Inlägg märkta ‘fattigdom’

Parliamentary salaries

increase

In Swedish see down

Sweden’s MPs’ fees are increased by SEK 1,500 a month to SEK 68,400 per month on November 1.It is the parliamentary remuneration committee that made the decision. As an unemployed person, I have a contribution of just under SEK 15,000 a month which gives SEK 11,200 after tax. We unemployed people are poor and have been excluded from society. Not least, it applies to us who are 60 plus. Nobody wants us, despite the fact that many of us have long experience, college degrees and many other programs. Sweden has become another country!

Sometimes I wish everyone would experience the emptiness, poverty and exclusion that unemployment provides. Of course, no one would have to live that way. Many MPs live in another world with high salaries and very generous remuneration when they end up as politicians. Again, Sweden has become another country with high unemployment, increased exclusion, poorer finances, poorer results in the country’s schools, poorer healthcare and a declining currency. -As an unemployed you end up in a narrow and empty alley!

The Swedish parliament house in Stockholm

”What have I become
My sweetest friend
Everyone I know
Goes away in the end”

Riksdagsledamöternas arvoden

höjs

In Swedish

Sveriges riksdagsledamöters arvoden höjs med 1 500 kr i månaden till 68 400 kronor per månad den 1 november. Det är riksdagens arvodesnämnd som fattat beslutet. Som arbetslös har jag ett bidrag på knappt 15 000 kronor i månaden vilket ger 11 200 kronor efter skatt. Vi arbetslösa är fattiga och har ställts utanför samhället. Inte minst gäller det oss som är 60 plus. Ingen vill ha oss, trots att många av oss har lång erfarenhet, högskoleexamen och många andra utbildningar. Sverige har blivit ett annat land!

Ibland kan jag önska att alla skulle få uppleva tomheten, fattigdomen och utanförskapet som arbetslösheten ger. Självfallet skulle ingen behöva leva så. Många riksdagsledamöter lever i en annan värld med höga löner och med mycket generösa ersättningar när de slutar som politiker. Återigen, Sverige har blivit ett annat land med hög arbetslöshet, ökat utanförskap, sämre ekonomi, sämre resultat i landets skolor, sämre sjukvård och en sjunkande valuta. -Som arbetslös hamnar du i en smal och tom gränd!

-Som arbetslös hamnar du i en smal och tom gränd! -As an unemployed you end up in a narrow and empty alley!

Allting kan gå itu…

Salute Håkan Carlberg

A decay leaf, poorness. Poverty turn you into a withered leaf – all good will disappear from you, friends and the good life. . .

Poverty in the EU

Unemployment kills, the heart goes

into a thousand pieces

In Swedish see down

In Sweden, 1%, more than 100,000 people, live in the population of severe material poverty, according to the EU definition. In the EU, the average is 7 percent. Among other things, the unemployed lives to a greater extent in material material poverty. The lowest proportion of maternal poverty is Sweden and Switzerland, just over 1 per cent. The highest proportion of the poor has Bulgaria by 30 percent and Greece by 21 percent, in 2017. My beloved Italy has more than 10 percent poor.

What is being investigated is whether people can pay: – Unforeseen expenses – One week’s vacation – A meal with meat, fish or vegetarian options every other day – Sufficient heating of the home – Capital goods like washing machine, color TV. phone or car – can pay debts such as rent, bills, installment purchase – loan repayment. Serious poverty has the person who can not afford at least four of these nine items. According to the EU, a person whose disposable income (salary, pension, contribution, etc.) is less than 60% of the median income in a country, is at risk of poverty.

Percentage of population in material material poverty in 2017 and 2008

It also appears that:

13 percent of the population in Sweden is experiencing problems with crime, violence or vandalization in the housing sector. The proportion is higher than in other Nordic countries and has increased slightly in Sweden in recent years.

-We long-term unemployed 55-plus are very aware of the poverty we are currently experiencing in reality. Having had interesting, demanding and outgoing jobs during much of my life turned everything when I became ”older”. It’s a humiliated life I and we ”older” long-term unemployed today live in Sweden. Valuable and poor. Once upon a time I had two houses one in Lund and one in Järvsö, family and many friends, traveled with the family a few times each year, to the mountains and into Europe, had three cars. Today, it’s another life, poverty. As ”poor” and unemployment turns you into an unattractive man, and is seen as a decay leaf. -All things can go apart but my heart can go in a thousand pieces. Bridges to security have been burned. Friends disappear, life gets cold and unemployment kills people.

”What have I become – Everyone I know goes away in the end”

Music: Nine Inch Nails ”Hurt”

Fattigdom förvandlar dig till ett visset löv – allt gott försvinner från dig vänner och det goda livet . . .

Fattiga i EU 

Arbetslösheten dödar, 

hjärtat går i tusen bitar

In Swedish

I Sverige lever 1 procent, drygt 100 000 personer, av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom, enligt EU:s definition. I EU är genomsnittet 7 procent. Bland annat lever arbetslösa i större utsträckning i allvarlig materiell fattigdom. Lägst andel som lider av materiell fattigdom har Sverige och Schweiz, drygt 1 procent. Högst andelar av fattiga har Bulgarien med 30 procent och Grekland med 21 procent, år 2017. Mitt älskade Italien har drygt 10 procent fattiga.

Det som undersöks är om människor kan betala: – oförutsedda utgifter – en veckas semester – en måltid med kött, fisk eller vegetariskt alternativ varannan dag – tillräcklig uppvärmning av bostaden – kapitalvaror som tvättmaskin, färg-TV. telefon eller bil – kan betala skulder som hyra, räkningar, avbetalningsköp – återbetalning av lån. Allvarlig fattigdom har den person som inte har råd med minst fyra av dessa nio poster. Enligt EU anses en person vars disponibla inkomst (lön, pension, bidrag etc.) understiger 60 % av medianinkomsten i ett land leva i risk för fattigdom.

I Sverige är allvarlig materiell fattigdom vanligast bland de som är arbetslösa. Åtta procent av de arbetslösa, jämfört med under en procent av de som arbetar, lever i allvarlig materiell fattigdom.

Det framkommer även att:

 • 13 procent av befolkningen i Sverige upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering i bostadsområdet. Andelen är högre än i andra nordiska länder och har ökat något i Sverige de senaste åren.

– Vi långtidsarbetslösa 55-plussare är mycket medvetna om den fattigdom vi idag upplever i verkligheten. Från att ha haft intressanta, krävande och utåtriktade jobb under en stor del av mitt liv vände allt när jag blev ”äldre”. Det är ett förödmjukat liv jag och vi ”äldre” långtidsarbetslösa idag lever i Sverige. Värdelösa och fattiga. Jag hade en gång i livet två hus ett i Lund och ett i Järvsö, familj och många vänner, reste med familjen ett par gånger varje år, till fjällen och ut i Europa, hade tre bilar. Idag är det ett annat liv, fattigdom. Som ”fattig” och arbetslös förvandlas du till en ointressant människa, och ses som ett visset löv. -Allting kan gå isär men mitt hjärta kan gå i tusen bitar. Broar till tryggheten har bränts. Vänner försvinner, livet blir kallt och arbetslösheten dödar människor.

Linné i Lund H Carlberg

Musik med känsla av och med Björn Afzelius

”Tusen Bitar”

Salute Håkan Carlberg

Källa/Source: SCB

Arbetslös fastkjedjad

Fastkedjad i arbetslöshet – Chained in unemployment – Incatenato della disoccupazione

Är detta en dag i ett värdigt liv i Sverige?

Mailen rullar in. Alla med negativa meddelanden angående tjänster jag sökt. Sex mail där jag informeras om att jag inte varit intressant för tjänster i skolans värld. Som pedagog med en högskoleexamen, lång erfarenhet som ledare såväl inom organisationer, projekt och skola förstår jag inte ointresset. Jag påstår att vi har såväl en åldersdiskriminering som en diskriminering vad gäller kön inom den svenska skolan. Det handlar om att inte vara fyllda 50 år och i speciellt i skolans värld om att vara kvinna – omvänd könsdiskriminering, är det ok?

Dagens skörd av negativa svar:

Tack igen för din ansökan till tjänsten som rektor för XX Gymnasiet i Helsingborg. Vi vill meddela att tjänsten nu tillsatts av annan sökande.

°°°

Tack igen för din ansökan till tjänsten som rektor på YY Gymnasiet i Falun. Vi vill meddela att tjänsten nu tillsatts av annan sökande.

°°°

Tack för din intresseanmälan till jobbet som Regionchef för ZZ. Tyvärr har vi valt att gå vidare med andra sökande och önskar dig lycka till i fortsättningen!

°°°

Vi tackar för din ansökan och det intresse du visat för att arbeta hos oss, Helsingborgs stad! Vi har denna gång valt att tillsätta tjänsten med annan sökande.

°°°

Vi har tagit emot din ansökan som biträdande rektor vid XX skola i Borlänge och håller just nu på med rekryteringsprocessen där ett antal sökande är kallade till intervjuer.

°°°

Nu är rekryteringen klar till befattningen ovan, som pedagog vid uppstart av skola i Malmö. Vi vill meddela att befattningen är tillsatt av annan sökande.

°°°

En Blues För Sverige – Tomas Andersson Wij

Is this a day in a life of dignity, in Sweden?

Email rolls in. Any negative announcements about the job I applied for. Sex email in which I informed that I have not been interesting for services in the school. As a teacher with a college degree, years of experience as a leader in both organizations, projects and school I do not understand the lack of interest. I assert that we have both an age discrimination as discrimination in terms of gender in Swedish schools.It’s about not being filled 50 years and especially in the world of school to be a woman – reverse sexism, is it ok?

Today’s harvest of negative responses:

Thanks again for your application for the post of rector of the XX College in Helsingborg. We would like to announce that the service is now appointed by the other applicants.

°°°

Thanks again for your application for the post of principal at YY high school in Falun. We would like to announce that the service is now appointed by the other applicants.

°°°

Thank you for your interest to work as Regional ZZ. Unfortunately, we have chosen to move forward with other candidates and wish you luck in the future!

°°°

We thank you for your application and your interest to work with us, Helsingborg! We have this time chosen to fill the post with another applicant.

°°°

We have received your application as assistant principal at XX school in Borlänge and is currently in the recruitment process where a number of candidates are called to interview.

°°°

Now recruiting clear to the position above, as a teacher at the start of school in Malmö. We would like to announce that the position is appointed by another applicant.

Crazy – Gnarls Barkley

Arbetslöshetens helvete Håkan Carlberg 2015

Unemployment, to no longer be any – emptiness and perhaps death – Arbetslöshet, att inte längre vara någon – tomhet och kanske död

Salute Håkan Carlberg
DSC02629

An outstretched hand En utsträckt hand – Mano distesa

In English see down!

Det är någon form av sommar. Söker en mängd av arbeten., hundratals varje månad runt om i vårt land. Hur många nej kan en människa ta? De senaste 24 timmarna har jag fått ta emot 11 nej tack, tjänsten tillsatt med annan sökande. Har sagt det många gånger – Jag har haft cancer, det överlevde jag, jag har mist ett litet barn, den stora sorgen överlevde jag men överlever jag arbetslöshetens helvete?

Idag meddelar Ericsson att 1 700 personer får lämna sina jobb vid företaget i Sverige. Ericssons anläggning i Katrineholm försvinner helt och drabbas hårdast i Sverige och 400 personer får lämna sina jobb. Förstår dig som har ett arbete sedan lång tid och tror dig befinna dig långt från arbetslöshetens helvete, att det är svårt att ta till sig av den verkligheten. Sverige har blivit tufft.

DSC02274

Is there life beyond the forest

In English

There is some kind of summer. Looking for a variety of jobs., Hundreds each month around our country. How many ‘no can a man take? The last 24 hours I have been receiving 11 no thanks, the job is added with another person. Has said it many times – I have had cancer, that I survived, I have lost a child, the great sorrow I survived, but will I survive the unemployment hell?

Today Ericsson announced that 1 700 people will leave their jobs at the company in Sweden. Ericsson’s plant in Katrineholm disappear completely, and the hardest hit in Sweden and 400 people will leave their jobs. Understands you who have a job for a long time and believe you find yourself far from the hell of unemployment, it is difficult to absorb the reality. Sweden has become tough.

DSC02771

Lost in the woods – Vilse i skogen – Perso nei boschi

The last 24 hours -No thanks!

Hej Håkan. Tack för att du visat intresse för tjänst hos oss. Tyvärr måste vi meddela att tjänsten du sökte har tillsatts med en annan sökande. Södertälje kommun

Hej Håkan. Rekryteringsprocessen är nu avslutad och den aktuella tjänsten är tillsatt med annan sökande. Vi tackar dig för ditt intresse. Grundskoleförvaltningen, Malmö stad

Hej Håkan, Tack för det intresse du har visat. Vi har nu gått igenom alla ansökningarna. Många kvalificerade sökande har visat sitt intresse och vi har valt att gå vidare i rekryteringsprocessen med några av dem. Tjänsten är nu tillsatt.Enskede kommun

Hej Håkan, Jag kommer tillbaka till dig angående din ansökan till tjänsten som Enhetschef på Ljusnarsbergs kommun. Jag måste tyvärr meddela att tjänsten är tillsatt av annan sökande. Ljusnarsbergs kommun

Hej Håkan, Du har sökt arbete som Handledare till XX vid Gävle kommun och vi vill meddela dig att rekryteringsarbetet kommer att dra ut på tiden. Rekryteringsarbetet är påbörjat men vi kommer tyvärr inte att hinna slutföra det innan sommaren. Vår plan är att återuppta arbetet v. 33-34. Gävle kommun

Hej, Vill härmed meddela att du ej gått vidare i rekryteringen för Sportchefstjänsten i X. Branäsgruppen

Hej Håkan, tjänsten som programrektor på naturbruksgymnasiet är nu tillsatt. Arbetsgivaren har beslutat att tillsätta XX. Samverkansgruppen bifaller arbetsgivarens beslut. Region Jönköpings län

INFORMATION OM SÖKT TJÄNST, Tjänsten som Rektor, XX-gymnasiet med referensnummer 252:2015:6 är tillsatt med annan sökande. Vi tackar för ditt intresse. Borås Stad

Hej Håkan, Det här meddelandet gäller annonsen ”Biträdande rektor 100% åk F-3 (A312)”. Tack för det intresse du har visat. Vi har nu gått igenom alla ansökningarna. Vi beklagar att vår anställningsprocess dragit ut mycket i tiden, vilket beror på den stora mängden kompetenta sökande. Tjänsten är nu tillsatt med en annan av dessa sökande. Stockholms Stad

Hej Håkan, Tack än en gång för din ansökan till jobbet som biträdande rektor hos oss. Vi har haft många kompetenta sökande och urvalet har inte varit lätt. Vi har nu tagit ett beslut och måste tyvärr meddela att vi valt en annan sökande. Östhammars kommun

Hej Håkan! Rekryteringen av biträdande rektor på XXX-gymnasiet i Stockholm är nu avslutad. Jag tackar för ditt intresse och önskar dig lycka till med framtida uppdrag. XXX-gymnasiet i Stockholm

Hej Håkan
Du har sökt tjänsten som Projektledare för Barkarby College hos oss i Järfälla kommun.  Vi vill nu meddela dig att den utlysta tjänsten är tillsatt med annan sökande och vi tackar för visat intresse. Järfälla kommun

Hej Håkan
Tack för din ansökan. Tjänsten är nu tillsatt och vi önskar dig varmt lycka till med din fortsatta karriär.  Ystads kommun

And some music with / Och lite musik med / E po ‘di musica con  

Gianna Nannini

After seeing and hearing the wonderful Gianna Nannini in the video and the song ”Lontano dagli occhi” I feel no longer old. Gianna and I are the same age and it gives a hope!

När jag ser och hör den underbara Gianna Nannini i videon och låten ”Lontano dagli occhi” känner jag mig inte längre gammal. Gianna och jag är i samma ålder och det ger ett hopp! 

Quando vedo e sento la bellissima Gianna Nannini nel video e la canzone ”Lontano dagli occhi” Non mi sento più vecchio. Gianna e io siamo la stessa età e dà una speranza!

Lontano Dagli Occhi – Out Of Sight – Utom Synhåll

Salute Håkan Carlberg
I Skuggan H Carlberg 2015

Many people have been overshadowed – Många människor har hamnat i skuggan

Arbetslösheten och fattigdomen i Sverige ökar

 

In English see down!

Ser på dagens debatt angående arbetslöshetens Sverige. Konstaterar att mina upplevelser av arbetslöshetens helvete som 55-plussare stämmer väl med statistik och den mycket loja verksamheten Arbetsförmedlingen bedriver. Nu är det hög tid att ta ner skylten och finna en ny verksamhet som fokuserar på att förmedla arbeten med arbetssökande. Arbetsmarknadsminister Ylva Johnsson ger inte ett seriöst intryck och jag upplever det som att hon står långt ifrån verkligheten och inger inte något förtroende, tyvärr.

Fattigdomen ökar i Sverige

Poverty increases in Sweden

Med det som sades och den statistik som förmedlades känns mitt liv som slut. Nu är det inte så att jag enbart söker lediga jobb som annonseras utan kontaktar personer i det nätverk jag hade som anställd och jag har försökt att kunna förverkliga ett par affärsidéer. Nu efter att ha hört regeringens och andras syn och framtida arbetsmarknad känns livet slut. Fattigdomen i Sverige har ökat stort, enligt statistik som presenterades idag, under de senaste åren och Sverige är idag ett annat land där man som arbetslös hamnat i ett stort utanförskap som tycks vara omöjligt att ta sig ur.

Statistik långtidsarbetslösa maj 2015

Jobbchanserna för oss 55-plussare är minst enligt statistik och i verkligheten – Job chances for us 55-plussare are at least according to the statistics and the reality

In English.

Skugga Håkan Carlberg 2015

Many people have been overshadowed

Unemployment and poverty in Sweden is increasing

 

Looks at the current debate about unemployment Sweden. Noting that my experiences of unemployment Hell 55-plussare fits well with the statistics and the very loyalty business Employment Service conducts. Now it’s time to take down the sign and find a new business that focuses on conveying jobs with job seekers. Labour Minister Ylva Johnsson does not give a serious impression and I feel as though she is far from reality and does not inspire any confidence, unfortunately.

With that being said, and the statistics conveyed feel my life ended. Now it’s not like I only look for jobs that are advertised but also contacting people in the network I had as an employee and I have tried to realize a couple of business ideas. Now, after consulting the Government and others’ vision and future labor life feels final. Poverty in Sweden has increased greatly, according to data presented today, during the last years and today Sweden is another country where the unemployed ended up in a huge alienation that seems to be impossible to emerge from.

SAULE – Dusty Men (feat. Charlie Winston)

Salute Håkan Carlberg
Bänken är tom

Arbetslöshet är bland annat en stor tomhet

Arbetslöshetens helvete

på riktigt

För den som aldrig varit arbetslös kan det vara svårt att förstå vad det innebär. Det handlar dels om att inte vara behövd, att inte ha en gemenskap, att inte få samverka med andra, att förlora sin ekonomi, att bli ingen. Ett tillstånd i livet som kan vara svårt att förstå eller ens ha en tanke eller förståelse om för den som aldrig mött arbetslösheten och skådat den i ögonen.

Kan undra över vår nya regering vilken kunskap de enskilda ledamöterna har om arbetslöshet och hur man som människa påverkas. Dagens medarbetare på Arbetsförmedlingen visar upp mycket stora brister i första hand saknar de flesta kontaktnät med arbetsgivare och då blir det svårt att matcha arbetssökande med arbeten. Idag krävs 180 högskolepoäng för att bli arbetsförmedlare. Tidigare krävdes arbetslivserfarenhet, kontaktnät och en socialförmåga att kunna möta människor i kris, att stötta, förmedla arbetssökande och arbeten, att ha en ständig dialog med arbetsgivarna och att rusta den enskilde. Idag handlar det tyvärr enbart om att kontrollera den arbetssökande att den följer regelverket, inte om att förmedla arbeten och arbetssökande och ha raka ingångar till företag och övriga arbetsgivare.

Kan undra hur de avgående ministrarna och övriga i den gamla regeringen nu har det. Blev de arbetslösa? Blev deras ekonomi i kaos? Blev de över? Jag hoppas att de slapp arbetslöshetens helvete.

Här en låt med en man som vet vad

arbetslöshet är – Doug Seegers – och som idag

efter 15 år under en bro kan se att det kan vända och

att det behövs människor som inte bara ser sig själva! 

DSC05264

Arbetslöshet – Ensamhet – Fattigdom

Läs och begrunda och fundera över hur det kan vara

att dag efter dag, månad efter månad få negativa svar.

Tror du att det kan påverka en människa?

För att visa på hur livet är som arbetslös kan jag berätta att jag de senaste 8 dagarna fått 15 negativa svar på sökta arbeten. Söker mellan 40 och 50 arbeten varje månad. Det händer allt mer sällan att jag kommer till en intervju. Kan bara gissa vad det handlar om, min ålder, 59 år. Med en pedagogisk högskoleexamen, en avancerad ledarskapsutbildning, utbildningar inom styrelsearbete, projektledning och kvalitetsledningssystem. Med tuffa uppdrag som rektor, VD, regionchef, projektledare, arbetsförmedlare, pedagog och med ett stort kontaktnät i och utanför vårt land tycks jag vara totalt ointressant på den svenska arbetsmarknaden.

 • Tack för att du visade ditt intresse för att komma och arbeta hos oss, det uppskattar vi mycket. Vi har dock valt att gå vidare med andra sökande, som bättre passar den profil vi söker. Vi önskar dig varmt lycka till med framtida utmaningar i arbetslivet!
 • Hej Håkan. 

Tack för visat intresse. Tjänsten är tillsatt av annan sökande. Kan också meddela att tjänsten blev förkortad till 2 månader med eventuell förlängning beroende på villkoren för statsbidraget som finansierar tjänsten.
 • Hej Håkan. 

Tack för du sökte jobbet som kulturskolechef hos oss! 
Vi vill härmed meddela att tjänsten har tillsatts av annan sökande. 

Tack för visat intresse och för att du sökt jobb hos oss i Täby kommun!
 • Hej Håkan. 
Du har sökt tjänsten som Bitr rektor hos oss i Järfälla kommun. 

Vi vill nu meddela dig att den utlysta tjänsten är tillsatt med annan sökande och vi tackar för visat intresse.
 • Besked angående sökt tjänst Härmed meddelas att den av dig sökta tjänsten som fritidspedagog vid  Staffanstorp montessori är tillsatt med annan sökande. Stort tack för visat intresse och välkommen att söka framtida tjänster.
 • Tack för din intresseanmälan till tjänsten som näringslivsutvecklare på Timrå kommun. Vi har läst igenom dina och många andras meriter och kan nu meddela att vi i just denna rekrytering har valt att gå vidare med andra sökanden. Vi skulle ändå uppskatta om du vill stanna kvar i vår kandidatbank och regelbundet uppdatera din information och ditt CV hos oss.
 • Hej Håkan. 

Tack för din ansökan till tjänsten som biträdande rektor vid Björkhaga skola i Botkyrka kommun. 
Vi har nu valt att gå vidare i rekryteringsprocessen med annan sökande, och hälsar dig välkommen att söka kommande tjänster som skolledare i Botkyrka kommun i framtiden.
 • Hej Håkan Carlberg, Det här meddelandet gäller annonsen ”Söker du en utmaning? Vi söker en biträdande rektor (Bitr rektor ht14 )”.Tack för det intresse du har visat. Tjänsten är nu tillsatt med annan sökande. Du är välkommen att söka anställning hos oss igen i ett annat sammanhang.
 • Hej Håkan. 
Tack för din ansökan till oss. Vi får tyvärr meddela dig att du inte gått vidare i rekryteringsprocessen. Vi tackar för ditt intresse för tjänsten och önskar dig lycka till i ditt fortsatta jobbsökande.
 • Hej Håkan! Rekryteringen av Biträdande rektor Sågbäcksgymnasiet med ärendenummer BUF:2014:516 är nu avslutad. Vi vill med detta brev informera om att tjänsten har blivit tillsatt av annan sökande. Vi tackar för visat intresse och önskar dig välkommen att söka framtida tjänster hos oss.
 • Vi på Falu kommun vill tacka för din ansökan till tjänsten som Gymnasiechef hos oss. Ansökningstiden har nu gått ut och vi kommer under de närmaste dagarna att göra ett första urval. Nästa vecka så kommer vi att ta kontakt med de kandidater som vi vill kalla på intervju, vi kommer då även att höra av oss till de som inte går vidare till nästa fas.
 • Vi är nu klara med rekryteringsprocessen och tjänsten är tillsatt med annan sökande. Vi fick ett mycket stort antal ansökningar och urvalet har inte varit lätt. 
Vi tackar dig för ditt intresse för VRE Education och tjänsten som ”Regionasvarig Syd” och önskar dig lycka till framöver.
 • Hej Håkan! Du har sökt tjänsten som Biträdande rektor på Berghem och Vattmyraskolor. Tjänsten är nu tillsatt med annan sökande.
  Vi tackar dig för ditt intresse för uppdraget !
 • Du har sökt tjänsten enhetschef Kulturskolan. Vi vill informera om att ansökningstiden har förlängts tom den 16 november 2014.
 • Hej Håkan. Det var 26 st som sökte tjänsten, vi har valt ut tre kandidater som vi bjudit in till intervju, du är inte en av dem.
 • Hej Håkan
. Vi har haft förmånen att få ta del av många intressanta ansökningar och har denna gång valt att tillsätta tjänsten med annan sökande. Vi hoppas att du även framöver besöker vår hemsida och inte tvekar att söka de lediga jobb du finner intressanta.
 Salute Håkan Carlberg