Inlägg märkta ‘Ligurien’

Levanto. The sea kisses the mountains

A city where the sea

kisses the mountains

In Swedish see down

This summer, 2020, the beautiful and pleasant campsite Pian di Picche in Levanto turns 35 years old. Congratulations! Many memories come up after all the trips to Liguria and then mainly to Levanto, a small town in the south of Liguria. Levanto is a city where the sea kisses the mountains, mountains filled with vineyards for thousands of years. In these corona times, it is now very quiet in the area. We can only hope that everything will soon change so that we can all travel to places we love.

The sea meets Levanto.

°  °  °

And some italian music

The Gypsy Queens performing L’Americano

 

Levanto. Havet kysser bergen.

En stad där

havet kysser bergen

In Swedish

Denna sommar, 2020, fyller den vackra och trevliga campingen Pian di Picche i Levanto 35 år. Grattis! Många minnen dyker upp efter alla resor till Ligurien och då främst till Levanto., en liten stad i det södra av Ligurien. Levanto är en stad där havet kysser bergen, berg fyllda av vinodlingar sedan 1000-tals år. I dessa coronatider är det nu mycket lugnt i området. Vi får hoppas att allt snart vänder så att vi alla kan resa till platser som vi älskar.

Campeggio Pian di Picche i Levanto

Salute Håkan Carlberg

Levanto by the sea

Levanto opens up

the beaches

In Swedish see down

Levanto’s free beaches open from Saturday 27 June and the beaches are available every day from 9 till 19. This applies, among other things, to the beach below the beautiful villa Villa Agnelli. Staff will be present at these beaches to ensure safe use so that there are not too many bathers on the beach.

Levanto

Levanto öppnar upp

sina stränder

In Swedish

Levantos fria stränder öppnar från lördag 27 juni och stränderna är tillgängliga varje dag från 9 till 19. Detta gäller bland annat för stranden nedanför den vackra villa Villa Agnelli. Personal kommer att finnas vid dessa stränder för att säkerställa en säker användning så att det inte blir för många badare på stranden.

Levanto by Mare Ligure and the mountain Monte Rossola

Salute Håkan Carlberg

Pian di Picche has opened

In Swedish see down

Today, June 15, campsite Pian di Picche reopens in the small town of Levanto in the south of Liguria, very close to the famous Cinque Terre area. It is just over two months after the date the campsite usually opens. It all depends on the corona pandemic. Now the staff has worked hard and put everything in order at the wonderful campsite, near both the sea and beautiful mountains. However, we Swedes cannot yet travel to Italy. This summer we will travel in our country and discover new places here.

Pian di Picche har öppnat

In Swedish

Idag, den 15 juni, öppnar åter campingen Pian di Picche i den lilla staden Levanto i det södra av Ligurien, helt nära det kända området Cinque Terre. Det är drygt två månader efter det datum campingen vanligen öppnar. Allt beror på corona pandemin. Nu har personalen jobbat hårt och ställt allt i ordning på den underbara campingen, nära både hav och vackra berg. Dock kan vi svenskar ännu inte resa till Italien. Denna sommar får vi resa i vårt land och upptäcka nya platser här.

The friendly and cheerful staff at Pian di Picche warmly welcome everyone.

Salute Håkan Carlberg

Sends letters to friends

in Liguria

In Swedish see down

Lacking Liguria and my friends there. Writes letters to them. Frank the envelope with beautiful stamps with a picture of Sweden’s Queen Silvia. Sending a handwritten letter feels more cordial than sending an email. Longing to hike in the mountains and feel the scents of lemons and olives. In my imagination I now walk along the small streets of Levanto and Bonassola. The streets are narrow and beautiful pink houses extend up to the blue sky. I just go. Experience all the beauty, all the calm.

Levanto –in my heart

Sänder brev till vänner

i Ligurien

In Swedish

Saknar Ligurien och mina vänner där. Skriver brev till dem. Frankerar kuvertet med vackra frimärken med en bild av Sveriges drottning Silvia. Att skicka ett handskrivet brev känns mer hjärtligt än att skicka ett mail. Längtar till att vandra i bergen och känna dofter av citroner och oliver. I min fantasi vandrar jag nu längs de små gatorna i Levanto och Bonassola. Gatorna är smala och vackra rosa hus sträcker sig upp mot den blå himlen. Jag bara går. Upplever allt det vackra, allt det lugna.

Bonassola

And some music with Björn Afzelius

”Notte in Liguria”

Salute Håkan Carlberg

Levanto in my heart!

In Swedish see down

The blue sea, Mare Ligure, is still next to the small Ligurian town of Levanto. The sea glitters beautifully and the mountain peak of Monte Rossola rises dramatically towards the clear sky. The beach, which is usually crowded at this time, is now completely empty, as are the streets that meander through the wonderfully beautiful houses in the center. But, soon everything turns and the town and the small villages open up and it is possible to hike again in the wonderful mountains and the small villages.

Levanto is a small town with its feet in the sea and its head up in the mountains, mountains filled with vineyards and olive groves. From the mountains you get a fantastic view, on the border between fantasy and reality. Levanto in my heart!

Levanto i mitt hjärta

In Swedish

Det blå havet, Mare Ligure, ligger stilla invid den lilla liguriska staden Levanto. Havet glittrar vackert och bergstoppen Monte Rossola höjer sig dramatiskt upp mot den klara himlen. Stranden som vanligtvis vid denna tid är fylld av människor är nu helt tom, liksom gatorna som slingrar sig bland de underbart vackra husen i centrum. Men, snart vänder allt och staden och de små byarna öppnar upp sig och det går åter att vandra i de underbara bergen och de små byarna.

Levanto är en liten stad med fötterna i havet och huvudet uppe i bergen, berg fyllda av vingårdar och olivlundar. Från bergen får du en fantastisk utsikt, på gränsen mellan fantasi och verklighet. Levanto i mitt hjärta!

Salute Håkan Carlberg

Levanto – the small and beautiful town next to Mare Ligure.

Italy opens up

In Swedish see down

After 55 days of closure, Italy now eases the restrictions imposed by the country through the corona virus (COVID-19). Now parks are opened and smaller shops are opened. Up to 4 million Italians will now go back to work. There have been very tough times in the country, especially in the northern regions, finally it seems to be reversing. However, southern Italy has been affected by poverty, only in Naples the municipality distributes food daily to 130,000 poor families. In the wake of the Corina crisis, 10 million Italians are at risk of poverty.

I then get in touch with one of my friends in the small town, Levanto, in Liguria. The friend says that today phase 2 is starting in Italy and some companies will open and it will be possible to visit relatives under great caution and wear masks, wash their hands, etc. My friend once a week bought food for her mother so that she could stay indoors for almost 2 months. I understand that there is now a great joy in being able to go outdoors for a while every day. My friend ends by saying:

-”We must now believe and hope, we cannot give up now. We will return to life’s journey soon and everything will return to normal”.

So wonderful that the residents of Levanto

can now go out and take a walk beside

the beautiful sea, Mare Ligure!

 

Snart fylls gatorna och stranden i Levanto av människor igen, kanske redan detta år… – Soon the streets and beach of Levanto are filled by people again, maybe this year …

Italien öppnar upp

In Swedish

Efter 55 dagars nedstängning lättar nu Italien lättar på de restriktioner som landet haft i och med coronavirustet (COVID-19). Nu öppnas parker upp och mindre affärer öppnas. Upp till 4 miljoner italienare kommer nu att gå till jobbet igen. Det har varit mycket tuffa tider i landet, speciellt i de norra regionerna, äntligen ser det ut att vända. Dock har Syditalien drabbats av fattigdom, bara i Neapel delar kommunen dagligen ut mat till 130 000 fattiga familjer. I spåren av corina-krisen riskerar 10 miljoner italienare fattigdom.

Jag får så en kontakt med en av mina vänner i den lilla staden, Levanto, i Ligurien. Vännen berättar att idag inleds fas 2 i Italien och en del företag kommer att öppna och det kommer att bli möjlighet att besöka släktingar under stor försiktighet och bära masker, tvätta händerna mm. Min vän har en gång i veckan handlat mat åt sin mamma så att hon kunnat stanna inomhus i närmare 2 månader. Jag förstår att det nu finns en stor glädje av att kan gå utomhus en stund varje dag. Vännen avslutar med att säga:

-”Vi måste nu tro och hoppas, vi kan inte ge upp nu. Vi kommer snart tillbaka till livets resa och allt kommer att återgå till det normala”.

Så underbart att de boende i Levanto nu kan gå ut

och ta en promenad invid det vackra havet, Mare Ligure!

En tom gata i Levanto, vi är många som väntar på att staden åter skall öppnas upp när coronatiderna är över. An empty street in Levanto – we are many waiting for the city to re-open when the corona times are over.

 Salute Håkan Carlberg

Members of the Liguria Region inform about the situation in the region.

Coronavirus, provide social

and economic problems

In Swedish see down

Coronavirus phenomenon transforms itself from a social problem to also become an economic problem. There is widespread fear that the consequences could be devastating in Liguria, northern Italy, for tourism companies and for SMEs in the economy and the food sector. Some argue that this can lead to a recession. Already, many hotels in Liguria are receiving cancellations and the number of new bookings has decreased by 40 percent. There is some panic. In Italy, now 14 people have died and 528 are infected according to the latest statistics. ”The Regional Health System” is working to introduce all necessary measures to mitigate the effects caused by the spread of the corona virus in Liguria.

°  °  °

Coronavirus, ger sociala

och ekonomiska problem

In Swedish

Coronavirus-fenomenet förvandlar sig från ett socialt problem till att även bli ett ekonomiskt problem. Det finns en utbredd rädsla för att konsekvenserna kan bli förödande i Ligurien, i norra Italien, för företag inom turism och för små och medelstora företag inom ekonomi och livsmedelssektorn. Vissa hävdar att det kan leda till en lågkonjunktur. Redan nu får många hotell i Ligurien avbokningar och antalet nya bokningar har minskat med 40 procent. Det råder en viss panik. I Italien har nu 14 människor dött och 528 är smittade enligt den senaste statistiken. ”The Regional Health System” arbetar för att införa alla nödvändiga åtgärder för att mildra effekterna som orsakas av spridningen av coronaviruset i Ligurien. 

Salute Håkan Carlberg

Spring winds are now coming to us here in Northern Europe from beautiful Liguria. Mille Grazie !

Spring winds from Liguria

draw in over Sweden

In Swedish see down

Now spring winds are blowing healthy here in Northern Europe. The temperature is plus seven degrees and the snow has disappeared. The wind comes from the south and has a scent of Liguria’s mountain by the sea. Feel a scent of grapes and olives from the mountains next to the beautiful and kind city of Levanto in the southeast of Liguria. See that the temperature there is only two degrees warmer than here in the north. Now we have only two days left of the old year and soon we are entering a new decade, 2020. -Wish that the serious violence in our country, Sweden, is now ending and that we again become a country where we feel a sense of security, love and joy.

Levanto in Liguria. Vårvindar kommer nu till oss här i det norra Europa från det vackra Ligurien. Mille Grazie !

Vårvindar från Ligurien

drar in över Sverige

In Swedish

Nu blåser vårvindar friska här i norra Europa. Temperaturen är plus sju grader och snön har försvunnit. Vinden kommer från söder och har en doft av Liguriens berg invid havet. Känner en doft av druvor och oliver från bergen invid den vackra och snälla staden Levanto i det sydöstra av Ligurien. Ser att temperaturen där bara är två grader varmare än här i norr. Nu har vi bara två dagar kvar av det gamla året och snart går vi in i ett nytt decennium, 2020. -Önskar att det allvarliga våldet i vårt land, Sverige, nu upphör och att vi åter blir ett land där vi känner en trygghet, kärlek och glädje.

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

Levanto a mixture of

sweet and salty

In English

Levanto and Liguria,

a mixture of sweet and salty

The salt beautiful sea

The mountains filled with sweet fruits

Levanto in my heart

With you I want to be

live in the sweet and salty

Levanto en blandning av

sött och salt

In Swedish

Levanto och Ligurien,

en blandning av sött och salt

Det salta vackra havet

Bergen fyllda av söta frukter

Levanto i mitt hjärta

Hos dig vill jag vara

leva i det söta och salta

Levanto una miscela di

dolce e salato

In Italian

Levanto e Liguria,

una miscela di dolce e salato

Il mare bellissimo sale

Le montagne si sono riempite di frutti dolci

Levanto nel mio cuore

Con te voglio essere

vivere nel dolce e salato

°  °  °

-The salty sea meets the sweet Levanto.

And some music with Björn Afzelius

who lived a part of his life in Liguria!

Salute Håkan Carlberg

The waves are going high along the beach in Levanto.

Sea storms in Liguria

In English

The whole sea storms in Levanto in Liguria, ”Allerta ROSSA”.It warned of very strong winds and lots of rain. In Bunkeflostrand just southwest of Malmö, it is calm with a beautiful autumn sun and my daughter’s son Isac is enjoying the exciting autumn.

°  °  °

Isac i höstsolen 2019

Isac a beautiful autumn day in the south of Sweden. Photo: Frida Carlberg

Mare Ligure stormar,

i Skåne skiner solen

In Swedish

Hela havet stormar i Levanto i Ligurien, ”Allerta ROSSA”. Det varnas för mycket hårda vindar och massor av regn. I Bunkeflostrand strax sydväst om Malmö är det lugnt med en vacker höstsol och min dotterson Isac njuter av den spännande hösten.

°  °  °

Salute Håkan Carlberg