Bruce Springsteen

Bruce Springsteen in the television program Skavlan, September 23, 2016.

In English see down!

Bruce Springsteen var gäst hos Skavlan, programmet sändes denna gång från USA, samma dag som han fyllde 67 år.

Det blir ett känslosamt samtal. Bruce Springsteen berättar både öppet och mycket känslosamt om sitt liv. Jag får av hans sätt att berätta en känsla av något väldigt italienskt. Det visar sig att hans mamma Adele Ann har italienska anor och hans morfar föddes i en liten stad nära Neapel. Hans far har irländska anor. Han berättar om sitt liv och gör det på ett sätt, med så mycket öppenhet och värme, och det går rakt in i själen. Han ger ett mycket positivt intryck och en bild av att vara en mycket omtänksam och känslosam människa. Många av hans texter, i låtarna han skrivit, har han hämtat från sin uppväxt. Bruce berättar också, mycket öppet, att han under 30 år ofta besökt och fått tala ut med en psykolog.

Redan i de yngre tonåren fick han sin första gitarr som hans mamma köpte. Hans inspiratörer var bland annat Elvis och The Beatles. Även Frank Sinatra tillhör hans tidiga inspiratörer och då mest när det gällde låtskrivandet, det handlar mycket om poetiska texter. Hans mor köpte ännu en gitarr av märket Kent, genom att låna pengar, något Bruce har skrivit om i sin sång ”The Wish”. Vid sina uppträdanden har han alltid strävat efter att ha en dialog med sin publik. Hans konserter är ofta mycket långa upp till fyra timmar.

Bruce Springsteen new book Born To Run

Bruce Springsteen,s nya bok Born To Run

Han släpper nu sin mycket personliga självbiografiska bok ”Born To Run”.

Han säger att hans syfte och vilja med sin bok är att visa läsaren sitt inre. Bland annat berättar han om personliga motgångar som inspirerade honom att skriva en av hans mest kända låtar Born To Run. Bruce startade sitt skrivande 2009 och nu är alltså boken klar, i september 2016. Det var med sitt album Born To Run han slog igenom 1975. 2014 gav han ut sin barnbok ”Outlaw Pete” som handlar om en bankrånare i bebisåldern som rånar banker iförd blöjor. Denna bok bygger på hans låt ”Outlaw Pete”. I grunden handlar boken om en man som försöker överleva och fly från alla sina synder, berättar Bruce.

Bruce Springsteen in Göteborg

Loads of audience at Bruce Springsteen’s concert in Gothenburg, Sweden, in 2016.

°  °  °

Bruce Springsteen ger en tydlig bild av att vara 

en mycket reflekterande, ärlig, öppen, 

varm och känslosam människa.

°  °  °

Bruce Springsteen sings

”Glory Days”

New book Bruce Springsteen

Bruce Springsteen’s new book Born To Run

In English

Bruce Springsteen was the guest of Skavlan, the program was sent this time from the United States, the day he turned 67.

It will be an emotional conversation. Bruce Springsteen tells both the open and very emotional about his life. I get out of his way to tell us a sense of something very Italian. It turns out that his mother, Adele Ann has Italian ancestry and his maternal grandfather was born in a small town near Naples. His father has Irish ancestry. He talks about his life and do it in a way, with so much openness and warmth, and it goes straight to the soul. He gives a very positive impression, and an image of being a very caring and emotional person. Many of his lyrics, the songs he has written, he has drawn from his childhood. Bruce also talks very openly, that he under 30 years often visited and got to speak out with a psychologist.

Already in the early teenage years he got his first guitar his mother bought. His inspiration was including Elvis and The Beatles. Even Frank Sinatra belongs to his early inspiration and then mostly when it came to songwriting, it is mostly about poetic lyrics. His mother bought another guitar by the brand Kent, by borrowing money, something Bruce has written about in his song ”The Wish”. During his performances, he has always strived to have a dialogue with their audience. His concerts are often very long up to four hours.

Bruce Springsteen

‘Chapter and Verse,’ the audio companion to Bruce Springsteen’s extraordinary forthcoming autobiography, was released Sept. 23 on Columbia Records. The career-spanning compilation was released four days before Simon & Schuster publishes Born to Run. Five of the album’s 18 tracks have not been previously released.

He is now releasing his highly personal autobiographical book ”Born To Run”.

He says his aim and desire of his book is to show the reader his inner. Among other things, he tells of personal adversity that inspired him to write one of his most famous songs Born To Run. Bruce began his writing in 2009 and now has the book finished, in September 2016. It was with his album Born To Run he broke through in 1975. in 2014 he published the children’s book ”Outlaw Pete” about a bank robber in the baby’s age who rob banks wearing diapers. This book is based on his song ”Outlaw Pete”. Basically the book about a man trying to survive and escape from all their sins, says Bruce.

Bruce Springsteen - Children's book

Bruce Springsteen’s children’s book that was published in 2014

°  °  °

Bruce Springsteen gives a clear picture of being

a highly reflective, honest, open,

warm and emotional man.

°  °  °

Bruce Springsteen with his song 

”Born To Run” 

Salute Håkan Carlberg
Höst Håkan Carlberg

Naturens höst och livets höst kan vara både vacker och mycket tristNature’s autumn and autumn of life can be both beautiful and very sadAutunno e l’autunno della vita di natura può essere sia bello e molto triste

Åldersdiskriminering i Sverige

In English see down!

Svaren från arbetsgivare som intervjuat mig för olika tjänster duggar tätt. Hur många nej tack klarar en människa? Alla dessa negativa svar tillsammans med de allt mörkare dagarna ger en känsla av hopplöshet. Regeringen talar om att ge vissa människor snabbspår in på den svenska arbetsmarknaden. Det handlar om ännu en form av diskriminering och det är mycket tydligt att det idag handlar om åldersdiskriminering. Har du passerat 55 år och av skilda anledningar mist ditt arbete behandlas du som förbrukad, både hos arbetsförmedlingens tjänstemän och hos många arbetsgivare. Sverige har blivit kallt.

Jag påstår med 20 års erfarenhet som chef och ledare att det i ett team på en arbetsplats där åldrarna är blandade har en bred grund för att utveckla en verksamhet innovativt och framgångsrikt. Det är när erfarenhet paras med nytänkade det händer saker och tillsammans lyfter vi från marken!

Höstlöv - Håkan Carlberg

Nature’s autumn and autumn of life can be both beautiful and very sad – Autunno e l’autunno della vita di natura può essere sia bello e molto triste – Naturens höst och livets höst kan vara både vacker och mycket trist

Age Discrimination in Sweden

In English

The responses from employers who interviewed me for various services are frequent. How many no thank you can cope with a human? All these negative responses, together with the increasingly dark days of autumn brings a sense of hopelessness. The government is talking about giving some people fast track into the Swedish labor market. It is yet another form of discrimination and it is very clear that today it is about age discrimination. Have you passed 55 years for various reasons have lost your job, you are treated as exhausted, both at employment service officials and of many employers. Sweden has become cold.

I assert with 20 years experience as a manager and leader that in a team in a workplace where the ages are mixed has a broad basis to develop a business innovative and successful. It is when experience paired with innovative thinking things happen and together we lift off the ground!

Freddie Wadling sings his wonderful song:

”Now we lift from the ground”

Salute Håkan Carlberg
Frida Boisen

Frida Boisen

Deltar på ett seminarium vid Teknikdalen. Frida Boisen journalist, publicist, debattör, författare, social mediekonsult och föreläsare håller en inspirerande föreläsning på temat framtidens ledarskap och vinnande team. Idag arbetar Frida som digital chef på Bonniers tidskrifter. 2015 utkom hon med sin bok ”DIGITAL SUCCÈ” och den handlar om hur gör man för att starta virala eldar och erövra världen.

Det blir ett par timmar med tal om innovation och digitalisering ur ett ledarskaps och företagande perspektiv. Frida är väldigt öppen i sitt anförande och delar med sig av all sin erfarenhet både som ledare och rent privat. Hon återkommer ofta till att vår jord snurrar allt fortare och att det handlar om ständiga förändringar, hon stannar upp och säger – Hur ser världen ut om 5 år? Digital media är en framgångsfaktor och där gäller det att vara med, synas och höras. Återkommer ofta till – Vad är det värsta som kan hända? För att vara med som företag idag gäller det att som ledare och team vara innovativa – effektiva – kreativa och kommunikativa. Detta är grunden för att skapa det bästa teamet. Mycket handlar om att fokusera på användaren av de tjänster man tillhandhåller, hela tiden sikta på att bli tio gånger bättre.

Det blir en givande och intressant föreläsning av Frida Boisen. Som ledare med 20 års erfarenhet fick jag en del att ta till mig, och precis som Frida ofta återkom till så handlar ledarskap och företagande om ständiga förbättringar och om att våga tänka nytt, vara innovativ och att våga misslyckas för –Vad är det värsta som kan hända?

Det blir en positiv, underhållande och innovativ stund kring ledarskap, team och affärsutveckling.

Talar kort med Frida efter hennes föreläsning, där hon sålde sin bok, och överräcker min bok ”Dikter vid havet Mare Ligure & andra stunder” och tackar för den intressanta och givande föreläsningen, som jag verkligen rekommenderar.

I en artikel i Expressen idag, 22 september 2016, skriver Frida om en fråga jag själv arbetat med, åldersdiskriminering. Hon skriver: – Sluta dela upp yngre och äldre. Sluta ålderssegregera. Upptäck varandra över generationsgränserna. Upptäck livet ihop.  Se människan. Jag lovar, vi kommer att få en bättre värld.

Och här sjunger Miss Li, som är uppvuxen i Borlänge

där föreläsningen ägde rum, Magnus Ugglas låt:

”Första Gången”

Frida Boisen

Frida Boisen captivates the audience.

Participates in a seminar at Teknikdalen. Frida Boisen journalist, publicist, debater, writer, social media consultant and lecturer keeps an inspiring lecture on the theme of the future leadership and winning team. Today Frida as digital director at Bonnier’s magazines. In 2015 she published her book ”DIGITAL SUCCESS” and it’s about how do you start viral fires and conquer the world.

There will be a couple of hours with talk of innovation and digitization from a leadership and entrepreneurial perspective. Frida is very open in her speech and share all her experience both as a leader and purely private. She often returns to our earth spins faster and faster, and that it is about constant change, she stops and says – What does the world look like in 5 years? Digital media is a success factor and where you need to be with, be seen and heard. Will return often  – What’s the worst that can happen? To be with the companies today regard it as a leader and team to be innovative – efficient – creative and communicative. This is the basis for creating the best team. A lot has to focus on the user of the services they are providing, constantly aim to be ten times better.

It will be a rewarding and interesting lecture by Frida Boisen. As a leader with 20 years experience I gained some to take me, and just as Frida recurrently so, leadership and entrepreneurship of constant improvement of daring to think new, innovative and daring to fail What’s the worst that can happen?

There will be a positive, entertaining and innovative while on leadership, team and business development.

Talking with Frida after her lecture, where she sold her book and hands over my book ”Poems on the sea Mare Ligure & other moments,” and thanks for the interesting and rewarding lecture, which I really recommend.

In an article in Expressen today, September 22, 2016, Frida writes about an issue I have worked with, age discrimination. She writes: – Stop divide younger and older. Stop age segregate. Discover each other across generations. Discover life together. Behold the man. I promise, we will have a better world.

Amanda Jensen sings her song

”Happyland”

Salute Håkan Carlberg
The pink house Avesta H Carlberg

The Polish world artist Olek was invited by Avesta Art and with migrant women, she made the installation ”The Pink House” of crocheted yarn.

Det Rosa Huset

In English see down!

Sitter så åter på ett tåg för att resa till en intervju för ett arbete i en liten stad, Avesta, i det södra av Dalarna. Det är tidig morgon, svarta moln i väster och dungar av björkträd med löv designade i höstens alla färger och former.

Når så staden. Får snabbt klart för mig att det här finns ett stort intresse för konst och kultur då stora anslagstavlor är fyllda av inbjudningar till teater-, konst- och musikevenemang. Affärerna är stängda. Finner dock ett konditori. Det blir som vanligt en espresso macciato, och drömmar av att vara någon helt annanstans, i Ligurien. Dricker snabbt ur kaffet och hinner med en kort vandring. I en grön skogsdunge lyser det av ett hus färgat i rosa, i morgonens svaga ljus. Går närmare och det visar sig att det gamla huset med namnet Gula Villan fått en helt ny design med namnet The Pink House. Det handlar om att kvinnor som lämnat sina hem och flytt från sina hemländer och nu genom ett projekt fått illustrera den rådande situationen i världen. En värld fylld av konflikter, krig och naturkatastrofer och samtidigt är en värld fylld av kärlek och gemenskap. Den rosa villan är en symbol för en ljusare framtid, en framtid full av möjligheter. Den polska världskonstnären OLEK bjöds in av Avesta Art och tillsammans med invandrarkvinnor gjorde hon installationen ”The Pink House”, av virkat garn. Idag, 21 september, är det Internationella Fredsdagen. Årets tema är ”Partnerskap för fred, värdighet för alla”

Vandrar sedan vidare och genomför intervjun. Tar en buss norrut och kan på de skördade åkrarna se jättelika flockar av tranor som nu flyr vårt land för att övervintra i något varmare land.

Pink Floyd sings:

Wish You Were Here

The pink house Avesta H Carlberg

The Polish world artist Olek was invited by Avesta Art and with migrant women, she made the installation ”The Pink House” of crocheted yarn.

 

The Pink House

In English

Sitting again on a train to travel to an interview for a job in a small town, Avesta, in the south of Dalarna. It’s early morning, dark clouds in the west and groves of birch trees with leaves designed in autumn colors and shapes.

Arriving in the city. Can quickly clear to me that this city is a great interest in art and culture where large billboards are filled with invitations to theater, art and music. The shops are closed. Find, however, a pastry shop. It will be as usual an espresso macciato, and dreams of being somewhere else, in Liguria. Drinking quickly from the coffee and have time for a short hike. In a green grove shines of a house colored in pink in the morning’s weak light. Go closer and it turns out that the old house with the name Yellow villa received a brand new design now called The Pink House. It’s about women who left their homes and fled their home countries and now through a project given to illustrate the current situation in the world. A world full of conflict, war and natural disasters and at the same time is a world full of love and community. The pink villa is a symbol of a brighter future, a future full of possibilities. The Polish world artist OLEK was invited by Avesta Art and with migrant women, she made the installation ”The Pink House”, made of crocheted yarn. Today, 21 September, is International Day of Peace. This year’s theme is ”Partnership for peace, dignity for all”

Then go ahead and carry out the interview. Take a bus to the north and can in the harvested fields see enormous flocks of cranes that are now fleeing our country to overwinter in slightly warmer country.

The pink house Avesta H Carlberg

The Polish world artist Olek was invited by Avesta Art and with migrant women, she made the installation ”The Pink House” of crocheted yarn.

Salute Håkan Carlberg
Höst - Håkan Carlberg

En känsla av höst – A sense of autumn – Un senso di autunno

Vandrar i hösten

In English see down

Vandrar och hösten visar sig i olika skepnader. Värmen dröjer sig kvar under dagen medan nätternas kyla färgar trädens blad röda. Tankarna vandrar. Arbetslösheten tär på livet, tankarna blir allt svartare. På natthimlen visar sig min älskade måne i fullt format. Tiden går, vilken väg tar nu livet? Bokmässan i Göteborg genomförs denna vecka. Var där för precis två år sedan och presenterade en av mina böcker. Nu väntar min nästa bok på att få finna sina läsare.

Även i det arbetet känns det som höst, kallt och mörkt. Att lyckas som författare är ett konststycke. Handlar om att ha kontakter i branschen och att vara känd för något annat. Vandrar bland de vissna löven som prasslar under skorna. Solen, full av höst, speglar sig i älvens vatten. Vandrar och hoppas. Hoppas och vandrar. Blommorna sprider sina frön från vackra kapslar och fröna ger upphov till nya blommande liv. När vänder livet uppåt igen?

Höst - Håkan Carlberg

En känsla av höst – A sense of autumn – Un senso di autunno

Wandering in autumn 

In English

Walking and fall evident in various guises. The warmth lingers during the day while the nights’ cool colors trees leaves red. The thoughts wander. Unemployment is eating away at the lives, thoughts becoming blacker. At night the sky turns my beloved moon in full format. Time passes, the path is now taking life? Göteborg Book Fair conducted this week. Be there for just two years ago and featured one of my books. Now waiting for my next book on getting find their readers.

Also in this work, it feels like autumn, cold and dark. To succeed as a writer is a work of art. Is about have contacts in the industry and be known for something else. Wander among the dead leaves rustling underfoot. The sun, full of autumn, reflected in the river waters. Wandering and hoping. Hope and walk. The flowers spread their seeds from beautiful capsules and the seeds giving rise to new blossoming life. When will life turns upward again?

And a song. The Smiths:

There Is A Light That  Never Goes Out

 

Höstlöv - Håkan Carlberg

Vi vandrar i våra liv mot att bli ett vissnat löv – We walk in our lives to become a withered leaf – Camminiamo nella nostra vita per diventare una foglia appassita

Salute Håkan Carlberg
Ramsbergs Bruk - Sweden

Den vackra herrgården i det vackra landskapet – The beautiful mansion in the beautiful landscape – Il magnifico edificio nel bel paesaggio

In English see down!

Reser söderut. Resan går längs en väg som sträcker sig genom täta skogar, över berg och ner genom vackra dalar. Målet är att besöka några släktingar. De bor i en vacker Herrgård i en bygd, en gång fylld av gruvor och järndrift, där min släkt formats och hade ett vackert liv under århundranden.

Kommer så fram till den lilla byn och kan nu se den vackra gården och dess flyglar. Blir varmt mottagen och det känns så spännande att få ta del av den släktforskning som en av släktingarna arbetar med. Jag visas runt i den vackra herrgården i rum med högt i tak och rum med takdekorationer och vackert utformade takbårder där tak och väggar möts. Allt är intakt och som det såg ut då bygganden stod klar för cirka 200 år sedan. Den gamla herrgården revs och denna byggdes. Det blir många intressanta timmar med ingående information om släkten och dess vägar genom generationer och dess spridning i Sverige och världen.

Det visar sig också att många i släkten har väldigt speciell form på sina öron, stora fyrkantiga och utstående.

Ivar Carlberg

Ivar Carlberg – son till Carl Ludvig Carlberg

Abrahamsgård - Herrgård Kopparberg

En vacker herrgård som en gång ägdes av släkten – A beautiful mansion once owned by the family – Una meraviglioso palazzo, una volta di proprietà della famiglia

De jag besöker är ägare i rakt nedstigande led till herrgården och dess ägor. Mina allra närmaste släktingar från området och deras herrgårdar finns också kvar, mycket vackra, men har tyvärr lämnat släkten och gått vidare. Det blir ett dygn som gav många nya upplevelser om släkten och också en kunskap om att allt inte varit helt lättsamt för alla. Vi är överens om att det finns mänskliga arv hos oss i släkten idag från de äldre företagsamma generationerna, brukspatroner, godsägare, präster och många fler. Sover så en natt i ett vackert stort rum i herrgården. Det blir en natt full av drömmar både framåt och bakåt i tiden med släktens och företagandets historia. Kunskapen ger även en bild av framtiden.

Ramsbergs Bruk - Sweden

Den vackra herrgården i det vackra landskapet – The beautiful mansion in the beautiful landscape – Il magnifico edificio nel bel paesaggio

In English

Traveling south. The journey along a road that goes through dense forests, over mountains and down through beautiful valleys. The goal is to visit some relatives. They live in a beautiful mansion in the countryside, once filled with mines and iron operation, where my family was formed and had a beautiful life for centuries.

Comes so to the little village and can now see the beautiful mansion and its grand pianos. Becomes warmly welcomed and it feels so exciting to take part of the family history as one of the relatives are working with. I’m shown around the lovely mansion in rooms with high ceilings and rooms with ceiling decorations and beautifully designed borders where roof and walls meet. Everything is intact and as it looked when the building was completed for around 200 years ago. The old mansion was demolished and this was built. There will be many interesting hours with detailed information about the family and its routes through the generations and its spread in the world.

It also turns out that many of the family have very special shape of their ears, which were square, large and protruding.

Carl Ludvig 1:a Carlberg

Carl Ludvig 1:a Carlberg

The relatives I visit is the owner of the direct descendants of the manor and its grounds. My closest relatives from the area and their mansions are also still very beautiful, but unfortunately left the family and moved on. There will be one day that gave many new experiences for the family but also the knowledge that all is not been easy and for all. We agree that there is a legacy of us in the family today from the older generations enterprising, mill owners, landlords, priests and many more. Sleep so for one night in a beautiful large room in the mansion. It will be a night full of dreams both forward and backward in time with the family and the enterprise’s history. The knowledge also gives a picture of the future.

°  °  °

Magnus Uggla sings: 

Jag och min far / Me and my father / Lo e mio padre

Salute Håkan Carlberg
Trollskog H Carlberg

En trollskog – Una foresta incantata – An enchanted forest

Vandrar i en skog full av troll!

Någon sorts sommar dröjer sig kvar. Vandrar i en vacker tallskog. Blåbären har mognat över och blad på några lövträd har färgats röda. Stigen är täckt av torra bruna barr. Terrängen är kuperad och stigen slingrar sig mellan träd, uppför backar och nedför branta sluttningar. Så dyker ett troll upp! Och där ännu ett! De njuter av den låga höstsolens strålar och ler. Trollen berättar att de kommer att stanna kvar här även under vintern och då sova under snön tills värmen och ljuset är tillbaka till våren.

Trollskog H Carlberg

An enchanted forest – En trollskog – Una foresta incantata

 Walking in a forest full of goblins!

Some sort of summer lingers. Walk in a beautiful pine forest. Blueberries has matured over and leaves on some trees are tinged with red. The path is covered with dry brown pine needles. The terrain is hilly and the trail winds its way between the trees, up hills and down steep slopes. So pop a goblin up! And there even one! They enjoy the low autumn sun and smiles. They say that they will stay here during the winter and then sleep under the snow until the heat and light are back in the spring.

Trollskog H Carlberg

A nice goblins in Swedish pine forest – Ett trevlig troll i den svenska barrskogen – Una bella folletti in pineta svedese

Trollskog H Carlberg

Troll en kväll i den tidiga hösten – Goblins one evening in early autumn – Goblin Una sera di inizio autunno 

Den Svenska Björnstammen, sings:

”Svalkar Vinden” 

Vandraren / The wanderer / Il vagabondo

Vandraren i Levanto

The Wanderer in Levanto, Liguria.

Salute Håkan Carlberg