Inlägg märkta ‘Italien’

Levanto. The sea kisses the mountains

A city where the sea

kisses the mountains

In Swedish see down

This summer, 2020, the beautiful and pleasant campsite Pian di Picche in Levanto turns 35 years old. Congratulations! Many memories come up after all the trips to Liguria and then mainly to Levanto, a small town in the south of Liguria. Levanto is a city where the sea kisses the mountains, mountains filled with vineyards for thousands of years. In these corona times, it is now very quiet in the area. We can only hope that everything will soon change so that we can all travel to places we love.

The sea meets Levanto.

°  °  °

And some italian music

The Gypsy Queens performing L’Americano

 

Levanto. Havet kysser bergen.

En stad där

havet kysser bergen

In Swedish

Denna sommar, 2020, fyller den vackra och trevliga campingen Pian di Picche i Levanto 35 år. Grattis! Många minnen dyker upp efter alla resor till Ligurien och då främst till Levanto., en liten stad i det södra av Ligurien. Levanto är en stad där havet kysser bergen, berg fyllda av vinodlingar sedan 1000-tals år. I dessa coronatider är det nu mycket lugnt i området. Vi får hoppas att allt snart vänder så att vi alla kan resa till platser som vi älskar.

Campeggio Pian di Picche i Levanto

Salute Håkan Carlberg

Italy national day

In Swedish see down

Today, June 2, Italy celebrates its national day, ”Festa della Repubblica”. It was on June 2, 1946, that 25 million Italians went to election booths around the country to choose between republic or monarchy. The people chose the country to become a republic. Today, as then, we will be a proud and united country, says the president of the Liguria region Giovanni Toti.

Festa della Repubblica, Toti: ”Oggi come allora ripartiremo uniti e orgogliosi”

Furthermore, Toti says – Today, June 2, 2020, we have lived through painful months, we have lost thousands of loved ones and friends, we have given up our freedom and fought as a lion to win against an invisible enemy, covid-19, who we have not yet been completely defeated. But today we are here and in the end we go again united, proud and strong.

-Warm congratulations Italy on National Day!

Milano. Piazza del Duomo.

Italiens nationaldag

In Swedish

Idag, den 2 juni firar Italien sin nationladag, Festa della Repubblica. Det var den 2 juni anno 1946 som 25 miljoner italienare gick till valbås runt om i landet för att välja mellan republik eller monarki. Folket valde att landet skulle bli en republik. Idag som då kommer vi att vara ett stolt och enat land, säger presidenten för Ligurie-regionen Giovanni Toti. Vidare säger Toti: 

-Idag, 2 juni 2020, har vi levt genom smärtsamma månader, vi har mist tusentals älskade släktingar och vänner, vi har fått ge upp vår frihet och kämpat som lejon för att vinna mot en osynlig fiende, covid-19, som vi ännu inte helt besegrats. Men idag är vi här och till slut åker vi igen förenade, stolta och starka.

Levanto in the south of Liguria

-Varmt grattis Italien på nationaldagen!

Salute Håkan Carlberg

Jan Björklund, new Swedish ambassador in Rome. Photo TT

New Swedish ambassador

in Rome

In Swedish see down

The Swedish government has now appointed Jan Björklund to the Ambassador in Rome. He has experience as Deputy Prime Minister and Minister of Education and Research during the years 2010-2014. During the years 2007-2010, Björklund was Minister of Education and 2006-2007 Minister of Education. Prior to his time as a full-time politician, he worked as a professional officer in the Armed Forces and today he is a reserve officer with a majors degree. This is an important and exciting assignment for which Jan Björklund has now been appointed. To work to strengthen cooperation between Italy and Sweden, develop cooperation within the business community and thus increase trade between the two countries. Jan Björklund assumes his role as ambassador to the beautiful city of Rome on September 1, 2020.

Roma. Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II

Jan Björklund ny svensk

ambassadör i Rom

In Swedish

Den svenska regeringen har nu utsett Jan Björklund till Ambassadör i Rom. Han har en erfarenhet som vice statsminister och minister för utbildning och forskning under åren 2010-2014. Under åren 2007-2010 var Björklund utbildningsminister och 2006-2007 skolminister. Före sin tid som heltidspolitiker arbetade han som yrkesofficer inom Försvarsmakten och idag är han reservofficer med majors grad. Det är ett viktigt och spännande uppdrag som Jan Björklund nu utsetts till. Att arbeta för att stärka samverkan mellan Italien och Sverige, utveckla samverkan inom näringslivet och på så vis öka handeln mellan de båda länderna. Jan Björklund tillträder sitt uppdrag som ambassadör i den vackra staden Rom den 1 september 2020.

Fontana di Trevi. My youngest son one summer in beautiful Rome.

And a song with Eros Ramazzotti,

conserto in Piazza Duomo in Milano.

Salute Håkan Carlberg

-Now we can see the light in the tunnel …

Italy opens up slowly

In Swedish see down

Slowly and with great caution, Italy now opens up the country. In ”Paradise” Levanto in Liguria now have bicycle and pedestrian path between Levanto and Framura opened up after being completely turned off since 14 April. The road makes the distance between the three small municipalities Levanto, Bonassola and Framura short compared to traveling along the roads in the mountains. To a large extent, the cycle and pedestrian path goes through old train tunnels along the sea. The tunnels open up in some places and then you get wonderful views where the mountains meet the sea. However, there is still a ban on leisure activities on the beaches. Slowly Italy is opened up and people are allowed to be outdoors more and more.

My thoughts go to all entrepreneurs in the tourism industry, those who run hotels, campsites and much more. It is now about thinking ahead. To see this time, with recession, as an opportunity for the company and for the customers by trimming the organization, developing their business concept and coming out strong from this corona pandemic. It’s tough now but there are opportunities to come out strong when everything turns around.

-Soon everything is turning around and our whole world is opening up again.

-In some places the tunnel ends and offers a beautiful view

Levanto

Bonassola

-Nu kan vi se ljuset i tunneln…

Italien öppnar upp

In Swedish

Långsamt och med stor försiktighet öppnar nu Italien upp landet. I ”paradiset” Levanto i Ligurien har nu cykel- och gångvägen mellan Levanto och Framura öppnats upp efter att ha varit helt avstängd sedan den 14 april. Vägen gör avståndet mellan de tre små kommunerna Levanto, Bonassola och Framura kort jämfört med att resa längs vägarna i bergen. Till stora delar går cykel- och gångvägen genom gamla tågtunnlar längs havet. Tunnlarna öppnar upp sig på några platser och då får man underbara vyer där bergen möter havet. Fortfarande råder dock ett förbud mot fritidsaktiviteter på stränderna. Sakta öppnas Italien upp och människorna får vara utomhus allt mer.

Mina tankar går till alla företagare inom turistbranschen, de som driver hotell, campingplatser och mycket annat. Det handlar nu om att tänka framåt. Att se denna tid, med lågkonjunktur, som en möjlighet för sitt företag och för sina kunder genom att trimma organisationen, utveckla sin affärsidé och komma stark ut ur denna corona pandemi. Det är tufft nu men det finns möjligheter att komma ut stark när allt vänder.

-Snart vänder allt och hela vår värld öppnar sig igen.

-På några platser upphör tunneln och bjuder på en vacker utsikt.

Framura

Salute Håkan Carlberg

Levanto – the small and beautiful town next to Mare Ligure.

Italy opens up

In Swedish see down

After 55 days of closure, Italy now eases the restrictions imposed by the country through the corona virus (COVID-19). Now parks are opened and smaller shops are opened. Up to 4 million Italians will now go back to work. There have been very tough times in the country, especially in the northern regions, finally it seems to be reversing. However, southern Italy has been affected by poverty, only in Naples the municipality distributes food daily to 130,000 poor families. In the wake of the Corina crisis, 10 million Italians are at risk of poverty.

I then get in touch with one of my friends in the small town, Levanto, in Liguria. The friend says that today phase 2 is starting in Italy and some companies will open and it will be possible to visit relatives under great caution and wear masks, wash their hands, etc. My friend once a week bought food for her mother so that she could stay indoors for almost 2 months. I understand that there is now a great joy in being able to go outdoors for a while every day. My friend ends by saying:

-”We must now believe and hope, we cannot give up now. We will return to life’s journey soon and everything will return to normal”.

So wonderful that the residents of Levanto

can now go out and take a walk beside

the beautiful sea, Mare Ligure!

 

Snart fylls gatorna och stranden i Levanto av människor igen, kanske redan detta år… – Soon the streets and beach of Levanto are filled by people again, maybe this year …

Italien öppnar upp

In Swedish

Efter 55 dagars nedstängning lättar nu Italien lättar på de restriktioner som landet haft i och med coronavirustet (COVID-19). Nu öppnas parker upp och mindre affärer öppnas. Upp till 4 miljoner italienare kommer nu att gå till jobbet igen. Det har varit mycket tuffa tider i landet, speciellt i de norra regionerna, äntligen ser det ut att vända. Dock har Syditalien drabbats av fattigdom, bara i Neapel delar kommunen dagligen ut mat till 130 000 fattiga familjer. I spåren av corina-krisen riskerar 10 miljoner italienare fattigdom.

Jag får så en kontakt med en av mina vänner i den lilla staden, Levanto, i Ligurien. Vännen berättar att idag inleds fas 2 i Italien och en del företag kommer att öppna och det kommer att bli möjlighet att besöka släktingar under stor försiktighet och bära masker, tvätta händerna mm. Min vän har en gång i veckan handlat mat åt sin mamma så att hon kunnat stanna inomhus i närmare 2 månader. Jag förstår att det nu finns en stor glädje av att kan gå utomhus en stund varje dag. Vännen avslutar med att säga:

-”Vi måste nu tro och hoppas, vi kan inte ge upp nu. Vi kommer snart tillbaka till livets resa och allt kommer att återgå till det normala”.

Så underbart att de boende i Levanto nu kan gå ut

och ta en promenad invid det vackra havet, Mare Ligure!

En tom gata i Levanto, vi är många som väntar på att staden åter skall öppnas upp när coronatiderna är över. An empty street in Levanto – we are many waiting for the city to re-open when the corona times are over.

 Salute Håkan Carlberg

The beach at Monterosso in April 2020. Photo: Cino Busco

There is a stillness

in Monterosso

In English

Receive an email from a good friend in Monterosso al Mare, Cinque Terre. My friend tells me that the people of Monterosso are now in quarantine, because of the corona. They look forward to coming out again soon and that everything will soon be good and healthy again. Usually Monterosso and Cinque Terre are filled with tourists from all over the world. This corona spring is empty on the beaches and along the beautiful trails in the mountains.

In Swedish

Får ett mail från en god vän i Monterosso al Mare, Cinque Terre. Vännen berättar att folket i Monterosso nu sitter i karantän, på grund av corona. De ser fram emot att snart åter få komma ut och att allt snart blir bra och friskt igen. Vanligtvis är Monterosso och Cinque Terre fyllt av turister från hela världen. Denna corona-vår är det tomt på stränderna och längs de vackra stigarna i bergen.

Monterosso al Mare, as the picture shows, is usually filled by people during spring, summer and autumn.

Salute Håkan Carlberg

People in health care take care of Italy. Artist: Franco Rivolli

Rivolli’s tribute to

doctors and nurses

In Swedish see down

The artist Franco Rivolli has created a picture in which he praises and thanks the health care professionals in Italy for their work in caring for all infected and debilitated people of the corona virus. It is a tough fight that they are now fighting.

The picture, the heartfelt thanks from Rivolli, shows a doctor who rocks Italy as if it were a small child with sweetness, firmness, love and take care of in the best way.

°   °   °

Rivolli,s hyllning till sjukvårdspersonal som kämpar

Konstnären Franco Rivolli har skapat en bild där han hyllar och tackar hälso- och sjukvårdspersonalen i Italien för deras arbete med att ta hand om alla smittade och försvagade människor av coronaviruset. Det är en tuff kamp som de nu utkämpar.

Bilden, det hjärtliga tacket från Rivolli, visar en läkare som vaggar Italien som om landet var ett litet barn med sötma, fasthet, kärlek och att ta hand om på bästa sätt.’

°  °  °

Inside the overcrowded ICU hospitals

on front line of Italy’s COVID-19 crisis 

Salute Håkan Carlberg

In another part of Levanto

Emotionally from a

good friend in Italy

In Swedish see down

It is a glorious beautiful day in Levanto, a small town in Liguria, in Italy. The sun is shining over the beautiful mountains and the wonderful houses of the city. But, the streets are empty. I have contact with a good friend in the small town by the sea.

Min goda vän säger:

-We have barricaded ourselves at home for two weeks now, the time has come to a standstill, our lives and our futures are now off … we live in a bubble. Italy is a country on its knees, there is so much desperation because you cannot be close to your loved ones, not even in these painful moments. We are afraid, not only the elderly but also many young people are getting sick. The only thing that comforts me and gives me strength now is to pray ..

Now we need flashes of light, see each other, help each other and look ahead.

Levanto

Känslosamt från en

god vän i Italien

In Swedish

Det är en strålande vacker dag i Levanto, en liten stad i Ligurien, i Italien. Solen skiner över de vackra bergen och stadens underbara hus. Men, gatorna är tomma. Jag har kontakt med en god vän i den lilla staden invid havet.

Min vän säger:

-Vi har barrikaderat oss hemma i två veckor nu, tiden har stannat av, våra liv och vår framtid är nu avstängd … vi lever som i en bubbla. Italien är ett land på knä, det finns så mycket desperation eftersom du inte kan vara nära dig dina nära och kära, inte ens i dessa smärtsamma stunder. Vi är rädda, inte bara äldre utan även många unga människor blir sjuka. Det enda som tröstar mig och ger mig styrka nu är att be …

Nu behöver vi ljusglimtar, se varandra, hjälpa varandra och se framåt.

And some music with Mauro Scocco

”To those who are alone”

Salute Håkan Carlberg

A wonderful part of Levanto

To my friends in Italy, Liguria

°   °   °

I think of you all and your loved ones.

It’s a tough time 

Italy, and especially the northern parts of the country

are severely affected by the corona virus

I hope none of you or your loved ones 

have been affected by the virus.

I wish it all turns soon so that you all get 

a good everyday life again

and that people travel 

to Levanto and Cinque Terre 

so that your companies get a good market.

I think about you all the time

and hope that everything will 

be good again soon

and that the corona virus will disappear.

Wish you all the best of luck!

°  °  °

The whole of Italy is now in a corona quarantine, everyone is now in the same boat. The government wants people to stay home. The whole country is now standing still. Until April 3 this applies and may be extended. The consequences are also big for the business sector, mainly affected by the tourism industry. The losses are now huge for many companies and everyday life is tough for the people.

Some of my friends in Levanto who are having a difficult time right now.

Bat in his Macaja Bar in Levanto

Happy and wonderful friends at Camping Pian di Picche in Levanto.

°   °   °

-The stock markets in our entire world are falling because of the corona virus. People in the affected areas are isolated. Panic prevails on many levels. Let now the freshness and joy soon come again.

The Mayor of Levanto, Ilario Agata says: ”Now more than ever, it is now time to show the cohesion that our society, Levanto, has and always collaborate on the critical issues that affect our citizens and our municipality.”

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

A day full of winter and thoughts

In Swedish see down

Looks over a landscape full of beautiful snow. There is a calm. The branches of the trees are filled with ice crystals that gleam in the sunlight. I enjoy the tranquility and at the same time my thoughts go to my friends in northern Italy. There it is now a much tougher time where the corona virus ravages. Now the entire region of Lombardy and 14 provinces in northern Italy are included in the ”red zone”. Theaters, cinemas, museums, pools, gyms and many ski resorts are now closed from March 8 to April 3. I look out over the snow-covered trees and mountains. I give my thoughts to my friends in the small town of Levanto in Liguria, none of you or your loved ones may be affected by the corona virus.

The red zone includes from today March 8: the Lombardy region and the provinces of Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro and Urbino, Venice, Padua, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli and Verbano Cusio Ossola.

En dag fylld av snö och tankar

In Swedish

Ser ut över ett landskap fyllt av vacker snö. Det råder ett lugn. Trädens grenar är fyllda av iskristaller som glimmar i solens sken. Jag njuter av lugnet och samtidigt går mina tankar till mina vänner i norra Italien. Där är det nu en betydligt tuffare tid där coronaviruset härjar. Nu ingår hela regionen Lombardiet och 14 provinser i norra Italien i den ”röda zonen”. Teatrar, biografer, museer, pooler, gym och många skidorter hålls nu stängda från 8 mars till 3 april. Jag ser ut över de snötäckta träden och bergen. Skänker mina tankar till mina vänner i den lilla staden Levanto i Ligurien, må ingen av er eller era kära drabbas av coronaviruset.

I den röda zonen ingår från idag, den 8 mars: regionen Lombardiet och provincerna Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro och Urbino, Venedig, Padua, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli och Verbano Cusio Ossola.

Inverno a marzo

Salute Håkan Carlberg