Inlägg märkta ‘#metoo’

Older unemployed men

are offended

In Swedish see down

As a man, 60-plus, I am treated as a job seeker very badly. Seeking lots of jobs. Have applied for many services in Borlänge municipality and since I cannot get to an interview despite meeting the requirements regarding education and experience, I ask why I am unattractive. Borlänge municipality writes in its job advertisements that the value foundation is an important tool and works to live up to it and what it means in daily work. The key words are: * I am here for the people in Borlänge * I like challenges * I meet every person with openness. The response from me is not in line with the key words and I feel extremely offended by the women managers in the municipality who are responding with total silence.

The fact that, as the elderly unemployed, many of us with long experience and a college degree, being treated poorly is about age discrimination and when it comes to Borlänge municipality it is about the abuse of men by the female leaders. At the same time, the Swedish government is talking about raising the retirement age and we will work longer. Do they know how we the elderly unemployed are treated in reality? Unemployment is higher among men than among women and they are unemployed longer than women. On average, between the ages of 55 and 64, women were unemployed for 46 weeks and men for 67 weeks.

-Now is the time to start up a MeToo for us older unemployed men to pay attention to harassment from female leaders. Håkan Carlberg, offended elderly unemployed man with long experience of leadership

 

 

Äldre arbetslösa män kränks

In Swedish

Som man, 60-plussare, behandlas jag som arbetssökande mycket illa. Söker mängder av jobb. Har sökt många tjänster inom Borlänge kommun och då jag inte får komma till en intervju trots att jag uppfyller de krav som finns beträffande utbildning och erfarenhet, ställer jag frågan varför jag är ointressant. Borlänge kommun skriver i sina jobbannonser bland annat att värdegrunden är ett viktigt verktyg och arbetar med att leva upp till den och vad den innebär i det dagliga arbetet. Ledorden är: * Jag finns här för Borlängebon * Jag gillar utmaningar * Jag möter varje människa med öppenhet. Bemötandet av mig stämmer inte med ledorden och jag känner mig oerhört kränkt av de kvinnliga chefer i kommunen som bemöter med en total tystnad.

Att som äldre arbetslös, många av oss med lång erfarenhet och högskoleexamen, bemötas så illa handlar om åldersdiskriminering och när det gäller Borlänge kommun handlar det om kränkning av män av de kvinnliga ledarna. Samtidigt talar Sveriges regering om att höja pensionsåldern och vi skall arbeta längre. Vet de hur vi äldre arbetslösa behandlas i verkligheten? Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna och de är arbetslösa längre än kvinnorna. I åldern 55-64 var i genomsnitt kvinnor arbetslösa 46 veckor och männen 67 veckor (Källa: SCB. AKU)

-Det är nu tid att starta upp ett MeToo för oss äldre arbetslösa män för att uppmärksamma trakasserier från kvinnliga ledare. Håkan Carlberg, kränkt äldre arbetslös man med lång erfarenhet av ledarskap

Salute Håkan Carlberg

Livet blev till en skugga – Life became a shadow – La vita è diventata un’ombra

Livet blev till en skugga

In English see down

Nu höjs pensionerna och barnbidragen. Det är positivt. Dock sänker Sveriges regering oss långtidsarbetslösa. För oss som befinner oss i arbetslöshetens helvete blir det inga höjningar av bidragen. Vi lever idag i fattigdom. Vi har svårt att få hyra en bostad, vi har inga pengar att spendera. Många av oss långtidsarbetslösa är 55-plussare, och vi bemöts av en Arbetsförmedling som vi upplever som mycket inkompetent. Tyvärr förekommer inte matchning av oss dvs. matchning av arbetslösa och lediga jobb.

Många av oss långtidsarbetslösa har en bakgrund med högskolestudier. Studier som vi finansierade med studielån, lån som vi efter vår examen betalade tillbaka till staten. Vi har arbetat och bidragit till den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Så blir vi arbetslösa och blir totalt ointressanta. Vi finns inte längre. Arbetsförmedlingen är idag en katastrof. Detta säger jag med kunskap, utbildning och erfarenhet som arbetsförmedlare och konsult inom ett privat rekryteringsföretag, som arbetsgivare och som arbetslös.

Dagens arbetsförmedlare har tyvärr ofta mycket liten erfarenhet från ”verklighetens arbetsmarknad och arbetsliv”. Vi som befinner oss i och länge befunnit oss i detta arbetslöshetens helvete, tynar sakta bort. Vi blir lämnade av nära och kära, vi blir ofta mycket illa bemötta av arbetsförmedlingens personal. Vi är många som sakta bryts ner och blir lämnade trots att vi har bra utbildning, ofta på högskolenivå, och lång erfarenhet av olika arbeten. Vi långtidsarbetslösa får idag en ersättning på ca 11 000 kr per månad.

Själv har jag förbrukat den vinst jag en gång gjorde på en husförsäljning. För att klara vardagen har jag fått skjuta till av sparkapitalet, har sökt närmare 300 jobb per år, men inget händer. Ser att huvuddelen av de jobb jag sökt har tillsatts med sökande som är yngre än 50 år. Sverige har blivit tufft. Regeringens ledamöter saknar kunskap och vi långtidsarbetslösa bemöts mycket illa. Många av oss kränks och behandlas mycket lågt.

Det är nu dags för ett nytt #metoo för oss

långtidsarbetslösa 55-plussare, #unemployed55.

Life became a shadow – Livet blev till en skugga – La vita è diventata un’ombra

Life became a shadow

In English

Now pensions and child allowances are raised. That is positive. However, the Swedish government reduces us to long-term unemployed. For us who are in the hell of unemployment there will be no increases in contributions. We live today in poverty. We have difficulty renting a home, we have no money to spend. Many of us long-term unemployed are 55-plus, and we are met by a Employment Service which we feel as incompetent. Unfortunately, matching of us does not occur. matching of unemployed and job vacancies.

Many of us long-term unemployed have a background with college studies. Studies we funded with student loans, loans that we returned to the state after our degree. We have worked and contributed to the economic development in Sweden. Then we become unemployed and become totally unimpressive. We are no longer. The employment service today is a disaster, I say this with knowledge, education and experience as a job broker and consultant in a private recruitment company, employer and unemployed.

Today’s labor brokers often have very little experience from the ”reality’s labor market”. We who are in, and for a long time found ourselves in the hell of this unemployment, thins slowly away. We are left by dear, we often get very badly treated by the employment agency’s staff. We are many who slowly break down and leave, even though we have good education, often at university level, and long experience of different jobs. We long-term unemployed today receive a compensation of approximately SEK 11,000 per month.

I myself have used the profit I once made on a house sale. In order to cope with everyday life, I have gotten a kick off of the savings capital, has searched nearly 300 jobs a year, but nothing happens. Seeing that most of the jobs I applied have been added to applicants under the age of 50. Sweden has become tough. Government members lack knowledge and we long-term unemployed are treated very badly. Many of us are violated and treated very badly.

It’s time for a new #metoo for us long-term

unemployed 55-plus, #unemployed55

°  °  °

And some music with Laleh: ”Live Tomorrow”

Salute Håkan Carlberg

Dåligt ledarskap bidrar till att trakasserier i alla branscher får finnas – Poor leadership contributes to the fact that harassment in all industries may be

Trakasserier vs  ledarskap, #metoo

In English see down

Nya upprop kring sexuella trakasserier i spåren av #metoo-rörelsen fortsätter att publiceras, senast från närmare 4 000 journalister, #deadline. Idag är det tyvärr mycket vanligt med sexuella trakasserier i olika former. Tusentals kvinnor i Sverige har de senaste veckorna lyft fram att de utsatts för sexuella trakasserier av alla de slag, våldtäkter, övergrepp, tafsande och i form av ord. Jag anser att det som nu framkommer kring sexuella trakasserier mot kvinnor inom alla branscher i arbetslivet handlar mycket om dåligt ledarskap. Ledare/chefer som består av såväl kvinnor som män.

Som ledare skall jag röra mig på arbetsplatsen, alltså inte sitta inne på ett kontor med stängd dörr. Det handlar att som ledare bygga ett positivt och tryggt arbetsklimat där alla är med, att vid ett par tillfällen varje år ha enskilda utvecklingssamtal med alla medarbetare, där man bland annat tar upp frågor kring trakasserier på arbetsplatsen och i arbetslaget. Här har man som anställd en viktig roll att med stor öppenhet berätta om man blivit trakasserad av kollegor, ledare eller företagets/organisationer kunder.

När det framkommer att en medarbetare kränkts skall detta omgående lyftas upp och åtgärdas. Det handlar om att vid alla typer av personalmöten ha en stående punkt där klimatet i arbetslaget tas upp. Det handlar om att ständigt utveckla arbetslaget, genom ett öppet klimat, så att alla trivs och känner sig trygga. Som varande en man och som arbetat inom sektorer där kvinnor utgjort 80-90% av de anställda har jag upplevt kränkningar som man av kvinnor. Det finns ett jobb att göra och det handlar mycket om ledarskap, tydlighet och öppenhet, och om att bygga arbetslag som drar åt samma håll och som har full respekt för alla i laget. Det måste även arbetas betydligt mer med dessa frågor inom skolan på alla nivåer såväl i lärarkåren, med eleverna och i ledarskapet!

Se nu över ledarskapet, skapa en stor öppenhet på arbetsplatsen, följ ständigt upp trakasserier och ”skitprat”. Bygg tillsammans upp en trygg arbetsmiljö för alla, oavsett kön. Arbeta förebyggande med riktlinjer kring trakasserier av olika slag inom företag, branscher, organisationer m.fl. Och, gör det nu, vidta åtgärder menar jag med 20 års erfarenhet av ledarskap och med en avancerad ledarskapsutbildning. Jag menar att det nu är viktigt att de kvinnor som trakasserats snarast får en upprättelse och de män som utfört dessa tragiska handlingar får möta sina ”offer” och förstå vad de gjort och bli bättre människor.

Ja, nu är det så att ”The båten is nådd”, hur lågt kan man sjunka . . . dags att tala med varandra

Yes, it is now that ”The bottom is reached”, how low can you sink. . . time to talk to each other

Women and Men – Stretch out your hand and meet each other with kindness

In the tracks of the # metoo movement

In English

New calls for sexual harassment in the tracks of the # metoo movement continue to be published, most recently from nearly 4,000 journalists, #deadline. Today, unfortunately, it is very common with sexual harassment in various forms. Thousands of women in Sweden have in recent weeks stated that they were subjected to sexual harassment of all kinds, rapes, abuse, pangs and words. I think that what is now about sexual harassment against women in all sectors of working life is much about bad leadership. Leaders / Managers consisting of both women and men. 

As a leader, I will move in the workplace, thus not sit inside in an office with the door closed. It is the leadership to build a positive and safe work environment where everyone is, that on a few occasions each year, individual performance reviews with all employees, which among other things raises questions about harassment in the workplace and in the team. Here, as an employee, you have an important role to tell if you have been harassed by colleagues, leaders or company / organization customers.

When it appears that an employee has been violated, this shall be immediately lifted and rectified. It is about having a standing point at all types of staff meetings where the climate in the work team is addressed. It is about constantly developing the work team through an open climate so that everyone is comfortable and feeling safe. As a man working in sectors where women accounted for 80-90% of employees, I have experienced violations like women. There is a job to do and it is a lot about leadership, clarity and transparency, and about building work teams that go in the same direction and who have full respect for everyone in the team. There must also be a lot more work done with these issues at school at all levels, in the teachers, the students and in the leadership!

Now look over leadership, create a high level of openness in the workplace, constantly follow up harassment and ”crazy talk”. Build together a safe working environment for everyone, regardless of gender. Prevent prevention with guidelines on harassment of various kinds within companies, industries, organizations, etc. And, do it now, take action, I mean with 20 years of leadership experience and an advanced management education. I mean it is important now that the women who are harassed are getting a resurrection and the men who performed these tragic acts must meet their ”victims” and understand what they are doing and become better people.

And some music that awakes thoughts . . . E come la musica che solleva pensieri. . . Och musik som väcker tankar . . .

Salute Håkan Carlberg

Fastkedjad och kränkt av arbetslöshet – Chained and offended by unemployment – Gekettet und von Arbeitslosigkeit beleidigt

Nu behövs ett #metoo för kränkta arbetslösa

In English see down!

Det är nu dags med ett #metoo kring hur arbetslösa trakasseras av tjänstemän inom den svenska Arbetsförmedlingen och vilken kunskap t ex arbetsmarknadsministern Ylva Johansson har om verklighetens arbetsmarknad anno 2017. Jag önskar att alla som kränkts av Arbetsförmedlingens personal och genom tidigare arbetsgivares förnedrande ord om dig delar med sig om sina upplevelser och att alla får en upprättelse. Att vara arbetslös idag är att vara i en annan del av världen! Man blir skild från varandra, skild från ett värdigt liv.

Höst. Läser att pensionärer som har en pension på 12 000 kronor netto räknas som fattiga. Som långtidsarbetslös har man en ersättning varje månad på ca 10 000 – 12 000 kr. Arbetslösa är fattiga på samma sätt som fattig-pensionärer och har ett liv som handlar om utanförskap. Våra liv stängs av och vi hamnar allt längre från en värdig vardag. Vänner försvinner, inga arbetskamrater. Tomhet. Besparingarna är på väg att ta slut. Ingen bostad. Möbler, kläder och minnen ligger på ett lager i en annan del av världen. En gång tjänade du bra och hade ett värdigt liv med familj, vänner, upplevelser och du var efterfrågad. Nu behandlas du som just en osynlig fattig av myndigheter. Arbetsförmedlare som jämställer arbetslösa med kriminella och som förnedrar med att göra en militärisk hälsning. Detta hände mig vid Arbetsförmedlingen i Malmö. Vad har du upplevt?

Söker mängder med lediga jobb. Inget händer. Här är det återigen åldern som spelar roll. Samtidigt vill den nuvarande regeringen i Sverige höja pensionsåldern… Vad vet våra politiker om verkligheten? Består vår regering av ett antal ”uppkomlingar” som lever ett liv långt från verkligheten?

Vad vet Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson om verklighetens arbetslöshet? – What does Labor Minister Ylva Johansson know about unemployment’s unemployment?

Återigen: -Det är nu dags med ett #metoo kring hur arbetslösa trakasseras av tjänstemän inom den svenska Arbetsförmedlingen och vilken kunskap t ex arbetsmarknadsministern har om verklighetens arbetsmarknad anno 2017. Jag önskar att alla som kränkts av Arbetsförmedlingens personal och genom tidigare arbetsgivares förnedrande ord om dig delar med sig om sina upplevelser och att alla får en upprättelse.

And a song ”Lights in the Night!

Chained and offended by unemployment – Gekettet und von Arbeitslosigkeit beleidigt – Fastkedjad och kränkt av arbetslöshet

Now a #metoo is needed for injured unemployed

In English

It is now time with a #metoo about how the unemployed are harassed by officials in the Swedish Employment Service and what knowledge, for example, the labor market minister Ylva Johansson has about the labor market in reality in 2017. I wish that all those who were violated by the Swedish Employment Agency’s staff and past employers’ degrading words about you share their experiences and that everyone gets an errand. Being unemployed today is to be in another part of the world! You are separated from each other, separated from a worthy life.

Autumn. Reads that retirees who have a retirement pension of SEK 12,000 net are considered to be poor. As a long-term unemployed, you have a monthly compensation of approximately 10,000 – 12,000 kr. Unemployed are poor in the same way as poor retirees and have a life about exclusion. Our lives are shut down and we end up all the more from a worthy everyday life. Friends disappear, no coworkers. Emptiness. Savings are about to end. No housing. Furniture, clothes and memories are located in a warehouse in another part of the world. Once you had a good salary and had a worthwhile life with family, friends, experiences and you were in demand. Now you are treated as just an invisible poor by the authorities. Workers who equate unemployed with criminals and who humiliate in making a military greeting. This happened to me at the Employment Service in Malmö. What have you experienced?

Seeking lots of vacancies. Nothing happens. Here again it’s the age that matters. At the same time, the current government in Sweden wants to raise retirement age … What do our politicians know about reality? Our government consists of a number of ”upstarts” who live a life far removed from reality?

The Hell of Unemployment – Die Hölle der Arbeitslosigkeit – Arbetslöshetens helvete

Once again: –It is now time with a #metoo about how the unemployed are harassed by officials in the Swedish Employment Service and what knowledge, for example, the labor market minister Ylva Johansson has about the labor market in reality in 2017. I wish that all those who were violated by the Swedish Employment Agency’s staff and past employers’ degrading words about you share their experiences and that everyone gets an errand. 

And a song

I en annan del av världen/In another part of the world/In einem anderen Teil der Welt

Salute Håkan Carlberg