Inlägg märkta ‘livet’

Winter

The snow changed life and

the landscape for a while

In Swedish see down

Two inches of snow changed the landscape. The light from the snow gives a calm. The snow has covered the trees and given them a white design. The clouds are cracking and the sun is shining in the snow. The light came back. Just stand and enjoy the silence, the light and all the beauty of the winter landscape.

Looking up at the beautiful white trees. My gaze rests on the water slowly flowing into the small river. Here is good to be with the snow, the magical trees, the birds singing and the beautiful sky.

 

Vinter

Snön förändrade livet

och landskapet för en stund

In Swedish

Två centimeter snö förändrade landskapet. Ljuset från snön ger ett lugn. Snön har klätt träden och gett dem en vit design. Molnen spricker upp och solen strålar i snön. Ljuset kom tillbaka. Bara står och njuter av tystnaden, ljuset och allt det vackra i vinterlandskapet.

Ser upp på de vackra vita träden. Vilar min blick på vattnet som långsamt flyter fram i den lilla ån. Här är gott att vara tillsammans med snön, de trolska träden, fåglarna som sjunger och den vackra himlen.

Salute Håkan Carlberg

About life – a rainbow

°  °  °

Like the weather, life changes between sun and rain.

Liksom vädret växlar livet mellan sol och regn.

Come il tempo, la vita cambia tra il sole e la pioggia.

Wie das Wetter ändert sich das Leben zwischen Sonne und Regen.

就像天氣一樣,生活在陽光和雨水之間變化。

The rain is falling, the sun is coming

The sun come back – the life also

And some sunny music with

Axwell and Ingrosso

Salute Håkan Carlberg

View from location 26 A

The dreams. A journey, a life

In Swedish se down!

The sun shines on this third day of April. Looking up to the sky and looking white stripes, streaks, by plane. Suddenly a desire to travel. Maybe travel to Dublin. The beautiful city filled with music and other culture. A warm and friendly city. Getting to the Temple Bar neighborhood, located south of the River Liffey. The neighborhood I associate with the band U2 and their singer Bono. Here you walk on streets covered with stone and are surrounded by beautiful old houses. The white streaks dreams of traveling, that experience of getting to do and that to exist. Life as unemployed suffocate and violate my life and my soul. A trip to a worthy life is needed, now! A continuation of the journey of life.

A heaven that drives a longing somewhere else

And a song with The Dubliners ”Wild Rover”

In Swedish

Drömmar. En resa, ett liv

En himmel som inger en längtan någon annanstans

Solen skiner denna tredje dag i månaden april. Ser upp mot himlen och ser vita streck, strimmor, efter flygplan. Får plötsligt en längtan av att resa. Resa till Dublin. Den vackra staden fylld av musik och annan kultur. En varm och vänlig stad. Att få gå i kvarteret Temple Bar, som ligger söder om floden Liffey. Kvarteret förknippar jag med bandet U2 och deras sångare Bono. Här går man på gator belagda med sten och är omgiven av vackra gamla hus. De vita strimmorna på himlen ger drömmar om att resa, om att få uppleva, om att få göra och om att få finnas till. Livet som arbetslös kväver och kränker mitt liv och min själ. En resa till ett värdigt liv behövs, nu! En fortsättning på livets resa.

And some music from the Dublin band U2 ”Sweetest Thing”

On the flight, on the way somewhere

Salute Håkan Carlberg

Winter

Some thoughts this winter day

In Swedish see down

The snow falls, and we with it.

Winds from the East cool body and soul.

What path does life take?

Is everything over now?

Looking up at the trees

Trees whose branches are filled with snow

Memories pop up

But, where is the future

Listening to music from the seventies

It was another time

What time is it now?

The snow falls and we with it

Looking for the light in the tunnel of life

Deers in a landscape filled with snow

In Swedish

 

Några tankar denna vinterdag

 

Snön faller, och vi med den.

Vindar från öst kyler kropp och själ.

Vilken väg tar nu livet?

Är allt nu förbi?

Ser upp på träden

Träd vars grenar är fyllda av snö

Minnen dyker upp

Men, var är framtiden

Lyssnar på musik från sjuttiotalet

Det var en annan tid

Vilken tid är det nu?

Snön faller och vi med den

Söker ljuset i livets tunnel

°  °  °

Here is a beautiful song, ”Away from Luleå”,

with a young Monica Törnell and Cornelius Vreeswijk.

Sensitively, two beautiful voices.

Salute Håkan Carlberg

 

Grönt - Håkan Carlberg

VERDE – GREEN – GRÖNT. Parco della città nella città universitaria di Lund – City Park in the university town of Lund

A poem, a green day in June
En dikt, en grön dag i juni
Una poesia, un giorno verde nel mese di giugno

°  °  °

A Green Day In June

°

Despite a heavy time now is all things green, green.

Where is life going?

Into all that green?

Maybe a dream that all will be green

not just the trees and the grass

but that life should be

green green

°  °  °

Grönt - Håkan Carlberg

Green Green

°  °  °

En Grön Dag I Juni

°

Trots en tung tid är nu allt grönt grönt.

Var bär det av?

In i allt det gröna? 

Kanske en dröm om att allt skall bli grönt

inte bara träden och gräset

utan att hela livet skall bli 

grönt grönt

°  °  °

Stefan Sundström – Grön Grön Grön 

Grönt - Håkan Carlberg

Verde Verde

Timbuktu – Allt Grönt

Grönt - Håkan Carlberg

Grönt Grönt

Salute Håkan Carlberg
Vårblommor H CArlberg

Florescence – Blomningstid – Il tempo di fioritura

 In English see down!

Månaden april är kommen

Snön faller här i ”södern”

våren lyser med sin närvaro i södra Norrland.

Blommorna blommar.

Trädens knoppar väntar på att solen och värmen skall göra sitt antåg

och äntligen få slå ut.

Vågorna rullar höga invid stranden i den lilla liguriska staden Levanto.

Vågorna samlar surfare invid Mare Ligure

allt medan snön faller invid Öresund.

Kanske vänder det snart och vi går mot varmare tider.

Kanske vänder det snart och den arbetslöse får ett arbete.

Kanske vänder livet snart och blir ett värdigt liv att leva.

Kanske finns en kärlek och ett liv värt att leva därframme.

Livet, vänd nu

 °  °  °

The month of April has come

Snow fall here in the ”South” while the spring are conspicuous

by their presence in southern Norrland.

Fowers are blooming.

Tree buds waiting for the sun and heat that will do its part to get them to turn out.

Waves are rolling high near the beach in the small Ligurian town of Levanto.

The waves attract surfers to Mare Ligure

while snow falls beside the Øresund.

Maybe it turns soon and we are moving towards warmer times.

Maybe it turns soon and the unemployed get a job.

Maybe life soon turns and becomes a dignified life to live.

Maybe there’s a love and a life worth living up ahead.

Life, turn now

°  °  °

Böst

Still falls the rain – cade ancora la pioggia

Loretta Goggi –  ”Maledetta Primavera” 

Salute Håkan Carlberg
Träd H Carlberg

Det åldriga trädet – The ancient tree – L’albero anziano

In English see down!

Vad är ett liv

Vandrar planlöst omkring

Ser fåglarna i dammen

Tankarna virvlar

Finns det något slut

Finns det någon början

på något nytt

ett nytt liv

 

Går bland sekelskifteshusen

De har fått stå kvar 

Ser det åldriga trädet

hur länge får det vara med 

Vad är ett liv

Mitt hjärta blöder

likt det åldriga trädets bark

Träd H Carlberg

Det åldriga trädet – The ancient tree – L’albero anziano

What is a life

Wander aimlessly around

Seeing the birds in the pond

The thoughts vortices

Is there no end

on the old life

Is there a beginning

for something new

a life

Walk among the old houses

They have allowed to remain

Looking at the ancient tree

For how long can it be with 

What is a life

My heart bleeds

like the aged bark of the tree

°  °  °

Salute Håkan Carlberg