Inlägg märkta ‘demonstration’

Borlänge 1 maj 2016

1:a maj demonstrationer i Borlänge 2016

In English see down!

Första maj i Borlänge. Under dagen genomfördes fyra olika demonstrationer. En stor rädsla bland befolkningen rådde för att det skulle bli en dag fylld av våld. Ett 70-tal poliser flögs upp från Skåne, poliser från Göteborg och från hela Dalarna skulle motverka våldsamheter. Det hela blev relativt lugnt, bara ett mindre bråk utbröt och detta avbröts snabbt av polis. Trist att första maj utvecklats så att folket oroar sig för att gå ut på stadens gator, oron leder även till stora kostnader då som i detta fall stora mängder poliser flögs in från andra delar av landet.

Borlänge 1 maj 2016

Lots of police officers were on hand during demonstrations.

May Day in Borlänge. During the day, there were four different demonstrations. A major fear among the population advised that it would be a day of violence. Some 70 police officers were flown up from Scania, police from Gothenburg and from all Dalarna would discourage violence. It all was relatively quiet, only a minor brawl broke out and this was stopped quickly by police. Sad that May 1 developed so that people worry about going out on the streets, the turmoil also leads to large costs which, in this case large amounts of police officers were flown in from other parts of the country.

Borlänge 1 maj 2016

The statue of the singer Jussi Björling was decorated at the May 1 demonstration.

Jason Diakité, Timbuktu, attended with his music 1May in Borlange/

Jason Diakité, Timbuktu, deltog med sin musik den 1 maj i Borlänge:

Salute Håkan Carlberg
1 maj 2015

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson talar  (i en bubbla) i Malmö 1 maj 2015

Det är den första maj och gatorna i Malmö har under dagen varit fyllda av majdemonstrationer. Socialdemokraterna demonstrerade under tre ord ”Kunskap – Frihet – Framtid.

I Folkets Park talade bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Det blir väldigt mycket av ord och väldigt lite verkstad. Det utanförskap som arbetslöshet innebär oavsett din ålder är tärande på såväl individ som samhälle. Arbetslöshet kostar för såväl individen som för hela samhället. Saknar de konkreta beskeden som leder till en förändring, inte minst för de drygt 400 000 arbetslösa. Livet som arbetslös är tuff och tydligen svår för den som är i arbete att förstå. 

Nedan ett exempel på alla -Nej tack som jag fått under de senaste fem dagarna. Svar på några av de drygt etthundra tjänster jag sökt de senaste trettio dagarna:

 • Hej Håkan! Vi har haft många kvalificerade sökanden till denna tjänst och har bestämt oss för att gå vidare med andra sökanden.
 • Hej Håkan! Rekryteringen av Rektor med ärendenummer BUF:2015:44 är nu avslutad. Vi vill med detta brev informera om att tjänsten har blivit tillsatt av annan sökande.
 • Hej Håkan! Rekryteringen av Rektor med ärendenummer BUF:2015:43 är nu avslutad. Vi vill med detta brev informera om att tjänsten har blivit tillsatt av annan sökande.
 • Hej Håkan! Vi har haft många kvalificerade sökanden till den lediga tjänsten, vilket vi är mycket glada för! Vi har nu bearbetat alla ansökningar och bestämt oss för att gå vidare i processen med andra sökande. Det innebär att din ansökan inte längre är aktuell för oss och därför vill vi på detta sätt tacka för ditt visade intresse!
 • Hej Håkan! Vi vill tacka för ditt intresse för XX och tjänsten som Samordnare. Urvalsprocessen är nu genomförd och den här gången har vi valt att gå vidare med annan sökande.
 • Hej! Tack för din ansökan till tjänst som biträdande rektor X skola i Nacka kommun. Vi har gjort ett första urval och träffat kandidater som vi valt att gå vidare med i processen.
 • Hej Håkan! Vi har haft många kompetenta sökande och urvalet har inte varit lätt. Tyvärr måste vi meddela att vi nu har gått vidare med andra sökande.
 • Hej Håkan! Tack för din ansökan för den utlysta tjänsten som biträdande rektor i Bromma. Vi har haft många sökande och vi vill tacka för visat intresse. Vi har dessvärre beslutat att inte tillsätta den utlysta tjänsten.
 • Hej Håkan! Tack för din ansökan till tjänst som biträdande rektor på X skola i Nacka kommun. Vi har gjort ett första urval och träffat kandidater som vi valt att gå vidare med i processen.
 • Hej Håkan Carlberg, vi tackar för din ansökan till tjänsten som Rektor. Tyvärr måste vi meddela att du inte är en aktuell kandidat för oss på den tjänsten.

skylt-arbetsförmedlingen

Det har blivit tid att ta ner skylten, Arbetsförmedlingen !

Salute Håkan Carlberg
Hcarlberg 2015

Utsikt från ett café – Vista dalla un cafè – View from a coffee shop

Utanförskapet vid arbetslöshet är plågsamt

In English see down!

Sverige anno 2015. Utanförskapet som inträder vid arbetslöshet känns mycket plågsamt och påverkar hela dig, hela din dag ditt liv. Vandrar runt i staden vid havet. Går in på ett café. Beställer en espresso macchiato, sätter mig vid fönsterbordet. Ser ut över gatorna där folk vandrar förbi. Kaffet smakar bra. Hur finner man en värdig vardag, en värdig vardag för en arbetslös och tillintetgjord individ. Finns man? Skolungdomar cyklar förbi, en man med en jättelik hund, föräldrar med barnvagnar, en dam bärandes på massor av kassar, så ser världen ut från caféfönstret.

Under förmiddagen har jag sökt mängder av jobb, drygt etthundra tjänster de senaste trettio dagarna, inget händer annat än att mailkorgen fylls av mail med texten tack för din ansökan jobbet har tillsats med annan sökande. Har det med ålder att göra? Är jag fullständigt ointressant? Har presenterat affärsidéer, kontaktat tv för att presentera programidéer om en dokumentär kring arbetslöshetens helvete. Även där får jag negativa svar. Har även haft kontakt med kulturredaktionen på SVT och presenterat en idé. Återigen blev det nej tack. Har sänt min senaste bok för recension till olika program på SVT, men har inte fått några som helst svar. That’s life right now!

HCarlberg 2015

Inlåst i arbetslöshet – Locked away in unemployment – Rinchiuso in disoccupazione

I det tidigare livet hörde media av sig och ville ha kommentarer. Det var luncher och middagar med kända politiker och tjänstemän. Det var resor till andra länder då jag fanns med i många olika styrelser. Så drabbar arbetslösheten och den gör det fullkomligt. Kan se att många av de jag tidigare samarbetat med sitter kvar på sina chefstjänster. Kan undra om det är ok. Om du suttit på samma stol i 15-20 år vad har du då att ge? En större rörlighet på arbetsmarknaden skulle leda framåt och uppåt, fler skulle våga byta arbete. Som chef och ledare påstår jag att man bör byta när man gjort det man föresatt sig, sedan lämna vidare för att få ännu en utveckling. Många gånger handlar det mer om trygghet, och sitter tryggt kvar  på sin stol, än om att driva en verksamhet framåt och gå vidare.

1:a maj Malmö 2015

– Dags att gå från ord till handling – Time to move from words to action – Tempo di passare dalle parole ai fatti

Det är nu strax tid för demonstrationer på den 1:a maj. I Malmö deltar arbetsmarknadsministern Ylva Johansson och nu är det hög tid att gå från ord till handling, skapa en svensk arbetsförmedling som förmedlar människor och arbete, en arbetsförmedling där tjänstemännen har ett nära samarbete med arbetsgivare och arbetssökande och matchar dessa. I mars 2015 var 414 000 arbetslösa, av dessa var 33,6 % långtidsarbetslösa och då främst äldre. Långtidsarbetslösheten är betydligt lägre hos de unga.

Jag har sagt det många gånger nu – jag har haft cancer, jag har mist ett barn detta överlevde jag. Men, överlever jag arbetslöshetens helvete!  

En sång:

Björn Afzelius – Tusen Bitar

In English!

Unemployment leads to exclusion

°

Sweden anno 2015. Exclusion entering the unemployment feels very painful and affects the whole of you, throughout your day and your life. Wandering around the city by the sea. Go into a cafe. Order an espresso macchiato, sit down at the window table. Looking out over the streets where people walk by. The coffee tastes great. How does one find a decent living, a dignified living for the unemployed and crushed individual. Are you alive? School pupils cycle past, a man with a huge dog, parents with prams, a lady carrying lots of bags, so does the world look from the cafe window.

During the morning I have sought a variety of jobs, more than one hundred the last thirty days, nothing happens other than to email basket is filled by mail with the text ”thank you for your application job has been added with another applicant”. Has it to do with age? Am I completely uninteresting? Have presented business ideas, contacted the television to present program ideas on a documentary about unemployment hell. Even where do I get negative responses. I have also had contact with the culture editors of SVT and presented an idea. Again, it was no thanks. Have sent my latest book for review to the various programs on TV, but have not received any response. That’s life right now!

In the previous life contacted the media often me and wanted comments. There were lunches and dinners with famous politicians and officials. There were trips to other countries when I was involved in many different boards. So affects unemployment and it does it totally. Can see that many of those I previously collaborated with fitted properly in their management positions. I wonder if that’s ok. If you been sitting on the same chair in 15-20 years what do you have to give? A greater labor mobility would lead onward and upward, more people would dare to change jobs. As a former manager and leader claiming I should change jobs when done what it set out, then leave on to find yet another development. Many times it’s more about security than to drive a business forward.

It is now just time for demonstrations on May 1 In Malmö participating labor minister Ylva Johansson and now it is high time to move from words to action, creating a Swedish employment that convey people and work, a job center where officials are working closely with employers and job seekers and match them. In March 2015 were 414,000 unemployed, of these 33.6% were long-term unemployed and primarily older. Long-term unemployment is significantly lower among the young.

I’ve said it many times now – I have had cancer, I’ve lost a child – that I survived. 

But will I survive the unemployment hell!

 And a song:

First Aid Kit with ”Song For Zula”

Salute Håkan Carlberg
Demonstration Malmö 2015

Malmö Stortorget den 9 februari 2015

Demonstration i Malmö på Stortorget

°  °  °

Redan vid demonstrationens start stod det klart att motdemonstranterna var betydligt fler än arrangörerna, antimuslimska Pegida-rörelsen.

Polisen uppskattar att runt 5 000 personer slutit upp för att protestera mot Pegida. Antalet Pegida-anhängare uppskattas till drygt 50 personer, dock befann sig inte alla av dem innanför det uppsatta kravallstaketet, där fanns endast ca 10 Pegida-anhängare. Det var planerat att det skulle hållas ett antal tal under kvällen på Stortorget i Malmö men de nådde inte ut med sitt budskap då motdemonstranterna hade jättelika talkörer och trummor som överröstade. Efter endast en timme gav de upp och lämnade torget.

Demonstration Malmö 2015

Malmö Stortorget den 9 februari 2015

Inga allvarligare händelser inträffade och demonstrationen var mycket välbevakad av mängder av poliser.

Salute Håkan Carlberg
IMG_0914

”Pennan är starkare än svärdet”

”Pennan är starkare än svärdet”

”La penna è più potente della la spada”

”The pen are stronger than the sword”

 

°  °  °

Demonstrationer mot terrorn över hela vår värld efter händelserna i Frankrike genomfördes den 11 januari 2015. En och en halv miljon människor i Paris på Place de la Republique, demonstrationer i många franska städer, tusentals på Sergels Torg i Stockholm och i Australien bland annat. Statsminister

Paris 11 januari 2015

Ledare från hela världen samlades i Paris den 11 januari 2015

Stefan Löfven var på plats i Paris tillsammans med ca. 60 statsledare från många länder runt om från vår jord. De gjorde en egen marsch på ca. 500 meter för att hedra offren för det vidriga som ägde rum i Paris förra veckan.

IMG_0906

Place de la Republique i Paris under eftermiddagen den 11 januari 2015

Det handlar om manifestationer för yttrandefrihet, frihet och fred. Onsdagens dödande på en tidningsredaktion i Paris har rört upp känslor. Manifestationen är den största i Frankrike sedan andra världskrigets slut. De drabbade familjerna känner en sorg och en upprördhet och samtidigt är de rörda över den stora manifestationen. ”Friheten skall segra” – och mängder av pennor symboliserar yttrandefriheten.

IMG_0912

Manifestation mot terrorn – Paris 11 januari 2015

IMG_0904

Manifestation mot terrorn – Paris 11 januari 2015

”Pennan är starkare än svärdet”
Paris 11 januari 2015

Paris 11 januari 2015

Sergels torg 2015

Sergels torg – Stockholm den 11 januari 2015 – ”Pennan är starkare än svärdet”

Sergels torg 10 januari 2015

Manifestationen den 11 januari 2015 på Sergels torg i Stockholm

Göteborg 11 januari 2015

Manifestationen den 11 januari 2015 i Göteborg – Foto: GöteborgsPosten

Salute Håkan Carlberg

Demonstration Malmö HCG2014

Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna, besökte Malmö idag, onsdag. Det har föregåtts av en stor debatt i Malmö. Bland annat gjorde han ett besök på Brandstationen under sen eftermiddag. Ett par hundra människor, mest yngre, demonstrerade mot (SD) och deras invandringspolitik framför allt. Det var talkörer, hoppande och hårda ord. Besöket varade närmare en och en halv timme och när så Åkesson kom ut möttes han av burop. Han lämnade snabbt platsen i en svart bil och mer än så blev det inte. Det hela blev ett lugn demonstration. Massor av poliser bevakade det hela.

 

Demonstration Malmö HCG2014

IMG_5274

Demonstration Malmö HCG2014

Här lämnar Jimmie Åkesson, i den svarta bilen, Malmö Brandstation och möts av burop.

Demonstration Malmö HCG2014

Demonstration Malmö HCG2014

 

Salute Håkan Carlberg 

Håkan Carlberg, Källman, 70-talet

Hcarlberg i 70-tals ”design”

Mikael Wiehe och Tomas Di Leva – Vad bryr sig kärleken

70-tals nostalgi

 In English see down!

Min gode vän Björn Lundén talar i sin film, ”En lögnares resa”, som lanseras hösten 2013, om slutet av sextiotalet och allt som då hände inom politik och ungdomarnas intåg på den politiska arenan. Jag drar mig till minnes tiden trots att jag då nyss blivit tonåring, 1968. Jag minns musiken, har många av skivorna som kom under sjuttiotalet, Hoola Bandoola Band, Nationalteatern, Blå Tåget och alla som då producerade musik med politiska texter. Mikael Wiehe händer det att jag ser på sin cykel i det centrala av Malmö. Tomas di Leva har jag aldrig träffat, tyvärr, han blev tonåring först runt 1976. Han har dock min barnbok, Frida och måntrappan! Jag jobbade nära hans mor, Sylvia med rötterna i det underbara Sorrento i det södra av Italien, några år i mitten av sjuttiotalet. Vi arbetade båda på det då mycket framgångsrika tapetföretaget Duro i Gävle. Sylvia arbetade på kartavdelningen som framställde och designade tapetkataloger, själv arbetade som ”provtapetserare”. Testade de olika mönstren ur olika aspekter. Ibland hände det att mönstren var designade så att de gav väggen en lutande känsla t ex. och då fick de ritas om för att kunna fungera.

Tapet C L de Geer

”Rendez-vous”, 70-tals  tapet producerad av Duro. Design Carl-Johan de Geer. Foto Ulf Berger

Under denna tid var det även en ung medveten generation som designade tapeter, tyger t.ex. 10-gruppen som bildades i början av 70-talet av just tio unga textilformgivare.  Gruppens produktion finns över hela världen. Tre av de som startade 10-gruppen finns fortfarande kvar i företaget Birgitta Hahn, Ingela Håkansson och Tom Hedqvist.  Med var även Carl-Johan de Geer och Gunilla Axén. Jag var även med när den förklistrade tapeten lanserades, många med en design av 10-gruppen, och reste land och rike runt för att demonstrera nyheten, bl a hos IKEA.  Den här tiden bestod mycket av musik och politik för mig och mina vänner på den tiden. Vi åkte på konserter och vi tältade på olika musikfester och vi diskuterade ständigt politik. Så jag gissar att vi 50-talister formades mycket under 70-talet av dess kultur bestående av musik, teater och design bland annat, inte minst av Mikael Wiehe, hans band och 10-gruppen.

Demnostartion Högskolan i Gävle 1980 HCG

Under min tid vid Lärarhögskolan i Gävle satt jag som ordförande i Kåren. Vi kämpade för att få behålla de små högskolorna och för höjda studiebidrag. Bilden är från en demonstration i Gävle 1980. Efter att Hälsinge Regemente I14 lades ner i början av nittiotalet renoverades deras lokaler och Högskolan i Gävle flyttade in där och på så sätt växte utbildningarna och antalet elever är idag ca 6 000 och antalet utbildningar ca. 45 st. Om vår demonstration spelade någon roll i sammanhanget är svårt att säga. 

During my time at the Institute of the University of Gävle, I sat as chairman of the Student Union. We struggled to keep the small schools and for higher student grants. The photo is from a demonstration in Gävle 1980. After Hälsinge I14 Regiment was closed down in the early nineties renovated their premises and the University of Gävle moved in there and thus grew courses and number of students today is about 6,000 and the number of courses about. 45 pc. If our demonstration played a role in it is hard to say.

Some music from the 70s :

Nationalteatern, Barn Av Vår Tid 

Blå Tåget, Gunder Hägg,  GlassFabriken: 

70s nostalgia

My good friend Bjorn Lundén speaks in his film, ”The liars trip”, to be launched in autumn 2013, the late sixties and all that which happened in politics and young people’s entry into the political arena. I hesitate to recall the time even though I then had just become a teenager, in 1968. I remember the music, many of the disks that came in the seventies, Hoola Bandoola Band, Nationaltheatre, the Blue Train and all that then produced music with political lyrics. Mikael Wiehe happens that I see on his bike in the central of Malmoe. Tomas di Leva, I have never met, unfortunately, he became a teenager around 1976. But I worked close to his mother, Sylvia, with roots in the wonderful Sorrento in the south of Italy, a few years in the mid-seventies. We both worked on the then very successful wallpaper company Duro in Gävle. Sylvia worked at the map department which produced and designed wallpaper catalogs and I worked as a ”test upholsterer.” Tested the different patterns from different aspects. Sometimes it happened that the patterns were designed so that they gave the wall a slanted sense, for example. and then they had to be redrawn in order to function.

Tapet Moln, Gunilla Axén

”Cloud”. The 70s wallpaper designed by Gunilla Axen

During this time there was also a young conscious generation designer wallpaper, fabrics such as 10 Group was formed in the early 70’s by just ten young textile designers. The group’s production worldwide. Three of the 10 who started the group are still in the company Birgitta Hahn, Ingela Håkansson and Tom Hedqvist. Even Carl-Johan de Geer and Gunilla Axen was featured at the start of the company . I was also present when the pre-pasted wallpaper was launched, many with a design of 10 Group, and traveled around the country to demonstrate innovation, including at IKEA. This time was a lot of music and politics for me and my friends at the time. We went to concerts and we camped at various music festivals and we were constantly discussing politics. So I guess we 50 Members exhibition was shaped lot during the 70s of its culture consisting of music, theater and design, among other things, not least of Mikael Wiehe, his band and 10 Group.

På väg till havet 70-tal HCGThe gang heading to the sea for camping and party

Vid stranden 70-tal HCG

Party by the sea.

Tält vid havet 70-tal HCG

The tents are ready for the bright summer night.

Mikael Wiehe och Tomas Di Leva –

Vad bryr sig kärleken/What cares love/Che se ne frega l’amore

Salute Håkan Carlberg