Here is a photo from a meeting with Dan Olofsson, IT billionaire, in Malmö, which I attended a few years ago.

Corporate boards

and its members

In Swedish see down

Participates in a business meeting on issues related to owner directives and board of directors of a company.Organizers are Styrelseakademin and organization Företagarna. There will be many shorter lectures on how to form the best board for your company. Among other things, this is about the fact that a corporate board must consist of both younger and older people, consisting of both women and men. There are examples where boards only consist of men, where the members are friends of the business owner. So it is important and essential that the board has a diversity and recruiting people with experience / training that will take the company to its objectives. It also talked about the roles of a company in terms of, for example, goals and time perspectives.

Roles:

The owner: why – what – where are we going

Board: strategy how to reach the goals

CEO/organization: operational how, to accomplish and achieve the goals

It is of great importance, decisively, that the owner / owners of the company clarify their will and vision of how the company should develop over the next 3-5 years by developing an owner’s directive. This is also a prerequisite for the Board to be able to do active and professional work. The basis is thus the Owners’ Directive, where it has been established that the owners, the Board, the CEO and the financiers have the same expectations, values and target image. It is therefore about having people on the board who have the knowledge and experience that the company needs to achieve the goals and not to appoint the board with friends.

It is important that young new entrepreneurs surround themselves and their company with a board where members have experience in entrepreneurship and it is also important that older entrepreneurs in their boards have young people who can share new thinking and new knowledge and not least important is that the board consists of both women and men. I myself have experience of board assignments at local, regional and state level. So…

IT billionaire Dan Olofsson, one of Sweden’s most successful businessmen and entrepreneurs, believes that growth is nothing that comes from within. On the contrary, growth is something that occurs when the company’s management and board understand the customer and the market, and this is reflected in how the company is managed and managed. To assemble such a board requires a number of key competencies in sales and target group analysis – and according to Dan Olofsson, what customers think is important. He also says: Build your board with individuals who can combine knowledge about the business with a long-term perspective on the business. At the same time, they should not be copies of each other but represent different experiences, so that the board can always see things from different perspectives.

°  °  °

And some music vid ELO

”When I was a boy I had a dream”

 

Entreprenören Dan Olofsson föreläser om sitt företagande i Malmö för några år sedan, där också jag deltog.

Bolagsstyrelser

och dess medlemmar

In Swedish

Deltar vid ett företagarmöte kring frågor rörande ägardirektiv och styrelse i ett företag. Arrangörer är Styrelseakademien Dalarna, organisationen Företagarna i Dalarna/Gävleborg och Dalarna Science Park. Det blir många kortare föreläsningar kring hur man formar den bästa styrelsen för sitt företag. Det handlar bland annat om att en företagsstyrelse skall bestå av både yngre och äldre, bestå av både kvinnor och män. Det framkommer exempel där styrelser enbart bestått av män, där medlemmarna är kompisar till företagsägaren. Alltså det är viktigt och avgörande att styrelsen har en mångfald och att man rekryterar människor med den erfarenhet/utbildning som ska ta företaget till de uppsatta målen. Det talades även om rollerna i ett företag när det gäller bland annat syften och tidsperspektiv.

Roller:

Ägaren: varför – vad – vart ska vi

Styrelsen: strategi hur når vi målen

VD/organisation: operativa hur, att utföra och uppnå målen

Det är av stor vikt, avgörande, att ägaren/ägarna till företaget tydliggör sin vilja och vision om hur företaget ska utvecklas de närmaste 3-5 åren genom att ta fram ett ägardirektiv. Detta är också en förutsättning för att styrelsen skall kunna göra ett aktivt och professionellt arbete. Grunden är alltså ägardirektivet där det fastställts att ägare, styrelse, vd och finansiärer har samma förväntningar, värderingar och målbild. Det handlar alltså om att ha personer i styrelsen som har den kunskap och erfarenhet som företaget behöver för att uppnå målen och inte att tillsätta styrelsen med kompisar.

Det är viktigt att unga nya företagare omger sig och sitt företag med en styrelse där medlemmar har erfarenhet av företagande och likaså är det viktigt att äldre företagare i sina styrelser har unga människor med som kan dela med sig av ett nytt tänkande och nya kunskaper och inte minst viktigt är det att styrelsen består av både kvinnor och män. Själv har jag erfarenhet av styrelseuppdrag på lokal, regional och statlig nivå. Så…

IT-miljardären Dan Olofsson, en av Sveriges mest framgångsrika affärsmän och entreprenörer menar att tillväxt är inget som kommer inifrån. Tvärtom är tillväxt något som uppstår när bolagets ledning och styrelse förstår kunden och marknaden, och låter detta återspeglas i hur företaget styrs och leds. För att sätta ihop en sådan styrelse krävs ett antal nyckelkompetenser inom sälj och målgruppsanalys – och enligt Dan Olofsson är det hur kunderna tänker som är viktigt. Han säger också: Bygg din styrelse med individer som kan kombinera kunskap kring verksamheten med ett långsiktigt perspektiv på affären. Samtidigt ska de inte vara kopior av varandra utan representera olika erfarenheter, så att styrelsen alltid kan se saker ur olika perspektiv.

Salute Håkan Carlberg

Jan Björklund. Photo: Stina Stjernkvist/TT

New ambassador

in

Rome

In Swedish see down

Jan Björklund, former Liberal Party leader in 2007-2019 and Minister of Education 2007-2014, becomes Sweden’s ambassador to Rome. Björklund has been ”unemployed” for six months and is now recruited to the Swedish Embassy in beautiful Rome. An important assignment that is very much about maintaining the good relations that Sweden has with Italy and continuing to develop the exchange between the countries. These include culture, research and development of collaboration between companies. Italy is an important trading partner and there are many active Swedish companies in Italy.

Winter in Rome

It is a company mainly in the engineering industry, the paper industry, pharmaceuticals and telecom equipment. Products from Swedish wood products for the building and furniture industry have great potential in Italy and I hope that the Swedish companies grow there and that the embassy is involved in this. This allows Italy to access high quality wood material from our beautiful Swedish forests. When it comes to tourism, tourists from Italy are one of the largest tourism groups in Sweden. Italy is also a popular tourist destination for us in Sweden. In 2018, 558,000 trips were made by Swedes to Italy.

Wish the new ambassador, Jan Björklund, all the best of luck and success with the cooperation between our countries, Sweden and Italy.

Fontana di Trevi in Rome

Ny ambassadör i Rom

In Swedish

Jan Björklund, Liberalernas tidigare partiledare 2007-2019 och utbildningsminister 2007-2014, blir Sveriges ambassadör i Rom. Björklund har varit ”arbetslös” under ett halvår och rekryteras nu till den Svenska ambassaden i det vackra Rom. Ett viktigt uppdrag som handlar mycket om att upprätthålla de goda relationerna som Sverige har med Italien och att fortsätta att utveckla utbytet mellan länderna. Det handlar om kultur, forskning och utveckling av samarbete mellan företag. Italien är en viktig handelspartner och det finns många verksamma svenska företag i Italien.

Swedish music by ABBA in Italy, Milano Centrale

Det är företag inom främst verkstadsindustrin, pappersindustrin, läkemedel och telekomutrustning. Produkter av svenska träprodukter för byggnads- och möbelindustrin har en stor potential i Italien och jag hoppas att de svenska företagen växer där och att ambassaden engagerar sig i detta. Detta så att Italien får ta del av högkvalitativt trämaterial från våra vackra svenska skogar. När det gäller turism så utgör turister från Italien en av de största turistgrupperna i Sverige. Italien är också ett populärt turistmål för oss i Sverige. Under 2018 gjordes 558 000 resor av svenskar till Italien.

Önskar nu den nye ambassadören, Jan Björklund, all lycka och framgång med samarbetet mellan våra länder, Sverige och Italien.

Svezia, un paese pieno di bellissime foreste. Alberi che amano viaggiare in Italia.

°   °   °

Salute Håkan Carlberg

P3 Gold 2020 low level –

artist pulled up her dress

In Swedish see down

At Saturday’s SVT live music competition ”P3 Guld-galan” in Gothenburg, the band ”Arre! Arre! ”won award in the category Rock / Metal of the Year. When the band ran up on stage pulled bandmate Matilda ”Mattis” Årestad up her dress and showed off her naked lower body in front of the camera. Why did she do so? Then she took the microphone and said: – I want to thank everyone who hides refugees, everyone who struggles in health care, everyone who works on women’s shelters. You are the real heroes. Thank you everyone who votes in red. Fuck Jimmie! , she screamed and threw the microphone to the floor.

Program manager Kodjo Akolor immediately spoke and explained that Sweden’s Radio did not support the attack on the Swedish Democrats’ party leader Jimmie Åkesson. -”Of course, we are distancing ourselves from the last statement, but in addition we wish a big congratulations,” Akolor said in the broadcast. He does not say that the artist pulled up her dress and showed her naked underbody! Here schould the program been broken! I turn off the TV. It is an incredibly low level on the program and it is a very strange and widely acted by the woman. And now many are waiting for a statement from MeToo. Why does a woman do so in a live program. A program seen by many families.

The program can be viewed via this link (can be seen until 16 July 2020):

http://www.svtplay.se/video/25104546/p3-guldgalan/p3-guldgalan-2020-18-jan-21-00

(The current can be viewed from 23,20 minutes)

°  °  °

P3 Guld 2020 låg nivå –

artist drog upp sin klänning

In Swedish

Vid lördagens i SVT direktsända P3 Guld-gala i Göteborg vann Malmöbandet ”Arre! Arre!” pris i kategorin Årets rock/metal.

När bandet sprang upp på scenen drog bandmedlemmen Matilda ”Mattis” Årestad upp sin klänning och visade upp sitt nakna underliv framför kameran. Varför gjorde hon så? Sedan tog hon mikrofonen och sa: – Jag vill tacka alla som gömmer flyktingar, alla som sliter inom vården, alla som jobbar på kvinnojourer. Ni är de riktiga hjältarna. Tack alla som röstar rött. Fuck Jimmie! skrek hon och kastade mikrofonen i golvet.

Programledaren Kodjo Akolor tog genast till orda och förklarade att Sveriges Radio inte stod bakom angreppet på Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. – Vi tar självklart avstånd från det sista uttalandet, men utöver det önskar vi ett stort grattis, sa Akolor i sändningen. Han säger inget om att artisten drog upp sin klänning och visade sitt nakna underliv! Här skulle sändningen ha brutits! Jag stänger av Tv:n. Det är en otroligt låg nivå på programmet och det är ett mycket märkligt och vidrigt agerade av kvinnan. Och nu väntar många på ett uttalande från MeToo. Är det ok att dra upp sin klänning och visa sitt nakna underliv? Varför gör en kvinna så i ett direktsänt program. Ett program som ses av många familjer.

Programmet går att se via denna länk (kan ses tom den 16 juli 2020):

http://www.svtplay.se/video/25104546/p3-guldgalan/p3-guldgalan-2020-18-jan-21-00

(Det aktuella kan ses från 23,20 minuter)

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

A plant belonging to the Christmas genus (Helleboreus) is about to bloom.

Winter meets spring

In Swedish see down

We are in the middle of Sweden, and it is January 18th. The sky is covered by clouds hiding rain. The grass is glowing green. Usually the ground this time of year is filled with beautiful white snow. The flower buds of the plants grow and will bloom soon. It’s winter in the calendar. In reality it is spring. The light is on its way back to us here in northern Europe. And … maybe it’s about climate change. 

Här en växt tillhörande Julrossläktet (Helleborus) på väg att blomma

Vintern möter våren

In Swedish

Vi befinner oss i det mellersta av Sverige och det den 18:e januari. Himlen är täckt av moln som gömmer regn. Gräset är lyser grönt. Vanligen är marken så här års fylld av vacker vit snö. Växternas blomknoppar växer och blommar snart. Det är vinter i almanackan. I verkligheten är det vår och ljuset är på väg tillbaka till oss här i norra Europa. Och… kanske handlar det om klimatförändringar.

Salute Håkan Carlberg

Janne Schaffer with his lovely red guitar.Photo: Lars Bergstrand

The red guitar is back!

In Swedish see down

In the spring of 2018, super-guitarist Janne Schaffer was robbed of his beautiful red guitar manufactured by Larrivée, a French Canadian handbuilding, and which has been in Schaffer’s ownership since the 1980s. A month after the theft, the thieves contacted Janne and demanded him for SEK 200,000 to get the guitar back, he refused to pay.

Now, after almost two years, the police have found the red guitar. A guitar that meant a lot to Janne Schaffer during his long time as a musician. Today he says in an interview after picking up the guitar that it is very sabbatical and not playable. It was definitely not in the condition as when it was stolen. Now Janne will leave the guitar to a knowledgeable person and have it restored to the original. The red Larrivée guitar has followed Janne around our world, and has been a very dear friend.

Janne Schaffer is up to date with the ”Janne Schaffer Music Story” tour around the country in 2020. In February he will also have concerts in Bad Gastein in Austria.

Thank you Janne Schaffer for all your wonderful songs!

And some wonderful music

with Janne Schaffer and Björn J:son Lindh

”Norrland & Eternity”

Janne Schaffer at Arlanda. -I flew the same flight as Janne once in December 2013 …

°  °  °

Janne Schaffer with his lovely red guitar in Stockholm. Photo: Lars Bergstrand

Den röda gitarren är tillbaka!

In Swedish

Våren 2018 blev super-gitarristen Janne Schaffer bestulen på sin vackra röda gitarr handtillverkad av Larrivée, ett franskkanadensiskt handbygge, och som funnits i Schaffers ägo sedan 1980-talet. En månad efter stölden tog tjuvarna kontakt med Janne och krävde honom på 200 000 kronor för att få tillbaka gitarren, han vägrade att betala.

Nu har polisen, efter knappt två år, hittat den röda gitarren. En gitarr som betytt oerhört mycket för Janne Schaffer under hans långa tid som musiker.

Idag säger han i en intervju efter att ha hämtat gitarren att den är väldigt sabbad och inte går att spela på. Den var definitivt inte i det skick som när den stals. Nu skall Janne lämna gitarren till en kunnig person och få den återställd till original. Den röda Larrivée-gitarren har följt med Janne runt om i hela vår värld, och varit en mycket kär vän.

Janne Schaffer är under 2020 aktuell med turnén ”Janne Schaffer Music Story” runt om i landet. I februari kommer han även att ha konserter i Bad Gastein i Österrike.

Tack Janne Schaffer för alla dina underbara låter!

And, more beautiful guitar music with Janne

Salute Håkan Carlberg

barnböcker

My books travel to Italy

In Swedish see below

Receives a message from a well-known Swedish who has spent life in Italy for 30 years. We met once at a business meeting in Malmö. I get happy. Decides to send my books to the person. I buy a package that I fill with my books. Leaves it on a post terminal and hopes the package will arrive. When I go home, my interior is filled with pictures from the road the package will take to come to Italy.

Milano. La Scala

The books travel through Europe and end up in Milan where they are repackaged and continue along the A1 motorway ”Autostrada del Sole” to Rome where it is repackaged. So the package goes down to Naples, the pizza’s hometown, a city founded 700 years BC. and then passes the volcano Vesuvius. Then the books take the road on the peninsula of the Gulf of Naples and arrive at the small town of Sorrento which has a beautiful view and now you can see the end station which is the small island of Capri.

My son Carl Ludvig in Rome at Fontana di Trevi

A short journey by boat and soon the package arrives in the small town of Anacapri and the well-known Swedish doctor and author Axel Munthes (1857-1949) beautiful house Villa San Michele. The villa built Munthe in the 1890s. In 1948 he donated the villa to the Swedish Institute in Rome. Today, the villa is a museum and a guesthouse for Swedish researchers and cultural workers. Soon the package arrives on the beautiful island of Capri, an island in wonderful Italy. I dedicated one of the books to Axel Munthe.

Sorrento. A beautiful work of art that evokes emotions.

And some music, ”It was on Capri”

The package of books also passes through the beautiful Liguria and the small town of Levanto.

Mina böcker reser till Italien

In Swedish

Får ett meddelande från en känd svensk som tillbringar sitt liv i Italien sedan 30 år. Vi träffades en gång vid ett företagarmöte i Malmö. Jag blir glad. Bestämmer mig för att sända mina böcker till personen. Jag köper ett paket som jag fyller med mina böcker. Lämnar det på en postterminal och hoppas att paketet skall komma fram. När jag så går hem fylls mitt inre av bilder från vägen paketet skall ta för att koma till Italien.

Milano. Milano Centrale.

Böckerna åker genom Europa och hamnar i Milano där de packas om och reser vidare längs motorvägen A1 ”Autostrada del Sole” till Rom där det åter packas om. Så far paketet ner mot Neapel, pizzans hemstad, en stad som grundades 700 år f.kr. och passerar sedan vulkanen Vesuvius. Därefter tar böckerna vägen ut på halvön i Neapelbukten och kommer fram till den lilla staden Sorrento som har en vacker utsikt och nu kan man se slutstationen som är den lilla ön Capri.

Rom. Fontana di Trevi

En kort färd med båt och snart är paketet framme i den lilla orten Anacapri och den kände svenska läkaren och författaren Axel Munthes (1857-1949) vackra hus Villa San Michele. Villan byggde Munthe på 1890-talet. Anno 1948 donerade han villan till Svenska institutet i Rom. Idag är villan ett museum och ett gästhem för svenska forskare och kulturarbetare. Snart är paketet framme på den vackra ön Capri, en ö i det underbara Italien. Jag dedikerade en av böckerna till Axel Munthe.

Sorrento. View of the Gulf of Naples

Vesuvius volcano. Carl Ludvig looks out over the crater of the volcano.

Salute Håkan Carlberg

A magical moon

In Swedish see down

It is the full moon on January 10, 2020 and the moon glows beautifully and gives a magical image in the afternoon sky. My daughter and I built a staircase up to the moon a long time ago. We greeted the old man in the moon and looked out over the sky and saw our little house in the city by the sea. Now there is a boy sitting on the moon singing a song.

Frida and I up the stairs to the old man in the moon. Picture from my book ”Frida och måntrappan”

En magisk måne

In Swedish

Det är fullmåne den 10 januari anno 2020 och månen lyser vackert och ger en magisk bild på eftermiddagens himmel. Jag och min dotter byggde en trappa upp till månen för länge sedan. Vi hälsade på gubben i månen och tittade ut över himlen och såg vårt lilla hus i staden vid havet. Nu sitter det en pojke på månen och sjunger en sång.

Frida and I looks on the earth and were given a warm meeting with the man in the moon. Picture from my book ”Frida och måntrappan”

°  °  °

And a song by Lisa Ekdahl

performed by Rikard Wolff

”The boy on the moon”

”Pojken på månen”

My children’s book ”Frida and the staircase to the moon”

Salute Håkan Carlberg