Arkiv för kategori ‘Barnböcker – Frida och Måntrappan’

A magical moon

In Swedish see down

It is the full moon on January 10, 2020 and the moon glows beautifully and gives a magical image in the afternoon sky. My daughter and I built a staircase up to the moon a long time ago. We greeted the old man in the moon and looked out over the sky and saw our little house in the city by the sea. Now there is a boy sitting on the moon singing a song.

Frida and I up the stairs to the old man in the moon. Picture from my book ”Frida och måntrappan”

En magisk måne

In Swedish

Det är fullmåne den 10 januari anno 2020 och månen lyser vackert och ger en magisk bild på eftermiddagens himmel. Jag och min dotter byggde en trappa upp till månen för länge sedan. Vi hälsade på gubben i månen och tittade ut över himlen och såg vårt lilla hus i staden vid havet. Nu sitter det en pojke på månen och sjunger en sång.

Frida and I looks on the earth and were given a warm meeting with the man in the moon. Picture from my book ”Frida och måntrappan”

°  °  °

And a song by Lisa Ekdahl

performed by Rikard Wolff

”The boy on the moon”

”Pojken på månen”

My children’s book ”Frida and the staircase to the moon”

Salute Håkan Carlberg

Book Fair is running –

increase the children’s reading

In Swedish see down

Now the book is again celebrated at the Book Fair in Gothenburg for a few days. Unfortunately, sales of physical books are declining and, according to the Bookstore Association and Publishers Association, the number of copies sold decreased by 7.6 per cent during the first half of 2019. Unfortunately, sales of children’s and youth literature and fewer children and young people read books and magazines every day. However, digital subscription services are increasing.

The book fair is visited despite the development of many people from all over the country and listens, among other things, to authors who present their books. I myself attended the fair in 2014 when I presented my book “Poems by the Sea Mare Ligure & other moments”. My latest children’s book ”Stunder – Stories from Järvsö” is in cartons on a pallet in a basement. It is difficult to reach the book market. My thoughts are to donate the books to any book project to inspire children to read more physical books, feel free to hear from you if you have children’s book projects going on. – Prepare a book and read with your child, you will have a common experience.

Bokmässan i Göteborg anno 2014

Bokmässan är igång –

öka barns läsning

In Swedish

Nu firas återigen boken vid Bokmässan i Göteborg under några dagar. Tyvärr minskar försäljningen av fysiska böcker och enligt Bokhandlareföreningen och Förläggarföreningen minskade antalet sålda exemplar med 7,6 procent under den första halvåret 2019. Tyvärr minskar försäljningen av barn- och ungdomslitteratur och allt färre barn och ungdomar läser böcker och tidningar varje dag. Dock ökar de digitala abonnemangstjänsterna. 

Bokmässan besöks trots utvecklingen av mängder av människor från hela landet och lyssnar bland annat på författare som presenterar sina böcker. Själv deltog jag vid mässan 2014 då jag presenterade min bok “Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder”. Min senaste barnbok ”Stunder – berättelser från Järvsö” ligger i kartonger på en lastpall i en källare. Det är svårt att nå ut på bokmarknaden. Mina tankar är att skänka böckerna till något bokprojekt för att inspirera barn att läsa fler fysiska böcker, hör gärna av dig om du har barnboksprojekt på gång. Ta fram en bok och läs med ditt barn, ni får en gemensam upplevelse.

Salute Håkan Carlberg

The letter – filled with joy

A letter gave joy

In Swedish see down

Retrieving the post. Among the letters is one to me. A green heart is glued to the envelope. I open and with joy I read the text. The letter is a thank you from the hotel director for my children’s book that I left for First Hotel in Malmö, where I stayed one night last week. My aim was that the young guests, the children, would have a book to read when they lived in the hotel.

When I travel I always have several copies of the books I have written with me. It is so rewarding to give a book to someone you meet on the train or someone you come to talk to. To make someone happy is happiness!

My latest children’s book ”Moments – stories from Järvsö”

Ett brev gav glädje

In Swedish

Hämtar posten. Bland breven finns ett till mig. Ett grönt hjärta är klistrat på kuvertet. Jag öppnar och med glädje läser jag texten. Brevet är ett tack från hotelldirektören för min barnbok som jag lämnade till First Hotel i Malmö., där jag bodde en natt förra veckan. Mitt syfte var att de unga gästerna, barnen, skulle ha en bok att läsa när de bodde på hotellet.

När jag reser har jag alltid med mig flera exemplar av de böcker jag skrivit. Det är så givande att få skänka en bok till någon man träffar på tåget eller någon man kommer i samtal med. Att få göra någon glad är lycka!

Happiness – Glädje – Felicità

Salute Håkan Carlberg

– Give a sun to the earth’s children

A book for the earth’s children

In Swedish see down

Give a sun to the earth’s children, Ted Gärdestad sings. Give a snow-white memory. Let the sun paint sky and sea.

I want to give the children of the earth my book Moments. But no one wants the book. The fact that a child and an adult experience a book together gives experiences and community. Children’s reading is important for their future on our earth. I offered book projects, schools to get my book, a book for children and young people. But no one wanted it …

Children love new experiences, CL in Genoa

En bok till jordens barn

In Swedish

Ge en sol till jordens barn sjunger Ted Gärdestad. Ge ett snövitt minne. Låt solen måla himmel och hav.

Jag vill ge jordens barn min bok Stunder. Men ingen vill ha den. Att ett barn och en vuxen upplever en bok tillsammans ger upplevelser och gemenskap. Barns läsande är viktigt för deras framtid på vår jord. Jag erbjöd bokprojekt, skolor att få min bok, en bok för barn och unga. Men ingen ville ha boken…

Children and young people need to discover the printed book – Barn och ungdomar behöver upptäcka den tryckta boken. CL in Levanto

And a beautiful song with Ted Gärdestad

”Give a sun” ”Ge en sol”

The book that nobody wants to read

Salute Håkan Carlberg

-I give my book to the children of the world

A book to our children

on St. Valentine’s Day

In Swedish see down

We are now in the friendly week and St. Valentine’s Day ”Valentine’s Day”, February 14, with traditions from the Middle Ages. With love, I want to give my latest children’s book to children and young people in order for them to get an experience of a book in paper form filled with text images and which will provide an experience.

Maybe to some school where you intend to organize a reading project to increase interest in children’s reading and printed books. Children’s reading gives experiences and stimulates imagination and thinking. If you have a reading project, please feel free to contact me. I have 350 books to donate and the book is called ”MOMENTS – stories from Järvsö”. I have spent both time and money, 4700 €, on the book and my highest wish is for children 6-12 years to experience it. I give you the book with joy and with all my heart. The book is written in Swedish and also contains pictures. Maybe you want to translate the book into English, German, Italian or Chinese. Contact me! hk.carlberg@gmail.com

St. Valentine’s Day – Alla Hjärtans Dag

 

-Jag skänker min bok till världens barn

En bok till barn på

Alla Hjärtans Dag

In Swedish

Vi är nu inne i den vänliga veckan och Sankt Valentindagen ”Alla hjärtans dag”, den 14 februari, med traditioner från medeltiden. Jag vill med kärlek skänka min senaste barnbok till barn och ungdomar för att de skall få en upplevelse av en bok i pappersform fylld av text bilder och som skall ge en upplevelse.

Kanske till någon skola där man tänker anordna ett läs-projekt för att öka intresset för barns läsande och tryckta böcker. Barns läsande ger upplevelser och stimulerar fantasin och tänkandet. Har ni ett läsprojekt på gång hör gärna av er. Jag har 350 böcker att skänka och boken heter ”STUNDER – berättelser från Järvsö”. Jag har lagt ner både tid och pengar, 45 000 SKR, på boken och min högsta önskan är att barn 6-12 år skall få uppleva den. Jag skänker er boken med glädje och av hela mitt hjärta.

junge Violinisten aus Berlin in Levanto – Children love music and books

And some music full of love

Salute Håkan Carlberg

The children’s book ”Stella och hemligheten” by princess Madelene Bernadotte

Princess Madeleine publishes

a children’s book

In Swedish see down

The Swedish Royal House today announces that Princess Madeleine debuts children’s book debut with the book ”Stella and the Secret”.

Through her work with the World Childhood Foundation, Princess Madeleine is committed to children’s rights. The purpose of the book is to give all children the strength to stand up for themselves and the knowledge that it is important to tell from when something does not feel good. The book is aimed at children in primary school age and their parents and is about integrity, self-esteem and trust. Princess Madeleine has worked for a couple of years to get the book ready and has collaborated with Karini Gustavsson-Teixeria, the journalist and author Marie Oscarsson and the illustrator Stina Lövkvist. The book is published in June 2019.

An important book for all children in our world, and I wish the princess all success with the book ”Stella and the Secret”. Princess Madeleine becomes this year’s most famous debutant!

Prinsessan Madeleine. Photo: Charles Lindbom

Prinsessan Madeleine

ger ut en barnbok

In Swedish

Sveriges Kungahus meddelar idag att Prinsessan Madeleine barnboksdebuterar med boken ”Stella och hemligheten”.

Genom sitt arbete med World Childhood Foundation är prinsessan Madeleine strakt engagerad i barns rättigheter. Syftet med boken är att ge alla barn styrkan att stå upp för sig själva och kunskapen att det är viktigt att säga ifrån när något inte känns bra. Boken vänder sig till barn i lågstadieåldern och deras föräldrar och handlar om integritet, självkänsla och förtroenden. Prinsessan Madeleine har under ett par år arbetat för att få boken klar och har samverkat med Karini Gustavsson-Teixeria, journalisten och författaren Marie Oscarsson och illustratören Stina Lövkvist. Boken ges ut i juni 2019.

En viktig bok för alla barn i vår värld, och jag önskar prinsessan all framgång med boken “Stella och hemligheten”. Prinsessan Madeleine blir detta års mest kända debutant!

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

The Committee of Cultural Affairs, Rikard Rudolfsson, opened the new small library

Donate my book

to a new library

In English se down

Participated in the opening of a local library in the Tjärna Ängar district of Borlänge. The district is largely similar to Rosengård in Malmö. In the area, many new arrivals live. Learning Swedish is a great prerequisite for entering Swedish everyday life and getting a job and a good life. I care a lot about children’s reading and donate some copies of my most recent children’s book ”Moments – stories from Järvsö”. The small room, the library, was inaugurated by the chair of the Cultural Council. Later in the afternoon, fairy tales were organized in different languages. I received a lot of thanks for my books and I wish them to welcome both children and parents and help increase the interest in the Swedish language and raise the reading interest. – Maybe you work in a reading project? I gladly donate 100 copies of my book to a project for children and reading, let me know.

TJÄRNKRAFT is an association in the housing area where ABF, the tenants association, the Young Eagles and Verdandi are included. They provide premises and initiate, stimulate, develop and operate activities for and with the people at Tjärna Ängar. And now they also have a library.

Me and my new book for Children. Photo: Gunilla Gartzy, ABF

Invigning av ett nytt bibliotek

Skänker min senaste barnbok

till nytt bibliotek

In Swedish

Deltog vid en invigning av ett lokalt bibliotek i stadsdelen Tjäna Ängar i staden Borlänge. Stadsdelen liknar till stora delar Rosengård i Malmö. I området bor många nyanlända. Lärandet av svenska är en stor förutsättning för att komma in i den svenska vardagen och kunna få ett arbete och ett bra liv. Jag värnar mycket om barns läsande och skänker några exemplar av min senaste barnbok ”STUNDER – berättelser från Järvsö”. Det lilla rummet, biblioteket, invigdes av Kulturnämndens ordförande Rikard Rudolfsson. Senare under eftermiddagen anordnades sagoläsning på olika språk. Jag fick många tack för mina böcker och jag önskar att de skall glädja både barn och föräldrar samt bidra till att öka intresset för det svenska språket och höja läslusten. -Kanske jobbar du i ett läsprojekt? Jag skänker gärna 100 exemplar av min bok till ett projekt för barn och läsning, hör gärna av dig.

TJÄRNKRAFT är en förening i bostadsområdet där ABF, Hyresgästföreningen, Unga Örnar och Verdandi ingår. De upplåter lokaler och initierar, stimulerar, utvecklar och driver verksamheter för och med folket på Tjärna Ängar. Och nu har de alltså även ett bibliotek.

Kulturnämndens ordförande i Borlänge, Rikard Rudolfsson, svarade för invigningen.

My new book for children ”MOMENTS stories from Järvsö”

Salute Håkan Carlberg