Höst H Carlberg

En höstmorgon vid älven – Una mattina d’autunno in riva al fiume – One autumn morning by the river

Solen visar sig

In English see down

Det är morgon en höstdag i slutet av oktober. Går ner till älven, en älv som är täckt med en tät dimma. I vattnet flyter löv. Solen som inte visat sig på lång tid, kan nu skymtas. Går vidare längs stigen som följer älvens strand, löven singlar sakta och prasslande ner mot marken som nu lyser i vackert gula nyanser. Dimman stänger ljudet från staden och det vilar ett lugn denna morgon. Söker ljuset. Söker livet. Så bryter sig solen sakta genom dimman och visar sig som en cirkel full av ljus. Dagen gryr och kanske blir det en vacker dag fylld av hopp och liv en höstdag då löven lämnar sina liv. Lämnar sina liv på trädens grenar och bidrar till att skapa nytt liv när sommaren kommer åter.

Höst H Carlberg

One autumn morning

Höst H Carlberg

One autumn morning by the river – En höstmorgon vid älven – Una mattina d’autunno in riva al fiume

The sun shows itself

 

It is morning on an autumn day the end of October. Going down to the river, a river which is covered with a dense fog. In the water flowing leaves. The sun has not proved a long time, can now be glimpsed. Going further along the path that follows the river’s shore, the leaves rustling singles slowly down towards the ground now occupied in beautiful shades of yellow. The fog closes the sound of the city and it rests calm this morning. Looking for light. Looking for life. As the sun slowly breaks through the mist and appears as a circle full of light. The day is dawning and maybe it will be a beautiful day full of hope and life on an autumn day when the leaves leaving life. Leaving their lives on the branches and helps create new life when summer comes again.

Höst H Carlberg

A beautiful tree full of autumn colors – Un bellissimo albero pieno di colori autunnali

Vivaldi – L’autunno 

Ligurien H Carlberg

Autunno nel Liguria, Bonassola – En höstdag i Ligurien, Bonassola – One autumn day in Liguria, Bonassola

Salute Håkan Carlberg
Söderhamn Kyrkogården

A beautiful and at the same time empty city – En vacker och samtidigt tom stad – Una bella e allo stesso tempo città vuota

En stad full av tomhet

In English see down!

Reser med sönerna till ett samhälle som en gång var vår hemstad. Det är höst och regndroppar faller. Vi parkerar och tar en promenad i det som en gång var ett stadscentrum med människor på gatorna och med affärer som var öppna. En tom gata möter oss i det som sägs vara centrum för den lilla staden. En stad som en gång var en industristad med massor av företag och arbeten. Det har hänt saker Inte minst sedan vi lämnade staden för femton år sedan. Tomma industribyggnader, flera kvarter med vackra hyreshus har jämnats med marken. Finns här en tro på framtiden?

Vi går längs gågatan. Inga affärer har öppet denna söndag, även restauranger håller stängt. Det kurrar i våra magar och vi vill äta. Vi söker efter något bra matställe. Finner inget. Vi går då till bilen och kör ut till köpcentret strax utanför staden. Här är det mer folk, här rör det sig och vi möter människor. Vi finner en trevlig restaurang och äter en god lunch.

Sönerna och jag är tagna av tystheten och tomheten i den gamla staden som grundades i början av 1600-talet. Staden speglar dock det som händer i vårt land där industrier under lång tid lagts ner och i vissa fall flyttats. Vad är nu denna stads framtid? Det blir några timmar där vi upplever en ”annan” del av Sverige anno 2016.

Lars Winnerbäck sjunger:

”Granit Och Morän”

In English

Söderhamn S.hamng. HCG2011

A beautiful and at the same time empty city – En vacker och samtidigt tom stad – Una bella e allo stesso tempo città vuota

A city full of emptiness

 

Traveling with the sons to a society that was once our home town. It is autumn and the raindrops falling. We park and take a walk in what once was a city with people on the streets and shops that were open. An empty street meets us in what is said to be the center of the small town. A city that once was an industrial city with lots of businesses and jobs. Things have happened, not least since we left town fifteen years ago. Empty industrial buildings, several blocks with beautiful apartment building has been razed to the ground. Are there a belief in the future?

We walk along the pedestrian. No shops are open this Sunday, even the restaurants are closed. The rumbling in our stomachs and we want to eat. We are looking for any good eatery. Finds nothing. We go then to the car and drive to the shopping center just outside the city. Here are more people, here we see, and we meet people. We find a nice restaurant and eat a good lunch.

The sons and I were taken by the silence and emptiness of the old city, founded in the early 1600s. The city, however, reflect what is happening in our country where the industries for a long time been closed down, and in some cases moved. What is now the city’s future? There will be a few hours, where we experience a ”different” part of Sweden anno 2016th.

Moist, David Elfström Lilja : 

”Worlds Collide”

Salute Håkan Carlberg
Vasco Rossi

Vasco Rossi

Ny musik av Vasco Rossi

In English see down!

I dagarna kom ny musik av och med Vasco Rossi. Han släppte sin nya låt Un Mondo Migliore (En Bättre Värld). Låten är en öppen diskussion om livet och behovet av att känna sig fri.

Sångaren och låtskrivaren Vasco Rossi, uppvuxen i Modena invid Po-slätten i regionen Emilia-Romagna i norra Italien, började sin karriär i slutet av sjuttiotalet och hans stora genombrott och framgång kom med hans fjärde album Siamo solo noi 1981. Vasco Rossi kommer att ge en stor konsert den 1:a juli 2017 i Modena där hans karriär startade för 40 år sedan.

Modena 07072008

En av mina vistelser i Modena. På väg till Vesuvius började bilen, en Alfa Romeo, att brinna! – One of my stays in Modena. On the way to Vesuvius started the car, an Alfa Romeo, burn! – Uno dei miei soggiorni a Modena. Sulla strada per il Vesuvio in moto la macchina, una Alfa Romeo, bruciare!

Vasco Rossi

Vasco Rossi

New music by Vasco Rossi

In the days came new music by and with Vasco Rossi. He released his new song Un Mondo Migliore (A Better World). The song is an open discussion about the life and the need to feel free.

The singer and songwriter Vasco Rossi grew up in Modena next to the Po plain in the Emilia-Romagna region of northern Italy, began his career in the late seventies and his big breakthrough success came with his fourth album Siamo solo noi 1981. Vasco Rossi will give a great concert July 1, 2017 in Modena, where his career started 40 years ago.

Håkan Carlberg Modena

Jag en dag i Parco Enzo Ferrari, Modena. – Myself a day in Parco Enzo Ferrari, Modena. – Ho una giornata al Parco Enzo Ferrari, Modena.

And here the song:

Part of the text:

Un Mondo Migliore

°  °  °

Non è facile pensare di andar via

E portarsi dietro la malinconia

Non è facile partire e poi morire

Per rinascere in un’altra situazione

Un mondo migliore

 

Non è facile pensare di cambiare

Le abitudine di tutta una stagione

Di una vita che è passata come un lampo

E che fila dritta verso la stazione

Di un mondo migliore

E un mondo migliore

 

Sai, essere libero

Costa soltanto

Qualche rimpianto

Sì, tutto è possibile

Perfino credere

Che possa esistere

Un mondo migliore

Un mondo migliore

Un mondo migliore

Un mondo migliore

°  °  °

Salute Håkan Carlberg
Höst Håkan Carlberg

Höstkänsla vid älven – Autumn Feeling by the river – Autunno sentimento in riva al fiume

In English see down

En Längtan till Ligurien

°  °  °

Regndroppar faller. Trädens blad dör sakta på dess grenar. Löven har färgats röda och de faller sakta till marken. Fåglarna har dragit söderut till ljuset och värmen. Dagarna blir allt mörkare i en höst som nu känns evig. Det dyker återigen upp en längtan till bergen i Ligurien, till berg som brant störtar sig ner i det vackra Mare Ligure. Där finns ett lugn. Där finns ett ljus i mörkret. Går längs älvens strand allt medan regnet gör mig kall och blöt. Stannar upp och blundar. Drömmer att jag går längs stranden i den lilla staden Levanto invid Mare Ligure. Lyssnar till fåglarnas sång, ser upp mot de vackra husen längs havet.

Ligurien H Carlberg

A warm and bright autumn in Liguria – En varm och ljus höst i Ligurien – Un autunno caldo e luminoso in Liguria

Möter min gode vän Bat och vi dricker en kopp espresso medan vi talar om livet vid havet. Går så vidare upp för branta stigar. Passerar det lilla huset där hundar nyfiket skäller när jag passerar. Stannar upp och ser ut över dalar med små byar som klistrat sig fast i de branta vinbergen. Så når jag målet för vandringen bergstoppen Monte Rossola. Luften är frisk och doftar av hav och mogna druvor. Långt där nere i väster lyser den lilla staden Bonassola. Solens strålar värmer trots att det är i mitten av oktober månad. Så öppnar jag mina ögon och befinner mig åter i verkligheten invid den kalla älven och med ett regn som faller i mörkret. Jag, det vissna höstlövet, går sakta vidare, mot vad?

Höstlöv - Håkan Carlberg

Jag ett visset höstlöv – Sono un appassite foglie d’autunno – I am a withered autumn leaf

A longing to Liguria

°  °  °

Raindrops fall. The leaves of trees are dying slowly on its branches. The leaves are tinged with red and fall softly to the ground. The birds now fly southwards to the light and warmth. The days are growing darker in the fall now seems eternal. It pops up again a longing for the mountains in Liguria, to the mountain that plunges steeply down into the beautiful Mare Ligure. There is a calmness. There is a light in the darkness. Going along the river’s shore while the rain makes me cold and wet. Stop and close my eyes. Dream that I walk along the beach in the small town of Levanto near the Mare Ligure. Listening to the birds singing, look up at the beautiful houses along the sea.

Ligurien H Carlberg 2015

Liguria a day in October – Ligurien en dag i oktober – Liguria al giorno nel mese di ottobre

Meet my good friend Bat, and we drink a cup of espresso coffee while we talk about life at sea. Goes so on up the steep paths. Passing through the small house where the dogs barking curiously when I pass. Stop and look out over the valleys with small villages glued itself in the steep vineyards. So do I reach the target for the hike mountain peak Monte Rossola. The air is fresh and smells of the sea and mature grapes. Far down in the west shines the small town of Bonassola. The sun heats despite being in the middle of October. So I open my eyes and find myself back into reality beside the cold river and with rain falling in the dark. I, it withered autumn leaf, go slowly on, towards what?

Höst löv HCG2013

I am a withered autumn leaf – Jag ett visset höstlöv – Sono un appassite foglie d’autunno

Björn Afzelius sings his wonderful song,

Night in Liguria – Natt i Ligurien – Notte in Liguria

Salute Håkan Carlberg
Lars Holm HCG2014

Lasse Holm canta con gioia e amore – Lasse Holm sings with joy and love – Lasse Holm sjunger med glädje och kärlek

In English see down!

Lasse Holm är trött på samhällets syn på äldre och säger – Så fort du blir lite skrynklig så räknas du inte längre.

Han har fyllt 72 år och berättar att han har lyckan att fortfarande vara frisk. Han har lagt om livsstil sedan många år efter att ha levt ett hektiskt liv som artist med många turnéer, studiojobb och musikförlag. De senaste åren, sedan 2003, har han turnerat med schlagerföreställningen Diggiloo. Sommarens turné har varit fantastisk och många säger att detta år var den bästa föreställningen. Denna sommar var bland annat Thomas di Leva, Ace Wilder och Oscar Zia några av artisterna tillsammans med Lasse. Snittåldern på de som var med var 35 år och jag skulle kunna vara farfar till de flesta säger han vidare. Det blev 30 föreställningar, som var och en varade 3 timmar, runt om i landet.

Nu vill han ägna sig åt något annat då han menar att det blivit mycket resande, sova och uppträda. Han säger att det inte är för att han är trött utan för att han vill göra något annat. Många menar att det har att göra med hans ålder och att han inte orkar mer. Detta menar han är en fördom och är mycket trött på att höra. Lasse menar att det finns en åldersfascism i Sverige, och menar att det är typiskt svenskt att tänka så och att åldern är ett riktmärke för hur man är som person. Rynkor och en siffra tolkas som att du är passé.

Lasse Holm canta con gioia e amore 

”Canelloni Macaroni”

Lasse Holm har lämnat ett bestående avtryck i den svenska musikhistorien. med bland annat över 70 låtar på svensktoppen och 700 skrivna melodier. Själv såg jag för ett par år sedan Lasse Holm på en scen i Landskrona. Det var en föreställning med massor av känslor, underbar musik så kärleksfullt framfört. När Max Martin, en av Sveriges största musikproducenter mottog årets Polarpris hyllade han Lasse Holm i sitt tacktal! Framåt vill Lasse Holm ha mer egen tid och göra saker som att man får en substans i tillvaron och ägna sig åt familj, vänner, resor och upplevelser.

Monica Törnell - 2016 - H Carlberg

Monica Törnell

Tyvärr har jag liknande upplevelser när det gäller den svenska synen på ”äldre” som Lasse Holm.   Som arbetssökande 60-plussare blir man ständigt ratad och när jag kollar upp är det i princip alltid någon som inte fyllt femtio som fått tjänsten. Vi har även en gemensam bekant, sångerskan Monica Törnell, som han vid Melodifestivalen 1986 sjöng låten E’ de’ det här du kallar kärlek” tillsammans med.

Lasse Holm och Monica Törnell 

från Melodifestivalen anno 1986

In English

Lars Holm HCG2014

Lasse Holm sings with joy and love – Lasse Holm canta con gioia e amore – Lasse Holm sjunger med glädje och kärlek

Lasse Holm are tired of society’s view of the elderly and says – As soon as you get a little wrinkled so you do not count anymore.

He has filled 72 years and says he is lucky to still be healthy. He has changed the way of life for many years after living a busy life as an artist with many tours, studio work and music publishers. In recent years, since 2003, he toured with pop show Diggiloo. This summer tour has been fantastic and many say that this year was the best show. This summer was including Thomas di Leva, Ace Wilder and Oscar Zia some of the artists together with Lasse. The average age of those who were with was 35 years old and I could be the grandfather of the majority he adds. There were 30 performances, each lasting 3 hours, around the country.

Now he wants to devote himself to something else when he says that there has been a lot of traveling, sleep and perform. He says it’s not because he’s tired but because he wants to do something else. Many believe it has to do with his age and that he did not do more. This he believes is a prejudice and is very tired of hearing. Lasse mean that there is an age of fascism in Sweden, and believes that it is typical Swedish to think so, and that age is a benchmark for how you are as a person. Wrinkles and a number interpreted to mean that you are passé.

Lasse Holm has left a lasting impression on the Swedish music history. including over 70 songs on the Swedish top and 700 written melodies. Self, I experienced a few years ago Lasse Holm on stage in Landskrona. It was a show with lots of emotion, wonderful music so lovingly performed. When Max Martin, one of Sweden’s biggest music producers received this year’s Polar Music Prize acclaimed he Lasse Holm in his acceptance speech! Forward Lasse Holm would like to have more private time and do things that you get a substance in life and devote himself to family, friends, travel and experiences.

Unfortunately, I have similar experiences when it comes to the Swedish view of ”older” as Lasse Holm. As job seekers 60-plus are constantly ratad and when I look up, it is in principle always someone under the age of fifty who got the job. We also have a mutual friend, singer Monica Törnell, which he at Melodifestivalen 1986 singing the song ”Is this what you call love” with.

Salute Håkan Carlberg
Skörd av vindruvor

Druvorna skördas i Sverige – The grapes are harvested in Sweden – Le uve vengono raccolte in Svezia. Foto: BJÖRN LINDGREN /TT Nyhetsbyrån

Vi är mitt uppe i hösten. I norr kan man uppleva norrskenet medan man i det södra av Sverige just nu skördar de sista vindruvorna.

Den svenska vinskörden håller i år en hög kvalité´ och är riklig. Värmen är den stora orsaken till den rikliga skörden. Just nu skördas de blå druvorna, främst i det sydligaste av Sverige, Skåne. Vinodlingarna i Sverige tog fart i en större skala för 10 år sedan. Druvorna odlas dels på friland och dels i växthus. Nu skall druvorna mustas och processen för att framställa vinet komma igång.

In English

We are in the midst of autumn. In the north you can experience the Northern Lights while in the south of Sweden right now harvests the last few wine grapes.

The Swedish wine harvest is this year a high quality and is plentiful. The heat is the major reason for the abundant harvest. Right now harvested blue grapes, mainly in the southern of Sweden, Skåne. Vineyards in Sweden took off on a large scale 10 years ago. The grapes are grown both in open field and also in greenhouses. Now the grapes are pressed and the process of wine-making started.

Salute Håkan Carlberg
Peter Jones - Copenhagen

Peter Jones sings in his town Copenhagen

In English see down

Du som vandrat i hjärtat av Köpenhamn har säkert både sett och hört sångaren och textförfattaren Peter Jones som sedan många år bor i staden efter att ha flyttat från Liverpool. Peter sjunger ibland själv och ibland med sitt band The Lazy Bandits. Basen för sjungandet är Köpenhamn men Peter och bandet har spelat över hela vår jord.

Sommaren 2016, har Peter uppträtt vid många festivaler i Europa. Vid Streetmusicfestival i Ludwigsburg, Tyskland, vid en buskerfestival, UTCAZENE, i Ungern, STRAMU festival i Würzburg i Tyskland och i Italien vid Ferrara Buskers Festival där Peter Jones deltog första gången 1992 och han säger att denna festival är den del av hans ”busker-själ”. Peter är en mycket duktig och aktiv låtskrivare och har skrivit mer än 250 låtar.

Peter Jones - Copenhagen

Peter Jones sings in his town Copenhagen

In English

You who wandered in the heart of Copenhagen has surely both seen and heard the singer and author Peter Jones since many years living in the city after moving from Liverpool. Peter sometimes sing self and sometimes with his band The Lazy Bandits. The basis for the singing is Copenhagen, but Peter and the band has played all over the globe.

In the summer of 2016, Peter has performed at many festivals in Europe. At the Street Music Festival in Ludwigsburg, Germany, at a buskerfestival, UTCAZENE, Hungary, STRAMU festival in Wurzburg in Germany and in Italy at the Ferrara Buskers Festival where Peter Jones attended the first time in 1992 and he says that this festival is the part of his ”busker- soul.” Peter is a very talented and active songwriter and has written more than 250 songs.

Peter Jones sings his song  ”Did You Ever Love Anyone?” live in Copenhagen.

Peter Jones - Copenhagen

Peter Jones sings in his town Copenhagen

Salute Håkan Carlberg