Inlägg märkta ‘Liguria’

-Now we can see the light in the tunnel …

Italy opens up slowly

In Swedish see down

Slowly and with great caution, Italy now opens up the country. In ”Paradise” Levanto in Liguria now have bicycle and pedestrian path between Levanto and Framura opened up after being completely turned off since 14 April. The road makes the distance between the three small municipalities Levanto, Bonassola and Framura short compared to traveling along the roads in the mountains. To a large extent, the cycle and pedestrian path goes through old train tunnels along the sea. The tunnels open up in some places and then you get wonderful views where the mountains meet the sea. However, there is still a ban on leisure activities on the beaches. Slowly Italy is opened up and people are allowed to be outdoors more and more.

My thoughts go to all entrepreneurs in the tourism industry, those who run hotels, campsites and much more. It is now about thinking ahead. To see this time, with recession, as an opportunity for the company and for the customers by trimming the organization, developing their business concept and coming out strong from this corona pandemic. It’s tough now but there are opportunities to come out strong when everything turns around.

-Soon everything is turning around and our whole world is opening up again.

-In some places the tunnel ends and offers a beautiful view

Levanto

Bonassola

-Nu kan vi se ljuset i tunneln…

Italien öppnar upp

In Swedish

Långsamt och med stor försiktighet öppnar nu Italien upp landet. I ”paradiset” Levanto i Ligurien har nu cykel- och gångvägen mellan Levanto och Framura öppnats upp efter att ha varit helt avstängd sedan den 14 april. Vägen gör avståndet mellan de tre små kommunerna Levanto, Bonassola och Framura kort jämfört med att resa längs vägarna i bergen. Till stora delar går cykel- och gångvägen genom gamla tågtunnlar längs havet. Tunnlarna öppnar upp sig på några platser och då får man underbara vyer där bergen möter havet. Fortfarande råder dock ett förbud mot fritidsaktiviteter på stränderna. Sakta öppnas Italien upp och människorna får vara utomhus allt mer.

Mina tankar går till alla företagare inom turistbranschen, de som driver hotell, campingplatser och mycket annat. Det handlar nu om att tänka framåt. Att se denna tid, med lågkonjunktur, som en möjlighet för sitt företag och för sina kunder genom att trimma organisationen, utveckla sin affärsidé och komma stark ut ur denna corona pandemi. Det är tufft nu men det finns möjligheter att komma ut stark när allt vänder.

-Snart vänder allt och hela vår värld öppnar sig igen.

-På några platser upphör tunneln och bjuder på en vacker utsikt.

Framura

Salute Håkan Carlberg

Levanto in my heart!

In Swedish see down

The blue sea, Mare Ligure, is still next to the small Ligurian town of Levanto. The sea glitters beautifully and the mountain peak of Monte Rossola rises dramatically towards the clear sky. The beach, which is usually crowded at this time, is now completely empty, as are the streets that meander through the wonderfully beautiful houses in the center. But, soon everything turns and the town and the small villages open up and it is possible to hike again in the wonderful mountains and the small villages.

Levanto is a small town with its feet in the sea and its head up in the mountains, mountains filled with vineyards and olive groves. From the mountains you get a fantastic view, on the border between fantasy and reality. Levanto in my heart!

Levanto i mitt hjärta

In Swedish

Det blå havet, Mare Ligure, ligger stilla invid den lilla liguriska staden Levanto. Havet glittrar vackert och bergstoppen Monte Rossola höjer sig dramatiskt upp mot den klara himlen. Stranden som vanligtvis vid denna tid är fylld av människor är nu helt tom, liksom gatorna som slingrar sig bland de underbart vackra husen i centrum. Men, snart vänder allt och staden och de små byarna öppnar upp sig och det går åter att vandra i de underbara bergen och de små byarna.

Levanto är en liten stad med fötterna i havet och huvudet uppe i bergen, berg fyllda av vingårdar och olivlundar. Från bergen får du en fantastisk utsikt, på gränsen mellan fantasi och verklighet. Levanto i mitt hjärta!

Salute Håkan Carlberg

Levanto – the small and beautiful town next to Mare Ligure.

Italy opens up

In Swedish see down

After 55 days of closure, Italy now eases the restrictions imposed by the country through the corona virus (COVID-19). Now parks are opened and smaller shops are opened. Up to 4 million Italians will now go back to work. There have been very tough times in the country, especially in the northern regions, finally it seems to be reversing. However, southern Italy has been affected by poverty, only in Naples the municipality distributes food daily to 130,000 poor families. In the wake of the Corina crisis, 10 million Italians are at risk of poverty.

I then get in touch with one of my friends in the small town, Levanto, in Liguria. The friend says that today phase 2 is starting in Italy and some companies will open and it will be possible to visit relatives under great caution and wear masks, wash their hands, etc. My friend once a week bought food for her mother so that she could stay indoors for almost 2 months. I understand that there is now a great joy in being able to go outdoors for a while every day. My friend ends by saying:

-”We must now believe and hope, we cannot give up now. We will return to life’s journey soon and everything will return to normal”.

So wonderful that the residents of Levanto

can now go out and take a walk beside

the beautiful sea, Mare Ligure!

 

Snart fylls gatorna och stranden i Levanto av människor igen, kanske redan detta år… – Soon the streets and beach of Levanto are filled by people again, maybe this year …

Italien öppnar upp

In Swedish

Efter 55 dagars nedstängning lättar nu Italien lättar på de restriktioner som landet haft i och med coronavirustet (COVID-19). Nu öppnas parker upp och mindre affärer öppnas. Upp till 4 miljoner italienare kommer nu att gå till jobbet igen. Det har varit mycket tuffa tider i landet, speciellt i de norra regionerna, äntligen ser det ut att vända. Dock har Syditalien drabbats av fattigdom, bara i Neapel delar kommunen dagligen ut mat till 130 000 fattiga familjer. I spåren av corina-krisen riskerar 10 miljoner italienare fattigdom.

Jag får så en kontakt med en av mina vänner i den lilla staden, Levanto, i Ligurien. Vännen berättar att idag inleds fas 2 i Italien och en del företag kommer att öppna och det kommer att bli möjlighet att besöka släktingar under stor försiktighet och bära masker, tvätta händerna mm. Min vän har en gång i veckan handlat mat åt sin mamma så att hon kunnat stanna inomhus i närmare 2 månader. Jag förstår att det nu finns en stor glädje av att kan gå utomhus en stund varje dag. Vännen avslutar med att säga:

-”Vi måste nu tro och hoppas, vi kan inte ge upp nu. Vi kommer snart tillbaka till livets resa och allt kommer att återgå till det normala”.

Så underbart att de boende i Levanto nu kan gå ut

och ta en promenad invid det vackra havet, Mare Ligure!

En tom gata i Levanto, vi är många som väntar på att staden åter skall öppnas upp när coronatiderna är över. An empty street in Levanto – we are many waiting for the city to re-open when the corona times are over.

 Salute Håkan Carlberg

Levanto. Believe in life, soon it will turn and everything will be as usual again.

The Coronavirus, thinking

of my friends in Italy

In Swedish see down

My thoughts go to all friends in the province of La Spezia. I think about them constantly. Through the media I follow the corona misery and what is happening in Italy and especially those in southern Liguria. I think of my friends in Levanto, Monterosso al Mare and Calicie al Cornoviglio. Wishing with all my heart that none of them should be affected and that the virus would soon disappear. I also understand that everyone who has companies such as hotels, B & Bs, campsites and restaurants in the area has a hard time when many people are setting up trips to Italy.

Here in Sweden, we are urged by the government not to visit the northern parts of Italy. My thoughts go to all the people in the province of La Spezia. With all my heart, I think of you, my friends, and hope that none of you will be affected by the corona virus and that it will soon become the usual wonderful Liguria that is loved by people from all over our earth and populated by wonderful and friendly people.

°  °  °

Coronavirus. Tänker på

mina vänner i Italien

In Swedish

Mina tankar går till alla vänner i provinsen La Spezia. Jag tänker på dem ständigt. Genom media följer jag corona-eländet och vad som händer i Italien och särskilt de i södra Ligurien. Jag tänker på mina vänner i Levanto, Monterosso al Mare och Calicie al Cornoviglio. Önskar av hela mitt hjärta att ingen av dem skall drabbas och att viruset snart försvinner. Jag förstår också att alla som har företag som hotell, B&B, campingplatser och restauranger i området har det svårt när nu många ställer in resor till Italien.

Här i Sverige uppmanas vi av regeringen att inte besöka de norra delarna av Italien. Mina tankar går till alla människor i provinsen La Spezia. Av hela mitt hjärta tänker jag på er, mina vänner och hoppas att ingen av er kommer att drabbas av coronaviruset och att det snart kommer att bli det vanliga underbara Ligurien som älskas av människor från hela vår jord och som befolkas av underbara och vänliga människor.

°  °  °

And some emotional music with Håkan Hellström

”Believe in life” – ”Tro på livet”

Never give up
Never give up, see an open road
In all black alleys
Keep hope for tomorrow

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Cinque Terre

”GRAPES & HEROES”

In Swedish see down

The area of southern Liguria, Cinque Terre, became a part of UNESCO’s world heritage in 1997, mainly thanks to the high landscape and cultural value of the five villages. Here are vineyards built in terraces and where stone walls form the ”backbone”. It is a delicate area affected by landslides in connection with extreme rainfall. The stone walls should help protect and prevent landslides throughout the area. Right now the situation is critical and it is important that the stone walls are upgraded now. It is crucial to protect the heritage of wine products. To finance this work, a campaign has now been started under the name ”Grapes & Heroes”.

Grapes

The estimated cost of renovating the stone walls is EUR 676,000. In total, there are approximately 2 360 square meters of stone walls that need to be rebuilt. Four winemakers, in a collective, grow on 15 hectares of land and produce 27,400 bottles of wine each year. The cultivations are in dramatic, steep and beautiful mountains. This is the true area of Cinque Terre and a large part of the heritage and true soul.

Cinque Terre

Grapes & Heroes is a social action project, crowdfunding, whose goal is to raise funds for a group of winemakers to offset the cost of maintaining their dry stone walls in Cinque Terre. Repairing the stone walls is crucial to the future of Cinque Terre. The winegrowers in Cinque Terre work under very challenging conditions and one of the winegrowers says that without them there would be no one to monitor and repair the stone walls. Every year, the area is visited by 2.5 million people from all over our earth. What attracts is the landscape with the mountains, the sea, the small villages with beautiful pastel-colored houses that cling to the mountains. My first experience of Cinque Terre was as a twelve year old in 1968 and since then I have often visited the absolutely wonderful area and also the neighboring villages of Levanto, Bonassola and Framura. I highly recommend a visit!

Cinque Terre – mountains filled with vines

”GRAPES & HEROES”

In Swedish

Området i det södra Ligurien, Cinque Terre, blev 1997 en del av Unescos världsarv, främst tack vare de fem byarnas höga landskap och kulturella värde. Här finns vingårdar byggda i terrasser där stenmurar utgör ”ryggraden”. Det är ett ömtåligt område som drabbas av jordskred i samband med extrema regnväder. Stenmurarna skall bidra till att skydda och förhindra jordskred i hela området. Just nu är läget kritiskt och det är viktigt att en upprustning av stenmurarna sker nu. Det är avgörande för att skydda arvet av vinprodukter. För att finansiera detta arbete har nu en kampanj startats under namnet ”Grapes & Heroes”.

Monterosso al Mare – one of the villages of the Cinque Terre

Den beräknade kostnaden för att rusta upp stenväggarna är 676 000 euro. Totalt finns cirka 2 360 kvadratmeter stenväggar som behöver byggas om. Fyra vinproducenter, i ett kollektiv, odlar på 15 hektar mark och producerar varje år 27 400 flaskor vin. Odlingarna ligger i dramatiska, branta och vackra berg. Detta är det sanna området i Cinque Terre och en stor del av arvet och den sanna själen.

Stone walls to be restored

Grapes & Heroes är ett socialt åtgärdsprojekt, crowdfunding, vars mål är att samla in medel för en grupp vinproducenter för att kompensera kostnaderna för att underhålla sina torra stenväggar i Cinque Terre. Att reparerar stenmurarna är avgörande för Cinque Terres framtid. Vinodlarna i Cinque Terre arbetar under mycket utmanande förhållanden och en av vinodlarna säger att utan dem skulle det inte finnas någon som övervakade och reparerade stenväggarna. Området besöks varje år av 2,5 miljoner människor från hela vår jord. Det som lockar är landskapet med bergen, havet, de små byarna med vackra pastellfärgade hus som klamrar sig fast i bergen. Min första upplevelse av Cinque Terre var som tolvåring anno 1968 och sedan har jag ofta besökt det helt underbara området och även grannbyarna Levanto, Bonassola och Framura. Jag rekommenderar varmt ett besök!

Riomaggiore, the southernmost village in the Cinque Terre. Oil painting by my father Bengt W Källman

Salute Håkan Carlberg

Members of the Liguria Region inform about the situation in the region.

Coronavirus, provide social

and economic problems

In Swedish see down

Coronavirus phenomenon transforms itself from a social problem to also become an economic problem. There is widespread fear that the consequences could be devastating in Liguria, northern Italy, for tourism companies and for SMEs in the economy and the food sector. Some argue that this can lead to a recession. Already, many hotels in Liguria are receiving cancellations and the number of new bookings has decreased by 40 percent. There is some panic. In Italy, now 14 people have died and 528 are infected according to the latest statistics. ”The Regional Health System” is working to introduce all necessary measures to mitigate the effects caused by the spread of the corona virus in Liguria.

°  °  °

Coronavirus, ger sociala

och ekonomiska problem

In Swedish

Coronavirus-fenomenet förvandlar sig från ett socialt problem till att även bli ett ekonomiskt problem. Det finns en utbredd rädsla för att konsekvenserna kan bli förödande i Ligurien, i norra Italien, för företag inom turism och för små och medelstora företag inom ekonomi och livsmedelssektorn. Vissa hävdar att det kan leda till en lågkonjunktur. Redan nu får många hotell i Ligurien avbokningar och antalet nya bokningar har minskat med 40 procent. Det råder en viss panik. I Italien har nu 14 människor dött och 528 är smittade enligt den senaste statistiken. ”The Regional Health System” arbetar för att införa alla nödvändiga åtgärder för att mildra effekterna som orsakas av spridningen av coronaviruset i Ligurien. 

Salute Håkan Carlberg

Spring winds are now coming to us here in Northern Europe from beautiful Liguria. Mille Grazie !

Spring winds from Liguria

draw in over Sweden

In Swedish see down

Now spring winds are blowing healthy here in Northern Europe. The temperature is plus seven degrees and the snow has disappeared. The wind comes from the south and has a scent of Liguria’s mountain by the sea. Feel a scent of grapes and olives from the mountains next to the beautiful and kind city of Levanto in the southeast of Liguria. See that the temperature there is only two degrees warmer than here in the north. Now we have only two days left of the old year and soon we are entering a new decade, 2020. -Wish that the serious violence in our country, Sweden, is now ending and that we again become a country where we feel a sense of security, love and joy.

Levanto in Liguria. Vårvindar kommer nu till oss här i det norra Europa från det vackra Ligurien. Mille Grazie !

Vårvindar från Ligurien

drar in över Sverige

In Swedish

Nu blåser vårvindar friska här i norra Europa. Temperaturen är plus sju grader och snön har försvunnit. Vinden kommer från söder och har en doft av Liguriens berg invid havet. Känner en doft av druvor och oliver från bergen invid den vackra och snälla staden Levanto i det sydöstra av Ligurien. Ser att temperaturen där bara är två grader varmare än här i norr. Nu har vi bara två dagar kvar av det gamla året och snart går vi in i ett nytt decennium, 2020. -Önskar att det allvarliga våldet i vårt land, Sverige, nu upphör och att vi åter blir ett land där vi känner en trygghet, kärlek och glädje.

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

Riomaggiore, Cinque Terre. An oil painting of my father, he created this work of art after the visit of Cinque Terre in 1968.

My article in Italian media, CDS NEWS

In Swedish see down

It’s cold and dark. I long for Liguria. I write a text and a poem. Sends this to a newspaper editorial in southern Liguria CITTÀ DELLA SPEZIA. Attaches some pictures from my first visit to Levanto and Cinque Terre in 1968. It was my father who took me on an artist trip. This was such a rewarding trip, and I have safely returned 30 times to the area. There is a quick feedback from the CDS magazine and they publish what I wrote after only two hours! So beautiful of them! Warm thanks CDS!

Here’s part of the article/Här en del av artikeln. See full via this link:

http://www.cittadellaspezia.com/Lettere-a-CDS/-Nel-freddo-della-Svezia-sogno-la-dolce-Levanto-301296.aspx

”Nel freddo della Svezia,

sogno la dolce Levanto”

Håkan Carlberg ha scoperto la Riviera Spezzina nel 1968 e da allora non l’ha più lasciata. Dopo una passeggiata in mezzo alla neve ha deciso di dedicare una poesia ad un luogo che è anche suo.

Levanto 1968. I’m the boy in the middle of the picture.

Once I was twelve years old 

My father took me to Liguria 

Soon I’ll be sixty five years old,
Remember life,

and life becomes a better one

Levanto, picture from my last visit 2018. 

Min artikel i italiensk media, CDS NEWS

In Swedish

Det är kallt och mörkt. Jag längtar till Ligurien. Jag skriver en text och en dikt. Sänder detta till en tidningsredaktion i det södra Ligurien, CITTÀ DELLA SPEZIA.. Bifogar några bilder från mitt första besök i Levanto och Cinque Terre anno 1968. Det var min far som tog mig med på en konstnärsresa. Detta var en så givande resa, och jag har återvänt säkert 30 gånger till området. Det kommer en snabb återkoppling från tidningen CDS och de publicerar det jag skrivit efter bara två timmar! Så vackert av dem! Varmt tack CDS! 

Riomaggiore, Cinque Terre. Postcard drawn by my father in 1970, when he once again visited the area for painting and drawing of the wonderful area.

And some music with KENT ”La Belle Epoque”

Salute Håkan Carlberg

Levanto a mixture of

sweet and salty

In English

Levanto and Liguria,

a mixture of sweet and salty

The salt beautiful sea

The mountains filled with sweet fruits

Levanto in my heart

With you I want to be

live in the sweet and salty

Levanto en blandning av

sött och salt

In Swedish

Levanto och Ligurien,

en blandning av sött och salt

Det salta vackra havet

Bergen fyllda av söta frukter

Levanto i mitt hjärta

Hos dig vill jag vara

leva i det söta och salta

Levanto una miscela di

dolce e salato

In Italian

Levanto e Liguria,

una miscela di dolce e salato

Il mare bellissimo sale

Le montagne si sono riempite di frutti dolci

Levanto nel mio cuore

Con te voglio essere

vivere nel dolce e salato

°  °  °

-The salty sea meets the sweet Levanto.

And some music with Björn Afzelius

who lived a part of his life in Liguria!

Salute Håkan Carlberg

The waves are going high along the beach in Levanto.

Sea storms in Liguria

In English

The whole sea storms in Levanto in Liguria, ”Allerta ROSSA”.It warned of very strong winds and lots of rain. In Bunkeflostrand just southwest of Malmö, it is calm with a beautiful autumn sun and my daughter’s son Isac is enjoying the exciting autumn.

°  °  °

Isac i höstsolen 2019

Isac a beautiful autumn day in the south of Sweden. Photo: Frida Carlberg

Mare Ligure stormar,

i Skåne skiner solen

In Swedish

Hela havet stormar i Levanto i Ligurien, ”Allerta ROSSA”. Det varnas för mycket hårda vindar och massor av regn. I Bunkeflostrand strax sydväst om Malmö är det lugnt med en vacker höstsol och min dotterson Isac njuter av den spännande hösten.

°  °  °

Salute Håkan Carlberg