Cinque Terre Liguria H Carlberg 2015

Cinque Terre Liguria – Mare Ligure

Bogudsalg 2015

Carlberg, Håkan - Dikter vid havet Omslag

Boken presenterades vid Bokmässan i Göteborg i september 2014

Dikter vid havet Mare Ligure & Andra stunder

In English see down!

Boken innehåller dikter och noveller från bland annat de södra delarna av Ligurien. Texterna handlar om livets olika ögonblick – goda och svåra. I boken finns även ett antal bilder med koppling till texterna. Detta är min andra bok och under 2017 planerar jag att ge ut min tredje bok ”STUNDER i Järvsö”. Jag har under många år skrivit artiklar och reportage kring bland annat företagarfrågor, pedagogik, Italien och kring arbetslöshet. Artiklarna har bland annat funnits med i Di, Aftonbladet, Sydsvenskan, många lokala tidningar samt ibland annat Italienska handelskammarens tidigare tidning ITALIA. Önskar dig en trevlig och givande läsning.

Ligurien H Carlberg

Ligurien – Mare Ligure and Bonassola

Poems by the sea Mare Ligure & Other moments

In English

The book contains poems and short stories from including the southern parts of Liguria. It’s about life’s moments – good and bad. The book also includes a number of pictures related to texts. This is my second book, and in 2017, I plan to publish my third book ”Moments in Järvsö.” I have for many years wrote articles and reports on topics such as entrepreneurial issues, pedagogy, Italy and surrounding unemployment. Articles include been in Di, Aftonbladet, Sydsvenskan, many local newspapers and in including Italian Chamber of Commerce earlier newspaper ITALIA. Wishing you a pleasant and informative reading.

Here a video where I present the book at the Book Fair in Gothenburg:

°  °  °

Recensioner från några av  läsarna av  boken:

Reviews from some of the readers of the book:

”Dikter vid Havet Mare Ligure & Andra Stunder”.

°  °  °

”Under de senaste dagarna har jag haft sällskap med din bok. 

Jag har läst den med stort intresse och har funnit den underhållande 

och spännande med ett så variationsrikt innehåll.” 

In English:

”In recent days I have had company with your book.

I have read it with great interest and have found it amusing

and exciting with such varied content. ”

°  °  °

” Vaknade tidigt, bryggde kaffe och satte mig med din bok.  Nu har jag läst dina fina dikter

och berättelser. Det är verkligen en känslosam bok du skrivit, och många tårar har fallit.

Dikten Ungdom berör mycket och väcker känslor. Du har fina bilder i boken, när

man läser och ser bilderna  känns det som om man är på plats

med dig och dina upplevelser”.

In English:

”Woke up early, brewed coffee and sat down with your book. Now I’ve read your fine poems and stories.

It’s really an emotional book you wrote, and many tears have fallen. 

The poem Youth affect much and arouses emotions. You have nice pictures in the book,

when one reads and sees the pictures, it feels as if one is in place

with you and your experiences. ”

°  °  °

Boken finns att köpa hos bl a :

Liten upplaga, pris 99 kr

http://www.litenupplaga.se

cdon.com, pris 116 kr

http://cdon.se/böcker/carlberg%2c_håkan/dikter_vid_havet__mare_ligure_%26_andra_stunder-27759944

Bokus, pris 113 kr

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=H%E5kan+Carlberg

°  °  °

Sunset Levanto HCG 2012 Sept

Il tramonto a Mare Ligure – Sunset at Mare Ligure – Solnedgång vid Mare Ligure – Levanto

Och medan du funderar, lyssna på

denna helt underbara låt

Rinascerai

med Michael Leonardi!

Salute Håkan Carlberg
Pengar HCG 2013

Oseriösa företag tjänar pengar på arbetslösa! – Rogue companies make money on the unemployed! – Aziende canaglia fare soldi sui disoccupati!

Arbetslösa en ny grupp att tjäna

stora pengar på!

In English see down!

Det talas och skrivs mycket om företag som skott sig på den stora invandringen till Sverige under många år. Många gånger har det handlat om oseriösa företag som tjänat helt ofattbara summor av skattemedel!

Nu har jag funnit att det även inom de tjänster som den svenska Arbetsförmedlingen köper i form av framförallt matchning och att lära arbetssökande att upprätta ett CV, personligt brev och träna inför eventuella intervjuer. Detta är tjänster som tidigare ingick i den service Arbetsförmedlingen erbjöd och som genomfördes av de anställda arbetsförmedlarna. Idag handlar Arbetsförmedlingens tjänster om strikt kontroll av de arbetslösa och man köper alltså de verkliga tjänsterna till arbetslösa av företag. Det finns nu företag som skor sig på detta och som är mycket oseriösa. Detta har blivit en marknad där det går att tjäna snabba och stora pengar. Även denna gång på mycket utsatta människor, dvs. arbetslösa.

Jag menar nu att våra politiker och ledare inom svensk arbetsmarknadspolitik och arbetsförmedling tydligt följer upp de företag man köper tjänster av. Min erfarenhet från ett av de stora svenska företagen i branschen är mycket negativ, både som medarbetare och som arbetslös. Det som erbjuds är av mycket låg kvalité och företagets medarbetare har låga kunskaper och små kontaktnät vilket ju är en självklarhet att de måste ha då de skall matcha lediga jobb med arbetslösa och korta arbetslöshetsperioderna!

Omsättningen på personal i detta företag är omfattande och det som erbjuds är av mycket låg kvalité. Så, se över och kontrollera de tjänster ni nu köper. Vad får ni och de arbetslösa, för det ni betalar? Det handlar även om bemötande av arbetssökande dvs. människor i kris, och ge dem en tro på framtiden och att erbjuda rätt kompetens till vårt näringsliv och övriga arbetsgivare och även att stimulera de arbetslösa till eget företagande.

Pengar HCG2013

Rogue companies make money on the unemployed! – Oseriösa företag tjänar pengar på arbetslösa! – Aziende canaglia fare soldi sui disoccupati!

Unemployed a new group to earn

big money on!

In English

It is spoken and written a lot about the company earned a lot of money on the great immigration to Sweden for many years. Many times it has been about unscrupulous companies that served absolutely unimaginable sums of taxpayers’ money!

Now I have found that even within the services that the Swedish Public Employment Service purchase in the form of the match and to teach job seekers to draw up a CV, a personal letter and train for possible interviews. These are services that were previously included in the service Employment Service offered and conducted by the employees employment agents. Today’s Employment Service services on strict control of the unemployed and to then buy the real services to the unemployed of the company. There are now companies that earn big money on this and that is very unscrupulous. This has become a market where it is possible to make quick and big money. Even this time of very vulnerable people, ie unemployed.

I mean, now that our politicians and leaders in the Swedish labor market policy and employment clearly follows up the companies they buy services from. My experience from one of the major Swedish companies in the industry is very negative, both employed and unemployed. It is offered are of very low quality and the company’s employees have low skills and little contact which of course goes without saying that they must have when they are to match job vacancies with unemployed and short periods of unemployment!

The turnover of staff in this company is extensive and it offered are of very low quality. So, to review and check the services you are purchasing. What do you get and the unemployed, for what you pay? It is is also about the attitude of job seekers ie people in crisis, and give them confidence in the future and to offer the right expertise for our business and other employers and also to encourage the unemployed to self-employment.

°  °  °

And some music with Lars Winnerbäck

Salute Håkan Carlberg
Dalälven H Carlberg 2017

An early morning by the river

En god vän for till himlen 

In English see down!

Det är morgon. Vandrar en timme med den lilla hunden längs älven. Fåglar sjunger om vår. I min hjärna pågår tankar kring arbete och arbetslöshetens helvete. Kommer så hem och slår på min dator. Kollar mailen.

Där finns ett tragiskt meddelande från en god väns fru. Meddelandet är sänt från en stad där älven jag vandrat längs möter havet. Min gode vän sedan många år har lämnat jordelivet efter många års tuff sjukdom. Allt stannar upp och alla mina tankar är nu hos min gode vän, Arne. Han var en varm människa som gärna delade med sig av både allvar, kunskap och en underbar humor. Minnen dyker upp. Hans fru berättar att hela familjen satt vid hans säng i hemmet och Arne fick ett vackert och varmt farväl, så tryggt för honom och så fint och omtänksamt av familjen.

Tack Arne för allt du givit, alla roliga stunder och alla allvarliga. Jag ser upp mot himlen och hoppas att ditt liv där är gott. Du finns alltid kvar i mitt hjärta och i mitt minne.

Uppsprickande molntäcke HCG 2013

A friend went to heaven

In English

It is morning. Goes one hour with the little dog along the river. Birds sing about spring. In my brain going thoughts about work and unemployment hell. Come home and turn on my computer. Viewing emails.

There is a tragic message from a good friend’s wife. The message is sent from a city where I walked along the river meets the sea. My good friend for many years has left the earth life after many years of tough disease. Everything stops and all my thoughts are now with my good friend, Arne. He was a warm man who gladly shared both seriousness, knowledge and a wonderful sense of humor. Memories emerge. His wife says that the whole family was sitting beside his bed at home and Arne got a beautiful and warm farewell, so safe for him and so nice and thoughtful of the family.

Arne thanks for everything you have given, all the funny moments and all serious. I look up at the sky and hoping that your life there is plenty. You will always remain in my heart and in my memory.

°  °  °

And some music to Arne:

Salute Håkan Carlberg

Il Casino´ Di Levanto

– Planning a trip to Italy this  year 2017 ?
– A good choice are Liguria:  Levanto and the Cinque Terre
Camping Pian di Picche Levanto

Pian di Picche 30 years, 2015

Have a nice stay at

Camping Pian di Picche

in Levanto

Opening April 1, 2017

Pian di Picche HCG2014

Camping Pian di Picche in Levanto – Liguria -Italy

In English!

Camping Pian di Picche founded in 1985 and is now in its 32nd year of successful operation and development of the camping,beautifully situated in the small town of Levanto next to the Cinque Terre in the southern Liguria. The campsite has a quiet and beautiful location and it is close to everything. Personal service is very much appreciated by the guests and on the Campsite Pian di Picche are pleasantness very good.

In Levanto you can swim, surf, hike in the beautiful mountains, biking to the neighboring villages, eat good locally produced food and drink and discover the beautiful city and the neighboring world-famous Cinque Terre area. More information about Camping Pian di Picche, see down. 

In Swedish !

Camping Pian di Picche startades 1985 och är nu inne på sitt 32:a år av framgångsrikt arbete och utveckling av sin camping, vackert belägen i den lilla staden Levanto intill Cinque Terre i det södra Ligurien. Campingen har ett lugnt och vackert läge, det är nära till allt. Den personliga servicen är mycket uppskattad av gästerna och på Camping Pian di Picche trivs man så bra.

I Levanto kan du bada, surfa, vandra i de vackra bergen, cykla till grannbyarna, äta god lokalt producerad mat och dryck och upptäcka den vackra staden och det intilliggande världsberömda området Cinque Terre. Mer information om kontakt och öppettider för Camping Pian di Picche, se längre ned!

Mare Ligure HCG2013

Levanto is beautifully situated next to Mare Ligure

Levanto and Mare Ligure – Surfing

Monte Rossola HCG2014

Levanto and the surrounding villages has gorgeous mountains to hike in.

DSC05963

From Levanto you can go by bike to many small villages.

Vernazza – Cinque Terre

In the small beautiful town of Levanto, near the Ligurian Sea and next door to the wonderful Cinque Terre lies a camping both beautifully situated and with a wonderful service, 

Camping Pian di Picche !

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche, driveway

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche Levanto – Liguria – Italy

Camping Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche – entrance

Pian di Picche Levanto HCG 2013

Camping Pian di Picche

The Camping Pian di Picche run by a family and the service is very high and the area is quiet and safe. Pian di Picche is nestled in the vineyards and within walking distance to center with shops, banks, bars and restaurants and the lovely beach close to the Ligurian Sea. It is a beautiful walk in 10-15 minutes and you are lying on the beach and the ocean are open for snorkeling, for example. If you come by train you can reach Pian di Picche after a 10 minutes walk from the station in Levanto.

Pian di Picche HCG 2013

Camping Pian di Picche

Pian di Picche HCG2013

Camping Pian di Picche

Whether you arrive by camper – caravan – car – motorcycle & camping or on interrail you can reach Camping Pian di Picche simple. Do you intend to explore the Cinque Terre, Levanto is perfect to start with. You can hike (2-3 h)  to Monterosso al Mare from Levanto,  you can take the train and then reach Monterosso in five minutes. During your stay in Levanto, you can safely leave the car.   To go by train in the area is  excellent.

Pian di Picche so full of joy!

Pian di Picche so full of joy!
You are always well received by knowledgeable and happy staff.

Whether you are retired family with children or youth, you have lots of adventures that’s right for you in the area: wonderful walks – an exciting ocean full of life – snorkelling – surfing – mountain biking. There are trails for mountain biking in the mountains – good locally produced food – fresh wines and grappa produced locally in Levanto and a calm that makes it is perfectly possible to ”just be, here and now”.

Pian di Picche HCG2013

Enrico at the bar of P di P – Cin cin !

The bar staff is filled with joy and sense of service. At the campsite there is a bar and a small wineshop with food, etc. -here are fresh showers and washing machines.

Annette

Annette and all the personal will gladly help you! The staff at Camping Pian di Picche talks among other German, English and French. Book well in advance !

Pian di Picche HCG 2013

P di P started 1985. 

Opening hours 2017:

 from April 1st  until October 

Contact information:

Tel: +39 (0187) 800 597

Email: piandipicche@libero.it

Facebook: www.facebook.com/piandipicche

Web: http://www.piandipicche.it

http/www.levantoitalia.com

Adress:  Loc. Pian di Picche IT-190 15 Levanto (SP) Italy

Levanto – there are both sandy beaches and cliffs and an underwater life that impresses.

I highly recommend with 29 years experience of Camping Pian di Picche and more than 46 years experience of the Cinque Terre. Wishing you a wonderful trip and stay!

Trees to cool off – peace and quiet at Pian di Picche

Monterosso al Mare & Cinque Terre – just 5 minutes by train from Levanto

One of the beaches in Levanto – there are also cliffs and wonderful snorkeling water

Manarola 2009 Cinque Terre

Manarola – Cinque Terre

Levanto Italy HCG2014

Levanto -Liguria

Levanto Italy HCG2014

Levanto – Liguria

Levanto – so beautiful

Levanto HCG2013

Levanto from the mountains

Levanto HCG2013

Levanto

Monterosso HCG2013

Time for some nice italian coffee and ice-cream

Monte Rossola HCG2013

From the top of Monte Rossola – Levanto

Scooter Levanto HCG2013

Levanto – nice Vespa by the sea

The surrounding area offers wonderful walking trails – often with breathtaking and beautiful views

The surrounding area offers wonderful walking trails – often with breathtaking and beautiful views

Here in this video, you can get an idea of how a hike from Levanto to Monterosso can be experienced:

 and this even more of the area:

Levanto and the Cinque Terre is located in southern Liguria between Genoa and La Spezia.

Distances by car:

– from Stockholm about 2300 km

– from Copenhagen about 1700 km

-from Berlin 1280 km

Distance from airports in the n. Italy:

Pisa 112 km /  Milan Malpensa airport  278 km / Genova 107 km

°

Finally, I want to tell you about a challenge – climb the peak of Monte Rossola.

A wonderful walk, at times pretty tough but you will get a great reward

once you’re up on the top by the view from the top, good luck!

Monte Rossola Levanto HCG2013

Monte Rossola – Levanto

Monte Rossola HCG 2013

From the top of Monte Rossola – Levanto

Liguria HCG 2013

Mare Liguria

Carl Ludvig i Ligurien 2004 HCG 2014

Even the kids love to walk in the Ligurian mountains full of olives and grapes.

Dove -Levanto HCG2013

Dove, at the beach of Levanto

Via Garibaldi Levanto HCG2013

Part of Via Garibaldi – Levanto

Levanto HCG2013

Beautiful small streets and wonderful houses in the center of Levanto

Sunset Levanto HCG2013

Wonderful sunset – Mare Liguria Levanto

Levanto Liguria HCG 2013

Levanto Surf – Sub – Swim ! ! !

Salute Håkan Carlberg
Skylt Arbetsförmedl

-Hög tid att ta ner skylten och skrota Arbetsförmedlingen – High time to take down the sign and scrap the Employment Service

Allianspartierna vill skrota

Arbetsförmedlingen

In English see down!

Alliansen vill lägga ner Arbetsförmedlingen som den ser ut idag. De vill istället att nya aktörer skall svara för att hjälpa arbetssökande till jobb. Det Alliansen främst är kritisk mot är den mycket dåliga matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa. Jag påstår att matchningen av jobb och arbetssökande sedan många år i princip är och varit obefintlig. Arbetsförmedlarna har till största delen varit kontrollerande och inte haft kunskapen om hur man nätverkar med näringslivet. Arbetsförmedlingen kommer att lämna tillbaka 3,5 miljarder kronor till staten, pengar som var ämnade till subventionerade jobb för funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa. Arbetslöshet skapar ett utanförskap och bryter ner människor. Med dagens Arbetsförmedling och dess verksamhet blir många kvar i arbetslöshetens helvete alltför länge. På den svenska arbetsmarknaden växer nu klyftan mellan starka och svaga grupper.

Arbetslöshetens helvete Håkan Carlberg 2015

Arbetslöshetens helvete kräver liv – Unemployment hell requires life – La disoccupazione inferno richiede vita

Nu föreslår alltså Allians-partierna att dagens Arbetsförmedling läggs ner och att andra aktörer skall bli aktiva att förmedla jobb. Det handlar om företag inom bemannings- och rekryteringsbranschen som har kunskapen och kontakterna för att matcha arbetssökande med jobb. Arbetsförmedlingens roll i förslaget skulle vara att upphandla tjänsterna och kontrollera de arbetssökande när det gäller bland annat a-kassa och att man söker jobb.

Jag har under lång tid skrivit och talat i media om att Arbetsförmedlingen skall ta ner sin skylt, och att dess personal saknat kunskapen kring att förmedla lediga arbeten mm. Äntligen har nu även politiker upptäckt det jag under många år skrivit om i press och media grundat bland annat på mina erfarenheter som arbetsförmedlare på 90-talet då fokus för oss anställda låg på att ha ett stort nätverk bland arbetsgivare och en god kunskap kring de arbetssökande, vilket resulterade i att vi förmedlade jobb! Under mina år som arbetssökande har mötet med arbetsförmedlare varit mycket kyligt och nedvärderande. Vi får nu hoppas att dagens Arbetsförmedling skrotas! Samtidigt som detta nu händer ökar inkomstklyftorna i Sverige. Antalet fattiga ökar liksom antalet rika. De som minskar är de som ligger i mellangruppen. Dags att gå från ord till handling genom att bygga ett bättre, vänligare,, företagsamt och stabilare Sverige, ett land där alla människor får ett bra och tryggt liv!

KENT – ”Pärlor”

In English !

Skylt Arbetsförmedli 2

– High time to take down the sign and scrap the Employment Service -Hög tid att ta ner skylten och skrota Arbetsförmedlingen

Alliance parties want to scrap

the Employment Service!

°  °  °

The Alliance wants to put down the Employment Service as it looks today. They would rather that new players will be responsible for helping job seekers to job. The alliance is primarily critical of the very poor match between job vacancies and unemployed. I assert that the matching of jobs and job seekers for many years in principle and has been non-existent. Employment agents have mostly been controlling and did not have knowledge of how to network with the business community. Employment Service will return 3.5 billion to the state, money that was intended to subsidized jobs for disabled and long term unemployed. Unemployment creates alienation and breaks down people. With today’s Employment Agency and its activities will be many left in the unemployment hell too long. On the Swedish labor market is now growing gap between strong and weak groups.

Arbetslös fastkjedjad

Chained in unemployment – Fastkedjad i arbetslöshet – Incatenato della disoccupazione

Now therefore proposes Alliance-parties to the Employment Service closed down and that the other players will be active to convey job. It’s about companies in the staffing and recruitment industry who have the knowledge and the contacts to match job seekers with jobs. Employment Service’s role in the proposal would be to procure services and check the job when it comes to including unemployment insurance and job hunting.

I have long written and spoken in the media that the Employment Service to take down their sign, and that its staff lacked knowledge of the job matching services etc. At last, now even politicians discovered that for many years I have written about in the press and media, based among other things on my experience as advisers in the 90s. Then, the focus of our employees was to have a large network of employers and a good knowledge of the job, which resulted in that we brokered job! During my years as job seekers have the meeting with the employment officer was very curt and demeaning. We now hope that today’s Employment Agency scrapped! While this is happening is increasing income disparities in Sweden. The number of poor is increasing as is the number rich. Those decreases are those in the middle group. Time to move from words to action by building a better, friendlier, enterprising and stable Sweden, a country where all people enjoy a good and safe life!

°  °  °

”Song for Zula”

Salute Håkan Carlberg
Levanto 2017

The beach promenade in Levanto a day in February 2017. Photo: Robi B.

Vårsol i Levanto

In English see down!

En vacker sol skiner över Levanto en dag i februari. Våren kan kännas i luften och snart är den kommen och bergen blommar igen. Min gode vän Robi, som bor i staden, fångade solnedgången med sin kamera. Den vackra lilla staden Levanto i det södra Ligurien vaknar igen efter några månader av vinter. Denna stad var en plats dit den svenske författaren Stieg Trenter ofta återvände, staden gav även inspiration till en av hans böcker Tragiskt Telegram.  Snart kommer värmen. Träd, blommor och frukter ger staden en vacker design, många kommer att vandra i de underbara bergen och upptäcka den sagolika staden, dess trevliga människor, arkitektur och goda mat från bergen och havet.

° ° °

A sun filled with the spring

in Levanto

Levanto 2017

A beautiful evening sun in February 2017, next to Levanto and Mare Ligure. Photo: Robi B.

A beautiful sun shines over Levanto a day in February. Spring can be felt in the air, and soon it will come and the mountains bloom again. My good friend Robi, residing in the city, caught the sunset with his camera. The pretty little town of Levanto in the southern Liguria wakes up again after a few months of winter. This city was a place where the Swedish author Stieg Trenter often returned, the city also provided the inspiration for one of his books Tragically Telegram. Spring warmth coming soon. Trees, flowers and fruits, giving the city a beautiful design, many will wander the wonderful mountains and discover the fabulous city, its friendly people, architecture and good food from the mountains and the sea.

Levanto 2017

Winter in Levanto and a warming sun. February 2017. Photo: Robi B.

And some new wonderful music from Italy:

Mina & Adriano Celentano – A Un Passo Da Te

Salute Håkan Carlberg
Försvinnandet Dala Teatern 2017

Picture from the show the ”Disappearance” at Dalateatern. Photo: Dala Theatre brochure

In English see down!

Besöker Dalateatern i Falun och ser deras uppsättning av pjäsen FÖRSVINNANDET (Am. Absence) av den amerikanske dramatikern Peter M. Floyd. Översättningen är gjord av Eleanora DeLoughery Nordin och hon spelar även med i föreställningen. Premiären var den 11 februari 2017.

Det handlar om en kvinna, Ellen, som drabbats av demens, Alzheimers sjukdom. Det blir en mycket känslosam upplevelse. Det handlar om Ellens minnen, om saker som hänt och inte hänt. När hände det, är nu då eller är då nu? När jag sitter i salongen blir jag mycket berörd av det som utspelar sig på scenen, minnen dyker upp från min moder och min moders mor. Båda drabbades av demens. Det går att känna igen händelser. Skådespelarna gör en fantastisk, känslosam och gripande föreställning, ett skådespel som lever kvar och som berör.

När jag lämnar föreställningen tillsammans med min kära, samlas mina tankar kring min mor och mormor Ester och deras tid som dementa. De var båda väldigt glada och mötte sin glömska och annat med humor. De båda mindes det som hänt för 40-50 år sedan på detaljnivå och de levde trots sin demens bra liv. Teaterföreställningen FÖRSVINNANDET gjorde intryck och väckte både minnen och frågor inför min egen ålderdom…

Försvinnandet Dala Teatern 2017

Picture from the show the ”Disappearance” at Dalateatern. Photo: Dala Theatre brochure

In English

Visiting Dalateatern in Falun and see their set piece of the disappearance (Am. Absence) by the American playwright Peter M. Floyd. The translation is made by Eleanor DeLoughery Nordin and she also plays with the theater show. Premiere was February 11, 2017.

It is about a woman, Ellen, who suffered of dementia, Alzheimer’s disease. It will be a very emotional experience. It’s about Ellen’s memories of things that happened and not happened. When it happened, now is when or where now? When I sit in the salon I become very concerned by what is happening on stage, memories emerge from my mother, and my mother’s mother. Both suffered from dementia. It is possible to recognize events. The actors do an amazing, emotional and poignant performance, a spectacle that lives and affecting.

When I leave the show with my dear, gather my thoughts about my mother and grandmother, Ester, and their time as demented. They were both very excited and met their forgetfulness and other things with humor. They both remembered what happened 40-50 years ago, the level of detail and they lived despite their dementia good life. The theatrical disappearance impressed and attracted both memories and questions about my own old age …

°  °  °

And a song by and with Håkan Hellström:

-It will never be over for me

-Det kommer aldrig va över för mig 

-Non sarà mai finita per me

Salute Håkan Carlberg