Inlägg märkta ‘older unemployed’

A stone in the forest…

Thoughts on a stone

in the forest

In Swedish see down

In times of corona. It’s tough times and lonely days. Not least for us who are long-term unemployed and very lonely for years. Seeking me to the forest and it gives so much, here life becomes here and now and the thoughts become more positive. Put me on a rock and the thoughts land in the former working life. A life I miss so much.

The time when I had exciting and important jobs shows up. These were services that built a lot on collaborations, running projects, board assignments and developing businesses. There were contacts all over Sweden and also in Europe. Above all, I had many contacts and meetings with companies and organizations from Italy. It was a collaboration with the Italian Chamber of Commerce, whose CEO I arranged lectures on the Italian market on several occasions. It was a good collaboration and with the help of them I participated in three fairs at Milan fairs, Fiera Milano. There were also some meetings in Italy with entrepreneurial organizations and also a visit to a large food fair in the ”food town” Parma.

To develop the SMEs, I organized several seminars with, among others, Daniele Mascanzoni from Ufficio Tecnico-Scientifico Svedese in Milan and managers from Japan and the USA. They lectured on business in each country. I also invited Professor Daniele Mascanzoni to give very interesting lectures on the Italian business regions.

When we in Sweden voted to join the EU, I was given the assignment to become the ”EU general” in the small town of Söderhamn to push a yes to the EU. On one occasion I offered parts of the management team for Fiera Milano, which met with entrepreneurs and visited, among other things, a large sawmill off the coast just outside Söderhamn. With my foundation in pedagogy, I invited those responsible in Sweden for the Reggio Emilia Institute to a conference. It was successful and the interest was very large, nearly 400 participants from all over Gävleborg County participated and it was both entrepreneurs and staff from the school’s world. A number of Montessori schools were later started! Then I also got a job as project manager for the Design Year in Sweden with responsibility for Gävleborg County. It was a lot about collaboration with universities, colleges, SMEs. To a large extent, we worked with packaging design, where students were involved and helped companies to get the right design for their products.

Birds sing and the winds are warm. So a couple of my absolute best friends show up in my mind. It is the entrepreneur Lasse and the lawyer and entrepreneur Stefan. Two people who gave a lot, they were insightful, emotional, creative and very creative, driven and with the sparkle in their eye. They meant so much to me. Unfortunately, they both died at short intervals in prostate cancer, both too young. We worked together during my six years as regional manager for the entrepreneurial organization Entrepreneurs when I was responsible for the regions of Skåne, 2 years, and Gävleborg, 4 years.

There were also trips to Ireland on three occasions within the framework of my assignments. For four years, I was the project manager for a project with the goal of getting more young people to choose technical and practical education at the upper secondary school. This was because many manufacturing companies had a very difficult time recruiting staff with the right training. This is very much due to the fact that very few students chose technical and practical education when they started high school. Here we reversed the trend, and the number of students in the practical courses increased greatly!

So it became an assignment as headmaster of a major high school in Skåne, 450 pupils and 60 staff. The mission was to create order and find out and get the staff to work together. A tough job, very rewarding and the school went forward, upwards and the staff collaborated, for example, through collegiate learning. So I was contacted for an assignment to start a brand new high school in Sweden’s third largest city, Malmö. Very rewarding, it was about building a network, getting students to apply for school education, rebuilding an old slaughterhouse into a school, hiring staff and getting them to collaborate and create a ”brand”. It got off to a good start with more students than we had as a goal and with a budget in balance. It was also a time as CEO of an organization. There were many nice moments when I had jobs. Many moments remain deep in the memory. When Sweden joined the EU in 1995, I was invited to the EU office in Brussels. I was invited to the Italian Chamber of Commerce’s Annual Anniversary at the Italian Embassy in Stockholm, attended the Principal’s Academy Anniversary in Stockholm. I also got the opportunity to attend the Book Fair in Gothenburg 2014 where I got to present one of my books. Working life meant many social contacts and I was part of many networks in our country. There was also experience of work in different regions and cities including Skåne, Gävleborg and in the cities of Söderhamn, Gävle, Bollnäs, Järvsö, Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund and Eslöv.

So nice to remember and for a moment forget covid-19. Time to go. I get up from the stone, look out over the mountains and the river and then go home. -Thank you nature!

Tankar i coronatider

i en skog

In Swedish

Det är coronatider. Det är tuffa tider och ensamma dagar. Inte minst för oss som är långtidsarbetslösa och mycket ensamma sedan år tillbaka. Söker mig till skogen och den ger så mycket, här blir livet här och nu och tankarna blir positivare. Sätter mig på en sten och tankarna landar i det tidigare arbetslivet. Ett liv som jag saknar så mycket.

Tiden då jag hade spännande och viktiga jobb dyker upp. Det var tjänster som byggde mycket på samarbeten, driva projekt, styrelseuppdrag och att utveckla verksamheter. Det blev kontakter över hela Sverige och även ute i Europa. Framför allt hade jag många kontakter och möten med företag och organisationer från Italien. Det blev samarbete med Italienska handelskammaren vars VD jag vid några tillfällen anordnade föredrag om den italienska marknaden med. Det blev ett bra samarbete och med hjälp av dem deltog jag vid tre tillfällen på mässor i Milano, Fiera Milano. Det blev även några möten i Italien med företagarorganisationer och även ett besök på en stor matmässa i ”matstaden” Parma.

För att utveckla de små och medelstora företagen anordnade jag flera seminarier med bland annat Daniele Mascanzoni från Ufficio Tecnico-Scientifico Svedese i Milano och ansvariga från Japan och USA. De föreläste om respektive länders näringsliv. Jag bjöd även in professor Daniele Mascanzoni som höll egna mycket intressanta föreläsningar om de italienska näringslivsregionerna.

När vi i Sverige skulle rösta om att ingå i EU fick jag uppdraget att i den lilla staden Söderhamn bli ”EU-general” för att driva ett ja till EU. Vid ett tillfälle bjöd jag upp delar av ledningsgruppen för Fiera Milano, som träffade företagare och besökte bland annat ett stort sågverk invid kusten strax utanför Söderhamn. Med min grund inom pedagogik bjöd jag in de ansvariga i Sverige för Reggio Emilia Institutet till en konferens. Det blev lyckat och intresset var mycket stort, närmare 400 deltagare från hela Gävleborgs län deltog och det var både företagare och personal från skolans värld. Det startades senare upp ett antal Montessoriskolor! Sedan fick jag även ett uppdrag som projektledare för Designåret i Sverige med ansvar för Gävleborgs län. Det handlade mycket om samverkan med Universitet, högskolor, små och medelstora företag. Till stora delar arbetade vi med förpackningsdesign, där studenter involverades och hjälpte företagen med att få en rätt design på sina produkter.

Fåglar sjunger och vindarna är varma. Så dyker ett par av mina absolut bästa vänner upp i mina tankar. Det är entreprenören Lasse och advokaten och företagaren Stefan. Två människor som gav mycket, de var inlyssnande, känslosamma, kreativa och mycket skapande, drivande och med glimten i ögat. De betydde så mycket för mig. Tyvärr dog de båda med kort mellanrum i prostatacancer, båda allt för unga. Vi samarbetade under mina sex år som regionchef för företagarorganisationen Företagarna då jag ansvarade för regionerna Skåne, 2 år, och Gävleborg, 4 år.

Det blev även resor till Irland vid tre tillfällen inom ramen för mina uppdrag. Under fyra år var jag projektledare för ett projekt med mål att få fler ungdomar att välja tekniska och praktiska utbildningar på gymnasieskolan. Detta då många tillverkande företag hade mycket svårt att rekrytera personal med rätt utbildning. Detta mycket på grund av att väldigt få elever valde tekniska och praktiska utbildningar när de började på gymnasiet. Här vände vi trenden, och antalet elever på de praktiska utbildningarna ökade mycket!

Så blev det ett uppdrag som rektor på en större gymnasieskola i Skåne, 450 elever och 60 personal. Uppdraget var att skapa ordning och reda och få personalen att samverka. Ett tufft jobb, mycket givande och skolan gick framåt, uppåt och personalen samverkade bland annat genom kollegialt lärande. Så blev jag kontaktad för ett uppdrag att starta upp en helt ny gymnasieskola i Sveriges tredje största stad, Malmö. Mycket givande, det handlade om att bygga upp ett nätverk, att få elever att söka sig till skolans utbildningar, att bygga om en gammal slaktfabrik till en skola, att anställa personal och få dessa att samarbeta och skapa ett ”varumärke”. Det blev en bra start med fler elever än vad vi hade som mål och med en budget i balans. Det blev även en tid som VD för en organisation. Det blev många trevliga stunder när jag hade arbeten. Många stunder sitter kvar djupt i minnet. När Sverige blev medlem i EU, 1995, blev jag inbjuden till EU-kontoret i Bryssel. Jag blev inbjuden till Italienska handelskammarens årsjubileum på den Italienska ambassaden i Stockholm, deltog vid rektorsakademins årsjubileum i Stockholm. Fick även möjlighet att delta vid Bokmässan I Göteborg 2014 där jag fick presentera en av mina böcker. Arbetslivet innebar många sociala kontakter och jag ingick i många nätverk i vårt land. Det blev även erfarenhet av arbeten i olika regioner och städer bland annat Skåne, Gävleborg och i städerna Söderhamn, Gävle, Bollnäs, Järvsö, Stockholm, Landskrona, Malmö, Lund och Eslöv.

Så skönt att minnas och för en stund glömma covid-19. Dags att gå. Jag reser mig från stenen, ser ut över bergen och älven och går sedan hem. -Tack naturen!

Salute Håkan Carlberg

Older unemployed men

are offended

In Swedish see down

As a man, 60-plus, I am treated as a job seeker very badly. Seeking lots of jobs. Have applied for many services in Borlänge municipality and since I cannot get to an interview despite meeting the requirements regarding education and experience, I ask why I am unattractive. Borlänge municipality writes in its job advertisements that the value foundation is an important tool and works to live up to it and what it means in daily work. The key words are: * I am here for the people in Borlänge * I like challenges * I meet every person with openness. The response from me is not in line with the key words and I feel extremely offended by the women managers in the municipality who are responding with total silence.

The fact that, as the elderly unemployed, many of us with long experience and a college degree, being treated poorly is about age discrimination and when it comes to Borlänge municipality it is about the abuse of men by the female leaders. At the same time, the Swedish government is talking about raising the retirement age and we will work longer. Do they know how we the elderly unemployed are treated in reality? Unemployment is higher among men than among women and they are unemployed longer than women. On average, between the ages of 55 and 64, women were unemployed for 46 weeks and men for 67 weeks.

-Now is the time to start up a MeToo for us older unemployed men to pay attention to harassment from female leaders. Håkan Carlberg, offended elderly unemployed man with long experience of leadership

 

 

Äldre arbetslösa män kränks

In Swedish

Som man, 60-plussare, behandlas jag som arbetssökande mycket illa. Söker mängder av jobb. Har sökt många tjänster inom Borlänge kommun och då jag inte får komma till en intervju trots att jag uppfyller de krav som finns beträffande utbildning och erfarenhet, ställer jag frågan varför jag är ointressant. Borlänge kommun skriver i sina jobbannonser bland annat att värdegrunden är ett viktigt verktyg och arbetar med att leva upp till den och vad den innebär i det dagliga arbetet. Ledorden är: * Jag finns här för Borlängebon * Jag gillar utmaningar * Jag möter varje människa med öppenhet. Bemötandet av mig stämmer inte med ledorden och jag känner mig oerhört kränkt av de kvinnliga chefer i kommunen som bemöter med en total tystnad.

Att som äldre arbetslös, många av oss med lång erfarenhet och högskoleexamen, bemötas så illa handlar om åldersdiskriminering och när det gäller Borlänge kommun handlar det om kränkning av män av de kvinnliga ledarna. Samtidigt talar Sveriges regering om att höja pensionsåldern och vi skall arbeta längre. Vet de hur vi äldre arbetslösa behandlas i verkligheten? Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna och de är arbetslösa längre än kvinnorna. I åldern 55-64 var i genomsnitt kvinnor arbetslösa 46 veckor och männen 67 veckor (Källa: SCB. AKU)

-Det är nu tid att starta upp ett MeToo för oss äldre arbetslösa män för att uppmärksamma trakasserier från kvinnliga ledare. Håkan Carlberg, kränkt äldre arbetslös man med lång erfarenhet av ledarskap

Salute Håkan Carlberg

One night in London a couple of years ago

A longing away

In Swedish see down

The wind blows hard, the clouds dissolve. The sky is getting blue. It is the last week of September and autumn has come, just as it came to Sweden’s policy.

Longing away. Travel to Dublin and enjoy the Irish music and dance. Maybe to London and walk along the streets in the central part of town and go to a concert. Maybe to Rome, and just being next to the Colosseum and sit down next to the Spanish Steps Scalinata della Santissima Trinita dei Monti. Travel to the beautiful Sorrento at the Gulf of Naples, look out over the sea and one day visit the volcano Vesuvius. Or visit Berlin again and find new places and music experiences? Or, to my beloved Liguria and the small town of Levanto. There I walk and my youngest son in the mountains meet all our friends. Sitting down at the sea and enjoying the warmth of the ocean, air and wonderful people. Time can show where the journey goes, in this time filled with grief and exclusion in the hell of unemployment and the serious age discrimination in Sweden. In Sweden, you are treated as unemployed 55 plus completely meaningless and useless. This despite the fact that you have long education and a broad and deep experience.

A quiet walk among olive groves in Liguria

Rom – Fontana di Trevi

En längtan bort

In Swedish

Vinden blåser hårt och molnen skingrar sig. Himlen blir allt mer blå. Det är sista veckan i september och hösten har kommit, precis som den kommit till politiken i Sverige.

Längtar bort. Resa till Dublin och njuta av den irländska musiken och dansen. Kanske till London och gå längs gatorna i den centrala delen av staden och gå på en konsert. Kanske till Rom, och bara vara invid Colosseum och sitta ner invid Spanska trappan, Scalinata della Santissima Trinità dei Monti. Resa till det vackra Sorrento vid Neapelbukten, se ut över havet och en dag besöka vulkanen Vesuvius. Eller så återigen besöka Berlin och hitta nya platser och musikupplevelser? Eller så till mitt älskade Ligurien och den lilla staden Levanto. Där vandrar jag och min yngste son i bergen, träffar alla våra vänner. Sitter ner vid havet och njuter av värmen från hav, luft och underbara människor. Tiden får visa vart färden bär, i denna tid fylld av sorg och utanförskap i arbetslöshetens helvete och den grova åldersdiskrimineringen i landet Sverige. I Sverige är du som 55-pluss och arbetslös helt betydelselös och värdelös. Detta trots att du har lång utbildning och en bred och djup erfarenhet.

Hiking and a feeling of a great calm on the mountain top Monte Rossola, Levanto

°  °  °

And some music the Dublin-band U2

Salute Håkan Carlberg

Nya arvoden för statsråden

In English see down!

Den 1 juli 2017 höjs statsrådens arvoden. Statsminister Stefan Löfven får en höjning med 4 000 kr per månad och hans arvode blir då 168 000 kronor per månad. Övriga statsråd får en ökning med 3 000 kronor och hamnar då på ett arvode på 133 000 kronor per månad. Det är Statsrådsarvodesnämnden som på riksdagens uppdrag fattat beslutet om arvodeshöjningarna. Ökningarna var lika stora den 1 juli 2016. Ministrarna i Stefan Löfvens regering fick sina arvoden höjda med sammanlagt 49 procent året efter valsegern 2014, visar inkomstuppgifter från Skatteverket. För Löfvens del uppgick arvodesökningen mellan 2014 och 2015 till 38 procent.

”Uppkomlingen” och statsministern har ett högt arvode och frågan är om han lever upp till detta? Som arbetslös 60-plussare har jag ett ”arvode” på 10 000 kronor per månad och totalt med skatt blir det på ett år motsvarande statsrådens månadsinkomst. Nu visar en undersökning att äldre arbetslösa i det närmaste är ointressanta på arbetsmarknaden och mycket få kommer ens till en intervju. Det visar sig också att åldersdiskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden är betydligt större än den etniska diskrimineringen.

Vi har utbildat oss satsat ett antal år på bland annat högskoleutbildningar. Arbetat och betalat skatt och återbetalat våra studielån. Vi har blivit oönskade på arbetsmarknaden, blivit arbetslösa, tvingats sälja våra hus, levt på sparade pengar, blivit fattiga och hamnat utanför. Allt medan ”arbetarpartiets” uppkomlingar belönas. Vart tog Sverige vägen?

Jag säger det igen:

– Jag har haft cancer, jag har mist ett barn och

detta har jag överlevt.

Men,  överlever jag, och alla arbetslösa, arbetslöshetens helvete? 

°  °  °

And some music with Perssons Pack and Jakob Hellman:

Take me a thousand days from here

 

In English

New fees for ministers

°  °  °

On July 1, 2017, the government’s fees will be raised. Prime Minister Stefan Löfven receives an increase of SEK 4,000 per month and his fee will then be SEK 168,000 (19284 US dollar)  per month. Other ministers receive an increase of SEK 3,000 and then receive a fee of SEK 133,000 per month. It is the Council of State Arbitration Board which, on behalf of the parliament, has taken the decision on inheritance increases. The increases were as high as July 1, 2016. The ministers of Stefan Löfven’s government raised their fees by a total of 49 percent the year after the election victory in 2014, showing income data from the Swedish Tax Agency. For Löfven’s share, the cost increase between 2014 and 2015 was 38 percent.

The ”upstart” and prime minister have a high fee and the question is whether he lives up to this? As an unemployed 60-plus, I have a ”fee” of SEK 10,000 per month. Now, an investigation shows that older unemployed are almost unimportant in the labor market and very few even come to an interview. It also turns out that age discrimination in the Swedish labor market is significantly greater than ethnic discrimination.

We have trained us, invested a number of years in, among other things, university education. Worked and paid taxes and refunded our student loans. We have become unwanted in the labor market, have become unemployed, forced to sell our houses, lived on saved money, got poor and left outside. Everything while the ”Labor Party” ” upstarts are rewarded. Where did Sweden take the road?

I’ll say that again:
”I’ve had cancer, I’ve lost a child and
I have survived this.
But, do I survive, and all unemployed, the hell of unemployment?

°  °  °

And some emotional music with Morrissey

Salute Håkan Carlberg

Äldre arbetslös i Sverige anno 2017/ Fastkedjad i arbetslöshet – Older unemployed in Sweden anno 2017 /Fixed-chained in unemployment – Disoccupati più anziani in Svezia anno 2017 / Chained della disoccupazione

Arbetslös i Sverige – förnedrad

In English see down

Dagarna som arbetslös liknar en kall vinter. Nu har sommaren kommit, men livet är höst. Ser ingen vår i livet. I Sverige är vi arbetssökande ”äldre” helt ointressanta på arbetsmarknaden. Vi har erfarenhet och kunskap, men siffrorna i våra födelsenummer betyder mer för den som skall anställa. En sektionschef inom den svenska arbetsförmedlingen hånar hänsynslöst. Han anställer tre nya medarbetare och de är i åldersspannet 33-45 år, sektionschefen själv är 44 år. Erfarenhet och utbildning spelar nu mindre roll, det handlar om ålder och är du 55-plussare är du körd. Arbetslöshet straffar hela människan. Alla sinnen påverkas, likaså ekonomi och en kommande pension.

Vad är framtiden? Var är framtiden? Finns det en värdig framtid? Vi kan ha drömmar om att bosätta oss i ett annat land. Men arbetslösheten har ruinerat oss. Vår självkänsla har blivit till inget. Ingen vill ha dig. Är så trött på all nedvärdering. Det är höst i hjärtat och kallt regn faller över min nakna kropp. Försöker att skriva böcker för barn och dikter och noveller till vuxna. Men som inte känd för annat som t.ex. idrottare, skådespelare eller musiker har du inte en chans att nå ut med dina alster. Vi som arbetat många år och sedan hamnat utanför dör sakta.

Vi har haft bra och innehållsrika liv där vi delat med oss av kunskap och erfarenhet till varandra. Vi har haft många ljuspunkter i våra liv, men så blir du plötsligt totalt ointressant och det handlar om din ålder. Dagarna går, innehållslösa och med många frågor om varför. Hjärnan svämmar över av frågor om varför det blev så här, tomhet. Varför blev det så här ett stort, djupt och mörkt utanförskap. Har gått från ett bra liv till ett liv i obegriplig ensamhet.

°  °  °

Musik med Lars Winnerbäck,

”Solen I Ögonen”

In English

Fixed in unemployment and exclusion – Fissato in disoccupazione ed esclusione – Fastkedjad i arbetslöshet och utanförskap

Unemployed in Sweden – humiliated

In English

The days of unemployment are similar to a cold winter. Now the summer has come, but life is autumn. Seeing no spring in life. In Sweden, we are job seekers ”elderly” completely unimpressive in the labor market. We have experience and knowledge, but the numbers in our birth number mean more to the employer. A section head of the Swedish Employment Service is ruthless. He hires three new employees and they are in the age range 33-45 years, the section manager himself is 44 years old. Experience and education are now less important, it’s about age and you’re 55-plus, you’re uninteresting. Unemployment punishes the whole person. All the minds are affected, as well as the economy and a future pension.

What is the future? Where is the future? Is there a worthy future? We may have dreams of settling in another country. But unemployment has ruined us. Our self-esteem has become nothing. Nobody wants you. Is so tired of all the downsizing. It’s autumn in the heart and cold rain falls over my naked body. Trying to write books for children and poems and short stories to adults. But not known for anything like Athletes, actors or musicians, you do not have a chance to reach out with your items. We who worked for many years and then ended up outside die slowly.

We have had good and meaningful lives where we shared with our knowledge and experience to each other. We have had many bright spots in our lives, but suddenly you become totally uninteresting and it’s about your age. The days go, contentless and with many questions about why. The brain overflows with questions about why it became like this, emptiness. Why was this a big, deep and dark exclusion? Has gone from a good life to a life of incomprehensible loneliness.

°  °  °

And some music,

Morrissey – ”First of the gang to die”

Salute Håkan Carlberg
Il Gigante Cinque Terre HCG2013

It hurts! Il Gigante – Monterosso al Mare Cinque Terre

°

Unemployment Hurts

°

Arbetslöshet Gör Ont

°

La Disoccupazione Fa Male

°

Levanto Liguria HCG2013

Sunset. Levanto – Liguria – Italy

Salute Håkan Carlberg 
Öresund HCG2014

Solnedgång över Öresund

Vaknar upp av att telefonen ringer. Har nu varit förkyld med feber ett antal dagar. Det är tungt. Svarar inte. Jag ringer upp 10 minuter senare. Det är en HR-chef som ringt. Nu meddelar hon att jag inte är aktuell för omgång två i rekryteringen gällande en rektor till en friskola.

Var upp till Stockholm för en intervju för ett par veckor sedan och det gällde ett rektorsjobb vid en gymnasiefriskola. Jobbet kändes så rätt och intervjun var väl inte den bästa men skolan och deras inriktning var verkligen rätt, så jag har hoppats mycket. Men nu får jag ett mycket kort, rakt och tydligt besked om att jag inte gått vidare. Samtalet tar 25 sekunder. Det blir tyst, jag blir stum, är detta ett liv?  Kommer jag någonsin åter. Det händer mycket just nu. Många händelser som rör om och låser fast. Försöker att lyfta blicken och återigen se ljuset i tunneln. Tar på mig joggingkläderna och tar min dagliga tvåtimmars runda längs havet. Försöker att glömma och försöker att se något . . .

Öresund HCG2014

Selma vid havet

 Selma står där vid havet och skådar. Jag säger hej och ger henne en kram men hon förblir stel och säger inget. Solen ger någonstans en tröst med sitt ljus och sin värme. Går så hemåt. Väl hemma lyssnar jag på Stefan Sundströms nya låt ”Grön Grön Grön”. Underbar musik, inte minst Matti Ollikainens pianospel, och med en vacker text. Skriver ett brev till Stefan och skickar honom en av mina barnböcker som tack för hans ljuva musik och text.

Öresund HCG2014

Kväll vid Öresund

 Får nu andas, lyfta blicken och gå vidare . . . 

Här ännu en ny låt med Stefan Sundström,

”Malena” med en mycket tankeväckande text.

Salute Håkan Carlberg

 

HCG2014

 

Hcg2014

HCG2014

 °

Hade en debattartikel med idag i Aftonbladet. Det handlar om vår arbetsmarknad

och om synen på oss som är ”lite” äldre, 55-plussare. Vid arbetslöshet hamnar vi i

samma båt som våra ungdomar och har mycket svårt att komma åter till ett arbetsliv.

 

Detta är mitt bidrag för att få igång en debatt kring hur ålder spelar roll för att vara

av intresse på arbetsmarknaden. Jag kan ärligt även se att man hos den så kallade

Arbets-förmedlingen, de som skall förmedla arbeten och arbetssökande, har en

likande syn på oss grå-vithåriga. Detta resulterar i ett minimalt engagemang

från ”förmedlarna”, tyvärr.

* * *

Och här en sång, Dannate Nuvole,

 av och med en annan ”gubbe”

Vasco Rossi

Salute Håkan Carlberg
Håkan Carlberg in Milano HCG2013

En grå-vithårig 55-plussare bland duvorna på Piazza del Duomo i Milano A gray-white-haired 55-plus among the pigeons in the Piazza del Duomo in MilanUn grigio-bianco-haired 55-plus tra i piccioni in Piazza del Duomo a Milano

In English see down!

Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden

 

Sverige/ Sweden/ Svezia  the year 2014

 

Deltog vid Rektorsakademiens 10-års fest i Stockholm. Vi var många från skola och näringsliv från hela vårt land som deltog. Vid kaffet blev vi tre personer kvar vid bordet. Det var jag, grå-vit hårig och två damer med samma hårfärg, grå-vit. Inte bara hårfärgen var densamma utan vi var även 55-plussare alla tre. Det visade sig att vi alla hade ännu en sak gemensamt, vi var arbetslösa rektorer.

Vi tre är tämligen erfarna rektorer och ledare. Alla tre är vi ense om att vår ålder som 55-plussare spelar en stor, en avgörande, roll till att vi numera så ytterst sällan kommer till en intervju.  Politiker talar om att höja pensionsåldern, vilket stämmer mycket dåligt med verkligheten då det idag handlar om att du skall vara mellan 30-49 år för att vara attraktiv på den så kallade arbetsmarknaden. Våra alltför många arbetslösa ungdomar sitter i samma båt som oss 55-plussare.

Damerna och jag hade i det närmaste exakt samma erfarenhet av arbetslöshetens helvete och jag blir lätt chockad över hur vår tidsanda är beträffande fokuseringen på ålder och synen på oss arma vit-gråhåriga erfarna 55-plussare som hamnat i ett utanförskap.En arbetsplats, oavsett inom vilken näringsgren, kommunal, statlig eller privat mår väl av att ha en bra mix både vad gäller medarbetarnas ålder, kön och kompetens.

 

Mata duvor HCG2013

Som en grå-vit hårig 55-plusare känns det lite tidigt att sätta sig i parken och mata duvorna! – As a gray-white-haired 55-plus, it feels a little early to sit in the park and feed the pigeons!Come un grigio-bianco-haired 55-plus, ci si sente un po ‘presto per sedersi nel parco e mangiare ai piccioni!  Photo: Bonassola – Ligurien) 

Age discrimination in the labor market

°

Attended the Rector of the Academy 10-year celebration in Stockholm. We were many from schools and businesses from all over our country who participated. Over coffee, we were three people left at the table. It was me, gray-white-haired and two women with the same hair color, gray-white. Not only the hair color was the same but we were also 55-plus all three. It turned out that we all had another thing in common, we were unemployed principals.

We three are fairly experienced principals and leaders. All three are, we agree that our age as 55-plus plays a big, decisive, role to that nowadays we so seldom get to an interview. Politicians are talking about raising the retirement age, which fits very poorly with reality as it currently is, you must be between 30-49 years old to be attractive to the so-called labor market. Our too many unemployed young people in the same boat as us 55-plussare.

The ladies and I had almost the exact same experience of unemployment hell and I get easily shocked how our spirit of the times is regarding the focus on age and perception of us poor white-gray-haired experienced 55-plus caught in an exclusion. A workplace, irrespective of the economic sector, state, and private feeling well to have a good mix in terms of both the employees’ age, gender and ability.

°

Ecco una canzone meravigliosa con un ”vecchio dell’uomo” dalla Sicilia:

Here is a wonderful song with an ”old man” from Sicily:

Här en underbar låt med en ”gubbe” från Sicilien :

Franco Battiato

Salute Håkan Carlberg