En morgon fylld av höst – A morning full of autumn – Una mattina piena di autunno

Farväl till sommarens ljus

In English see down

Farväl sommaren. Välkommen hösten. Idag, den 22 september 2017, infaller höstdagjämningen och dag och natt är nu nästan lika långa. Solen är nu på sin årliga resa söderut och passerar just nu himmelsekvatorn. Jag konstaterar nu att solen går ner senare i Levanto, en liten by i Ligurien, och snart är dagarna längre där. Här i norr blir dagarna allt kortare och mörkare. Själv känner jag av hösten när ljuset försvinner. De vackra röda löven faller ner från träden som nu går in i en vila inför en kall vinter, kommande vår och sommar. Ännu dröjer det en stund till dess att hösten även intar de allra sydligaste delarna av Sverige och Europa. Känner en stor längtan till Ligurien där ljuset och värmen lever kvar ännu ett par månader.

En höst full av vackra löv. – Un autunno pieno di belle foglie. – An autumn full of beautiful leaves.

Och här en sång om hösten 

Björn Afzelius –  ”HÖST”

En morgon fylld av höst – A morning full of autumn – Una mattina piena di autunno

Farewell to summer light

In English

Goodbye summer. Welcome autumn. Today, September 22, 2017, falls autumnal equinox, and day and night are almost equal in length. The sun is now on its annual journey south and is currently passing through the sky equator. I note now that the sun sets later in Levanto, a small village in Liguria, and soon the days are longer there. Here in the north, the days are getting shorter and darker. We are many who know that the light disappears in the fall. The beautiful red leaves fall down from the trees which now enter a rest for a cold winter, coming spring and summer. Still, it will take a while until the autumn also occupies the southernmost parts of Sweden and Europe. Feel a great desire to Liguria, where the light and warmth lives on even a few months.

And some autumn music – Vivaldi 

A beautiful leaf in the fall – Una bella foglia in autunno

Salute Håkan Carlberg
Annonser

Genua, ”Spettacolo celeste”. Photo: Roberto Orlando

Himmelskt skådespel

In English see down

Ett vackert skådespel utspelade sig på himlen i Genua i Ligurien, denna vecka. I horisonten växte jättelika vackra moln upp på himlen samtidigt som solen föll ner under horisonten. Den nedgående solen färgade molnen röda. Många människor sökte sig ut på gatorna i staden för att uppleva det gigantiska skådespelet. Bilderna är tagna vid Piazza della Vittoria i Genua av Roberto Orlando.

Genua, ”Spettacolo celeste”. Photo: Roberto Orlando

Heavenly spectacle

In English

A beautiful spectacle appeared on the sky in Genoa in Liguria, tis week. On the horizon, huge beautiful clouds grew up in the sky while the sun fell below the horizon. The falling sun shone the clouds red. Many people sought out the streets of the city to experience the gigantic spectacle. The pictures are taken at Piazza della Vittoria in Genoa by Roberto Orlando.

°  °  °

And a song of sunset by the sea, recorded at the Cinque Terre,

just south of Genoa in beautiful Liguria.

Renzo Biondi sings the song ”Tramoto sul mare”

Salute Håkan Carlberg

Misstagens Mästare: Amelia Adamo och Pär Johansson

Misstagens Mästare

In English see down!

Organisationen Företagarna anordnar ett fantastiskt evenemang i Borlänge med rubriken Misstagens Mästare. Lokalen är fylld av entreprenörer från hela Dalarna och det är en god och positiv stämning. Jag träffar många företagare och det blir positiva samtal. Huvudpunkterna denna eftermiddag är två föreläsningar en med Amelia Adamo och en med Pär Johansson och utdelning av Årets Företagare.

Amelia Adamo, föreläser mycket inspirerande och delar med sig av sina erfarenheter som ledare och entreprenör.

Amelia Adamo är först ut som talare. Hon har 40 års erfarenhet inom media, från skribent till chef/ledare och har skapat bland annat tidningarna Amelia, Tara och M-magasin. Amelia berättar om sina upplevda misstag och hur hon skapat rutiner för att komma åter och komma rätt. Amelia berättar mycket öppet, känslosamt och inspirerande och vi alla i publiken tar till oss av hennes erfarenheter. Amelia Adamo föddes i Rom och kom till Sverige 9 månader gammal tillsammans med sin mor. Hon är rikligt belönad och har fått pris som bland annat Årets Chef 1997 och Stora journalistpriset 1986 och 2003.

Pär Johansson, gav massor av sig själv och talade känslosamt omkring sitt liv som ledare

Pär Johansson, Glada Hudik-teatern, talar med stor öppenhet, djup, medryckande och med massor av värme om sin tid som entreprenör och ledare för Glada Hudik-teatern, som han grundade 1996. Det blir många gånger mycket känslosamt. Han har tillsammans med alla på sin teater verkligen gjort ett fantastiskt arbete och hans medarbetare har utvecklats och gett många hopp om ett gott liv. Pär berättar om utvecklingen av de teatrar och filmer som producerats och resultatet är imponerande. Pär talar om att det goda ledarskapet mot andra börjar hos människan och vikten av att våga konfrontera sin egen och andras okunskap och osäkerhet och tänja sina gränser. Då händer saker och det går framåt. Pär Johansson erhöll 2011 H.M. Konungens medalj för betydande insatser inom ledarskap, 2015 tilldelades han till minne av Lasse Svender priset Hälsinglands Entreprenör och 2016 blev Pär utsedd till årets Eldsjäl.

Varmt tack Amelia, Pär och Företagarna.

Ni gav oss massor och ni gjorde det

på ett kunnigt och känslosamt sätt

fyllt av värme och glädje!

En del av det viktiga Amelia Adamo delade med sig av – mycket tänkvärt och något att ta med sig varje dag . . .

Misstagsfaktorer

av Amelia Adamo

° ° °

1. Vad var det som hände? Identifiera hela processen

2. Vad hade kunnat göras annorlunda

3. Vilken var min del? Vad kunde jag göra – eller inte göra?

4. Tig inte, prata om det

5. Skäms inte och ömka dig bara lite

6. Ge dig själv ett bäst före datum för ältande

7. Se misstagen som underlag till erfarenhet

In English

The Organization of Entrepreneurs Regional Manager in Dalarna, Lisbeth Sahlin, started the day ”The Mistake Masters”.

The Mistake Masters

Entrepreneurs Organization is organizing a fantastic event in Borlange entitled The Mistake Masters. The venue is filled with entrepreneurs from all over Dalarna and it is a good and positive atmosphere. I meet many entrepreneurs and there will be positive conversations. The main points this afternoon are two lectures one with Amelia Adamo and one with Pär Johansson and awards of the Entrepreneur of the Year.

Amelia Adamo, lectures very inspiring and shares his experiences as leader and entrepreneur

Amelia Adamo is first speaker. She has 40 years of media experience, from writer to manager / leader, and has created the newspapers Amelia, Tara and M Magazine. Amelia tells about her perceived mistakes and how she created routines to get back and come right. Amelia talks very openly, emotionally and inspiringly, and we all in the audience are taking advantage of her experiences. Amelia Adamo was born in Rome and came to Sweden 9 months old with her mother. She is richly rewarded and has won awards such as Chef of the Year 1997 and the Great Journalist Award in 1986 and 2003.

Pär Johansson, gave lots of himself and spoke emotionally about his life as a leader

Pär Johansson, the Happy Hudik Theater, talks with great openness, depth, compassion and warmth of his time as an entrepreneur and leader of the Glada Hudik Theater, which he founded in 1996. It is often very emotional. He has done a great job together with everyone at his theater and his colleagues have developed and made many hopes for a good life. Pär tells about the development of the theaters and films produced and the result is impressive. Pär talks that good leadership toward others begins with man and the importance of daring to confront his own and others’ ignorance and insecurity and stretching their boundaries. Then things happen and it goes on. Pär Johansson received 2011 H.M. King’s Medal for significant contributions in leadership, in 2015 he was awarded in memory of Lasse Svender price Hälsinglands Entrepreneur and in 2016 became the Par of the Year Fire soul.

Thank you Amelia, Pär and Entrepreneurs.

You gave us a lot and you did it

in a knowledgeable and emotional way

filled with warmth and joy!

°  °  °

And here a song with the lovely ”Happy Hudik Theater”/  Glada Hudik-teatern

Salute Håkan Carlberg

Nunnorna i Cinque Terre – en målning av konstnären Bengt W Källman

En limerick (skämtvers) av min far

konstnären Bengt W Källman

skriven en dag i Cinque Terre i Ligurien

 In English see down

Nunnorna uti Cinque Terre

°

Två nunnor uti Cinque Terre,

dom pokerspel gilla dessvärre.

Den ena hon sa:

-Nu kan vi väl ta,

och spela skjortan utav vår herre.

° ° °

In English

A limerick (joke verse) by my father

artist Bengt W Källman

wrote a day in the Cinque Terre in Liguria

°  °  °

The nuns of the Cinque Terre

°

Two nuns in the Cinque Terre,

those poker games like unfortunately.

One, she said:

-Now we may well take,

and play the shirt of our lord.

° ° °

Riomaggiore, Cinque Terre – Pittura a olio da parte di mio artista del padre Bengt W Källman – Oil painting by my father artist Bengt W Källman

Salute Håkan Carlberg

Arbetslösheten kväver och kanske dödar. Mina tankar går bakåt i mitt arbetsliv,

bakåt till tiden då jag under sex år var regionchef för Sveriges största

företagarorganisation, Företagarna. Fann en artikel kring export av

trävaror, där jag var drivande, se artikeln nedan.

°  °  °

In English:

Unemployment suffers and may kill. My thoughts go back in my working life,

back to the time when I was regional manager for Sweden’s largest

entrepreneurial organization, Entrepreneurs. Found an article about

the export of wood products, where I was driving, see the article below.

Swedish wood – Legno svedese – Svensk skog

Sverige: Italiensk studie ska utreda sågverkskonkurser

den 25 mars 1999 av Anna Fredriksson

In English see down!

Företagarnas Riksorganisation kommer nu att utreda varför inte mer trä exporteras från Gävleborg. Frågan är varför inte Gävleborg exporterar mer trä när det råder så stor efterfrågan och sågnäringen i länet samtidigt gör konkurs? Konkurserna hos Gävle Såg i Mackmyra, Rotebro Såg i Ovanåker och Alfta Skogsbolag AB oroar Företagarnas Riksorganisation.

Därför har nu riksorganisationens VD Håkan Carlberg (tidigare Källman), med stöd från Länsstyrelsen, startat en studie för att få svar. Det är Sveriges Tekniska Attaché i Milano som ska göra studien. Anledningarna till valet av konsult är många. Chefen där, Daniel Masscanzoni, har redan engagemang i Hälsingland. Bland annat genom föreläsningar och seminarier kring nätverksbyggande inom träindustrin och Håkan Carlberg har i många år varit engagerad i att bygga småföretagarnätverk mellan Norditalien och Hälsingland.

– När jag deltog i Milanomässan 1995 tillsammans med Söderhamns kommun skapade våra träbitar stor uppståndelse och efterfrågan, också i form av offertförfrågningar som jag tog med mig hem till landet, berättar Håkan Carlberg för tidningen Arbetarbladet. Men italienarnas offertförfrågningar ledde inte till några affärer. Varför sågverken i länet inte nappade på italienarnas vilja till samarbete förklarar Håkan Carlberg med att han tror att det kan finnas näringspolitiska hinder. Han anar också att den svenska träindustrin, vid jämförelse med det italienska ”temperamentet”, är allt för stel och traditionstyngd beträffande exempelvis förädling. – Italien importerar endast nio procent av sitt behov av skogsprodukter från Sverige. Sverige borde kunna tillgodose åtminstone 20 procent av den italienska marknadens behov, enligt Håkan Carlberg.

Professor Daniele Mascanzoni and me, long time ago. . .

Swedish wood – Legno svedese – Svensk skog

Sweden: Italian study will investigate sawmill competitions

March 25, 1999, by Anna Fredriksson

In English

The companies’ national organization will now investigate why no more wood is exported from Gävleborg. The question is why does not Gävleborg export more wood when there is so much demand and sowing in the county while making bankruptcy? The bankruptcies at Gävle Såg in Mackmyra, Rotebro Såg in Ovanåker and Alfta Skogsbolag AB concern the Entrepreneurs’ Association.

Therefore, now the National Agency’s CEO Håkan Carlberg (formerly Källman), with the support of the County Administrative Board, has started a study for answers. It is Sweden’s Technical Attaché in Milan to do the study. The reasons for the choice of consultant are many. The head there, Daniel Masscanzoni, already has an engagement in Hälsingland. Through lectures and seminars on network construction in the wood industry and Håkan Carlberg, for many years, they have been committed to building small business networks between Northern Italy and Hälsingland.

”When I attended the 1995 Milan Fair together with the municipality of Söderhamn, our wooden pieces created great resurrection and demand, also in the form of quote requests that I brought home to the country,” says Håkan Carlberg for the newspaper Arbetarbladet. But Italy’s quotations did not lead to any business. Why the sawmills in the county did not succumb to the willingness of Italy to cooperate, Håkan Carlberg explains that he believes there may be business barriers. He also estimates that the Swedish wood industry, in comparison with the Italian ”temperament”, is all too rigid and traditional in terms of refinement. – Italy imports only nine percent of its demand for forest products from Sweden. Sweden should be able to meet at least 20 percent of the Italian market’s needs, according to Håkan Carlberg.

A flat landscape in southern Sweden, Skåne.

Salute Håkan Carlberg

Levanto by the sea in September 2017 -Photo: Roberto Bagnasco

Solen lyser över Levanto igen

In English see down

Himlen är nu åter blå och solen skiner vackert över Levanto i Ligurien. Ovädret blev inte så hårt, det blev regn ett par dagar. Däremot drabbades kusten vid Toscana svårt. Min gode vän Robi berättar att nu är det varmt i både luft och i hav. Stränderna är fulla av surfare som surfar på de höga vågorna invid stranden i Levanto. Bilderna som Robi tagit visar på ett aktivt och vackert Levanto invid havet!

Levanto by the sea in September 2017 -Photo: Roberto Bagnasco

Levanto by the sea in September 2017 -Photo: Roberto Bagnasco

The sun shines over Levanto again

In English

The sky is now again blue and the sun shines beautifully over Levanto in Liguria. The storm was not so hard, was it rain a few days. On the other hand, the coast of Tuscany was hard hit by the storm. My good friend Robi tells me that it is hot now in both air and sea. The beaches are full of surfers surfing the high waves next to the beach in Levanto. The pictures that Robi have taken shows an active and beautiful Levanto next to the sea!

Surfing! Levanto by the sea in September 2017 -Photo: Roberto Bagnasco

Surfing! Levanto by the sea in September 2017 -Photo: Roberto Bagnasco

Levanto a ”Surfing Paradise”

Salute Håkan Carlberg

Livorno in September 2017. Photo: Valerio Orlandi

Livorno i Toscana översvämmat

In English see down

Ligurien klarade sig bra efter nattens oväder. Ovädret tog en något sydligare bana och drabbade kusten i Toscana mycket hårt. Sju människor har nu hittats döda och en 67-årig man saknas. Åskväder drog bland annat in över staden Livorno strax söder om Pisa. Området har drabbats av stora översvämningar och jordskred. Under natten föll 400 millimeter regn under 4 timmar i Livorno. Vägar har översvämmats och förvandlats till floder, järnvägar har stängts av.  En familj på fyra personer som befann sig i sitt hus källare omkom då källaren svämmades över utan att familjen kunde fly. Dramatiken är stor i området.  Källa: La Repubblica

Livorno in September 2017

Livorno in Tuscany flooded

In English

Liguria managed well after the night’s storms. The weather took a slightly southerly course and hit the coast in Tuscany very hard. Seven people have now been found dead and a 67-year-old man missing. Thunderstorms hit the city of Livorno just south of Pisa. The area has suffered from major floods and landslides. During the night 400 millimeters fell rain for 4 hours in Livorno. Roads have been flooded and turned into rivers, railways have been shut off.  A family of four people who were in their home cellar died when the basement was flooded without the family being able to fly. The drama is big in the area.  Source: La Repubblica

Livorno in September 2017. Photo: Filippo Nogarin

Salute Håkan Carlberg