Inlägg märkta ‘in Sweden’

A trip around lakes

In Swedish see down

I rest my gaze on the rolling mountains and on the sparkling water. Travel around the lakes Siljan and Orsasjön in the province of Dalarna. Stops in Mora, among other places, where the small pedestrian street in the city center is full of people. The Corona pandemic has been forgotten here and it is crowded.

Mora church

Goes up into the mountains above Rättvik and visits the lookout tower Vidablick. From the place you have a magical panorama of the landscape.

Vidablick, Rättvik

Also visit Orsa and there the big campsite is completely full of caravans and motorhomes and people bathe in Lake Orsa. It is ”Corona summer” and most Swedes celebrate their holiday in Sweden.

Old and beautiful houses in Leksand

And a beautiful song by Albin Lee Meldau

Tears of gold”

°  °  °

Utsikt från Vidablick

En resa runt sjöar

In Swedish

Vilar blicken på de böljande bergen och på det glittrande vattnet. Reser runt sjöarna Siljan och Orsasjön i landskapet Dalarna. Stannar till i bland annat Mora, där den lilla gågatan i stadens centrum är full av människor. Här har man glömt bort Corona-pandemin och det är trångt.

Zorngården i Mora

Zorngården i Mora

Åker upp i bergen ovanför Rättvik och besöker utsiktstornet Vidablick. Från platsen har man ett magiskt panorama över landskapet.

Vidablick, Rättvik

Besöker även Orsa och där är den stora campingen helt full av husvagnar och husbilar och folk badar i Orsasjön. Det är ”Corona sommar” och de flesta svenskar firar sin semester i Sverige.

Orsasjön

Salute Håkan Carlberg

A hike on an island

by the sea

In Swedish see down

Travels east towards the Bothnian Sea. Relatives have invited to a beautiful hike on Eskön just north of Gävle. It will be a hike on cliffs filled with beautiful moss. The view of the sea is touching and gives a calm. Beautiful small pines grow here. Looking out over the sea, sees a small island with a lighthouse. Light rain is falling. There is a break up on the mountain and we sit on the mountain and enjoy the view of an open sea, the small pines and the sound of seagulls. Mountains and sea provide peace.

En vandring på Eskön

In Swedish

Reser österut mot Bottniska havet. Släktingar har bjudit in till en vacker vandring på Eskön strax norr om Gävle. Det blir en vandring på berghällar fyllda av vacker mossa. Utsikten över havet är berörande och ger ett lugn. Här växer vackra små tallar. Tittar ut över havet, ser en liten ö med ett fyrtorn. Lätt regn faller. Det blir en paus uppe på berget och vi sitter på berget och njuter av utsikten av ett öppet hav, de små tallarna och ljudet av fiskmåsar. Berg och hav ger ett lugn.

Salute Håkan Carlberg

Öresund Bridge turns 20!

In Swedish see down

Today, July 1, 2020, the Öresund Bridge celebrates 20 years! Congratulations!

The bridge connects Malmö and Copenhagen and links the Öresund region and is an important link for people who commute between the countries on a daily basis and to increase collaboration throughout the region. Today, the bridge is being digitally celebrated and tonight, Danish artist Lucas Graham will sing from one of the Öresund Bridge’s four pylons, 203.5 meters above sea level! The bridge was inaugurated on 1 July 2000 by King Carl XVI Gustav of Sweden and Queen Margrethe of Denmark.

I traveled over the bridge first time in mid-July 2000, when I was in Italy on a long road trip. It was an experience, as the bridge forms a 4.1 km long tunnel under the water and the bridge section, with a wonderful view, is 7.8 km long. The bridge consists of highway and double track railway. When I lived in Lund and Malmö it was easy to take the train across the Sound and have a coffee in Copenhagen. The Öresund Bridge really opened up to the people in Sweden and Denmark.

– Together we build bridges!

And some music from Malmö with

Wilmer X

Öresundsbron fyller 20 år!

In Swedish

Idag, den 1 juli anno 2020 firar Öresundsbron 20 år! GRATTIS!

Bron förbinder Malmö och Köpenhamn och knyter ihop Öresundsregionen och är en viktig länk för människor som pendlar mellan länderna dagligen och för att öka samverkan i hela regionen. Idag firas bron digitalt och ikväll kommer den danska artisten Lucas Graham att sjunga från en av Öresundsbrons fyra pyloner, 203,5 meter över havet! Bron invigdes den 1 jul 2000 av kung Carl XVI Gustav av Sverige och drottning Margrethe av Danmark.

Jag reste över bron först gången i mitten av juli 2000, då jag varit i Italien på en längre bilsemester. Det var en upplevelse, då bron utgör en 4,1 km lång tunnel under vattnet och brodelen, med en underbar utsikt , är 7,8 km lång. Bron består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Då jag bodde i Lund och i Malmö var det enkelt att ta tåget över Öresund och ta en fika i Köpenhamn. Öresundsbron öppnade verkligen upp för människorna i Sverige och Danmark.

-Tillsammans bygger vi broar!

And some music from Copenhagen

with Peter Jones and The Lazy Bandits

Salute Håkan Carlberg

Siljansnäs

Lakes and mountains

In Swedish see down

Make a beautiful trip around the lakes Siljan and Lake Orsa in Dalarna province. So nice to one day come from the corona misery. Looking out over mountains, villages and the beautiful lakes. The brain changes and experiences the landscape, the whole body relaxes.

Mountains, trees and lakes meet.

The birds, at a beach, are holding a spring concert even though we are in corona times. They gather in the tops of the trees and in front of their concert. It is a beautiful melody they perform and their chirping greet the spring with warmth. And it gets so beautiful when two birds, willow warbler, sing in a duet.

Lake Siljan meets Mora and the beautiful Mora horse

Rättvik invid Siljan

Sjöar och berg

In Swedish

Gör en vacker resa runt sjöarna Siljan och Orsasjön i landskapet Dalarna. Så skönt att för en dag komma från corona-eländet. Ser ut över berg, byar och de vackra sjöarna. Hjärnan ställer om och upplever landskapet, hela kroppen slappnar av.

In another part of Dalarna

Fåglarna, på en strand, håller en vårkonsert trots att vi befinner oss i corona tider. De samlas i trädens toppar och framför sin konsert. Det är en vacker melodi de framför och deras kvittrande hälsar våren med värme. Och det blir så vackert när två fåglar, lövsångare, sjunger i en duett.

The Long Bridge, 628 meters long, next to Siljan in Rättvik.

Mora. Bronsstatyn, ”Sankt Mikael och draken”. Skapad av konstnären Per Nilsson-Öst.

 

Salute Håkan Carlberg

-Is it a troll hiding on the mountain?

Meets a troll

In Swedish see down

So the sun and heat came to Sweden. Walks in a beautiful forest next to Lake Siljan in Dalarna. The pines are beautiful where they grow high on a mountain, Björkberget. Together they look out over the lake and enjoy the view. Walk along beautiful paths that offer beautiful and exciting experiences. Then I get to see something similar to a troll. I stop and the figure looks at me. Yes, it’s a troll. I walk slowly and the troll welcomes me to the magical forest. The troll tell me that he has lived here for hundreds of years and loves the view of Lake Siljan and the beautiful mountains. The troll also says it is very lonely this spring and he asks me where all the people have taken the road. I tell him that there is a corona pandemic and that we are encouraged to stay home. –Oh, the troll answers and then says that he now understand why the paths have become so empty of people. People from the Netherlands, Germany and Denmark usually wander here, says the troll. It will be a nice moment with the troll on the beautiful mountain. It turns out that it is in a magic forest I go.

Ja, det var ett troll jag träffade i den magiksa skogen! – Yes, it was a troll I met in the magical forest!

Möter ett troll

In Swedish

Solen och värmen kom så till Sverige. Går i en vacker skog invid sjön Siljan i Dalarna. Tallarna är vackra där de växer högt uppe på ett berg, Björkberget. Tillsammans ser de ut över sjön och njuter av utsikten. Går längs vackra stigar som bjuder på vackra och spännande upplevelser. Så får jag se något som liknar ett troll. Jag stannar upp och figuren ser på mig. Jo, det är ett troll. Går så sakta fram och trollet hälsar mig välkommen till den magiska skogen. Trollet berättar att han bott här i flera hundra år och älskar utsikten över sjön Siljan och de vackra bergen. Trollet säger också att det är lite långsamt denna vår och han frågar mig vart alla människor tagit vägen. Jag berättar om att råder en coronapandemi och att vi uppmanas att hålla oss hemma. -Oj, svarar trollet och säger sig då förstå varför stigarna har blivit så tomma på människor. Här brukar människor från Nederländerna, Tyskland och Danmark vandra, säger trollet. Det blir en trevlig stund med trollet på det vackra berget. Det visar sig att det är i en trollskog jag går.

The troll!

Utsikt från ”trollskogen”. – Views from the ”troll forest”.

Salute Håkan Carlberg

”Corona weather” in Sweden May 12 2020

Snow is falling

and we with it

In Swedish see down

The snow lingers over the green grassy areas. White snow settles on the red flowers. Strange! We are in the spring of May in Sweden! The snow settles on the roofs of the houses and colors them white. Where did spring go … The green garden changed color and became the white garden. -Is it so that even the weather has been hit by the corona?

”Corona weather” in Sweden May 12 2020

”Corona weather” in Sweden May 12 2020

Snön faller och

vi med den

In Swedish

Snön vräker ner över de gröna gräsytorna. Vit snö lägger sig på de röda blommorna. Märkligt! Vi befinner oss i vårmånaden maj i Sverige! Snön lägger sig på husens tak och färgar dem vita. Vart tog våren vägen… Den gröna trädgården bytte färg och blev den vita trädgården. -Är det så att även vädrets makter har drabbats av corona?

”Corona weather” in Sweden May 12 2020

And some ”winter-music” with Ulf Lundell

”The snow falls and we with it”

 

Salute Håkan Carlberg

The city park in the university city of Lund in Sweden

Party in the City Park should 

be stopped with chicken shit

In Swedish see down

Lund Municipality is creative for the celebration of ”Last April” in corona times. They will distribute 1 tonne of chicken manure in the City Park, where ”spontaneous party” on April usually attracts tens of thousands of young visitors. By spreading chicken manure, the park will stink and in such a park no one wants to sit, says the environmental committee in Lund. The entire City Park will be closed and maintenance work will be completed on April 30.

Lund carnival in 2014

Stadsparken i Lund

Fest i Stadsparken skall

stoppas med hönsskit

In Swedish

Lunds kommun är kreativa inför firandet av ”Siste April” i coronatider. De kommer att sprida 1 ton hönsgödsel i Stadsparken där ”spontanfesten” den sista april i vanliga fall lockar tiotusentals unga besökare. Genom att sprida hönsgödsel kommer parken att stinka och i en sådan park vill ingen sitta., menar miljönämnden i Lund. Hela Stadsparken kommer att stängslas in och underhållsarbeten kommer att genomföras under den 30 april.

I en annan del av Lund – In another part of Lund

Salute Håkan Carlberg

 

Experts: Mikael Nord, Malmö Stad – David Lindén, Region Skåne – Johan Olsén, Almi – Petra Lundgren, Tillväxt Malmö

Help to business in

times of Covid-19

In Swedish see down

In these times of coronation organized Business Development Office in Malmö a webbinar under the headline: ”Help to the economy of Covid 19 times.” In the usual cases, they organize business meetings under the heading 07:07 am where they meet physically. The purpose of today’s meeting was to facilitate and help entrepreneurs in these tough times about where to get help and what help is available for business. Business Director of the City of Malmö, in association with representatives of Almi, Region Skåne Company Acute and Growth Malmö many good and important advice on how to take the easiest part of the help that is now getting. Among other things, Almi now offers new types of situational loans and business development services.

Almi’s support in the Corona crisis – from crisis to a sustainable future

The meeting gives a good picture of the fact that the various actors cooperate in a very positive way to alleviate the drastic circumstances that now prevail for many in business. It is very much about being an entrepreneur now, being creative, adapting the business according to the current situation, making an action plan and contacting the organizations that now offer support and assistance. Cooperation between companies, municipalities and organizations is now very crucial for the future business sector. Crises also create creativity and new thinking. It was a good web conference. Hope that more municipalities offer web conferencing to support and inform our business owners.

Näringslivsdirektör Micael Nord och enhetschef David Lindén Region Skåne

Hjälp till näringslivet

i Covid-19 tider

In Swedish

I dessa coronatider anordnade Näringslivskontoret i Malmö Stad ett webbinar under rubriken: ”Hjälp till näringslivet i Covid-19 tider”. I vanliga fall anordnar de företagarträffar under rubriken 07:07am där man träffas fysiskt. Syftet med dagens möte var att underlätta och hjälpa företagare i dessa tuffa tider om var man kan få hjälp och vilken hjälp som finns att få för näringslivet. Näringslivsdirektören i Malmö Stad gav tillsammans med företrädare för Almi, Region Skånes Företagsakut och Tillväxt Malmö många bra och viktiga råd om hur man enklast tar del av den hjälp som nu finns att få. Bland annat erbjuder nu Almi nya typer av situationsanpassade lån och affärsutvecklingstjänster.

Brygglånet som Almi erbjuder företag i coronatider

Mötet ger en bra bild av att de olika aktörerna samverkar på ett mycket positivt sätt för att lindra de drastiska omständigheter som nu råder för många inom näringslivet. Mycket handlar det om att som företagare agera nu, vara kreativ, anpassa verksamheten utifrån den situation som nu råder, göra en handlingsplan och kontakta de organisationer som nu erbjuder stöd och hjälp. Samverkan mellan företag, kommuner och organisationer är nu mycket avgörande för det framtida näringslivet. Kriser skapar även kreativitet och ett nytänkande. Det blev en bra webbkonferens. Hoppas nu att fler kommuner erbjuder webbkonferenser för att stötta och informera våra företagare.

Salute Håkan Carlberg

Spring winds are now coming to us here in Northern Europe from beautiful Liguria. Mille Grazie !

Spring winds from Liguria

draw in over Sweden

In Swedish see down

Now spring winds are blowing healthy here in Northern Europe. The temperature is plus seven degrees and the snow has disappeared. The wind comes from the south and has a scent of Liguria’s mountain by the sea. Feel a scent of grapes and olives from the mountains next to the beautiful and kind city of Levanto in the southeast of Liguria. See that the temperature there is only two degrees warmer than here in the north. Now we have only two days left of the old year and soon we are entering a new decade, 2020. -Wish that the serious violence in our country, Sweden, is now ending and that we again become a country where we feel a sense of security, love and joy.

Levanto in Liguria. Vårvindar kommer nu till oss här i det norra Europa från det vackra Ligurien. Mille Grazie !

Vårvindar från Ligurien

drar in över Sverige

In Swedish

Nu blåser vårvindar friska här i norra Europa. Temperaturen är plus sju grader och snön har försvunnit. Vinden kommer från söder och har en doft av Liguriens berg invid havet. Känner en doft av druvor och oliver från bergen invid den vackra och snälla staden Levanto i det sydöstra av Ligurien. Ser att temperaturen där bara är två grader varmare än här i norr. Nu har vi bara två dagar kvar av det gamla året och snart går vi in i ett nytt decennium, 2020. -Önskar att det allvarliga våldet i vårt land, Sverige, nu upphör och att vi åter blir ett land där vi känner en trygghet, kärlek och glädje.

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

Winter

The snow changed life and

the landscape for a while

In Swedish see down

Two inches of snow changed the landscape. The light from the snow gives a calm. The snow has covered the trees and given them a white design. The clouds are cracking and the sun is shining in the snow. The light came back. Just stand and enjoy the silence, the light and all the beauty of the winter landscape.

Looking up at the beautiful white trees. My gaze rests on the water slowly flowing into the small river. Here is good to be with the snow, the magical trees, the birds singing and the beautiful sky.

 

Vinter

Snön förändrade livet

och landskapet för en stund

In Swedish

Två centimeter snö förändrade landskapet. Ljuset från snön ger ett lugn. Snön har klätt träden och gett dem en vit design. Molnen spricker upp och solen strålar i snön. Ljuset kom tillbaka. Bara står och njuter av tystnaden, ljuset och allt det vackra i vinterlandskapet.

Ser upp på de vackra vita träden. Vilar min blick på vattnet som långsamt flyter fram i den lilla ån. Här är gott att vara tillsammans med snön, de trolska träden, fåglarna som sjunger och den vackra himlen.

Salute Håkan Carlberg