Inlägg märkta ‘tragically telegram’

Mare Ligure HCG2013

Levanto -Liguria – Italy – HCG 2013

In English and Swedish.

We all have our places in the world that we love and long for. Some like big cities, others a small island in a vast sea while others love a mountain peak in Nepal. Me myself is in love with since many years in an area of Liguria and the town of Levanto with its wonderful nature, a calm and wonderful people. Not many people know the small town, but for some reason I find that the small town next to Mare Ligure plays a big role in one of author Stieg Trenter detective stories ”Tragically telegram” from 1947!

Alla har vi våra platser i världen som vi älskar och längtar till. Några gillar storstäder, andra en liten ö i ett stort hav medan andra älskar en bergstopp i Nepal. Själv är jag sedan många år kär i ett område i Ligurien och staden Levanto med dess underbara natur, ett lugn och underbara människor. Inte många känner till den lilla staden, men så av någon outgrundlig anledning finner jag att den lilla staden invid Mare Ligure spelar en stor roll i en av författaren Stieg Trenters kriminalhistorier ”Tragiskt telegram” från 1947!

Stieg Trenter in Levanto Photo: K WGullers

– Levanto, Italy. The author Stieg Trenter playing table tennis with a Franciscan. Foto: K.W. Gullers, / Nordiska museet

So there is a connection between Stieg Trenter and me, we both discovered the small town and became great lover of it. I discovered Levanto in the late 60th century as a 12-year-old. Stieg Trenter was there in the 40’s and 50’s. Only now I discover that Stieg Trenter in one of his books moved parts of the story to Levanto, a town that today has nearly 6000 inhabitants and still is not particularly known for so many. Those who discover the beautiful city is often tourists visiting the world famous Cinque Terre area and make a trek over the mountains to the right, Levanto.

I wonder if my friends in the small Ligurian seaside town knows that their city is in a very famous detective story set in Stockholm and in Levanto? It’s fantastic!

In a newly written preface to Stieg Trenter book writes Laura Trenter (Stiegs daughter):

”From 1947, he spent much of the year in Italy. First in Florence and Levanto and later in Rome. It was not just the Italian weather that suited him, also the Italian temperament, food, drink – and football. ”

There is some evidence to suggest that Stieg Trenter also lived for a time in Levanto. In the Digital Museum are among other things: For one month, the summer of 1957, Peter worked Gullers (photographer) on the magazine Epoca in Milan. In July he traveled to Levanto (where Stieg Trenter lived), Venice, Naples and Rome. Peter Gullers father photographer KW Gullers was modeled to Stieg Trenter fictional character Harry Friberg.

Det finns alltså en koppling mellan Stieg Trenter och mig, vi båda upptäckte den lilla staden och blev stora älskare av den. Själv upptäckte jag Levanto i slutet av 60-talet som 12-åring. Stieg Trenter var där på 40- och 50 talet. Först nu upptäcker jag att Stieg Trenter i en av sina böcker förlagt delar av berättelsen till Levanto, en stad som idag har knappt 6 000 innevånare och som fortfarande inte är speciellt känd för så många. De som upptäcker den vackra staden är ofta turister som besöker det världsberömda området Cinque Terre och gör en vandring över bergen till just, Levanto.

Jag kan undra om mina vänner i den lilla liguriska staden vid havet känner till att deras stad finns med i en mycket känd kriminalhistoria som utspelar sig i Stockholm och i Levanto? Visst är det fantastiskt!

I ett nyskrivet förord till Stieg Trenters bok skriver Laura Trenter (Stiegs dotter):

”Från 1947 tillbringade han stora delar av året i Italien. Först i Florens och Levanto och senare i Rom. Det var inte bara det italienska vädret som passade honom, också det italienska temperamentet, maten, drycken – och fotbollen.”

Det finns en del som tyder på att Stieg Trenter även bott en tid i Levanto. På Digitalt Museum står bland annat: Under en månad sommaren 1957 arbetade Peter Gullers (fotograf) på tidningen Epoca i Milano. I juli reste han till Levanto (där Stieg Trenter bodde), Venedig, Neapel och Rom. Peter Gullers far fotografen K. W. Gullers var förebild till Stieg Trenters romanfigur Harry Friberg.

Levanto H Carlberg

Kanske är det denna port som inspirerat till bokens framsida. Bilden tog jag i oktober 2015 i Levanto. – Perhaps it is this port which inspired the book’s front. The picture I took in October 2015 in Levanto. – Forse è questa porta che ha ispirato anteriore del libro. L’immagine che ho preso nel mese di ottobre 2015 a Levanto.

Tragikst Telegram Stieg Trenter 1947

The book Tragically Telegram by Stieg Trenter – 1947 – Cover illustration: Sylvan

The book ”Tragically telegram” is a crime novel by Stieg Trenter published in 1947. It is on the list of the best detective works. The story takes place in Stockholm and in the small Italian town of Levanto at Mare Ligure. Two Italian marquis daughters from the small town of Levanto in the Liguria had in the early 1920s, married, each with a Swedish shipowners’ son. Lucia Halden and Jana Ritter is now widowed since the late 30’s and share a beautiful apartment on Central Park Chaise in Stockholm. 

The introduction to this murder story set in one of the houses that surround Central Park Chaise in Stockholm. The park is a suggestive environment, especially in the evening. The fact that the gate to the park is locked at night to play some role in the book. The house in which several of the main characters live also has interesting possibilities for a thriller plot, with multiple outputs and projecting storeys.

The final section takes place in Levanto, the small Italian town in Liguria, both shipowners widows originated. In the summer of 1947 after the Treaty of Paris, it was once possible to travel down across the continent on vacation. Harry Friberg traveling by boat from Stockholm to Rotterdam and have his car with him – a new, gleaming Morris. He drives on to Paris under the plan. There are Vesper Johnson, on his way home from the US, where he remained during the entire package to the defendant part of the story. He persuades Friberg acting driver, with Italy as goals: the murderer will be there, says Johnson. This is the first of Stieg Trenter books where the story partly set in Italy, a country that Trenter was very fond of.

A few lines from the book:

”While we enjoyed the hotel’s own plate of spaghetti, broiled sheep with tomatoes, the province’s own red wine, cheese and fruit, the conversation revolved around the small town and the province of Levanto, an isolated part of the country at the Ligurian Riviera. There lived three thousand souls in the city itself, and as many of the villages on the mountain slopes. The people subsisted chiefly on fishing, wine and olive production. During July and August was filled the sandy beach of city residents who escaped the heat in Milan and Turin stone deserts. Otherwise Levanto not many who came from outside, and they lived their own somewhat isolated life. In the province, there were two cars and two hundred mules, for none of the villages led drive, the port did not exist, and of the seven hundred feet high surrounding mountain ranges, there was only a single drive. The only reasonably reliable communication was the railroad, but the trains that stopped were far too few, considered Isola Bardelli and looked deeply troubled”. 

Boken ”Tragiskt telegram” är en kriminalroman av Stieg Trenter utgiven 1947. Den finns med på listan över de bästa kriminalverken. Historien utspelar sig i Stockholm och i den lilla italienska staden Levanto vid Mare Ligure. Två italienska markisdöttrar från den lilla staden Levanto i Ligurien hade i början av 1920-talet gift sig med varsin svensk skeppsredarson. Lucia Halden och Jana Ritter är nu änkor sedan slutet av 30-talet och delar en vacker våning vid Centralbadsparken i Stockholm.

Inledningen till denna mordhistoria utspelar sig i ett av de hus som omger Centralbadsparken i Stockholm. Parken utgör en suggestiv miljö, särskilt på kvällen. Det faktum att grinden till parken låses om nätterna spelar en viss roll i boken. Det hus där flera av huvudpersonerna bor har också intressanta möjligheter för en deckarintrig, med flera utgångar och utskjutande våningar.

Den avslutande delen äger rum i Levanto, den lilla italienska staden i  Ligurien, som de båda redaränkorna härstammar från. Sommaren 1947, efter Parisfreden, var det åter möjligt att resa ner över kontinenten på semester. Harry Friberg reser med båt från Stockholm till Rotterdam och har sin bil med sig – en ny, blänkande Morris. Han bilar vidare till Paris enligt planen. Där befinner sig Vesper Johnson, på hemväg från USA, där han befunnit sig under hela den dittillsvarande delen av historien. Denne övertalar Friberg att agera chaufför, med Italien som mål: mördaren kommer att finnas där, menar Johnson. Detta är den första av Stieg Trenters böcker där handlingen delvis utspelas i Italien, ett land som Trenter var mycket förtjust i.

Några rader ur boken:

”Medan vi avnjöt hotellets egna platta spagetti, halstrat får med tomater, provinsens eget rödvin, ost och frukt, kretsade samtalet kring den lilla staden och provinsen Levanto, en isolerad landsända vid liguriska rivieran. Det bodde tretusen själar i själva staden och lika många i byarna på bergsluttningarna. Folket livnärde sig huvudsakligen på fiske, vin- och olivodling. Under juli och augusti kryllade sandplagen av stadsbor som flydde värmen i Milanos och Turins stenöknar. Annars var Levanto fattigt på främlingar och levde sitt eget tämligen isolerade liv. I provinsen fanns två bilar och cirka tvåhundra mulor, till ingen av byarna ledde bilväg, hamn existerade inte och över de sjuhundra meter höga omgivande bergskedjorna fanns blott en enda bilväg. Den enda någorlunda tillförlitliga kommunikationen var järnvägen, men tågen som stannade var på tok för få, ansåg Isola Bardelli och såg djupt bekymrad ut.”

Stieg Trenter in Levanto Italy

Levanto. A shadow sharing the road between the two women and the boy standing in the middle of it. Symbolism. Generation. Poverty. Cobblestone. Photo: Peter Gullers

In summary, when it comes to the small Ligurian town of Levanto, it is probably the case that there are many Swedes know it by Stieg Trenter book ”Tragic telegram.” Today live where nearly twice as many as when Stieg Trenter wrote the book. People live well in the lovely town and the villages in the mountains and during the tourist season April to early October, visiting many Levanto. Good and many roads do that today Levanto is not isolated by the sea, the trains run on time and there is easy access to both Genoa and La Spezia and further out in the country.

Sammanfattningsvis så när det gäller den lilla liguriska staden Levanto så är det nog så att det är många svenskar som känner till den genom Stieg Trenters bok “Tragiskt telegram”. Idag lever där nära dubbelt så många som när Stieg Trenter skrev boken. Människorna lever bra i den vackra staden och i byarna i bergen och under turistsäsongen april till början av oktober gästar många Levanto. Bra och många vägar gör att dagens Levanto inte är isolerat invid havet, tågen går i  tid och man når snabbt både Genua och La Spezia och vidare ut i landet.

About Stieg Trenter (1914-1967) was born as Stig Johansson, but took the name of Stieg Trenter after having first used it as a pseudonym, he got the idea from EC Bentley’s detective classic Trent ‘s Last Case. Stieg Trenter was a journalist and a highly acclaimed crime writer and Stockholm portrayer. He counted to The Big Four (along with Maria Lang, Hans Krister Rönblom and Vic Suneson). He debuted in 1943 with the crime novel ”No one can stop death”.

Om Stieg Trenter (1914-1967) föddes som Stig Johansson men tog namnet Stieg Trenter efter att först ha använt det som pseudonym, idén fick han från E.C. Bentleys deckarklassiker Trent”s Last Case. Stieg Trenter var journalist och en mycket uppskattad kriminalförfattare och stockholmsskildrare. Han räknas till De Fyra Stora (tillsammans med Maria Lang, Hans-Krister Rönblom och Vic Suneson). Han debuterade 1943 med kriminalromanen ”Ingen kan hejda döden”.

About Karl Werner Gullers (1916-98) was one of Sweden’s leading reportage photographers on assignments for magazines Behold, We and People in the Picture. He also produced many books. 1949, he was on tour in Italy with his friend and author Stieg Trenter. To Levanto they came to relax with a bit of sunbathing and swimming.

Om Karl Werner Gullers (1916–98) var en av Sveriges ledande reportagefotografer med uppdrag för tidskrifterna Se, Vi och Folket i Bild. Han producerade även många böcker. 1949 var han på rundresa i Italien med vännen och författaren Stieg Trenter. Till Levanto kom de för koppla av med lite sol och bad.

Levanto Photo: K W Gullers

Women stand around a man selling clothes. Photo: Peter Gullers, / Levanto – Italy – 1957

DSC08211

Levanto – HCG 2012

 

Levanto HCG2013

Levanto – HCG 2013

And here some music live from Levanto an evening in September 2012:

Levanto HCG2013

Levanto and Mare Ligure HCG2013

Levanto HCG2013

Levanto HCG 2013

 Salute Håkan Carlberg