En del av Camping Pian di Picche invid den lilla staden Levanto i södra Ligurien. – Part of Camping Pian di Picche next to the small town of Levanto in southern Liguria. – Alcuni di Campeggio Pian di Picche vicino alla cittadina di Levanto, nel sud della Liguria.

En liten fågel flög från Italien

In English see down!

Går in på Camping Pian di Picche, som ligger i den lilla staden Levanto i Ligurien,  och deras hemsida. Där finns en ny kort film. Det är en liten fågel som någon håller sina händer runt. Så släpper den glada fågeln som flyger ut över campingen. Så vackert, finns det numera campinggäster i form av små fåglar?

Jag skriver till mina vänner som driver campingen och berättar att jag sett filmen och fågeln som jag gissar är en av gästerna på campingen. Frågar hur den bor, i ett tält, i en campingbuss eller kanske har de byggt små fågelholkar där fågelgästerna kan bo? Berättar också att det just denna dag är varmare i Stockholm än i Levanto som ligger i det södra av Ligurien!

Det kommer att snabbt svar från P di P. Fågeln har nu lämnat campingen och dragit sig norrut mot Sverige och värmen, skriver de.  Så en dag i helgen befinner jag mig i trädgården. Plötsligt flyger en liten fågel fram och sätter sig i ett av äppelträden. Fågeln börjar tala med mig. Han berättar för mig att han hade haft en underbar tid i Ligurien med den trevliga personalen på P di P, god mat och vacker natur. Fågeln berättar att han varje kväll suttit på campingens café och älskat att äta av det goda brödet. Det tog bara några dagar att flyga från Levanto upp till det mellersta av Sverige. Berättar vidare att han träffat en fru och att de kommer att få ungar om några veckor. Fågeln visar mig det vackra boet som de byggt i ett av äppelträden. Så snart ungarna kan flyga, kommer hela familjen att flyga söderut till Camping Pian di Picche i Levanto. Han säger att han längtar tillbaka till alla på campingen, till de vackra bergen och att få flyga bland de gröna olivträden och få visa ungarna det vackra och varma havet. Världen är liten!

Den lilla fågeln i ”sitt” äppelträd i det mellersta av Sverige. – The little bird in ”his” apple tree in the middle of Sweden. – Il piccolo uccello in ”loro” albero di mele nel mezzo della Svezia.

In English

Part of Camping Pian di Picche next to the small town of Levanto in southern Liguria.

 A little bird flew from Italy

°  °  °

Entering Camping Pian di Picche, located in the small town of Levanto in Liguria, and their website. There is a new short film. It’s a little bird that someone holds his hands around. Then let the happy bird fly out over the campsite. So beautiful. Are there any camping guests in the form of small birds?

I am writing to my friends who run the campsite, telling them that I saw the movie and the bird I guess is one of the guests at the campsite. Asking how it lives.  In a tent, in a camping bus or maybe they have built small bird cages where birds can live? I also tell them that today is hotter in Stockholm than in Levanto!

It will be a quick response from P di P. The bird has now left the campsite and moved north to Sweden and the heat, they write. So one day this weekend I find myself in the garden. Suddenly a little bird flies forward and sits in one of the apple trees. The bird begins to talk to me. He tells me he had a wonderful time in Liguria with the nice staff at P di P, good food and beautiful scenery. The bird tells me that he sat at the café on the campsite every evening and loved to eat of the good bread. It took only a few days to fly from Levanto up to the middle of Sweden. He tells me that he met a wife and that they now will have kids in a few weeks. The bird shows me the beautiful estate they built in one of the apple trees. As soon as the kids can fly, the whole family will fly south to Camping Pian di Picche in Levanto. He says he longs back to everyone at the campsite, to the beautiful mountains and to fly among the green olive trees and to show the kids the beautiful and warm sea. The world is small!

Alessandra one of the staff at P diP. The little bird liked the good bread that Allessandra offered.

And some wonderful music with Frida Andersson and Bo Sundström:

”Paradiset”

Salute Håkan Carlberg

 

Det är nu dags för ”Mors Dag”, den 28 maj. Kanske skulle en bok vara en gåva till din mor. MIn bok är läst av många kvinnor och några av dem har lämnat vackra och känslosamma intryck från sina stunder med boken. 

Jag skrev denna bok under en tid för ett par år sedan då jag vistades i södra Ligurien. Det var höst och det blev vandringar i bergen bland olivträd och druvodlingar. Mycket skrev jag sittandes på en bänk intill havet Mare Ligure. Boken, en osminkad skildring,  handlar om livets alla stunder och är skriven i form av kortare noveller och dikter. Boken, ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder”, innehåller även bilder som jag skapat. Några av läsarna har uttryckt att det varit mycket känslosamt att läsa boken.

Här en av läsarnas upplevelse av boken:

«Din bok, Dikter vid havet Mare Ligure och andra stunder, fick följa med till Kanarieöarna som enda litteratur och det räckte väl. Jag kunde inte sluta läsa, utan sög i mig hela alltet från pärm till pärm, där under solen. Jag kastades mellan hopp och förtvivlan, ångest, dödslängtan och livshopp under tiden jag försökte sätta in din berättarstil i någon känd genre…..Men du har ditt egna personliga sätt att skriva så varje kapitel har sin egen genre. Du skriver flytande och lätt med knorr i varje slutstavelse och de egenhändiga fotografierna passar var och ett på pricken, till kapitlen, dikterna, uppmaningarna….you name it.»

 In English 

It is now time for ”Mother’s Day”, May 28th. Perhaps a book would be a gift to your mother. My book is read by many women and some of them have left beautiful and emotional impressions from their moments with the book.

I wrote this book over a period of a few years ago when I stayed in southern Liguria. It was autumn and there were hikes in the hills among olive groves and grape orchards. Much I wrote while sitting on a bench next to the sea Mare Ligure. The book is about the life and is written in the form of short stories and poems. The book, ”Poems on the sea Mare Ligure & other moments,”, also contains images that I created. Some of the readers have expressed that it was very emotional to read the book.  

Here one of the readers’ experience of the book:

«Your book, Poems by the Sea Mare Ligure and other moments, could accompany the Canary Islands as the only literature and it was well enough. I could not stop reading, but saw in me everything from pear to parlor, under the sun. I was thrown between hope and despair, anxiety, deathlongness and lifestyles while I tried to put your story style into some known genre ….. But you have your own personal way of writing so each chapter has its own genre. You write fluently and easily with knorr in each final letter and the custom photos fit each and every one of the dots, chapters, poems, invitations …. you name it. ”

°  °  °

Boken finner du på följande sidor på nätet/ The book can be found on the following pages online /Il libro si trova nelle seguenti pagine on-line /:

 Recito Förlag  http://www.litenupplaga.se/1322

Bokus.com http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=H%E5kan%20Carlberg

cdon.com http://cdon.se/böcker/håkan_carlberg/dikter_vid_havet__mare_ligure_%26_andra_stunder-27759944

Adlibris http://www.adlibris.com/se/sok?q=håkan%20carlberg

Salute Håkan Carlberg

C L in Monterosso al Mare in Liguria, Italy. From the beautiful mountains come much good food!

Italienska dofter av mat i Sverige

In English see down!

Åker in till ”huvudstaden” i Dalarnas län, Falun. Går längs huvudgatan och kommer fram till ett torg. Känner en doft av Italien. En doft från bergen i det södra Ligurien. En doft av ost och skinka från staden Parma i regionen Emilia-Romagna. Doft av olivolja! Det pågår en marknad och det är mat och godsaker som erbjuds från alla delar av Italien från söder till norr och från de stora öarna. Här finns ”små restauranger” i from av tält och de erbjuder pastarätter, pizza och andra klassiska italienska rätter. För ett ögonblick befinner vi besökare oss i Italien. Marknaden arrangeras under namnet ”The Italian Village” och genomförs över hela Sverige under 2017. Så skönt att för ett ögonblick befinna sig i det underbara Italien!

Italienska läckerheter – Italian delights – Le delizie italiane

”The Italian Village” 2017 in Falun, Sweden

And some italan music:

Moda’– Passione Maledetta

In English

Italy, Liguria (Bonassola). Mountains filled with olives and grapes / Montagne piene di olive e ova / Berg fyllda oliver och druvor

Italian smells of food in Sweden

°  °  °

Entering the ”capital” in Dalarna County, Falun. Goes along the main street and reaches a square. Feels a smell of Italy. A scent from the mountains of southern Liguria. A scent of cheese and ham from the city of Parma in the Emilia-Romagna region. Scent of olive oil! There is a market and there are food and goodies offered from all parts of Italy from south to north and from the big islands. There are ”small restaurants” in the tents and they offer pasta dishes, pizzas and other classic Italian dishes. For a moment, we find ourselves visitors in Italy. The market is organized under the name ”The Italian Village” and is conducted throughout Sweden in 2017. So nice to be in Italy for a moment!

Italian delights – Le delizie italiane – Italienska läckerheter

”The Italian Village” 2017 in Falun, Sweden

Monterosso al Mare, Cinque Terre. On the market in Falun, Sweden, gave a feeling of being at a bar in Monterosso al Mare, Italy. – Sul mercato di Falun, Svezia, ha dato la sensazione di essere in un bar a Monterosso al Mare, Italia. – På marknaden i Falun, Sverige, gav en känsla av att befinna sig på en bar i Monterosso al Mare, Italien.

°  °  °

Björn Afzelius sings

Notte in Liguria – Night in Liguria – Natt i Ligurien

Salute Håkan Carlberg

 

Att befinna sig i skuggan av ett värdigt liv i Sverige anno 2017 – To be in the shadow of a worthy life in Sweden in 2017 – Essere sotto l’ombra di una vita dignitosa in Svezia anno 2017

Mitt i arbetslöshetens helvete

In English see down!

Dagarna i arbetslöshetens helvete svider och själen blöder. Sverige är kallt. Svaren på sökta jobb strömmar in. Alla är negativa. Vad gör mig så totalt ointressant? Är det åldern, är det mina utbildningar? Är det mina erfarenheter? Dessa frågor gnager i mitt inre. Några svar får jag inte på varför jag är så fullkomligt ointressant. Regeringen ger nyanlända till Sverige snabbspår in på arbetsmarknaden då det är av stor vikt att komma in på arbetsmarknaden. Att som född i landet med många utbildningar inom många olika områden och med lång erfarenhet från uppdrag inom bland annat ledarskap  ställs jag och många andra åt sidan och blir skuggor. Sverige har blivit kallt. . .

Här är dagens inkomna svar på några av de många arbeten jag sökt:

 • Hej Håkan
  Vi har haft förmånen att ta del av många intressanta ansökningar och har denna gång valt att tillsätta tjänsten med annan sökande.( Projektledare till näringslivsenheten i Malmö Stad)
 • Hej Håkan
  Vi har haft förmånen att ta del av många intressanta ansökningar och har denna gång valt att tillsätta tjänsten med annan sökande.( Biträdande rektor i Malmö Stad)
 • Vi tackar för det intresse du visat för den utannonserade tjänsten som biträdande rektor på Svalöfs gymnasium. Vi måste dessvärre meddela att vi valt en annan sökande och önskar dig lycka till i ditt sökande efter ett skolledarjobb! ( Svalöfs kommun)
 • Hej Håkan,
  Tack så mycket för din ansökan!
  Vi tackar för din ansökan till tjänsten som
  ”Hermods söker Rektor/Utbildningsledare i Falun och Borlänge”.
  Tyvärr måste vi meddela att vi den här gången har gått vidare med andra kandidater.

°  °  °

In English

To be in the shadow of a worthy life in Sweden in 2017 – Essere sotto l’ombra di una vita dignitosa in Svezia anno 2017 – Att befinna sig i skuggan av ett värdigt liv i Sverige anno 2017

In the midst of unemployment hell

The days of the hell of unemployment shame and the soul is bleeding. Sweden is cold. Answers to searched jobs are flowing in. Everyone is negative. What makes me so totally uninteresting? Is it age, are my courses? Is that my experience? These questions are gnawing in my heart. I do not get any answers why I am so completely uninteresting. The government gives new arrivals to Sweden fast track into the labor market, as it is of great importance to enter the labor market. Being born in the country with many education in many different areas and with long experience from assignments in, among other things, leadership, I stand and many others aside and become shadows. Sweden has become cold. . .

Here are the day’s received answers to some of the many jobs I applied for:

 • Hi Håkan
  We have had the privilege of taking part in many interesting applications and have chosen to appoint the service with another applicant. (Project Manager for Business Unit in Malmö City)
 • Hi Håkan
  We have had the privilege of taking part in many interesting applications and have chosen to appoint this service with another applicant. (Deputy Principal in Malmö City)
 • We thank you for the interest you have shown to the advertised service as Deputy Principal at Svalöf High School. We must unfortunately announce that we have chosen another applicant and wish you good luck in your search for a school job! (Svalöfs municipality)
 • Hello Håkan,
  Thank you very much for your application!
  We thank you for your application for the service as
  ”Hermods is looking for Rector / Educational Leader in Falun and Borlänge”.
  Unfortunately, we must announce that this time we have continued with other candidates.

°  °  °

And here a song with Håkan Hellström

”Your time will come” – Il Tuo momento Arrivavera´

-”Din Tid Kommer”-

Here, part of the text in English:

I know no one
Cares about it
It’s just mine
Behind the eyelids
Should take you there
If the road was straight, but the road
Is screwed like a psychopath my friend
Rise to the top of the world
Where angels play
Reside after each turn
You have an angel on your shoulder
Your time is coming
Your time is coming

°  °  °

Salute Håkan Carlberg

Föreläsaren och författaren Teo Härén

Teo Härén – kreativ och innovativ

In English see down

Teo Härén, föreläsare och författare, bjuder på en givande och öppen föreläsning på temat kreativitet och dess betydelse för vi som människor skall lyckas och dra nytta av just vår kreativitet. Platsen är Galaxen i Borlänge. Föreläsningen handlar om varför det kan vara svårt att vara kreativ och framför allt om att det är viktigt och roligt. Salongen är fullsatt och det blir 90 minuter av inspiration och kreativitet. Teo bygger upp en trevlig stämning och vi känner oss alla delaktiga. Han har en bred erfarenhet som bl.a. föreläsare med ca 200 föreläsningar/ år i hela vår värld, har startat flera företag och har många års erfarenhet som personalchef.

Teo inspirerar och det är tydligt att just kreativitet är hans passion. Det blir en givande stund och vi fick alla med oss ett nytt kreativt tänkande som skall ta oss uppåt och framåt! Jag talar helt kort med Teo efter hans föreläsning, tackar för stunden och överlämnar min bok med dikter och noveller.

Föreläsaren och författaren Teo Härén och två representanter för företaget Speed Business

Teo Härén pratar om

det han kallar ”härarbete”:

 

In English

The lecturer and writer Teo Härén – Il conferenziere e scrittore Teo Härén

Teo Härén-  creative and innovative 

°  °  °

Teo Härén, lecturer and author, offers a rewarding and open lecture on the subject of creativity and its importance to us as human beings and to benefit from our creativity. The place is Galaxen in Borlänge in the middle of Sweden. The lecture is about why it can be difficult to be creative and in front of creativity is important and fun. The lounge is packed and it will be 90 minutes of inspiration and creativity. Teo builds a nice atmosphere and we all feel involved. He has a wide experience such as Lecturer with about 200 lectures / years throughout our world, has started several companies and has many years of experience as Human Resources Manager.

Teo inspires and it is clear that just creativity is his passion. It will be a rewarding time, and we got all of us a new creative thinking that will take us onwards and upwards! I speak briefly with Teo after his lecture, thanking him for the moment and handing my book with poems and short stories.

The lecturer and writer Teo Härén – Il conferenziere e scrittore Teo Härén

And here you can see and listning to Teo Härén when he 

talks about creativity – and how we are all set in our

ways of “getting it right” right away.

Salute Håkan Carlberg

In English see down!

Artisten, musikern, textförfattaren och Wilmer X-sångaren

Nisse Hellberg tilldelas 2017 års Piratenpris!

Nisse Hellberg

Priset delades ut i Vollsjö, den lilla orten där Piraten föddes. Motiveringen till att Nisse Hellberg får priset är att ”hans låt-texter är skarpa och mörkt humoristiska, där varje ord är valt med omsorg”.

Priset har delats ut sedan 1989 till kulturpersonligheter som verkat i Fritiof Nilsson Piratens anda. Tidigare pristagare är bland annat Gösta Ekman och Kristina Lugn. Nisse Hellberg säger att han är smickrad av att få priset. Nisse var med och bildade bandet Wilmer X i slutet av 1970-talet. Gruppens senaste album gavs ut 2005. Nisse gjorde sin solodebut 2001 och hans senaste skiva ”Vägen västerut” gavs ut 2016. Som soloartist har han även gett ut en skiva tillsammans med Peps Persson, ”Röster från södern”.

Fritiof Nilsson Piraten var författare och advokat och en av hans mest kända verk är Bombi Bitt och jag. Vollsjö, där Piraten föddes, är en liten ort i Sjöbo kommun i Skåne.

And a song with Nisse Hellberg

”Leva ett vildare liv” – ”Live a Wilder Life” – ”Vivere una vita più selvaggio”

In English

The artist, musician, textwriter and Wilmer X singer

Nisse Hellberg are awarded the 2017 Pirate Award!

Nisse Hellberg. Photo: Patric Söderström

The prize was awarded in Vollsjö, the small village where the Pirate was born. The reason why Nisse Hellberg gets the prize is that ”his song lyrics are sharp and darkly humorous, where each word is chosen with care”.

The prize has been awarded since 1989 to cultural personalities who worked in Fritiof Nilsson Piraten’s spirit. Earlier prize winners include Gösta Ekman and Kristina Lugn. Nisse Hellberg says he is flattered to get the price. Nisse joined the band Wilmer X in the late 1970s. The group’s latest album was released in 2005. Nisse made his solo debut in 2001 and his latest album ”Vägen västerut” was released in 2016. As a solo artist, he has also released a record together with Peps Persson, ”Voice from the South”.

Fritiof Nilsson The pirate was a writer and lawyer and one of his famous works is Bombi Bitt and I. Vollsjö, where the pirate was born, a small village in the municipality of Sjöbo in Skåne, in the south of Sweden.

And a song with Nisse Hellberg

”Tufft jobb” – ”Tough job” – ”Lavori duri”

Salute Håkan Carlberg

Levanto 1944

I mitten av bilden Castello Miramare och strax till vänster på bergsslutningen, Villa Agnelli.

In the center of the picture Castello Miramare and just to the left of the mountain cliff, Villa Agnelli.

In Swedish and in English

Denna iskalla vår är mina tankar i Levanto som är beläget i det sydöstra

Ligurien mellan de båda hamnstäderna Genua och La Spezia. 

°  °  °

This ice-cold spring is my thoughts in Levanto, which is located in the southeast

Liguria between the two port cities of Genoa and La Spezia.

°  °  °

Levanto 1957

Stranden är sig lik även idag, stranden som tillsammans med de vackra bergen omger staden Levanto.

The beach resembles even today, the beach which, together with the beautiful mountains, surrounds the city of Levanto.

Levanto

Levanto sett från sydost. Det höga berget, Monte Rossola, är värt ett besök och det är en vacker vandring och belöningen är stor när man från toppen av berget kan skåda ut över landskapet med små vackra byar som klänger sig fast i de branta bergen och känna doft av oliver, citroner och druvor.

Levanto seen from southeast. The high mountain Monte Rossola is worth a visit and it is a beautiful walk and the reward is great when you can look out over the countryside with small beautiful villages that cling to the steep mountains and smell the olives, Lemons and grapes

Levanto 1969

Today, the railway has been moved for many years and the station is now in the northern part of the city. The picture also shows the railway tunnel which goes on to the northwest and passes through the small beautiful cities of Bonassola and Framura. Today, here is a beautiful beach promenade and you walk or cycle through the tunnels along the sea to Bonassola and Framura.

Idag är järnvägen flyttad sedan många år och stationen ligger numera i den norra delen av staden. På bilden ses även järnvägstunneln som går vidare år nordväst och passerar bland annat de små vackra städerna Bonassola och Framura. Idag är här en vacker strandpromenad och du går eller cyklar via tunnlarna längs havet till Bonassola och Framura.

°  °  °

Bilderna har jag fått från Robi som lever och bor i det underbara Levanto.

The photos: I have received the pictures from Robi, who lives in the wonderful Levanto.

Salute Håkan Carlberg