Inlägg märkta ‘Stockholm’

Photo: ”bygga stockholm”

A wooden city is being

built in Stockholm

In Swedish see down

A large urban building project, Hagastaden, has been going on for a few years in Stockholm. The area belongs partly to the district of Vasastaden in Stockholm and partly to the district of Haga in Solna. Now there will be built the largest residential area in solid wood, Cederhusen. Four residential buildings will be built with 10 to 13 floors each. It is the company Setra’s glulam factory in Långshyttan, two hours northwest of Stockholm, that will deliver cross-glued timber frames to the houses.

Demand for wood building materials is increasing and is now replacing more and more concrete. This applies to both new construction and remodeling. The demand for cross-glued wood is increasing throughout our world. Part of climate thinking. The Cederhusen will be Stockholm’s first large multi-dwelling house built of solid wood and will be one of the largest wooden house projects in the inner city environment in the world. The first houses are expected to be ready for occupancy in the first half of 2022, and all houses will be completed by 2024. The construction project includes 234 apartments. -Wonderful that the use of wood products is now increasing, not least it is climate smart and can be a major export product for the country Sweden, a country filled with forests.

Forest in the sun

Photo: FASTIGHETSvärlden 

Trästad byggs i

Stockholm

In Swedish

Ett stort stadsbyggnadsprojekt, Hagastaden, pågår sedan några år i Stockholm. Området tillhör dels stadsdelen Vasastaden i Stockholm, dels stadsdelen Haga i Solna. Nu ska där byggas Sveriges största bostadskvarter i massivträ, Cederhusen. Det kommer att byggas fyra bostadshus med 10 till 13 våningar vardera. Det är företaget Setra,s limträfabrik i Långshyttan, två timmar nordväst om Stockholm, som ska leverera stommar av korslimmat trä till husen.

Efterfrågan på byggmaterial av trä ökar och ersätter nu alltmer betong. Det gäller såväl nybyggnad som ombyggnad. Efterfrågan på korslimmat trä ökar i hela vår värld. En del av klimattänkandet. Cederhusen blir Stockholms första stora flerbostadshus byggda i massivträ och blir ett av de största trähusprojekten i innerstadsmiljö i världen. De första husen beräknas att vara klara för inflyttning första halvåret 2022, och alla husen skall vara färdigbyggda 2024. Byggprojektet innehåller 234 lägenheter. -Underbart att användningen av produkter av trä nu ökar, inte minst är det klimatsmart och kan bli en stor exportvara för landet Sverige, ett land fyllt av skogar.

-”Skog i ljus”

Salute Håkan Carlberg

A nice moose in the Old Town

Meets Italy in Old Town

In Swedish see down

Last day in the capital. The son and I walk in a windy Stockholm. We walk a bit out on Östermalm, then on to the royal palace and into the alleys of the Old Town. It’s quiet on the streets and many stores are empty of customers. The son finds a shop, Science Fiction Bookstore that sells science fiction, fantasy and horror in all forms – books, movies, games and gadgets. Also lots of manga and anime. It is an impressive assortment of books, and it will be an exciting walk in the shop which when it was started in the early 80’s had an area of 6 sqm and today the shop area is 450 sqm! Unlike many other stores, this one is full of people!

Then it’s time for a late lunch. On other visits to the city I have many times passed the Italian Ristorante RODOLFINO Anno 1972. Now it is time to try the food there and we go in. We are very welcomed and given a good table in the very beautiful restaurant. The walls are wall-mounted with the old Swedish wallpaper ”Nyckelviken two.” The wallpaper pattern is originally from the manor house Stora Nyckelviken. The manor house was built in 1746 and is located just east of Stockholm City. It will be a beautiful combination of Italian and Swedish design!

Ristorante Rodolfino Anno 1972 in Stockholm – Italy meets Sweden

We each order Calzone. It tastes wonderful. There will also be time for a dessert and then the son will eat a Tiramisu and I a Pannacotta. The restaurant, the food and the friendly staff give the feeling that we are now sitting at a restaurant by the sea in Liguria. Located close to the Royal Palace, Rodolfino is one of Old Town’s oldest Italian restaurants. They started in 1972 and offer Italian food under Italian auspices.

Time is running out and it is now time to go home. We walk on quiet streets to Stockholm Central. Then we hear the church bells ring in the Great Church. We take the road to the church which is next door to the Royal Palace. We enter the beautiful church hall and see a fantastic sculpture ”Sankt Göran and the dragon”. For a long time we are standing and watching the sculpture that was created more than 500 years ago. Then goes on to Central Station.We say goodbye and I travel by train north towards Dalarna and my son takes the train south to Skåne. There were nice days in ”our city” Stockholm, very still and quiet in the days full of coronavirus.

In another part of the Old Town

Möter Italien i Gamla Stan

In Swedish

Sista dagen i huvudstaden. Sonen och jag vandrar i ett blåsigt Stockholm. Vi går en bit ut på Östermalm, sedan vidare mot kungliga slottet och in i gränderna i Gamla Stan. Det är lugnt på gatorna och många butiker är tomma på kunder. Sonen hittar en butik, Science Fiction Bokhandeln som säljer science fiction, fantasy och skräck i alla former – böcker, film, spel och prylar. Även massor av manga och anime. Det är ett imponerande sortiment av böcker, och det blir en spännande vandring i butiken som när den startades i början av 80-talet hade en yta på 6 kvm och idag är butiksytan 450 kvm! Till skillnad från många andra butiker är denna fylld av folk!

Så blir det dags för en sen lunch. Har vid andra besök i staden många gånger passerat den italienska Ristorante RODOLFINO Anno 1972. Nu är det tid att prova maten där och vi går in. Vi blir mycket positivt mottagna och får ett bra bord i den mycket vackra restaurangen. Väggarna är tapetserade med den gammalsvenska tapeten ”Nyckelviken två.”. Tapetens mönster är ursprungligen från herrgården Stora Nyckelviken. Herrgården byggdes anno 1746 och ligger strax öster om Stockholms City. Det blir en vacker kombination av italiensk och svensk design!

Ristorante Rodolfino Anno 1972, Stora Nygatan 1 i Stockholm

Vi beställer varsin Calzone. Den smakar underbart. Det blir även tid för en dessert och då äter sonen en Tiramisu och jag en Pannacotta. Restaurangen, maten och den trevliga personalen ger en känsla av att vi nu sitter på en restaurang invid havet i Ligurien. Rodolfino ligger nära Kungliga Slottet och är en av Gamla Stans äldsta italienska restauranger. De startade anno 1972 och erbjuder italiensk mat i italiensk regi. Tiden går och det är nu dags att resa hem.

Sankt Göran och draken. Storkyrkan i Stockholm.

Vi går på lugna gator till Stockholm Central. Så hör vi kyrkklockorna slå i Storkyrkan. Vi tar vägen till kyrkan som är granne med Kungliga Slottet. Vi går in i den vackra kyrksalen och får se en fantastisk skulptur ”Sankt Göran och draken”. Blir länge stående och betraktar skulpturen som skapades för mer än 500 år sedan. Går så vidare till Centralstationen. Vi tar farväl och jag reser med tåget norrut mot Dalarna och sonen tar tåget söderut till Skåne. Det blev trevliga dagar i ”våran stad” Stockholm, väldigt stilla och lugnt i dagar fulla av coronavirus.

Salute Håkan Carlberg

Blooming cherry trees in Kungsträdgården

Wander on in Stockholm

In Swedish see down

Walking in Stockholm. Through Old Town out to Södermalm. The sun shines beautifully over the city and cold winds blow from the northwest. The streets are still pretty empty. Go to the Kungsträdgården and see that the cherry trees have already started blooming so beautifully. Then up to the Tegnérlunden, on the border between the districts of Norrmalm and Vasastaden, a beautiful little park located on a hill. Here is a bronze sculpture that was erected in 1942, representational the Swedish author August Strindberg. These are beautiful days in Stockholm.

Tegnérlunden

Körbärsträden blommar i Kungsträdgården

Vandrar vidare i Stockholm

In Swedish

Vandrar i Stockholm. Genom Gamla Stan ut till Södermalm. Solen skiner vackert över staden och kalla vindar blåser från nordväst. Gatorna är fortfarande ganska tomma. Går till Kungsträdgården och ser att körsbärsträden redan börjat blomma så vackert. Sedan vidare upp till Tegnérlunden, på gränsen mellan stadsdelarna Norrmalm och Vasastaden, en vacker liten park som ligger på en höjd. Här står en bronsskulptur som uppfördes anno 1942 föreställande August Strindberg. Det är vackra dagar i Stockholm.

Tegnérlunden

Salute Håkan Carlberg

Stoccolma centrale, 12 marzo 2020

Stockholm in ”Corona times”

In Swedish see down

Walks in Stockholm in ”coronavirus times”. The streets feel empty. Meets people wearing mouthguards. Past the Parliament House and where the School Strike for the Climate is going on. Not many people attend this day. The city is filled with tall building cranes and it is being rebuilt in many places in the city. I get a strange feeling of Stockholm, the city feels empty and different in these ”Corona times”.

Stockholm is being renovated

Few people in the streets of Stockholm

Stockholm i ”Corona tider”

In Swedish

Vandrar i Stockholm i ”coronavirus tider”. Gatorna känns tomma. Möter människor iklädda munskydd. Går förbi Riksdagshuset och där Skolstrejken för Klimatet pågår. Inte så många deltar denna dag.

The new ”gold bridge” came to Stockholm after a long journey from China.

Staden är fylld av höga byggkranar och det byggs om på många plaster i staden. Jag får en konstig känsla av Stockholm, staden känns tom och annorlunda i dessa ”Corona tider”.

Demonstration ”Fridays for the future” for the world’s environment on March 13 near the Parliament House.

Salute Håkan Carlberg

Time for Stockholm

In Swedish see down

It’s been time to visit and experience Stockholm. The spread of the corona virus causes some concern. But, it will be nice days in the beautiful city by the sea. There will be walks in the old neighborhoods filled with beautiful houses, up on heights and looking out over the city. Discover new neighborhoods, museums, music and beautiful walks by the sea. It will also be time to cut my hair at Lucio’s hair salon in Östermalm and then along Strandvägen to Skansen. It will be beautiful days together with the youngest son who is traveling from Skåne. And, maybe the cherry trees have started blooming in the Kungsträdgården!

Tid för Stockholm

In Swedish

Det har blivit tid att besöka och uppleva Stockholm. Coronavirusets spridning ger en viss oro. Men, det kommer att bli sköna dagar i den vackra staden invid havet. Det blir promenader i de gamla kvarteren fyllda med vackra hus, upp på höjder och se ut över staden. Upptäcka nya kvarter, museum, musik och vackra vandringar invid havet. Det blir även tid för att klippa håret hos Lucio på hans salong på Östermalm och sedan vidare längs Strandvägen till Skansen. Det blir vackra dagar tillsammans med den yngste sonen som reser upp från Skåne. Och, kanske har de vackra körsbärsträden i Kungsträdgården börjat blomma!

E un po ‘di musica da Stoccolma

”Stockholm Stockholm
City in the world
Stockholm Stockholm
City of the world
Stockholm Stockholm
It is lovely
Stockholm Stockholm
Makes me happy”

Salute Håkan Carlberg

The clouds are cracking up

The light came back

In Swedish see down

The dark clouds in the sky dissipate and the light comes again. When that light reaches me, the darkness dissipates in my heart and chest. The power comes again. Now it is finally possible to be creative again and see the positive in life today. I take again my idea of making a movie based on the author Stieg Trenter’s book Tragic Telegram. A story that takes place in a beautiful part of Stockholm and in the small Ligurian city of Levanto in Italy.

I send my idea to the writer and screenwriter Peter Birro and the journalist and producer Christina Birro and hope that my idea can become a reality. The Birro couple is currently working on a film about the newspaper queen Amelia Adamo and her mother Elda who came to Sweden from Rome during the latter part of the 1940s.

I got myself the beautiful assignment to write a chapter in Amelia’s latest book Hike & Enjoy about the area around the small Italian town of Levanto and the Cinque Terre area in the east of Liguria. It was a task that brought so much joy to my heart and chest. Now I hope that my idea of a movie based on the book Tragic Telegram will come true. The clouds dissipated and life and light came again.

The book Tragic telegram by author Stieg Trenter

 

Uppsprickande molntäcke

Så skingrade sig molnen

In Swedish

De mörka molnen på himlen skingrar sig och ljuset kommer åter. När så ljuset når mig skingras mörkret i mitt hjärta och i mitt bröst. Kraften kommer åter. Nu går det äntligen att åter vara kreativ och se det positiva i livet i dagen. Jag tar åter tag i min idé om att göra en film utifrån författaren Stieg Trenters bok Tragiskt telegram. En historia som utspelar sig i en vacker del av Stockholm och i den lilla liguriska staden Levanto i Italien.

Jag sänder min idé till författaren och manusförfattaren Peter Birro och journalisten och producenten Christina Birro och hoppas att min idé kan bli verklighet. Paret Birro arbetar just nu med att göra en film om tidningsdrottningen Amelia Adamo och hennes mamma Elda som kom till Sverige från Rom under den senare delen av 1940-talet.

Jag fick själv det vackra uppdraget att skriva ett kapitel i hennes senaste bok Vandra & Njut om området kring den lilla italienska staden Levanto och området Cinque Terre i det östra av Ligurien. Det var en uppgift som gav så mycket glädje i mitt hjärta och i mitt bröst. Nu hoppas jag att min idé om en film utifrån boken Tragiskt Telegram skall bli verklighet. Molnen skingrade sig och livet och ljuset kom åter.

Salute Håkan Carlberg

A happy day

in

Stockholm

In Swedish see down

In the red-yellow evening sky, the moonlight, just above the tops of the trees, shines so calmly and so beautifully. See this from the train’s windows as it rushes north towards the inland. It was a day in Stockholm. A day with the eldest son and his girlfriend. Lucio cut my hair at his salon on the beautiful Östermalm. Wandered around the city, lots of people in the streets and squares, it gave me a calm and a feeling of happiness. I go into the children’s library at Kulturhuset and hand over another copy of my latest children’s book. They were so happy!

Experience the city and walk in the Old Town and enjoy life. Fascinated by all the city’s small parks with beautiful trees. Pass the park Humlegården, a place I have long wanted to see. Humlegården evokes memories of the upper teens and the song ”Hum Hum from Humlegården” written by Ragnar Borgedahl and released in 1974. Humlegården in central Stockholm was an alternative meeting place, characterized by love, music (progg) and community. The son and his loved ones will visit the Globe this evening and listen to a concert with American artist John Mayer.

It’s time to travel and I go to the Central. When I stand there waiting, a lady comes up and says -Do you recognize me? Thoughts come on. I do not remember. The lady says -Sure you are called Håkan! So it turns out it’s a good friend and former neighbor from my birthplace. It has been many years since we were seen. I get so happy and it will be a while filled with joy, there at the Central in our capital.

There were emotionless hours in wonderful Stockholm, a day filled with joy and a brilliant sun. -Thank you Stockholm! -What makes you, dear reader, happy?

And a song with John Mayer: 

En glad dag

i

Stockholm

In Swedish

På den röd-gula kvällshimlen lyser månskäran, strax över trädens toppar, så lugnt och så vackert. Ser detta från tågets fönster med det rusar norrut mot inlandet. Det blev en dag i Stockholm. En dag med äldste sonen och hans kära. Lucio klippte mitt hår på sin salong på det vackra Östermalm. Vandrade i staden, mycket folk på gator och torg, det gav mig ett lugn och en känsla av lycka. Jag går in på Kulturhusets barnbibliotek och överlämnar ännu ett exemplar av min senaste barnbok. De blir så glada!

Upplever staden och går i Gamla Stan och njuter av livet. Faschineras av stadens alla små parker med vackra träd. Passerar parken Humlegården, en plats jag länge velat se. Humlegården väcker minnen från de övre tonåren och låten ”Hum Hum från Humlegården” skriven av Ragnar Borgedahl och gavs ut 1974. Humlegården i det centrala Stockholm var en alternativ mötesplats, präglad av kärlek, musik (progg) och gemenskap. Sonen och hans kära skall denna kväll besöka Globen och lyssna på en konsert med den amerikanske artisten John Mayer.

Det har blivit dags att resa och jag går till Centralen. När jag så står där och väntar så kommer en dam fram och säger -Känner du igen mig? Tankar kommer igång. Jag minns inte. Damen säger -Visst heter du Håkan! Så visar det sig att det är en god vän och tidigare granne från min födelsestad. Det har förflutit många år sedan vi sågs. Jag blir så glad och det blir en stund fylld av glädje, där på Centralen i vår huvudstad.

Det blev känslosamma timmar i det underbara Stockholm, en dag fylld av glädje och en strålande sol. -Tack Stockholm!Vad gör dig kära läsare glad?

And some music from Stockholm

”Hum Hum from Humlegården”

Some of the text in English:

Hum hum from Humlegården

That is how it is between leaves and grass

Hum hum from Humlegården

In the shade under a tree

° ° °

Salute Håkan Carlberg

ASAP Rocky

found guilty

In Swedish see down

Today, the verdict was announced against American rap star Rakim ”ASAP Rocky” Mayers and two more men. It became a conditional sentence, and they had to pay SEK 12,500 to the abusive 19-year-old. All three are sentenced to conditional judgment because there was no emergency defense situation in the brawl, the verdict states. The abuse took place in central Stockholm on June 30, 2019.

This matter became big when Trumph contacted the Swedish prime minister. The case has, to say the least, attracted attention in the media and has been followed by both ASAP Roky fans and a curious world.

°  °  °

ASAP Rocky dömd

för misshandel

In Swedish

Idag tillkännagavs domen mot amerikanske rapstjärnan Rakim ”ASAP Rocky” Mayers och ytterligare två män. Det blev en villkorlig dom, och de får betala 12 500 kr till den misshandlade 19-åringen. Alla tre döms till villkorlig dom eftersom det inte rådde någon nödvärnssituation vid bråket, står det i domen. Misshandeln skedde i centrala Stockholm den 30 juni 2019.

Detta ärende blev stort då Trumph kontaktade Sveriges statsminister. Fallet har minst sagt uppmärksammats i media och följts av både ASAP Rocky fans och en nyfiken omvärld.

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Part of the wonderful Stockholm, Lusthusportens park/Lejonslätten

Enjoy hiking in Stockholm

In Swedish see down

It will be a day in Stockholm. Nice to break unemployment and loneliness with a day in Sweden’s wonderful capital. Starting with going to Norrmalm. The sun shines and the winds come from the sea. Walk along Drottninggatan to Restaurant Al Forno. It will be a wonderful lunch, so good! As a thank you for nice reception and good food, I hand over my latest children’s book. Then go to the adjacent little park at Centralbadet, so beautiful. Then go on through Sergels torg to Kungsträdgården where the cherry trees bloomed. A lot of people sit in the park and enjoy the sun. Will now go to Ostermalm where I should cut my hair at the hairdresser Lucio. Passes Berzelii Park, many sit in the park and eat their lunch.

The beautiful park next to Centralbadet on Norrmalm

After the mowing it will be a walk along the Strandvägen with the goal to go to Djurgården. It is so nice to walk along Nybroviken and the reflecting water and the beautiful houses that extend towards the sky. The small ferries are filled with tourists who will experience Stockholm from the sea. Then go to Skansen, where the old Sweden and the present in the form of culture, traditions, trends and animals meet in a living museum beautifully situated on a hill in Djurgården. When I walk along the paths and see all the animals, the beautiful old buildings come back memories when I was here as a child and most recently I was here with my youngest son.

Berzelii Park och Dramaten på Östermalm

Then take the small ferry from Allmänna Gränd over to Slussen at Gamla Stan. It will be a coffee break ” a Swedish fika” at Sundberg’s Confectionery at Järntorget. The Old Town is so beautiful and filled with joy. Going on and just living. It will be a day of enjoyable walking and 16 kilometers of happiness and meetings with wonderful people.

-Stockholm in my heart

In a valley of Skansen in Djurgården

And a song,

”Stocholm In My Heart”

 

°  °  °

Old Town seen from the sea

Njutvandring i Stockholm

In Swedish

Det blir så en dag i Stockholm. Skönt att bryta arbetslösheten och ensamheten med en dag i vår underbara huvudstad. Börjar med att gå på Norrmalm. Solen skiner och vindarna kommer från havet. Går längs Drottninggatan till Restaurang Al Forno. Det blir en helt underbar lunch, så gott! Som tack för trevligt bemötande och god mat överlämnar jag min senaste barnbok. Går sedan till den intilliggande lilla parken vid Centralbadet, så vackert. Går så vidare via Sergels torg till Kungsträdgården där körsbärsträden blommat över Mycket folk sitter i parken och njuter av solen. Skall nu gå till Östermalm där jag skall klippa mig hos frisören Lucio. Passerar Berzelii Park, många sitter i parken och äter sin lunch.

Parken invid Centralbadet på Norrmalm

Efter klippningen blir det en promenad längs Strandvägen med målet att gå till Djurgården. Det är så skönt att gå längs Nybroviken och det speglande vattnet och de vackra husen som sträcker sig mot himlen. De små färjorna är fyllda med turister som ska uppleva Stockholm från havet. Går sedan till Skansen, där det gamla Sverige och nuet i form av kultur, traditioner, trender och djur möts i ett levande museum vackert beläget på en kulle på Djurgården. När jag går längs stigarna och ser alla djur, de vackra gamla byggnaderna kommer minnen tillbaka när jag var här som barn och senast jag var här med min yngste son.

Beautiful houses along Strandvagen on Ostermalm

Tar sedan den lilla färjan från Allmänna Gränd över till Slussen vid Gamla Stan. Det blir en ”go fika” på Sundbergs Konditori på Järntorget. Gamla Stan är så vacker och fylld av glädje. Går så vidare och bara lever. Det blir en dag av njutvandring och 16 kilometer av lycka och möten med underbara människor.

Djurgårdsbron and Östermalm

Skansen, Bergsmansgården with houses from the 1600s and 17th century

Stockholm by the sea

Salute Håkan Carlberg

Centralbadet, Norrmalm in Stockholm

A spring day in Stockholm

In Swedish see down

Back in Stockholm. Get off the train at Centralen and go towards Östermalm. It is Easter and lots of people in the streets and squares. Pass the Kungsträdgården and still the beautiful cherry trees do not bloom. It’s hot and the sun is shining. My goal now is an interview with a company that has its office next door to the Royal Dramatic Theater. It will be a positive interview and time will tell if it leads to a job as a consultant in leadership.

Royal Dramatic Theater – Östermalm Stockholm

So goes on to Östermalm, maybe I’ll go to the house on Linnégatan where my relative Bo Bergman, author, once lived. I take another road and discover new houses and blocks. Meet one of Sweden’s most popular artists, Magnus Uggla, wearing a beautiful black hat, an artist whose music I always liked. Walk in my relative’s footsteps across the bridges leading to Old Town. It’s so hot. People sit outside at restaurants and cafes. Wonderful when we are in the middle of April and just a few weeks ago it was snow and winter!

The Parliament House and the Great Church Tower

So go up to Norrmalm and look for a cool t-shirt for my youngest son. He has mentioned some bands that he would like to have as a print on the shirt. Then find a t-shirt that fits into his music taste. Then go along Drottninggatan to my favorite restaurant Al Forno and eat a good late lunch. Lots of people pass, dressed in light clothes. Everyone goes quiet, no stress. Summer is here.

Restaurant Al Forno at Drottninggatan in Stockholm

Then walk on Norrmalm and pass my father’s best friend’s art school, Pernby’s Painting School. Memories show up. By 1968 I was 12 years old, and traveled with Åke Pernby, my father and his artist friends to Cinque Terre and Levanto in Liguria on a ”painting trip” for three weeks. Memories! Then it has become time for an espresso. I sit on a terrace very close to Parliament House and enjoying the sun. People go by and I can hear languages from all over our world. Stockholm a big city, which gives a feeling of being a beautiful, quiet and safe little village. It will be another beautiful day in ”my” Stockholm, a city in my heart.

Haymarket, Norrmalm – Stockholm

Stureplan, Östermalm in Stockholm

En vårdag i Stockholm

In Swedish

Åter i Stockholm. Kliver av tåget vid Centralen och går mot Östermalm. Det är påsk och massor av människor på gator och torg. Passerar Kungsträdgården och ännu blommar inte de vackra körsbärsträden. Det är varmt och solen stålar. Mitt mål nu är en intervju hos ett företag som har sitt kontor granne med Dramatiska teatern. Det blir en positiv intervju och tiden får visa om det leder till ett jobb som konsult inom ledarskap.

A beautiful house on Östermalm

Går så vidare på Östermalm, kanske skall jag gå till huset på Linnégatan där min släkting Bo Bergman, författare, en gång bodde. Jag tar en annan väg och upptäcker nya hus och kvarter. Möter en av Sveriges mest populära artister, Magnus Uggla, klädd i en vacker svart hatt, en artist vars musik jag alltid gillat. Går i min släktings fotspår över broarna som leder till Gamla Stan. Det är så varmt. Folk sitter ute på restauranger och caféer. Underbart, då vi befinner oss i mitten av april och för bara några veckor sedan var det snö och vinter!

Beautiful bouquets of flowers at Haymarket

Går så vidare upp mot Norrmalm och letar efter en häftig t-shirt till min yngste son. Han har nämnt några band som han gärna vill ha som tryck på tröjan. Hittar så en t-shirt som passar in i hans musiksmak. Går så längs Drottninggatan till min favoritrestaurang Al Forno och äter en god sen lunch. Massor av folk passerar, klädda i lätta kläder. Alla går lugnt, ingen stressar. Sommaren är här.  

En solig vårdag på Al Forno, Drottninggatan

Vandrar sedan vidare på Norrmalm och passerar min fars bästa väns konstnärsskola, Pernbys Målarskola. Minnen dyker upp. Anno 1968 var jag 12 år ung, och reste med Åke Pernby, min far och hans konstnärsvänner till Cinque Terre och Levanto i Ligurien på en ”målarresa” under tre veckor. Minnen! Så har det blivit tid för en espresso. Sätter mig på en uteservering helt nära Riksdagshuset och njuter i solen. Människor går förbi och jag kan höra språk från hela vår värld. Stockholm en storstad, som ger en känsla av att vara en vacker, lugn och trygg liten by. Det blir ännu en vacker dag i ”mitt” Stockholm, en stad i mitt hjärta.

Dags för en Espresso

Strömgatan with the Royal Opera

And some music with Magnus Uggla

Live at Skansen in Stockholm

Salute Håkan Carlberg