche tempo in Ornasstugan durante la sua fuga dai danesi che lo stavano inseguendo. L’edificio è costruito in legno, dalle foreste svedesi, nei primi anni del 1500 era al tempo un ripostiglio e guest house e parte di una grande tenuta di campagna.

And a song with Tomas Andersson Wij

”Hälsingland”

Salute Håkan Carlberg